Dit beslist de gemeenteraad straks in jouw naam

Na een zomerreces van 70 dagen is er op maandag 6 september een nieuwe zitting van de Mechelse gemeenteraad. Omdat de redactie van As Gau Paust het belangrijk vindt dat Mechelaars zelf ook kunnen meepraten met wat er straks in hun naam wordt beslist, lees je hier alvast wat commentaar bij de komende agendapunten.

Foto: kakkerlak uit de tijdelijke expo Insectopia

Omdat je als wakkere burger maar beter goed uitgeslapen bent, vatten we de vele pagina’s die bij elk agendapunt horen kort voor jou samen of geven we wat commentaar. Op die manier sta je straks helemaal op scherp voor ons live verslag van de gemeenteraad op maandagavond 6 september vanaf acht uur.

Woordenwolk met de thema’s van de gemeenteraad van maandag 6 september 2021. Die thema’s werden door de stad zelf gekozen maar zijn enigszins vertekenend: zo is het aandeel overheidsopdrachten op de agenda in werkelijkheid veel groter, maar werd vaker voor een inhoudelijk thema gekozen. Het Mechelse stadsbestuur plaatste 36 punten op de agenda. Toegevoegde punten en mondelinge vragen kunnen raadsleden respectievelijk nog tot 5 en 4 dagen voor de zitting op de agenda laten zetten. Voor een actualiteitsdebat krijgt een fractie de tijd tot de vrijdagmiddag voor de zitting.

1-8 POLITIEVERORDENINGEN

De Mechelse burgemeester a.i. Alexander Vandersmissen (Open VLD) vaardigde tijdens de voorbije zomerpauze acht politieverordeningen uit. ‘Bij hoogdringendheid’, zoals dat dan heet:

 • 25 juni 2021: voor het vertonen van één of meerdere wedstrijden tijdens het Europees kampioenschap voetbal 2021
 • 19 juli 2021: voor de tijdelijke toelating tot sportief zwemmen in het Keerdok
 • 3 augustus 2021: voor Maanrock in het Park op 26, 27, 28 en 29 augustus 2021 en de onttrekking van het binnengebied van de Kruidtuin aan het openbaar domein
 • 3 augustus 2021: voor Maanrock in het Park – Mirage op 27, 28 en 29 augustus 2021 en de onttrekking van de Wollemarkt aan het openbaar domein
 • 23 augustus 2021: voor Maanrock in het Park – MOES op 27, 28 en 29 augustus 2021 en de onttrekking van Tuin van het OH! en Heembeemd ter hoogte van de tuin van het Oh! aan het openbaar domein
 • 23 augustus 2021: voor Maanrock in het Park – Rommy’s Zomertuin op 29 augustus 2021 en de onttrekking van de Sinte-Mettetuin aan het openbaar domein
 • 23 augustus 2021: voor Maanrock in het Park op 27, 28 en 29 augustus 2021 en de onttrekking van het Alice Nahonplein aan het openbaar domein
 • 23 augustus 2021: voor Maanrock in het Park op 27, 28 en 29 augustus 2021 en de onttrekking van het Cultuurplein aan het openbaar domein

De bekrachtiging door de gemeenteraad van dergelijke politieverordeningen gebeurt doorgaans op automatische piloot. Dat de betrokken events logischerwijs telkens weer in het verleden liggen, is hier allicht niet vreemd aan.

9. BESTUUR

Verlenging mandaat vertegenwoordiger stad Mechelen in de Raad van Toezicht van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

Het ziet ernaar uit dat gemeenteraadsvoorzitter Fabienne Blavier (Open VLD) haar mandaat bij de Artesis Plantijn Hogeschool verlengt. Voorzitter van die Raad van Toezicht én van de raad van bestuur is haar partijgenote Marleen Vanderpoorten, in een ver verleden onder meer Vlaams minister van onderwijs en ook burgemeester van Lier. De huidige samenstelling van de raad vind je hier.

10. WELZIJNSVERENIGINGEN

Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio.

Audio is een welzijnsvereniging die focust op het uitvoeren van interne audits bij lokale besturen of daarvan afhankelijke entiteiten. Hoewel de algemene vergadering al instemde met de toetreding van de gemeente Assenede en het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk moet ook de Mechelse gemeenteraad dat nog formeel doen. 

11. GEZONDHEIDSBELEID

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst voor het toekennen van een subsidie aan lokale besturen om de bronopsporing in het kader van de COVID-19-pandemie te versterken vanaf 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021 (optie 1) in het kader van het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021.

In mei van dit jaar keurde de gemeenteraad nog de verderzetting van optie 2 (da’s met een aanvullende inzet voor contactonderzoek) goed in functie van de Vlaamse subsidiëring. Een verlenging van optie 2 is ondertussen niet meer mogelijk, vandaar deze samenwerkingsovereenkomst voor optie 1. De Vlaamse steun loopt tot midden oktober.

12. CULTUUR

Goedkeuring toelagereglement aankoop CO2-meter naar aanleiding van het coronavirus.

Een ministerieel besluit van eind juli bepaalt dat CO2-meters vanaf 1 september verplicht zijn in de sportieve en de evenementensector. Met dit toelagereglement wil de stad zowel de sport-, jeugdwerk- en cultuursector ondersteunen bij de aankoop van één meter (80% van de aankoopprijs met een maximum van 150 euro.)

13. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring stedelijk reglement inzake Coronaherstelfonds voor Mechelse ouderenverenigingen.

De stad steunt ouderenverenigingen om activiteiten te blijven organiseren en om Mechelaars te verwelkomen die op zoek zijn naar meer sociale contacten. Een actie die naar eigen zeggen geïnspireerd is op een welkomsttraject in het Britse Camden. Aanvragen moeten voor 30 september binnen zijn en maken kans op 5 euro/lid.

14. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Deze prijssubsidie wordt geraamd op een totaalbedrag van 4.137.011 euro inclusief BTW en is voorzien in het meerjarenplan van de stad.

15. TOERISME

Goedkeuring ‘Strategisch Plan Toerisme Mechelen en Sint-Katelijne-Waver 2021-2026’.

Toerisme Vlaanderen heeft toeristische relancemiddelen gereserveerd om het thema van (Vlaamse) Renaissance verder beleefbaar te maken in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. De nieuwe strategie is er dan ook een van meer profilering, waarbij de bourgondische renaissance het hoofdverhaal is. Ondersteunende verhalen zijn ‘luwte & ademruimte’ (“door het water en de pleinen in de stedelijke kern en de groen-blauwe landelijke rand daarbuiten”) en ‘warm welkom’ (“dat bewoners vriendelijk en gastvrij zijn”). Een verscherpte profilering van Mechelen als ‘MICE’-locatie (Meetings – Incentives – Conventions – Exhibitions) sluit hierbij aan – zo krijgt Hof van Busleyden in de toekomst extra vergaderinfrastructuur, lezen we terloops.

16. SOCIALE ECONOMIE

Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Youth For Work Innovation vzw – Co-Searching in het kader van het pilootproject ‘samen zoeken naar werk binnen het OCMW Mechelen’, met het oog op een verlenging tot en met 31 december 2021.

Dit pilootproject rond werk zoeken loopt voor 6 maanden in 2021 met thematische workshops en conversatiegroepen. Aan de activiteiten kunnen telkens 10 werkzoekenden deelnemen. Het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst voorziet een verderzetting voor 12 workshops in 2021. In het laatste kwartaal van 2021 wordt de samenwerkingsovereenkomst kwantitatief geëvalueerd – minimaal doel was 30 werkzoekenden bereiken met een resultaat van 50%. Kostprijs voor de verlenging: 9.675 euro.

17. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring gewijzigde samenstelling GECORO 2019-2024, laatst goedgekeurd in zitting van 21 oktober 2019.

Een wissel van de plaatsvervangende ‘mobiliteitsdeskundige’.

18. RUIMTELIJKE ORDENING

1) Kennisname ‘Conceptnota Beleidsplan Ruimte Mechelen’.

2) Kennisname ‘Kennisgevingsnota plan-MER horende bij het Beleidsplan Ruimte Mechelen’.

Een belangrijke mijlpaal in het traject naar een heus beleidsplan Ruimte voor onze stad. In april lichtte de commissie stadsontwikkeling al een tipje van de sluier. Op basis van deze nota’s krijgen het publiek, de adviesraden, de buurgemeenten, het Departement en de Provincie de mogelijkheid om opmerkingen te geven. De publieke raadpleging loopt van 23 september tot en met 31 oktober 2021.

19. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de distributienetbeheerders ex-Eandis betreffende het tijdelijk omgeleid fiets- en wandelpad over de site van Fluvius voor het jaagpad aan de Afleidingsdijle.

Het juridische document maakt erg expliciet dat Stad Mechelen volledig op de hoogte is van het bestaan van de werfontsluitingsweg en de daaraan verbonden risico’s: “Stad Mechelen neemt uitdrukkelijk elke mogelijke vorm van aansprakelijkheid op zich met betrekking tot de aanleg en beheer van het wandel- en fietspad. Dit geldt zowel voor de infrastructuur als voor de verkeersveiligheid en zowel op het omgeleide fiets- en wandelpad als op de plaats waar dit omgeleid fiets- en wandelpad de werfontsluitingsweg dwarst. Stad Mechelen vrijwaart IVERLEK voor elke mogelijke aansprakelijkheid ter zake (…).”

20. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring van de princiepsovereenkomst tussen de Stad Mechelen en MG City Station met betrekking tot het projectgebied Ragheno.

Deze princiepsovereenkomst bevat specifieke afspraken over de toekomstige ontwikkeling van het Ragheno-project, zoals de aan- en verkopen van gronden, de realisatie van openbare voorzieningen, de aanleg van de jachthaven – die weliswaar alleen mogelijk is mits akkoord, medewerking en medefinanciering van de Vlaamse Waterweg.

21. STADSONTWIKKELING

1) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, Pidpa en de Stad Mechelen voor het uitvoeren van de studie ‘Herinrichting Vesten te Mechelen: projectnota – projectMER – definitieve herinrichting segment Zuid en segment Antwerpsepoort’.

2) Goedkeuring studiebestek ‘WA/INV/R12/1/S2 Herinrichting Vesten te Mechelen: projectnota – projectMER – definitieve herinrichting segment Zuid en segment Antwerpsepoort’ dat zal gepubliceerd worden door AWV.

Mechelaars zullen zo’n tien jaar getuige zijn van de herinrichting van de Vesten (R12) die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Mechelen uitwerken. De eerste fase start in het voorjaar van 2022. Het stadsbestuur wil binnen deze legislatuur de eerste segmenten van de Vesten een definitieve gevel-tot-gevel inrichting geven. Hiervoor is onder meer een projectnota en voorontwerp nodig voor het geheel van de Vesten, een project-MER, een omgevingsvergunningsaanvraag en een uitvoeringsbestek van de eerste segmenten. De administratieve afspraken en de kostenverdeling van de studie zijn uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst.

22. MOBILITEIT

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van bestek 2021-OO-PP-859 inzake de opdracht ‘Selectie partner voor pakjesautomaten/slimme lockers’.

Deze overheidsopdracht bevat 2 percelen: 1) grote pakjesautomaten; en 2) ecozone met kleine pakjesautomaten. Prijs is geen gunningscriterium, wel het plan van aanpak (50 punten), duurzaamheid (30 punten) en ervaring/referenties (20 punten). Het gaat over een overeenkomst waarbij wederzijdse prestaties geleverd worden door de inschrijver én de aanbesteder. Er is geen budget voor de diensten die de inschrijver levert, enkel voor de verplichtingen die de aanbesteder op zich neemt, zoals elektriciteitsverbruik. De looptijd van deze opdracht is 5 jaar. 

23. ICT

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-ICT-878 inzake de opdracht ‘Archiefbeheersysteem voor het stadsarchief Mechelen’.

Opnieuw een overheidsopdracht. Eén die 10 jaren loopt en geraamd wordt op 201.304 euro inclusief BTW. Het gunningscriterium ‘prijs’ is goed voor 50 punten. Informatieveiligheid en (open) data en duurzaamheid telkens amper voor 5 punten.

24. ICT

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-ICT-873 inzake de opdracht ‘Omgevingssoftware, inclusief handhaving en vastgoedinformatie’.

Ook dit agendapunt gaat over de gunningscriteria voor een overheidsopdracht. De stad heeft nieuwe software nodig, omdat Cipal de huidige software voor het behandelen van omgevingsdossiers, notarisinfo en planbeheer (Nestor suite) niet langer zal ondersteunen. Het prijscriterium bedraagt hier 35 punten, net zoals de functionele en niet-functionele vereisten. Informatieveiligheid en (open) data zijn goed voor 10 punten. Duurzaamheid staat hier ook voor 5 punten. De raming van de opdracht bedraagt 860.000 euro inclusief BTW – ook al voor een periode van 10 jaar.

25. GEBOUWEN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-P&M-853 inzake de opdracht ‘Ontwerpopdracht cultuursite Mechelen’.

Alweer een overheidsopdracht. Dit keer voor de site van het Mechels cultuurcentrum. In een eerste fase wordt de nood aan capaciteitsuitbreiding van DKO maximaal gelenigd. Met de subsidie zou er een portaalgebouw komen. In een tweede fase zou opnieuw subsidie aangevraagd worden, met focus op de Minderbroederskerk en de aanleg van een beeldentuin. De nodige budgetten voor de uitbreiding voor fase 1 en 2 worden doorverwezen naar de bespreking over de aanpassing van het meerjarenplan – nr. 5 is dat.

26. FACILITY

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-FAC-870 inzake de opdracht ‘Meerjarig raamcontract van voertuigen en machines met onderhoudscontract’.

Deze overheidsopdracht wordt geraamd op 3.000.000 euro inclusief BTW. Het gunningscriterium ‘prijs’ is goed voor 60 punten. ‘Functionaliteit en milieu’ zijn samengenomen en goed voor 20 punten. De opdracht loopt 5 jaar.

27. STRAATNAAMGEVING

Definitieve vaststelling van de naam Onze-Lieve-Vrouw van Fatimastraat voor de nieuw aan te leggen wegenis (aftakking) voor een verkaveling gelegen nabij de Galgestraat te Mechelen.

Hadden we al gezegd dat ‘Fátima’ een Portugees stadje is?

28. STRAATNAAMGEVING

Definitieve vaststelling van de namen Rik De Saedeleerplein en Antonia Wolversstraat voor de nieuw aan te leggen wegenis op een terrein met als adres N16 te 2800 Mechelen (site Keerdok).

Daar is ‘em, daar is ‘em!

29. VASTGOEDBELEID

1) Intrekking van de gemeenteraadsbeslissing van 29.05.2018 (punt 62) houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de aankoop door de stad tegen de OCWM-vereniging Dodoens en vervolgens verkoop door de stad aan het Zorgbedrijf Rivierenland van het gebouw op en met grond en aanhorigheden gelegen Zwartzustersvest 47 te Mechelen.

2) Goedkeuring van de aangepaste overeenkomst inzake de overdracht door de Welzijnsvereniging Dodoens aan de stad Mechelen en vervolgens de verkoop door de stad Mechelen aan het Zorgbedrijf Rivierenland van het gebouw met aanhorigheden, op en met grond, gelegen Zwartzustersvest 47 te 2800 Mechelen.

We zitten ondertussen aan de vastgoed-rubriek van de gemeenteraad. Met de verkoop van het voormalige ziekenhuis aan de Zwartzustersvest neemt de stad de schuld over van de Welzijnsvereniging Dodoens voor de lopende schulden van het over te dragen onroerend goed. Op 5 augustus 2021 bedroeg de openstaande schuld 3.457.968,05 euro. Ook de schuld van het totaal huidig en toekomstig passief, inclusief het sociaal passief neemt de stad over. Voor het gebouw betaalt het Zorgbedrijf Rivierenland straks 8 miljoen euro.

30. VASTGOEDBELEID

Kosteloze overdracht door de bvba Spreeuwenhof aan de stad van een perceel grond gelegen aan de Wupstraat te Mechelen/Muizen voor inlijving bij de openbare wegenis.

Het woonproject met 16 woningen voorzag in de kosteloze afstand aan de stad van een strook grond.

31. VASTGOEDBELEID

Kosteloze overdracht door cv Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken aan de stad van twee percelen grond gelegen aan de Boerenkrijgstraat/Zonnestraat te Mechelen voor inlijving bij de openbare wegenis.

Ook de vergunning voor het bouwen van 34 sociale woningen door cv Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) voorzag in de kosteloze afstand van de nieuw aangelegde weg en een strook grond binnen dit project.

32. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring addendum aan de overeenkomst met MEST vzw met het oog op de verlenging van het tijdelijk gebruik van de gebouwen Moensstraat 51 (voormalige bibliotheek).

De overeenkomst voor tijdelijk gebruik van de bibliotheek loopt af. Zowel MEST vzw als CAAAP nv (de toekomstige ontwikkelaar van het project) zijn akkoord om het gebruik nog verder te zetten tot 30 november 2021.

33. VASTGOEDBELEID

Gunning van de opdracht ‘Inhuur van doorstroomwoningen en verkoop van bestaande doorstroomwoningen van het OCMW Mechelen’ aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) tegen de prijzen vermeld in de offerte en overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het bestek 2020-OO-GEB-767 en bijlagen.

Het is de gemeenteraad zelf die de gunning doet. De rangschikking van de twee ingediende offertes gebeurde op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

34. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring procedure tot minnelijke verkoop van Ondernemershuis Oh! – Kanunnik De Deckerstraat 20A, mits het voeren van de nodige publiciteit.

De huidige bewoners willen het Ondernemershuis Oh! kopen van de stad tegen de prijs van 1.800.000 euro (zonder optie van parkeerplaats). Daarbij is de uitbating van een kenniscentrum voor de Mechelse ondernemers wel een voorwaarde. De stad zelf motiveert een minnelijke verkoop op basis van ‘algemeen belang’ en noemt het een meerwaarde om de huidige ondersteuning die Oh! biedt aan startende ondernemingen op die manier te behouden. Na goedkeuring door de gemeenteraad krijgt iedereen 60 kalenderdagen de kans om eventuele bezwaren in te dienen.

35. OVERHEIDSOPDRACHTEN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-UITV-849 inzake de opdracht ‘Raamovereenkomst leveren streekbieren’.

De stad treedt op als aankoopcentrale met inbegrip van alle stedelijke vzw’s en AGB’s, Sociaal Huis Mechelen, IVA’s en EVA’s en Zorgbedrijf Rivierenland. Het gunningscriterium prijs staat op 80 punten, milieumaatregelen 20 punten.

36. OVERHEIDSOPDRACHTEN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-UITV-872 inzake de opdracht ‘Raamovereenkomst leveren wijnen geproduceerd volgens de principes van Fairtrade voor een periode van 4 jaar’.

Wijn na bier… Opnieuw treedt de stad op als aankoopcentrale. Het prijs-criterium bedraagt hier 50 punten, de kwaliteit 30 punten.

Denk mee

En doneer.

Een gedachte over “Dit beslist de gemeenteraad straks in jouw naam

 1. Hey,

  Ik versta dat jullie 100% op Mechelen focussen, maar misschien zal onderstaand verhaal over Grimbergen jullie ook interesseren.

  Begin dit jaar heb ik de DLB wetgeving gebruikt om een formeel verzoekschrift in te dienen gericht aan de gemeenteraad van Grimbergen. De voorzitter aldaar weigerde mijn verzoekschrift op de agenda te plaatsen, dus heb ik klacht moeten indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen de voorzitter, met de vraag haar beslissing te vernietigen. Maanden later werd mijn klacht gegrond beoordeeld door de provincie gouverneur. Dus eindigde mijn verzoekschrift dan toch op de agenda van de GR van vorige week.

  De manier waarop dat agendapunt behandeld werd is schandalig. Je kunt het zelf bekijken op YouTube (het was het 2de agendapunt), waar de online GR voor iedereen te herbekijken is.

  In Grimbergen lusten ze burgerparticipatie rauw. Ik heb in het verleden ook een aantal openbaarheid van bestuur aanvragen ingediend… als reactie heeft het CBS van Grimbergen een advocaat geconsulteerd om te zien hoe ze die aanvragen van mij kunnen blokkeren.

  Ciao,

  Laurence

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s