Dit beslist de gemeenteraad straks weer in jouw naam [UPDATE: NU OOK MET VERSLAG]

Omdat je als wakkere burger maar beter goed uitgeslapen bent, vatten we de vele tientallen pagina’s die bij de agendapunten horen van de Mechelse gemeenteraad kort voor jou samen of geven we wat commentaar. Op die manier sta je straks helemaal op scherp voor ons live verslag van de gemeenteraad op maandagavond 27 september vanaf acht uur.

Foto: een dahlia

UPDATE: nu ook met de discussies die we live tijdens de gemeenteraadszitting versloegen.

Woordenwolk met de thema’s van de gemeenteraad van maandag 27 september 2021. Voor het eerst sinds de corona-uitbraak gaat de gemeenteraad straks trouwens weer door in de raadzaal van het Mechels stadhuis.

1. POLITIEKE ORGANEN

Aktename ontslag gemeenteraadslid + onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging opvolger.

Voormalig schepen Kathleen Den Roover (N-VA) komt Anne Delvoye vervangen die uit de gemeenteraad verdwijnt omwille van haar nieuwe job die onverenigbaar is met het mandaat van gemeenteraadslid.

2. POLITIEVERORDENINGEN

Bekrachtiging politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van “Student Lift Off” op 22 september 2021 en de onttrekking van Transit M, De Hangar en aansluitende parkeerplaatsen aan het openbaar domein.

Vaste prik, die politieverordeningen om de openbare rust te vrijwaren bij een of ander event in onze stad.

3. FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN

Aktename jaarrekening 2020 van diverse organisaties.

 1. Aktename jaarrekening 2020 van het Centraal Kerkbestuur Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 2. Aktename jaarrekening 2020 van vzw Festival van Vlaanderen Mechelen Kempen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 3. Aktename jaarrekening 2020 van vzw Regionaal Landschap Rivierenland in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 4. Aktename jaarrekening 2020 van vzw Sociaal Centrum – Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 5. Aktename jaarrekening 2020 van vzw ROJM in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 6. Aktename jaarrekening 2020 van vzw ’t Arsenaal in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 7. Aktename jaarrekening 2020 van vzw KMTHC in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 8. Aktename jaarrekening 2020 van vzw De Keeting in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 9. Aktename jaarrekening 2020 van CLB Het Kompas in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 10. Aktename jaarrekening 2020 van Woonpunt Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 11. Aktename jaarrekening 2020 van Scholengroep 5 in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 12. Aktename jaarrekening 2020 van vzw Chiro Libertus in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 13. Aktename jaarrekening 2020 van vzw Instrumentenfonds in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 14. Aktename jaarrekening 2020 van vzw Speelgoedmuseum Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.
 15. Aktename jaarrekening 2020 van vzw Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Waarom de jaarrekeningen van al deze organisaties op de gemeenteraad moeten passeren? Op die manier kunnen de raadsleden het gebruik controleren van de toelage die deze organisaties van de stad hebben gekregen. Het grote tekort van het boekhoudkundig resultaat (-326.529,26 euro) van de Chiro Libertus springt meteen in het oog. Dit is vooral het gevolg van de hoge uitgaven voor de nieuwbouw. Er werd hiervoor ook geen prefinanciering ontvangen in 2020.

4. FINANCIËN-TOEZICHT EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

Aktename jaarrekening 2020 van vzw Brouwgebouw Lamot.

De resultatenrekening 2020 sluit af met een verlies van -206.107 euro – da’s 45.000 euro slechter dan geraamd . Oftewel 1.329.169,26 opbrengsten minus 1.535.276 euro kosten. Uiteraard had corona een grote impact op de werking van het congrescentrum: Tot half maart 2020 werd de gewone omzet gehaald, daarna viel deze bijna volledig weg voor de rest van 2020. Het personeel van Lamot werd op andere plaatsen binnen de groep Mechelen ingezet.

5. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename besluit gouverneur houdende goedkeuring jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Energiepunt Mechelen en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

Standaard houden de diensten van de gouverneur de jaarrekening van de autonome gemeentebedrijven tegen het licht. Voor Energiepunt Mechelen lijkt er niks aan de hand… “Er werden enkele kleine technische bemerkingen en aanbevelingen gemaakt.” Omdat jij allicht ook wel die opmerkingen had willen lezen – en deze niet bij het ontwerpbesluit zaten – dienen we binnenkort maar weer eens een openbaarheidsverzoek in bij onze stad.

6. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen tijdens het eerste semester van 2021.

Een aktename krijgt zelden aandacht tijdens een gemeenteraad. Toch is het niet zo omdat een punt geen beslissing vraagt, dit ook geen bedenkingen kan oproepen. De opvolgingsrapportering stak niet bij het agendapunt (althans niet voor de pers). Alweer een bestuursdocument dat via een openbaarheidsverzoek op te vragen is… 

7. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) tijdens het eerste semester van 2021.

Ook voor het autonoom gemeentebedrijf dat zich richt op de Mechelse cultuur (AGB MAC) passeert een opvolgingsrapport over het meerjarenplan ‘20-’25. Ook dit document steekt niet in de persbundel en zullen we bijgevolg via een openbaarheidsverzoek opvragen.

8. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering van meerjarenplan 2020-2025 van Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) tijdens het eerste semester van 2021.

Driemaal is scheepsrecht: een volledig analoog agendapunt voor het derde autonome gemeentebedrijf AGB SAM, gespecialiseerd in sportactiviteiten. Ook dit document zullen we moeten opvragen, want alweer steekt dit niet in de persbundel.

9. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor dienstjaar 2021 aan Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

De stad raamde de prijssubsidie op een totaalbedrag van 4.137.011,35 euro (inclusief btw). Wat voorzien is in het meerjarenplan.

10. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 aan Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

De stad raamde de prijssubsidie op 2.904.629 euro (inclusief 6% btw). Wat voorzien is in het meerjarenplan 2021.

11. FINANCIËN

Aktename opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 van de stad tijdens het eerste semester van 2021.

Ook voor het meerjarenplan van onze stad is er uiteraard zo’n opvolgingsrapportering. Drie keer raden waarvoor we straks een openbaarheidsverzoek zullen versturen?

12. FINANCIËN

Goedkeuring aangepast afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus (BBC), met vaststelling begrip dagelijks bestuur en (voorwaardelijk) visum van de financieel directeur.

Er volgen nieuwe aanpassingen aan het financiële afsprakenkader – de vorige dateren nog maar van begin dit jaar. Zo kan de Algemeen Directeur voortaan bijvoorbeeld onbeperkt schuiven met de exploitatiekredieten, met uitzondering van de subsidies, doordat de beleidsdomeinen in feite zijn afgeschaft. Ook het gunnen van een opdracht tot 30.000 euro (oftewel de overheidsopdrachten van beperkte waarde in vakjargon, red.) kan de Algemeen Directeur voortaan alleen afhandelen of doordelegeren aan de diensthoofden. Bekijk alle details via onderstaande video. Opmerkelijk detail: vroeger kon de Algemeen Directeur een kastekort kwijtschelden, nu is dat niet langer mogelijk en is enkel het college bevoegd.

13. BELASTINGEN

Vaststelling aangepast belastingreglement op tweede verblijven, met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

De stad voegt een extra doelgroep ‘studentenhuisvesting’ toe en motiveert de aanpassing verder door een controlemechanisme in te voeren om verdoken leegstand onmogelijk te maken. “Studentenkamers worden niet belast indien ze over een uitbatingsvergunning volgens de verordening conformiteitsattesten beschikken en een bewijs van inschrijving in een onderwijsinstelling kunnen voorleggen.” De belasting wordt vastgesteld op 1.500 euro per tweede verblijf. De stad raamt de inkomsten in 2022 (224 kamers) op 336.000 euro; in 2023 (112 kamers) op 168.000 euro; en in 2024 (56 kamers) op 84.000 euro.

14. ECONOMIE

Goedkeuring domeinconcessie ‘Overeenkomst inzake de verlening van een tijdelijke concessie aan de stad Mechelen inzake het gebouw ‘De Potterij’’, in functie van de uitbouw van een circulaire hub in Mechelen.

OVAM wil binnen het project Impact Factory geen trekkersrol opnemen. Het pand wordt door de stad overgenomen in de toestand waarin het zich momenteel bevindt. Ook de aanwezige bezetters komen mee over en hun overeenkomst wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd.

15. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring addendum 3 bij de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen vzw voor een bijkomende enveloppefinanciering voor het programma ‘Huis aan Huis’.

Deze gewijzigde toelage (30.000 euro) vind je ook terug bij het agendapunt 18 over de aanpassingen van de nominatieve subsidies. Bij het ‘huis aan huis’-initiatief tracht een medewerker beweging te brengen in de leefsituatie van maatschappelijk kwetsbare mensen en een brug te slaan naar het professionele hulpaanbod.

16. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met Steunpunt Asiel en Migratie.

Ook dit punt vind je terug bij het overzicht van de gewijzigde nominatieve subsidies. De motivering voor de bijkomende toelage (20.000 euro) is het feit dat de dienst overspoeld werd en wordt met vragen van bezorgde Afghaanse burgers of Belgen van Afghaanse origine.

17. SOCIAAL BELEID

Samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties in het kader van het subsidiereglement ‘Samen Tegen Armoede’ voor 2022:

 1. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met OverKop Mechelen-CAW Boom Mechelen Lier voor de periode van 1/01/2022 tot 31/12/2022.
 2. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Wel en Wee (in samenwerking met het KansArmoedeNetwerk Mechelen) van 1/01/2022 tot en met 31/12/2022.
 3. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Zorgbedrijf Rivierenland voor de periode van 1/01/2022 tot 31/12/2022.

Organisaties konden intekenen op deze subsidies door een online aanvraag in te dienen tegen 15 juni 2020 voor de werkingssubsidies en 30 juni 2020 voor de projectsubsidies. Bij de start van de maand september 2021 werd dan een “jurydag” georganiseerd. De criteria voor de werkingssubsidie waren de mate waarin een organisatie zich inschrijft op de dragende principes van het armoedebeleidsplan van de stad en gewogen naar mate het dossier een focus legt op organisatieontwikkeling, inhoudelijke expertise en het speerpunt kinderarmoede.

18. FINANCIËN

Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

De gewijzigde nominatieve subsidies kwam ook al in diezelfde raadscommissie Financiën aan bod. Net zoals het 10 punten actieplan dat het proces errond moet verbeteren. De wijzigingen zijn er voor: Samenlevingsopbouw (éénmalige verschuiving, door de opdracht ‘huis aan huis’ volledig bij deze organisatie te leggen ipv bij de stad); Jobroad (eenmalig 37.500 euro voor arbeidsmarktgerichte activering); Jeugdzorg Emmaüs (eenmalig 22.000 euro voor begeleiding van minderjarige vluchtelingen; Youth for Work innovation (9.675 euro voor activering van leefloongerechtigden); Asiel en Migratie (éénmalig 20.000 euro omwille van de Afghaanse problematiek).

19. ERFGOED

Definitieve aanvaarding schenking van een sculptuur in roze graniet, voorstellende een geabstraheerde mannen- en vrouwenfiguur.

Kunstenaar Jef Van den Bosch schonk een beeld in roze graniet aan de stad. Aangezien de stad ook het artistiek werk van amateurkunstenaars een plaats wil geven in de openbare ruimte, wordt voorgesteld de schenking definitief te aanvaarden. O ja, het beeld wordt verzekerd.

20. WONEN

Goedkeuring ‘stedelijke verordening conformiteitsattesten’.

Het conformiteitsattest is een kwaliteitslabel dat steden en gemeenten kunnen uitreiken en het voor de huurders makkelijker moet maken een geschikte conforme woning te vinden. Met de voorgestelde aanpassing wil het stadsbestuur de geldigheidstermijn wijzigen: zo zouden woningen, waarbij het kwaliteitsonderzoek geen gebreken vaststelde, ook na 5 jaar nog steeds voldoen aan de normen. Daarom wordt voorgesteld om het conformiteitsattest zonder vastgestelde gebreken opnieuw een geldigheid te geven van 10 jaar in plaats van 5 jaar. De attesten met gebreken blijven wel maar geldig voor 5 jaar.

21. STRAATNAAMGEVING

Principiële vaststelling van de naam Camilla van Peteghemstraat voor een aftakking van de Battelsesteenweg te Mechelen. Camilla was de weduwe van kunstenaar Jan De Smedt.

Weetje: de stadsarchivaris had de namen Heysbroekstraat, Neermolenstraat of Hoogmolenstraat voorgesteld. De uiteindelijk naam is een suggestie van de Mechelse cultuurraad.

22. RUIMTELIJKE ORDENING

Aanpassing rooilijn met het oog op aanpassing bestaande gemeenteweg voor het bouwen van een woonproject op de oude bibliotheeksite met als adres Moensstraat 51 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 1 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Het openbaar onderzoek dat in juni 2021 liep, leverde één bezwaar op. Het advies van Inter (Toegankelijk Vlaanderen) was bij een eerste en tweede bevraging telkens ongunstig. Een derde bevraging, op basis van projectversie V4, leverde een gunstig advies onder voorwaarden op. Pro memorie: voor de oude bibliotheek-site werd een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herontwikkeling tot een woonproject met 22 wooneenheden, 3 commerciële ruimtes voor handel en diensten, een (buurt)fietsenstalling en een ondergrondse parking. Er worden ook 4 gekandelaarde bomen geveld. In de plaats komen er 12 bomen (= 3 x 4).

23. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring zaak van de wegen voor het bouwen van een woonproject op de oude bibliotheeksite met als adres Moensstraat 51 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 1 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Dit agendapunt sluit aan bij het vorige en bevat alle voorwaarden waaraan de aanvrager van de omgevingsvergunning moet voldoen.

24. OVERHEIDSOPDRACHTEN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met prijs als enig gunningscriterium) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-886 inzake de opdracht ‘Ontharding – IJzerenleen/Hoogstratenplein’.

Prijs is het enige gunningscriterium. De opdracht omvat de ontharding van het Hoogstratenplein en een ‘belevingsstrook’ op de IJzerenleen. Prijskaartje: 550.960,45 euro (inclusief 21% btw) – Pidpa betaalt de riolering (57.229,40 euro).

25. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring beheersovereenkomst met Natuurpunt Beheer vzw betreffende de stadsgronden aan het Mechels Broek, gelegen tussen de zuidkant van de N15, het kruispunt met de Plattebeekstraat en de grens met Bonheiden.

De beheersovereenkomst liep op 31 januari 2020 af. Hoewel Natuurpunt de kans kreeg om zelf de gronden aan te kopen, ging de vzw hier niet op in, vandaar deze verlenging.

26. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring aankoop voortuinstroken Mezenstraat 6 en 8 tegen Woonpunt Mechelen.

Woonpunt Mechelen kocht beide woningen en verkoopt de voortuinstroken aan de stad (totaalsom: 30.000 euro).

27. VASTGOEDBELEID

Aankoop eigendom Bautersemstraat 80 te Mechelen met het oog op de realisatie van de ontsluitingsstructuur Ragheno-site.

Om de hoofdontsluitingsweg (deels via een brugconstructie over het park) te voorzien die het westelijke deel van de site aansluit op de toekomstige Arsenaalverbinding sloot de stad een akkoord met de eigenaar van dit pand. Verkoopprijs: 309.150 euro.

28. PERSONEELSBELEID

Vaste aanstelling financieel directeur in statutair dienstverband met ingang van 1 oktober 2021.

Dit punt wordt straks achter gesloten deuren behandeld. Waarom is ons niet geheel duidelijk, want iedereen kent onderhand wel de naam van de nieuwe financieel directeur.

TOEGEVOEGDE PUNTEN

 • Vooruit: Duurzaamheidscontrole verkoop gronden
 • Vooruit: Mogelijk opdoeken spoorlijn
 • CD&V: Marktkramers
 • Vooruit + CD&V: Historische kerken

De oppositie liet vier agendapunten toevoegen. Helaas zit de inhoud van de toegevoegde punten nooit bij het persoverzicht van een gemeenteraadszitting. Daarom hebben we aan de stad gevraagd of zij dit in de toekomst bij haar persoverzicht wil voegen. We houden u op de hoogte…

MONDELINGE VRAGEN

Er staan 7 mondelinge vragen op de agenda. We vermelden telkens vanuit welke fractie de vraag werd gesteld.

VRAAG 1:  N-VA

Stijgende energieprijzen-impact steunaanvragen

Marc Hendrickx vraagt of het Bijzonder Comité voor de sociale dienst bepaalde initiatieven zal nemen om de te verwachten stijging aan steunvragen op te vangen of voor te blijven.

VRAAG 2: VB

Buurtonderzoek Oude Antwerpsebaan

Frank Creyelman zegt dat buurtbewoners tegen hem klaagden dat ze helemaal niet bevraagd werden door het studiebureau. Vandaar zijn vraag hoeveel buurtbewoners werden aangeschreven en hoe studiebureaus hierin worden gecontroleerd.

VRAAG 3: VB

Kostprijs autovrije zondag

Nog een vraag van Frank Creyelman die zich afvraagt wat de kostprijs is van de voorbije autoluwe zondag.

VRAAG 4: PVDA

Perspectieven Artenova

De overeenkomst voor het gebruik van de oude bib werd laatst verlengd tot in november. Dirk Tuypens vraagt wanneer de gebruikers het gebouw in de Moenstraat moeten verlaten en of er op dat moment een alternatieve locatie beschikbaar is.

VRAAG 5: VOORUIT

Van dakloosheid naar structureel beleid

Thijs Verbeurgt wilt onder meer weten of de stad zicht heeft op het aantal jaarlijks terugkerende gebruikers van de opvang voor daklozen, hoeveel daklozen de voorbije jaren aan structurele huisvesting werden geholpen en hoeveel personen momenteel in het kader van Housing First worden begeleid.

VRAAG 6: GROEN

Slimme technologie en nudging nachtstilte

Tine Van den Brande vraagt of de stad, naar analogie met Stad Leuven, wil onderzoeken of slimme technologie en nudging de nachtstilte kan helpen garanderen.

VRAAG 7: CD&V

Verkeerssignalisatie

Volgens Hamid Riffi krijgt zijn fractie heel wat meldingen over verkeerssignalisatie die voetgangers, fietsers, mensen met een rolwagen of kinderwagen hinderen. Daarom wil hij weten hoeveel klachten de stad dit jaar ontving. En of er een systematische controle op de geplaatste borden bestaat.

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

Aansluitend op de gemeenteraad is er ook nog een raad voor maatschappelijk welzijn met – zoals bij decreet vastgelegd – dezelfde samenstelling. Er zijn 4 agendapunten:

1. FINANCIËN

Adviseren jaarrekening 2020 van welzijnsvereniging Audio

Een beetje een absurd punt, want er werd geen toelage betaald aan Audio door de Stad of het Sociaal Huis.

2. FINANCIËN

Aktename opvolgingsrapportering inzake de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW tijdens het eerste semester van 2021

De vergelijkbare rapportering voor de stad kwam al ter sprake tijdens de gemeenteraadszitting.

3. FINANCIËN

Goedkeuring aangepast afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus (BBC), met vaststelling begrip dagelijks bestuur en (voorwaardelijk) visum van de financieel directeur

Dit punt kwam al aan bod tijdens de gemeenteraad.

4. LEGATEN & SCHENKINGEN

Definitieve aanvaarding schenking bij bankgift door de stichting van openbaar nut Bohets, ter ondersteuning van kwetsbare jongeren

De stichting van openbaar nut Eugeen Edouard Bohets schenkt OCMW Mechelen 85.000 euro voor de steun van het project psychosociaal welzijn bij kwetsbare kinderen en 35.000 euro voor de steun van het project acute noodopvang voor kwetsbare kinderen.

Denk mee

En doneer. Omdat je een onafhankelijk Mechels magazine belangrijk vindt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s