#2800love is… weten wat de gemeenteraad straks weer in jouw naam beslist

Bij As Gau Paust roepen we elke Mechelaar op om mee te denken. Bijvoorbeeld met wat de gemeenteraad straks weer in naam van elke Mechelaar beslist. Omdat een goede voorbereiding het halve werk is, vatten we elk agendapunt kort samen en geven wat commentaar.

Foto: Ludwig van Beethoven op de Haverwerf

Maandag 29 november start de gemeenteraad met een actuadebat over de oprichting van een Mechels Verkeersveiligheidsfonds met behulp van de opbrengsten uit de GAS-snelheidsboetes.

Verder op de agenda:

Woordenwolk met de thema’s van de 35 agendapunten uit de meerderheid. (Bron thema’s: Stad Mechelen / Figuur: AGP)

De agenda van de aansluitende raad voor maatschappelijke welzijn bevat:

Agenda gemeenteraad

1. POLITIEVERORDENINGEN

Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 25 oktober 2021, inzake de organisatie van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Een uitloper van de plotse beslissing om de vorige gemeenteraad toch maar opnieuw online te laten doorgaan.

2. BESTUUR

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 2022-2026, inclusief bijlagen, tussen de Centrumsteden en VVSG vzw inzake de interlokale vereniging ‘Kenniscentrum Vlaamse Steden’.

Doordat de vorige vijfjarige samenwerkingsovereenkomst op haar einde loopt, is er een nieuwe goedkeuring van doen. Dit kenniscentrum is een initiatief van alle dertien centrumsteden en de Vereniging van Steden en Gemeenten (vvsg). Waarnemend burgemeester Vandersmissen heeft er -net zoals zijn collega’s uit de centrumsteden- een zitje in het beheerscomité. De nodige bijkomende kredieten zullen worden ingeschreven in de 5e aanpassing van het meerjarenplan (voor volgend jaar is dat 16.292 euro, het jaar daarop 17.107 euro, daarna volgt een indexering). Opmerkelijk: de vvsg hoeft niks meer te betalen, wel draagt zij in natura bij aan de werking van het kenniscentrum.

3. POLITIEKE ORGANEN-WERKING

Aktename verantwoordingsnota’s dotatie 2020 ingediend door fracties van de gemeenteraad.

Doorgaans een formaliteit: politieke fractie krijgt een dotatie en verantwoordt vervolgens dat aangewende bedrag. Enkel de Mechelse pvda blijkt haar verantwoordingsnota’s niet te hebben ingediend, waardoor haar dotatie voor 2021 wordt ingehouden – in 2020 kreeg die partij zo nog 1.650 euro, goed voor één gemeenteraadslid. Indien de pvda-fractie voor het jaar 2021 verantwoordingsnota’s kan binnenbrengen, krijgt zij voor het werkingsjaar 2022 terug een dotatie uitgekeerd.

4. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Aktename budget 2022 van de Protestantse Kerk Mechelen-Zuid.

Er is een exploitatietoelage nodig van Stad Mechelen van 2.996,57 euro.

5. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Aktename budget 2022 van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.

Er is een exploitatietoelage nodig van Stad Mechelen van 9.912,93 euro.

6. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 10 december 2021.

1) Goedkeuring agenda.

2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Het is weer de tijd van het jaar: de agenda’s van de intergemeentelijke verenigingen waar onze stad een zitje heeft, dwarrelen één voor één binnen op de gemeenteraad. Telkens verleent de gemeenteraad ook het mandaat aan één of meerdere volmachtdragers om te stemmen namens de stad. We beginnen met Iverlek, waar schepen Greet Geypen (Open VLD) onder meer ondervoorzitter is.

7. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Bijzondere algemene vergadering van IVAREM op 3 december 2021.

1) Goedkeuring agenda.

2) Bepalen mandaat volmachtdragers.

Hoewel deze agendapunten meer op een soort ritueel lijken, is de stemming over de agenda van Ivarem toch bijzonder: wanneer de gemeenteraad deze agenda goedkeurt, keurt ze ook het voorstel goed waarmee de algemene vergadering kan beslissen dat Ivarem-voorzitter en Mechels schepen Koen Anciaux (Open VLD) vanaf 2022 een dubbel presentiegeld krijgt. Groen gemeenteraadslid Rina Rabau stemde eerder namens Stad Mechelen nog tegen in de raad van bestuur van deze intergemeentelijke vereniging. Nu goedkeuren plaatst dat stemgedrag van toen in een bijzonder daglicht.

8. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Algemene vergadering van IGEMO op 10 december 2021.

1) Goedkeuring agenda.

2) Bepalen mandaat volmachtdragers.

Opvallend: het coronavirus slaagt er zonder enige moeite in om het aantal politieke vertegenwoordigers op zo’n algemene vergadering af te slanken tot één. Of letterlijk luidt de suggestie van IGEMO als volgt: “Ongeacht het aantal aangeduide afgevaardigden, het totale stemmenaandeel toevertrouwen aan één afgevaardigde.” De schepenen Greet Geypen (Open VLD) en Patrick Princen (Groen) maken deel uit van de raad van bestuur.

9. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 17 december 2021.

1) Goedkeuring agenda.

2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Meer van hetzelfde ritueel. Wist je trouwens dat gemeenteraadsvoorzitter Fabienne Blavier (Open VLD) deel uitmaakt van de raad van bestuur van Pidpa?

10. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Algemene vergadering van Pontes op 16 december 2021.

1) Goedkeuring agenda.

2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Ook bij Pontes hetzelfde verhaal. Waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) is er lid van de raad van bestuur.

11. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Algemene vergadering 16 decemer 2021 van Cipal dv.

1) Goedkeuring agenda.

2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Cipal is de laatste in de rij agenda-goedkeuringen. Hier is schepen Greet Geypen (Open VLD) lid van de raad van bestuur.

12. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

De diensten van de gouverneur maakten, volgens de stad, enkele kleine technische bemerkingen en aanbevelingen. Aangezien die nota niet toegevoegd werd aan de persbundel zal een openbaarheidsverzoek hier het werk moeten doen.

13. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

Ook hier maakten de diensten van de gouverneur, volgens de stad, enkele kleine technische bemerkingen en aanbevelingen. Opnieuw vonden we die nota niet terug tussen de persbundel. We weten alweer wat ons te doen staat…

14. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

Het college raamt het totaalbedrag van de prijssubsidie voor 2021 op basis van de gegevens 2021 op 2.904.629 euro (inclusief 6% btw).

15. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2021 aan Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Het college raamt het totaalbedrag van de prijssubsidie voor 2021 op 3.982.030 euro (inclusief btw).

16. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aanrekening forfait aan Jazzzolder vzw als tussenkomst in de kost voor ticketservice voor het seizoen 2021-2022.

Door de kost voor de verwerking per ticket, die de Jazzzolder vzw aangerekend kreeg, raakte de cultuurorganisatie in de financiële problemen. Daarop stelde het directiecomité van het autonome gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur een forfait van 600 euro voor, waardoor de vzw, volgens de stad, een korting krijgt op zaal en ticketservice van 1.850 euro per jaar.

17. DUURZAME ONTWIKKELING

Goedkeuring hoofdelijke borgstelling rentevrije lening voor Busleyden Atheneum – campus De Beemden bij Socrowd CV, in het kader van de campagne Mechelen Klimaatneutraal.

Stad Mechelen vraagt de goedkeuring aan de gemeenteraad om borg te staan voor 10.000 euro. Een gevolg van het wedstrijdreglement voor ‘paraat voor het klimaat’ waaraan scholen konden deelnemen. Zo was voorzien dat scholen kunnen vragen aan de stad om borg te staan voor de bijhorende lening. De looptijd van de borgstelling is 12 maanden.

18. TOERISME

Goedkeuring gewijzigd ‘Toelagereglement op het aanbieden van 1.000 gratis overnachtingen bij de hotels en erkende logies te Mechelen’.

Er zijn nog 336 nachten over van het totaal van de 1.000 gratis overnachtingen (2+1 gratis) die de stad sponsorde via een toelagereglement van juni tot en met september dit jaar. Daarom plant Visit Mechelen in samenspraak met de Mechelen Hotel Association (MHA) en de kleinschalige logies, een heropstart van de actie in december 2021. Dit keer 1+1 gratis. Zei iemand black friday?

19. TOERISME

Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, Museum Hof van Busleyden en ‘Hands On! International Association of Children in Museums’ betreffende de organisatie van het HandsOn! congres in Mechelen van 25 tot 27 oktober 2023.

De stad heeft 10.000 euro veil voor de organisatie van dit event eind ’23. De stad verwacht 200 à 300 deelnemers: professionals van musea en wetenschapscentra, die zich toeleggen op het ontwikkelen van een aanbod voor jonge bezoekers. 

20. ECONOMIE

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-PM-907 inzake ‘Aanstelling ontwerpteam voor Impact Factory Mechelen’.

Opmerkelijk: de selectieleidraad stelt een vergoeding van 5.000 euro in het vooruitzicht voor geselecteerde kandidaten die een regelmatige offerte indienen maar de opdracht uiteindelijk niet binnenhalen (dat zijn er maximaal 4, red.). Is zo’n ‘wortel’ eigenlijk gangbaar bij dergelijke overheidsopdrachten? #dtv De stad neemt trouwens maximaal 15.125 euro (met btw) voor haar rekening van het maximale totaal van 24.200 euro (met btw). De rest van dat bedrag is -naar we aannemen- te betalen door de nv Sylvestra – je weet nog wel: van die samenwerkingsovereenkomst die vorige gemeenteraad passeerde.

21. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Sjarabang vzw inzake het verlenen van een werkingssubsidie voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

De stad Mechelen engageert zich om Sjarabang vzw jaarlijks te ondersteunen met een nominatieve toelage van 5.000 euro

22. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met JobRoad ivzw voor de periode 1 december 2021 tot 30 september 2022.

De samenwerkingsovereenkomst met Jobroad ivzw loopt van 1 december 2021 tot 30 september 2022. Binnen deze periode organiseert Jobroad drie ‘matchmakingedities’ in samenwerking met werkgevers uit de Mechelse regio om lokale vacatures in te vullen. De nominatieve toelage bedraagt 37.500 euro.

23. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Groep Intro vzw voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 in functie van het sociaal restaurant.

De stad stelt voor om de overeenkomst opnieuw met één jaar te verlengen. Pas daarna is een grondige evaluatie van de hernieuwde samenwerking met groep INTRO voorzien. Inhoudelijk zijn er daarom geen aanpassingen gedaan aan de overeenkomst. Ook de financiering van groep INTRO vzw is dezelfde gebleven. Jaarlijkse basisfinanciering bedraagt 60.000 euro. Voor de uitbating van het sociaal restaurant ‘De Refuge’ voorziet de stad een bijpas van 50% op de reguliere maaltijdprijzen als tussenkomst in de kostprijs van maaltijden voor mensen in armoede.

24. MOBILITEIT

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een Mobiliteitscoördinatiecentrum Mechelen/Sint-Katelijne-Waver en voor de gezamenlijke aanbesteding van een externe opdrachthouder.

Het vooropgestelde Mobiliteitscoördiatiecentrum (MCC), dat een samenwerking is tussen de Vlaamse overheid, de provincie Antwerpen, Stad Mechelen en Sint-Katelijne-Waver, zal zich richten op (1) functionele woon-werkverplaatsingen (bedrijven); (2) begeleiden van recreatieve verplaatsingen; en (3) functionele verplaatsingen in het kader van onderwijs. Voor de dagelijkse werking zoekt men via een overheidsopdracht een externe partner. De werkstructuur bestaat allicht uit een stuurgroep, projectgroep en klankbordgroep. De samenwerkingovereenskomt loopt 3 jaar. Daarvoor is 720.000 euro nodig. Mechelen draagt jaarlijks 30.000 euro bij. De Vlaamse overheid 140.000 euro, de provincie 50.000 euro en de buren uit Sint-Katelijne-Waver 20.000 euro – telkens inclusief btw.

Wist je trouwens dat de intergemeentelijke vereniging IGEMO parallel hieraan een vergelijkbaar traject rond de ‘mobiliteitsmakelaar’ uitwerkte? De stad had, naar eigen zeggen, nochtans aangedrongen om een gezamenlijk voorstel uit te werken…

25. MOBILITEIT

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen IGEMO en de lokale besturen arrondissement Mechelen betreffende de organisatie en werking van het samenwerkingsverband ‘Bereikbare Regio’.

Stad Mechelen gaat door met deze overeenkomst. De jaarlijkse basiskost, tot 2025, bedraagt 10.000 euro. Naast de basisregiowerking is er aandacht voor volgende projecten: regionale uitbouw van de duurzame en stedelijke logistiek; regionaal mobiliteitsmanagement via een mobiliteitsmakelaar (sic); vrachtwagenparkeren; en vervoersarmoede, regionale samenwerking rond de mindermobielencentrale.

26. STADSONTWIKKELING

Onttrekking van het perceel Rode Kruisplein aan het openbaar domein in functie van de realisatie van het project Keerdok en in navolging van de aankoop- en verkoopbelofte.

Doordat de alliantie (tussen NV Kairos, NV Immo BAM, NV Montreal, NV BAM Contractors en NV Vanderstraeten) op korte termijn een omgevingsvergunning wil aanvragen voor het gebouw ‘Rode Kruisplein’ op het perceel Rode Kruisplein wil de stad die verkoop van dat perceel via dit agendapunt voorbereiden. Een eerste stap is ‘het onttrekken’ van het perceel Rode Kruisplein aan het openbaar domein van onze stad. Na de verkoop van het perceel van het Rode Kruisplein zal de stad de rechten behouden, om zo dat perceel verder te kunnen gebruiken en exploiteren als openbaar plein met parkeergelegenheid, tot de ingebruikname van Parking Keerdok.

27. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring van de zaak van de wegen en vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het verkavelen van grond en de aanleg van nieuwe wegenis, op een terrein met als adres Guldendal 19–21 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Er werden twee bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat liep van 11 september tot 10 oktober 2021, maar die gingen niet over de aanleg van de nieuwe weg. De aanleg bevat onder meer de plaatsing van verhardingen, nutsvoorzieningen, straatmeubilair en openbare verlichting en ook het aanplanten van bomen en de inrichting met plantvakken. Alle parkeerplaatsen zullen zich, volgens de verkavelingsvoorschriften, ondergronds situeren als onderdeel van de nog aan te vragen bouwwerken. In de aanvraag is er nieuwe, door de verkavelaar aan te leggen, openbare ruimte opgenomen, zoals het volledige openbaar en publiek toegankelijk domein op de site (tussen de Postzegellaan, Guldendal, Belgradestraat en Geerdegemvaart) met fietsers- en voetgangersdoorsteek en pleintjes.

28. RUIMTELIJKE ORDENING

Weigering van de zaak van de wegen en van het rooilijn- en innemingsplan van een terrein met als adres Tisseltbaan ZN, 2800 Mechelen en Geerhoek ZN, 2830 Willebroek, voor het verkavelen van gronden in 20 loten, het kappen van bomen en het aanleggen van wegenis, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Opvallend: het college gaf een negatief advies op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Al deed dat advies uiteraard geen uitspraak over de ligging en uitrusting van de weg op het grondgebied van de gemeente Willebroek. Zo zou de breedte, de ligging en de uitrusting van de weg te weinig kwalitatief groen hebben en een overaanbod aan parkeerplaatsen. Er waren bovendien ook gegronde bezwaarschriften ingediend. Ook de brandweerzone Rivierenland gaf een ongunstige beoordeling. Opmerkelijk fragment om in het achterhoofd te houden: “Er werd geen advies ontvangen van de waterbeheerder omtrent de waterhuishouding. Bijgevolg kan niet worden beoordeeld of er al dan niet schadelijke effecten worden verwacht op de waterhuishouding.”

29. GROENBEHEER

Goedkeuring van de verbintenis tot compenserende bebossing tussen de provincie Antwerpen (= ontbosser) en de stad en het OCMW Mechelen (= bebosser) in het kader van de realisatie van de fietsostrade Antwerpen-Brussel op grondgebied Mechelen.

Met de aanleg van de fietsostrade op Mechels grondgebied moet de provincie Antwerpen heel wat bomen laten rooien. Het stadsbestuur wil alle bomen ook terug op Mechels grondgebied compenseren. Voor de aanleg van de eerste fase (Abeelstraat tot Zemst) moet de provincie 13.180 m² bos compenseren. 5.242 m² hiervan kan de provincie ter plaatse in natura compenseren. De stad Mechelen en het OCMW Mechelen compenseren als derde de overige 8.155m² – op een eigendom van het OCMW in Walem van 10.029m². Voor die compensatie krijgt de stad 30.173,5 € van de provincie (da’s volgens het bosbehoudsbijdrage van 3,7 €/m², red. ) Dit agendapunt staat ook op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn.

30. GROENBEHEER

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de concurrentiegerichte dialoog aan de voorwaarden en bepalingen van het beschrijvend document 2021-OO-P&M-839 inzake de opdracht “Ontwerp- en bouwopdracht met betrekking tot De Kruidtuin te Mechelen”.

De stad ontving twee kandidaturen voor de bouwopdracht die De Kruidtuin onder handen moet nemen. Een opdracht die geraamd wordt op anderhalf miljoen euro (incl. 21% btw). De kandidaten krijgen nu de vraag om hun offerte in te dienen.

31. STRAATNAAMGEVING

Definitieve vaststelling van de naam Camilla van Peteghemstraat voor een aftakking van de Battelsesteenweg te Mechelen.

Nieuw straatnaambordje. Genoemd naar de vrouw van kunstschilder en beeldhouwer Jan De Smedt.

32. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring onderhandse aankoop van grond voor aanleg waterbekken gelegen te Hombeek, Bankstraat, eigendom van de Kerkfabriek.

De grond dient, volgens de stad, om een waterbekken te kunnen voorzien om zo te vermijden dat een deel van Hombeek onder water komt te liggen bij zeer zware regen. Het schattingsverslag spreekt over een waarde van 57.285 euro voor de totale oppervlakte ofwel € 5 m² (totaal: 11.457 m²).

33. VASTGOEDBELEID

Kosteloze overdracht door de nv Gilson’s te Dilbeek aan de stad van een perceel grond gelegen ter hoogte van de Brusselsesteenweg 245 te Mechelen voor inlijving bij de openbare wegenis.

De kosteloze overdracht van een perceel grond kadert in de ontwikkeling van een woonzorgcentrum en assistentiewoningen in de buurt.

34. BESTUUR

Goedkeuring lijst van erkende waarnemers en vervangers van de algemeen directeur.

Ook de directeur facilitaire ondersteuning kan voortaan de algemeen directeur vervangen – na de adviseur organisatie en de directeur integraal stedelijk beleid.

Toegevoegde punten

De Mechelse oppositie voegde 10 punten toe aan de agenda van de gemeenteraad. Opvallend: CD&V-raadslid Riffi is goed voor 6 stuks.

Virtuele tour door Mechelse gebedshuizenCD&VHamid Riffi
Malinas – oversteekplaatsen voetgangersCD&VHamid Riffi
Picknickbanken voor rolstoelgebruikersCD&VHamid Riffi
Stilteplekken op schoolCD&VHamid Riffi
Toegankelijkheid trage wegen en wandelroutesCD&VHamid Riffi
Stadslandbouw op platte dakenCD&VHamid Riffi
Voormalige stopplaatsen De Lijn – LeuvensesteenwegVBFrank Creyelman
GAS-boetes snelheidsovertredingenpvdaDirk Tuypens
Ventilatie op schoolVooruitThijs Verbeurgt
Handhaving venstertijden werfverkeerVooruitThijs Verbeurgt
De N-VA voegde als enige Mechelse oppositiepartij geen enkel agendapunt toe.

De gemeenteraad behandelt ook nog één agendapunt achter gesloten deuren:

35. PREVENTIE

Aanstelling sanctionerende ambtenaren in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

‘Gesloten deuren’ betekent hier dus ook gesloten boek.

Tien mondelinge vragen

Dat het aantal vragen per fractie beperkt is, weten wakkere Mechelaars natuurlijk. Alle oppositiepartijen laten van zich horen.

VRAAG 1: Subsidies deelmobiliteit voor Postnl

CD&V-raadslid Hamid Riffi vraagt of de stad ook subsidies gaf aan Postnl naar aanleiding van een eerder subsidiereglement over deelmobiliteit voor ondernemers. Aanleiding van de vraag zijn de berichten in de media over de malafide praktijken in de sector.

VRAAG 2: Kosten vaccinatiecentrum

CD&V-raadslid Riffi heeft vragen over de kosten die de stad maakte voor de inrichting van het vaccinatiecentrum in het voormalige ziekenhuis en in de winkel aan het Rode Kruisplein.

VRAAG 3: Herstellingen in park Papenhof

N-VA-raadslid Katleen Den Roover vraagt wanneer de stad de herstellingen in het park Papenhof zal uitvoeren. Ook wil ze weten of de stad de oorzaak van de lage waterstand in de gracht kent.

VRAAG 4: Vervuiling Raghenosite

VB-fractieleider Frank Creyelman vraagt in welke mate de bodemonderzoeken, specifiek voor de percelen van de voormalige fabriek ‘Poudreries Réunies de Belgique’, rekening hielden met de parameters PFAS/PFOS.

VRAAG 5: Leeftijdsvriendelijke dienstverlening

De VB-fractieleider wil ook weten, naar aanleiding van een ongelukkige ervaring met de stadsdiensten van een burger, of de stad het aantal Mechelaars kent dat geen internet heeft en geen kennis heeft van computers.  

VRAAG 6: Nieuw vaccinatiecentrum

Ook N-VA-raadslid Freya Perdaens heeft een vraag over het nieuwe vaccinatiecentrum en zoomt onder meer in op de bereikbaarheid via het openbaar vervoer en extra plek voor fietsen.

VRAAG 7: ‘Mechelen Houdt Je Warm’ in wijken en dorpen

Vanuit de N-VA-fractie hekelen raadslid Perdaens en fractieleider Marc Hendrickx de communicatie naar de gebruikelijke standhouders van de kerstmarkt waarin hen werd meegegeven dat die is vervangen door de ‘Warmste Week’. Ook bij de communicatie over de kleine kerstmarkten in de dorpen stellen beiden zich vragen.

VRAAG 8: Opvolging burgerpanel

Pvda-raadslid Dirk Tuypens wil weten hoe het zit met het vervolgtraject van het burgerpanel, zoals wanneer de aanbevelingen op de gemeenteraad komen.

VRAAG 9: Vervolg aanpak overlast stationsbuurten

Vooruit-fractieleider Thijs Verbeurgt staat even stil bij de resultaten van de voorbije grootschalige politieactie in de Mechelse stations en vraagt of dergelijke acties vaker plaats zullen vinden.

VRAAG 10: Heraanleg Nieuwe Kapucijnenstraat

De laatste vraag is van Vooruit-raadslid Karel Geys die vraagt wanneer de heraanleg van de Nieuwe Kapucijnenstraat is gepland en welke tussentijdse acties de leefbaarheid van de straat zouden kunnen verhogen.

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

Zoals steeds een ultrakorte agenda.

1. HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN

Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder voor Woonpunt Mechelen.

De nieuwe kandidaat-bestuurder lijken we te herkennen als raadgever klimaat, energie en Europees beleid op het kabinet van minister Bart Somers, de titelvoerend burgemeester van Mechelen. Ook is zij mede-bestuurder van de vzw Klimaan, waar schepen Patrick Princen (Groen) destijds mee van aan de basis lag. Al kan het natuurlijk ook altijd een toevallige naamgenote zijn.

2. INTEGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Algemene vergadering 16 december 2021 van Cipal dv.

1) Goedkeuring agenda.

2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Dit agendapunt staat ook op de agenda van de gemeenteraad.

3. GROENBEHEER

Goedkeuring van de verbintenis tot compenserende bebossing tussen de provincie Antwerpen (= ontbosser) en de stad en het OCMW Mechelen (= bebosser), in het kader van de realisatie van de fietsostrade Antwerpen-Brussel op grondgebied Mechelen.

Dit agendapunt staat ook op de agenda van de gemeenteraad.


Volg maandagavond 29 november vanaf 20:00 mee met de discussies uit de virtuele raadzaal: check ons live Twitter-kanaal of klik door naar onze Gemeenteraad Live-pagina

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s