Ontdek de agenda van de komende gemeenteraad

Een wakkere burger is óók een goed geïnformeerde burger. Volgens het Decreet Lokaal Bestuur moet elk gemeentebestuur de agenda van de gemeenteraad uiterlijk 8 dagen voor de vergadering openbaar maken. Omdat de agenda van de volgende zitting nog niet terug te vinden is op de vaste pagina over de Mechelse gemeenteraad publiceren wij die hier – speciaal voor elke Mechelaar. En zo bouwen we verder mee aan een transparantere Dijlestad.

Foto: Mechelse raadzaal – schermafbeelding via Virtueel Mechelen

UPDATE 25.05.2021
Stad Mechelen plaatste vandaag de agenda online – oftewel 6 dagen voor de gemeenteraadszitting.

Het Mechelse stadsbestuur plaatste 34 punten op de agenda van de komende gemeenteraad van maandag 31 mei. Je leest ze hier in primeur.

De toegevoegde agendapunten en mondelinge vragen zijn nog niet gekend. Volgens het huishoudelijk reglement van de Mechelse gemeenteraad kunnen gemeenteraadsleden tot 5 dagen vóór de vergadering bijkomende punten aan de agenda toevoegen. Mondelinge vragen kunnen nog tot 4 vrije dagen voor de zitting – da’s de laatste woensdag, voor 18 uur. Een vraag voor een actualiteitsdebat mag een fractie nog tot de laatste vrijdag (12 uur) voor de zitting indienen.

Punt per punt

We sommen elk agendapunt op en geven telkens in een geel kadertje wat achtergrond en commentaar.

1 POLITIE

Aktename beleidsnota Vrijwillige fusie politiezone Rivierenland opgemaakt door de burgemeesters van Puurs-Sint-Amands, Bornem, Willebroek en Mechelen

Vrijdagochtend 21 mei gaven alle betrokken burgemeesters een persconferentie over de mogelijke fusie van deze politiezones. Radio Reflex zette de opnames van die persconferentie online – erg handig, maar waarom gooit de stad eigenlijk niet zelf al haar persconferenties op haar YouTube-kanaal?

2 GEZONDHEIDSBELEID

Bekrachtiging addendum bij de samenwerkingsovereenkomst (optie 2) in het kader van het besluit Vlaamse Regering 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen tot en met 31 augustus 2021 in het kader van het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2021

Vorige maand verzekerde de gemeenteraad zich nog van de Vlaamse subsidies voor contact- en bronopsporing tijdens deze pandemie tot en met 31 mei. Dankzij dit agendapunt loopt die Vlaamse subsidie straks tot en met het eind van de zomervakantie.

3 INTERLOKALE VERENIGING

1) Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging ‘Vaccinatiecentrum Nekkerhal nr 69

2) Aanduiding lid beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Vaccinatiecentrum Nekkerhal nr 69’

Dit punt levert straks ook een nieuw mandaat op voor onze waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD).

4 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

1) Goedkeuring agenda algemene vergadering 18 juni 2021 van Iverlek

2) Mandaatverlening aan volmachtdrager

Verwachte namen zijn schepen Vicky Vanmarcke (Open VLD) als volmachtdrager en gemeenteraadslid Pia Indigne (Open VLD) als plaatsvervanger.

5 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

1) Goedkeuring agenda algemene vergadering 18 juni 2021 van Pidpa

2) Mandaatverlening aan volmachtdrager

Verwachte namen zijn schepen Abdrahman Labsir (Open VLD) als volmachtdrager en gemeenteraadslid Charles Leclef (m+) als plaatsvervanger.

6 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

1) Goedkeuring agenda algemene vergadering 11 juni 2021 van Igemo

2) Mandaatverlening aan volmachtdragers

Verwachte namen zijn de gemeenteraadsleden Elisabet Okmen (Open VLD), Mats Walschaers (Open VLD), Tine Van den Brande (Groen) en Maxine Willemsen (Groen).

7 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

1) Goedkeuring agenda algemene vergadering 18 juni 2021 van Ivarem

2) Mandaatverlening aan volmachtdragers

Verwachte namen zijn de gemeenteraadsleden Tine Van den Brande (Groen), Maxine Willemsen (Groen), Arthur Orlians (Open VLD) en Pia Indigne (Open VLD).

8 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

1) Goedkeuring agenda algemene vergadering 24 juni 2021 van Pontes

2) Mandaatverlening aan volmachtdrager

Verwachte namen zijn schepen Vicky Vanmarcke (Open VLD) als volmachtdrager en gemeenteraadslid Mats Walschaers (Open VLD) als plaatsvervanger.

9 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

1) Goedkeuring agenda algemene vergadering 24 juni 2021 van Cipal dv

2) Mandaatverlening aan volmachtdrager

Verwachte namen zijn gemeenteraadslid Charles Leclef (m+) als volmachtdrager en schepen Vicky Vanmarcke (Open VLD) als plaatsvervanger.

10 FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, met ingang van 7 juni 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025

Er zit een verlaging aan te komen voor een ‘aanvraag tot tenlasteneming’: van 17 naar 10 euro per aanvraag. Zo’n verbintenis tot tenlasteneming is een document dat de dienst vreemdelingen aanmaakt als een inwoner een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

11 FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast retributiereglement voor zalen, lokalen en dorpshuizen, met ingang van 7 juni 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025

Alweer een aanpassing aan dit retributiereglement. Eind 2019 bundelde de stad nog alle retributiereglementen voor zalen & lokalen. Een jaar later herzag de gemeenteraad onder meer enkele prijzen. Dit voorstel focust nu op de ‘BTW-plichtige activiteiten’, waarvoor straks de retributie wordt verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief – wat wij ons dan afvragen: was dat dan voorheen over het hoofd gezien?

12 FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast retributiereglement betreffende de levering van prestaties door stadsdiensten, met ingang vanaf 7 juni 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025

Het voorstel komt er op vraag van Ivarem. De afvalmaatschappij vraagt om het bedrag voor de 2e herinneringsbrief niet langer op 20 euro, maar op 15 euro vast te stellen. Zo hoeft de intergemeentelijke vereniging haar communicatie en de aanmaningsprocedure niet te wijzigen per aangesloten gemeente. Elk nadeel heb zijn voordeel.

13 FINANCIËN

Goedkeuring wijziging van het vervaljaar van 2021 naar 2023 van de resterende vordering ten belope van 537.379 euro op een renteloze lening van 2 miljoen euro toegekend aan Woonpunt Mechelen

Dit is een financieel voorstel van Woonpunt Mechelen dat het verplaatsen van het vervaljaar van haar renteloze lening verbindt met de aankoop van een perceel bos (Kauwendaal) door de stad (dat nu nog eigendom is van Woonpunt). Wist je trouwens dat Stad Mechelen destijds voor die aankoop een Vlaamse subsidie van 462.631 euro kreeg?

14 FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Advisering rekening 2020 van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord

Vaste prik: de rekening wordt jaarlijks bij de gemeenteoverheid en bij de provinciegouverneur ingediend door het Centraal Kerkbestuur waar ook de kerkfabrieken onder vallen.

15 FINANCIËN-TOEZICHT EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

Aktename jaarrekening 2020 van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw-evap)

Ook dit punt is vaste financiële kost op de gemeenteraad: de jaarrekeningen van de externe verzelfstandigde agentschappen, zoals J@M, passeren telkens de gemeenteraad.

16 EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

Goedkeuring aangepaste statuten van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw-evap)

De vzw J@M is een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA-Privaat). Een private EVA kun je als gemeente voor elke welbepaalde beleidsuitvoerende taak van gemeentelijk belang oprichten. Wist je trouwens dat de stad verplicht is, op basis van het decreet Lokaal Bestuur, om de statuten van de EVA-P op de eigen website te publiceren? Wij vonden de (huidige) statuten en het oprichtingsbesluit niet terug op de site van onze stad. Lukt jou dat wel?

17 KLIMAAT

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Departement Omgeving Vlaamse overheid, stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen in het kader van de onderzoeksopdracht ‘Projecten Klimaatwijken: Ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten

De overeenkomst kadert in het plan van onze stad om de ruimtelijke structuur van de Vesten aan te grijpen om een warmtenet uit te bouwen, waarop ook de appartementsgebouwen kunnen aansluiten die langs die Vesten liggen. Lees meer over de ‘projecten klimaatwijken’ bij het Vlaams Departement Omgeving.

18 JEUGD

Goedkeuring ‘Stedelijk reglement inzake coronatoelage voor de zomeractiviteiten van Mechelse erkende jeugdverenigingen’

De Vlaamse overheid trok 87,3 miljoen euro uit voor een coronanoodfonds voor de sport-, cultuur- en jeugdverenigingen (correctie: uiteraard niet alleen de Mechelse, red.). De gemeenteraad van januari keurde het stedelijk reglement daarvoor goed voor Mechelse jeugdverenigingen. Doordat die voorlopig nog niet veel aanvragen hebben ingediend, is er volgens de stad budgettaire ruimte om ook meerdaagse zomeractiviteiten te ondersteunen van Mechelse jeugdverenigingen.

19 SOCIAAL BELEID

Goedkeuring optimalisering reglement ter ondersteuning van BuurtEngagementsNetwerken (BEN’s), met ingang van 1 juni 2021

Met enkele verbeteringen aan het reglement wil de stad de organisatoren van het buurtnetwerk stimuleren om meer initiatieven met een langdurig en blijvend karakter op te zetten.

20 DIVERSITEIT

Goedkeuring partnerschapsovereenkomst tussen Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek voor de periode 2021-2022 in het kader van het bovenlokaal cultuurproject migratieverhalen

Wist je dat het project ‘migratieverhalen’ 114.156 euro kreeg in het kader van de projectoproep bovenlokale cultuurprojecten van de Vlaamse overheid?

21 ERFGOED

Definitieve aanvaarding onderhandse schenking bij handgift door Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed (CEMPER) vzw van 124 speelpoppen en decorstukken

Het is de bedoeling dat het Hof van Busleyden een deel van de speelpoppen zal bewaren en in haar collectie opnemen.

22 BURGERZAKEN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-FIN-811 inzake de opdracht ‘Implementatie kassasysteem voor de dienst burgerzaken

Er is een nieuw kassasysteem nodig omdat de ondersteuning van het huidige midden volgende jaar stopt.

23 MOBILITEIT

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met als enig gunningscriterium prijs aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-797 inzake de opdracht ‘Fietspadvernieuwingen in Liersesteenweg, Leestsesteenweg en diverse locaties in Mechelen’

Opnieuw vaste kost: alvorens een overheidsopdracht te publiceren krijgt de gemeenteraad de vraag voorgelegd of zij akkoord gaat met de procedure en de gunningsvoorwaarden. In dit geval is het voorstel om ‘prijs’ als enig gunningscriterium te hanteren.

24 RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan bij het woonproject ‘Maalderijsite‘ met nieuw openbaar domein, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning

Het openbaar onderzoek liep in het voorjaar van 2021 en leverde 3 bezwaren op: 2 individuele en 1 gezamenlijk in naam van 34 personen. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 17 mei haar voorwaardelijk gunstig advies naar aanleiding van deze vergunningsaanvraag. Wist je dat al in 2017 een vergunning werd verleend door de stad voor dit project? Tegen die vergunning volgde een beroep bij de deputatie van de provincie Antwerpen, die de vergunning eerst bevestigde. Vervolgens vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning, waarna de deputatie een nieuwe beslissing moest nemen en begin 2020 de vergunning weigerde. De aanvrager is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in beroep gegaan tegen de beslissing van de deputatie. Deze procedure is nog lopende bij de Raad.

25 RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het bouwen van 105 woonentiteiten ‘woonproject ‘Neerheide-Overheide’ op een terrein met als adres Neerheide 2-4-6-8 en 13, Schijfstraat 48-50-52-54 en 116-118, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning

Het openbaar onderzoek liep in de maanden april en mei 2021. Er was 1 bezwaarschrift ten aanzien van deze omgevingsvergunningsaanvraag van Woonpunt Mechelen.

26 STADSONTWIKKELING

Goedkeuring addendum 1 bij de principeovereenkomst tussen de stad Mechelen en De Vlaamse Waterweg met het oog op de realisatie van een fiets- en voetgangersbrug tussen het project Keerdok en de Winketkaai

De ene fietsbrug is de andere niet.

27 MONUMENTENZORG

1) Goedkeuring overname van het bouwheerschap van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw over-de-Dijle voor de werken omschreven in het bestek 2021-OO-806 – ‘Vervangen goten van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk

2) Vaststelling van de wijze van gunnen vast volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-806

Door een wijziging aan de Vlaamse premievoorwaarden stelt de afdeling Projecten & Monumenten voor om nu al een erfgoedpremie aan te vragen. Het duurt 120 kalenderdagen voor Agentschap Onroerend Erfgoed hierover een uitspraak doet. De toekenning van de premie wordt verwacht rond 8 september 2021 en is 2 jaar geldig. De aanbesteding zou daarom begin augustus starten.

28 OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de stad, Pidpa en Woonpunt Mechelen inzake de aanleg van wegen, riolerings- en omgevingswerken in de wijk De Streyp – Pennemeesterstraat – Molenhofstraat

Alweer een renovatieproject van Woonpunt Mechelen. De Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) treedt op als aanbestedende overheid.

29 OPENBAAR DOMEIN

Kosteloze overdracht aan de stad van een strook grond gelegen langsheen het Kriekerijveld te Mechelen/Hombeek voor inlijving bij de openbare wegenis

Het college van burgemeester en schepenen verleende begin dit jaar een vergunning voor het verkavelen in 6 loten van een perceel aan het Kriekerijveld in Hombeek. De stad krijgt een strook grond voor openbaar nut.

30 VASTGOEDBELEID

Goedkeuring akte van afstand door de stad Mechelen aan het Gemeenschapsonderwijs Go! van een leslokaal op en met grond, gelegen in de Oude Stadsfeestzaal – Frederik de Merodestraat 28, met het oog op terbeschikkingstelling van het lokaal aan het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA) Mechelen

Het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA) had dit leslokaal al meer dan 30 jaar in gebruik. Met deze akte wordt het dubbelzinnig bezit als eigenaar van het eigendom rechtgezet.

31 VASTGOEDBELEID

Goedkeuring notariële akte tot vroegtijdig beëindigen van het recht van opstal aan AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM) en tot verkoop aan de aanpalers van grond gelegen Lakenmakersstraat, gekadastreerd als 2de afdeling, sectie C, deel van nummer 291 G3

Opnieuw een standaardprocedure: het formele akkoord van de gemeenteraad van komende maandag is het sluitstuk voor deze verkoop.

32 VASTGOEDBELEID

Vaststelling van de wijze van de gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-VG-802 inzake de opdracht ‘Stadhuis 2040

Mechelen wil haar stadhuis, het huis van de Mechelaar én de Zeeridder een voorbeeldrol laten vervullen op vlak van duurzaamheid. Opvallend: bepaalde delen van het Stadhuis krijgen gedurende de ganse opdracht een private invulling. Het stadsbestuur heeft de ambitie om dit ganse traject budgetneutraal te realiseren.

33 STRAATNAAMGEVING

Principiële vaststelling van de naam Onze-Lieve-Vrouw van Fatimastraat voor de nieuw aan te leggen wegenis voor een verkaveling gelegen nabij de Galgestraat te Mechelen

Fatima is een stadje in Portugal.

34 PREVENTIE

Aanstelling (in besloten zitting) van bijkomende sanctionerende ambtenaren in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Dit laatste punt is niet voor jouw en onze oren bestemd – allicht omdat het om persoonsgegevens gaat.


Volg ons live én onafhankelijk verslag vanaf 20:00

De gemeenteraad van maandag 31 mei live meevolgen? Dat kan via onze Gemeenteraad Live-pagina!

UPDATE 28.05.2021

Ook de toegevoegde punten zijn bekend.

33-2. Het Zegel

Agendapunt ingediend door pvda-raadslid Dirk Tuypens.

33-3. Brochure energiebesparingsmogelijkheden

Agendapunt ingediend door VB-fractieleider Frank Creyelman.

33-4. Zonnepanelen – teruglevercontract

Agendapunt ingediend door VB-fractieleider Frank Creyelman.

33-5. Waterdoorlatende wegen

Agendapunt ingediend door Vooruit-raadslid Karel Geys.

Er werden ook nog 3 mondelinge vragen toegevoegd aan de agenda:

V1. Reflecterende huisnummers in Mechelen

Vraag ingediend door N-VA-raadslid Anne Delvoye.

V2. Organisatie Covid-vaccinatie in Mechelen

Vraag ingediend door VB-fractieleider Frank Creyelman.

V3. Recyclage elektrische deelwagens

Vraag ingediend door VB-fractieleider Frank Creyelman.

2 gedachtes over “Ontdek de agenda van de komende gemeenteraad

 1. Beste “Asgaupaust”,
  telkenmale ik jullie nieuwsbrief in mijn mailbox krijg lees ik die met veel enthousiasme.
  Via deze nieuwsbrief krijg ik als Mechelse inwoner tenminste wat meer duiding en informatie.
  Iets wat in de reguliere pers te weinig – waarschijnlijk/hopelijk door gebrek aan interesse van de lezers- aan bod komt. Het is goed om te weten dat er in onze stad toch nog 1 onafhankelijke nieuwsbron is.
  “Keep up the good work” en hou zeker die vinger(s) aan de pols.
  Bedankt

  Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s