Weet jij wat de gemeenteraad straks weer in jouw naam beslist? [UPDATE]

Een wakkere burger is ook een goed geïnformeerde burger. Daarom vat het magazine As Gau Paust de agenda van de komende gemeenteraad bondig voor jou samen.

Foto: IJzerenleen

UPDATE: Je vindt hieronder nu ook de discussies uit de voorbije gemeenteraad die we live via Twitter versloegen. Klik door op een tweet om alle reacties na te lezen.

Nieuwscyclus van de gemeenteraad. We publiceren eerst een voorbeschouwing. Daarna volgt ons live verslag van de gemeenteraad, waarna we de discussies uit de raadzaal toevoegen aan ons oorspronkelijk artikel.

De zitting startte met een actualiteitsdebat over ‘maaltijden op school’. Daarna volgde de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn, het kleine broertje van de gemeenteraad. Vervolgens nam de gemeenteraad het over met nog 20 gewone punten en een 9-tal toegevoegde punten, gevolgd door 8 mondelinge vragen volgen.

Lees hier de rest van het debat op Twitter

1. Politieke organen-werking

Verkozen verklaring nieuw lid politieraad Mechelen-Willebroek, in opvolging van mevrouw Anne Delvoye.

Een formaliteit. Al was in dit geval de oorspronkelijk aangeduide opvolger voor de politieraad voor N-VA niemand minder dan Melikan Kucam, die na het losbarsten van het visa-schandaal niet meer gezien werd in de Mechelse raadzaal. Eind vorige maand gaf Kucam per brief te kennen dat hij het lidmaatschap niet wenste op te nemen. Fractieleider Mark Hendrickx schuift voortaan aan bij de politieraad.

2. Politieke organen-werking

Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissies.

1) Aktename lidmaatschap nieuw gemeenteraadslid in raadscommissies.

2) Aanduiding nieuwe voorzitter commissie ‘Cultuur, Toerisme, Sociale Cohesie en Senioren’.

Met het zitje in de gemeenteraad dat oud-schepen Katleen Den Roover (N-VA) overnam van haar partijgenote Anne Delvoye, volgen ook de lidmaatschappen van de verschillende raadscommissies. Ook het voorzitterschap van de commissie Cultuur, Toerisme, Sociale Cohesie en Senioren neemt Den Roover over.

3. Bestuur

Aanduiding nieuw lid algemene vergadering van VVV Mechelen vzw.

Een laatste ‘Delvoye-agendapunt’: ook nu is de vervanger Den Roover.

4. Extern Verzelfstandigde Agentschappen

Aktename collegebesluit van 4 oktober 2021- agendapunt 36 tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor de financiële ondersteuning van cvba Mechelen Morgen.

Wie herinnert er zich Mechelen Morgen nog? Da’s die cvba die onze stad moest promoten maar faalde – weetje: opvallend veel lokale bestuurders herinnerden zich destijds hun zitje niet in de raad van bestuur van deze stadspromotor. In september 2016 gooide de gemeenteraad de handdoek in de ring. Ondertussen zit de cvba om geld verlegen om de dadingsovereenkomst af te handelen. De ondertekening van de dading zorgt er namelijk voor dat Mechelen Morgen op korte termijn bepaalde betalingen moet uitvoeren. Binnen het meerjarenplan van de stad is een bedrag voorzien van 1,250 miljoen euro als tussenkomst voor de vereffening. In afwachting van die 5e aanpassing aan het meerjarenplan vraagt het college om nu al te beslissen over een lening van 500.000 euro aan Mechelen Morgen, zoniet moet de cvba verwijlinteresten betalen. 

5. Economie

Goedkeuring subsidiereglement op het verkopen van Mechelenbonnen aan ondernemingen ter bevordering van de lokale handel en horeca, geldig tot en met 31 januari 2022.

Opmerkelijk: de corona-steunmaatregel, die liep tot januari van begin dit jaar, om lokale bedrijven te ondersteunen door de Mechelenbon als relatiegeschenk te geven met 20% korting wordt herhaald. De stad voorziet 65.000 euro voor deze actie tot eind januari 2022. De maatregel geldt als een onderneming minstens 10 Mechelenbonnen als relatiegeschenk aankoopt. Particulieren kunnen geen aanspraak maken op deze reductie.

6. Economie

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Sylvestra NV voor de ontwikkeling van het project ‘Impact Factory’ inzake circulair ondernemen.

Stad Mechelen is van plan om samen met Sylvestra NV een ‘circulaire hub’ te creëren – met als werktitel ‘Impact Factory’. Die ‘hub’ komt allicht in de buurt van het gebouw van De Potterij (Potterijstraat 5), waarop de stad een domeinconcessie bezit, en het aangrenzend braakliggend perceel en parking (Hendrik Speecqvest 7). Een hub die zich allicht uitstrekt tot het aangrenzend kantoorgebouw en twee braakliggende percelen (achter het gebouw Graaf van Egmontstraat 19-23-25) die dan weer eigendom zijn van Sylvestra NV (dat volgens haar statuten in het Belgisch Staatsblad inzet op kopen, verkopen, verhandelen en beheren van onroerende goederen, red.). Volgens de stad lopen de ambities met Sylvestra vrijwel gelijk. De stad plant om samen met Sylvestra een overheidsopdracht te lanceren voor de aanstelling van aannemers. Zo zijn er onder meer plannen voor een horecaruimte, ruimtes met ‘semipublieke functies’ en enkele werkplekken voor medewerkers van de stad.

Opmerkelijk: voor de projectbegeleiding zal de stad een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking opstarten met Miss Miyagi. Volgens de stad beschikt deze organisatie over een technische en feitelijke monopoliepositie doordat ze al door Sylvestra NV belast is met de projectbegeleiding voor de ontwikkeling van de terreinen die in handen zijn van Sylvestra NV.

Wat wij ons dan afvragen: was het toch niet transparanter geweest om drie kandidaten te raadplegen – zoals dat doorgaans het geval is bij een dergelijke overheidsopdracht? De bvba ‘Miss Miyagi’ en Sylvestra NV zijn namelijk erg verweven met elkaar. (De bvba Miss Miyagi is één van de oprichters van de coöperatieve vennootschap ‘Miss Miyagi Fonds’ dat op haar beurt bestuurder is bij de naamloze vennootschap Sylvestra, red.)

7. Woonbeleid

Goedkeuring ‘Advies lokaal bestuur met betrekking tot het werkingsgebied van de woonmaatschappij’.

Tegen 1 januari 2023 voorziet de Vlaamse Codex Wonen dat sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Stad Mechelen stelt voor om alleen een woonmaatschappij te vormen. Toch wordt een latere een samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente Willebroek en de Klein-Brabantse gemeenten niet uitgesloten.

8. Sport

Goedkeuring overeenkomst tussen stad Mechelen en vzw Regionale Atletiekverenigingen Mechelen (RAM) met betrekking tot de prefinanciering voor de renovatie van de atletiekpiste op het Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker.

De atletiekclub RAM zal gedurende 15 jaar een bedrag terugbetalen aan de stad.

9. Preventie & veiligheid

Project SAMEN in het kader van “Vlaamse Veerkracht – integrale ketenaanpak welzijn – justitie – lokale besturen”.

1) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten tussen stad Mechelen en vzw Emmaüs voor de periode van 1 oktober 2021 tot 30 september 2024.

2) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en CAW Boom-Mechelen-Lier voor de periode van 1 oktober 2021 tot 30 september 2024.

Het project SAMEN bestaat uit een gerechtelijke (parket Antwerpen) en een bestuurlijke fase (stad Mechelen). De subsidieaanvraag, die de stad indiende om het project uit te breiden naar 16- tot 18-jarigen, is ondertussen goedgekeurd. De samenwerkingsovereenkomsten dienen om de samenwerking met Emmaüs vzw en CAW Boom-Mechelen-Lier juridisch vast te leggen. De bijkomende subsidie bedraagt 75.000 euro per jaar, waarbij elke organisatie de helft ontvangt, en loop drie jaar lang.

10. Cultuur – Erfgoed

Definitieve aanvaarding van schenking Collectie Grouwet.

Hiermee wordt de schenking definitief. De collectie wordt geschat op een totaalbedrag van 10.000 euro.

11. Cultuur – Musea

Goedkeuring aankoop van het schilderij ‘Pilatus en de anderen’ van Prosper De Troyer voor de stedelijke museale collectie.

De stad werd gecontacteerd door de eigenaars van dit schilderij die er 18.000 euro voor vragen. Vandaag beheert het museum Hof van Busleyden al 20 werken van Prosper De Troyer waaronder 15 schilderijen en 5 tekeningen. Een expert (General Advisor BOZAR) oordeelde dat het “om een topwerk gaat uit de beste expressionistische periode van P. De Troyer”.

12. Cultuur

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Zwemmen in Brak Water vzw voor de periode van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Deze vzw probeert personen in armoede te ‘empoweren’ op een sociaal-artistieke manier door hen te laten opnemen in het reguliere kunst- en cultuurcircuit. De nominatieve toelage voor de vzw loopt tot eind 2024 en krijgt een plek in de aanpassing van het meerjarenplan nr. 5 (5.000 euro/jaar). De toelage wordt in 2 schijven betaald: de eerste 80% na goedkeuring door de gemeenteraad; de volgende 20% na goedkeuring van een evaluatieverslag dat de vzw opmaakt over de aangegane engagementen.

13. Cultuur

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Jazzzolder vzw voor de periode van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

De stad steunt de vzw met een nominatieve toelage, opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan nr. 5 (5.000 euro/jaar). Ook hier wordt de toelage in 2 schijven betaald: de eerste 80% na goedkeuring door de gemeenteraad; de volgende 20% na goedkeuring van een evaluatieverslag dat de vzw opmaakt over de aangegane engagementen.

14. Financiën-toezicht

Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

Tijdens de gemeenteraad van eind september beloofde schepen van Financiën Koen Anciaux (Open VLD) om ook de toelage aan Campus De Beemden op te nemen in de lijst – na een opmerking omwille van het ontbreken hiervan door PVDA-raadslid Dirk Tuypens.

15. Duurzame ontwikkeling

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Mechelen, stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen inzake een project rond ondersteuning van noodkopers via een renteloze lening voor de renovatie van noodkoopwoningen op het grondgebied van Mechelen, met bijhorende verwerkersovereenkomst.

Dit agendapunt staat eveneens op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) verplicht de ‘verantwoordelijke van de verwerking’ schriftelijk een aantal afspraken over de gegevensbescherming vast te leggen met de verwerkers. Wist je dat de meegedeelde gegevens door AGB Energiepunt Mechelen en het OCMW Mechelen maximaal 20 jaar bewaard worden? Da’s tot het maximale einde van de afbetaling van de lening.

16. Groenbeheer

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-UITV-888 inzake de opdracht ‘Aankoop van diverse bomen voor de stad Mechelen 2021-2024’.

Bij deze overheidsopdracht is de prijs het enige gunningscriterium. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 310.000 euro inclusief 21% btw (voor een periode van 4 jaar).

17. Vastgoedbeleid

Goedkeuring onderhandse verkoopovereenkomst voor de gronden gelegen aan de Potaardevelden te Mechelen aan Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).   

Door de gemeenteraad de ontwerpakte te laten goedkeuren, kan vervolgens de notariële akte ondertekend worden en de eigendomsoverdracht plaatsvinden. Het is de bedoeling dat AGB SAM in de toekomst de volledige site zal ontwikkelen. De site zal zowel gebruikt worden door recreatieve sporters als bezoekers van het Vrijbroekpark.

18. Vastgoedbeleid

Goedkeuring huurvoorwaarden voor de verhuur van gebouw Sjampetter (site Tinel), Kattenbleekstraat  20/001 te Mechelen.

De verhuring dient enkel als kantoorruimte, waarbij het pand nooit als hoofdverblijfplaats kan dienen. Het huurcontract loopt maximaal 9 jaar. Bij een openbare verkoop is er een voorkooprecht voor de huurder.

19. Stadsontwikkeling

Goedkeuring selectieleidraad en bestek (inclusief bijlagen) voor de overheidsopdracht houdende de exploitatie van het parkeergedeelte gebouw Eandistip, via een mededingingsprocedure met onderhandeling.

Voor de uitbating van het parkeergedeelte van het gebouw Eandistip zoekt de stad een exploitant. En dat lijkt niet van een leien dakje te lopen. Zo ontving de stad midden vorig jarig slechts 1 offerte en trok die enige kandidaat zich eind vorig jaar terug. Ook bij de nieuwe procedure ontving de stad maar één offerte, die bovendien ‘substantieel onregelmatig’ is. Driemaal is scheepsrecht: de selectieleidraad en het bestek voor alweer een nieuwe procedure worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Opmerkelijk: waar oorspronkelijk nog stond dat indien de parkeerinkomsten lager zijn dan het break-even bedrag de exploitant dit verschil aan de stad voor maximaal 50% van de huurvergoeding kon aanrekenen, is dit nu gewijzigd naar maximaal 100%. Wel is er een tweede gunningscriterium waarbij de aanbieder kan aangeven in welke mate hij die 100% kan verlagen. Wat wij ons dan afvragen: kan niemand dan de financiële impactanalyse laten zien naar aanleiding van deze aanpassing? Nu stelt de stad droogweg dat de “financiële gevolgen slechts gekend zijn bij gunning van de overheidsopdracht”.

20. Openbaar domein

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap voor Wegen en Verkeer, Pidpa en de gemeente Sint-Katelijne-Waver inzake de studie voor de heraanleg N1 tussen R12 en fort van Walem.

De studieopdracht ‘Ontdubbeling van de fietspaden langs de Antwerpsesteenweg N1, tussen M. Sabbestraat en Walem’ werd al in december 2009 gegund aan Grontmij (nu Sweco).

Toegevoegde punten 

Er zijn 9 toegevoegde punten – eentje leidt tot een actuadebat.

We vroegen vorige maand nog aan Stad Mechelen om bij het persoverzicht over de gemeenteraad in de toekomst ook de uitgeschreven informatie toe te voegen van de toegevoegde agendapunten. Driewerf helaas: “Om praktische redenen” kan de stad niet ingaan op onze vraag. “De gemeenteraadsleden kunnen voor een gemeenteraad op maandag toegevoegde agendapunten indienen tot de woensdagavond voor de zitting 23.59 uur. Dit maakt dat de termijn tussen het indienen en de verwerking van de toegevoegde agendapunten erg krap is, waardoor het in de huidige omstandigheden niet mogelijk is om deze toegevoegde agendapunten mee op te nemen in de bundel met ontwerpbesluiten”, kregen we te horen van de betrokken stadsdienst.

Om praktische redenen kunnen we hier helaas niet op ingaan

Antwoord van Stad Mechelen op onze vraag om de volledige info van elk toegevoegd punt op voorhand vrij te geven
  • VB: Motie gelijkschakelen waterprijzen.
  • VB: Premie hernieuwing gasketel.
  • VB: Automatische toekenning Mechelse huurpremie.
  • PVDA: Kunst in de openbare ruimte.
  • VOORUIT: Betaalbare en gezonde schoolmaaltijden. (zie actuadebat)
  • VOORUIT: Housing First.
  • VOORUIT: Veilig stepgebruik.
  • CD&V: Mobiel huis van de Mechelaar.
  • CD&V: Maaltijden op school (zie actuadebat)

Mondelinge vragen

Dit zijn de 8 mondelinge vragen – je kunt telkens doorklikken naar de volledige vraag op de site van Stad Mechelen.

VRAAG 1

N-VA: Systeem aanvraag vergunningen voor autoluwe zone

Marc Hendrickx vraagt hoe het komt dat de laatste tijd niet alle vergunningsaanvragen om door de autoluwe stad te rijden, werden opgevolgd – en vraagt ook enkele statistieken op.

VRAAG 2

N-VA: Promotiecampagne ‘t Monument

Marc Hendrickx stelt zich vragen bij de medewerking door de stad aan de promotiecampagne voor het inloophuis, informatiepunt en ontmoetingspunt ‘t Monument: zoals het gebruik van dialect, doelgroep en kostprijs.

VRAAG 3

VB: Ruimen van baangrachten en beken.

Volgens Catherine François is het onderhoud van grachten en beken nog lang niet overal gebeurd in Mechelen. Het raadslid wil weten hoe dit komt.

VRAAG 4

N-VA: Kunstwerk Louis Neefs.

Freya Perdaens vraagt zich af hoever de stad ondertussen staat met het kunstwerk dat werd beloofd voor de familie van de legendarische zanger Louis Neefs.

VRAAG 5

VOORUIT: Veiligheid rond station Nekkerspoel.

Thijs Verbeurgt kaart het onveiligheidsgevoel in de buurt van het station aan omwille van drugsdealers, fietsdiefstallen en vuilnis. Het raadslid wil weten welke maatregelen dit kunnen bestrijden.

VRAAG 6

VOORUIT: Gebruik laadpalen in Mechelen.

Thijs Verbeurgt stelt zich vragen bij de tarieven van de elektrische laadpalen en wil onder meer weten hoe die zich verhouden tot de andere centrumsteden.

VRAAG 7

CD&V: Ventilatie in publieke ruimten.

Hamid Riffi vraagt welke maatregelen de stad nam om ruimtes zoals vergaderzalen, musea, Huis van de Mechelaar, Sociaal Huis optimaal te ventileren en luchtkwaliteit te monitoren.

VRAAG 8

CD&V: Preventieve acties dak -en thuislozen.

Hamid Riffi wil weten welke preventieve acties de stad opzet ter bestrijding van dak- en thuisloosheid; en hoe de stad deze acties evalueert.

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Er zijn twee agendapunten en één toegevoegd punt.

1. Duurzame ontwikkeling

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Mechelen, stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen inzake een project rond ondersteuning van noodkopers via een renteloze lening voor de renovatie van noodkoopwoningen op het grondgebied van Mechelen, met bijhorende verwerkersovereenkomst.

Dit agendapunt staat eveneens op de agenda van de gemeenteraad.

2. Groenbeheer

Goedkeuring verkoop aan Natuurpunt Beheer vzw van 6 percelen grond te Putte ter ondersteuning van de geplande bosuitbreiding.

De verkoop aan Natuurpunt is volgens het OCMW te zien in het kader van het Beschermd Natuurpark Rivierenland. De raad voor maatschappelijk welzijn gaf namelijk de goedkeuring om een aantal percelen uit de openbare verkoop te halen en rechtstreeks te verkopen aan de vzw. Natuurpunt vraagt in dit verband om ook nog een 6-tal percelen in Putte aan te kopen. Geschatte waarde is 250.000 euro.

Er is één toegevoegd punt:

  • N-VA: Promoten alternatieven voor luiers.

Wil je straks ook de discussies in de raadzaal bondig samengevat mee kunnen volgen? Volg dan ons live Twitter-kanaal of check op maandagavond 25 oktober vanaf 20:00 onze Gemeenteraad Live-pagina.

Denk mee

En doneer. Omdat jij een onafhankelijk Mechels magazine ook belangrijk vindt.

Een gedachte over “Weet jij wat de gemeenteraad straks weer in jouw naam beslist? [UPDATE]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s