Maandag gaat het om de centen [UPDATE]

Mechelaars kunnen nu al meer dan vier jaar lang alle discussies uit de raadzaal meevolgen via het live verslag van het onafhankelijk magazine As Gau Paust. De decemberzitting springt daarbij altijd in het oog: het moment waarop het om de knikkers gaat. Omdat je als Mechelaar maar beter weet wat er in jouw naam wordt uitgegeven, becommentariëren we hieronder kort elk agendapunt.

Foto: Sint-Romboutstoren tijdens de warmste week 2021

Weet wat de gemeenteraad straks weer in jouw naam beslist

De gemeenteraad van december is een klassieker: eentje die inzoomt op de financiën van de stad. Een zitting die volledig in het teken staat van de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

Weliswaar zonder mondelinge vragen of actualiteitsdebat – en ook van een tweedaagse debatavond, waarover Vlaams minister Bart Somers (Open VLD), onlangs nog herinneringen ophaalde in het Vlaams parlement, is er geen sprake. Al nuanceerde zijn partijgenoot en schepen van Financiën Koen Anciaux, kort daarna in Het Laatste Nieuws, dat dit meer te maken had met het feit dat er toen telkens bij elk punt een hoofdelijke stemming werd gevraagd.

Dit mag je maandagavond 20 december vanaf 19:00 wel verwachten:

Overzicht van de thema’s van de 37 punten die het stadsbestuur op de agenda van de gemeenteraad liet zetten. In extremis kwam er nog een 38e punt bij.

Agenda gemeenteraad

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING

Wijziging samenstelling college van burgemeester en schepenen.

 1. Aktename ontslag van rechtswege van de derde, vierde en zevende schepen per 31 december 2021.
 2. Aktename ontslag vijfde schepen per 31 december 2021.
 3. Aktename verzaking aan het ambt van derde schepen.
 4. Aktename van rechtswege opvolging van een vierde en zevende schepen met ingang van 1 januari 2022.
 5. Verkiezing en aanstelling derde en vijfde schepen met ingang van 1 januari 2022.

Halverwege de legislatuur het schepenambt inruilen: het blijft bijzonder om amper halverwege zo’n belangrijk mandaat door te geven – misschien moet een student politicologie zich maar eens aan dit thesisonderwerp wagen? De huidige absolute meerderheid maakte bij de start van de legislatuur meteen duidelijk dat de schepenen Anciaux (vierde schepen, Open VLD) en Marina De Bie (derde schepen, Groen) de rit niet zouden uitdoen. Die laatste zou straks normaal gezien vervangen worden door gemeenteraadslid Rina Rabau (Groen). Als tussentijdse opvolger van Anciaux had de Stadslijst oorspronkelijk Vicky Vanmarcke (plaatsvervangend zevende schepen, Open VLD) voor ogen, maar die kreeg dat mandaat veel eerder in handen omwille van de burgemeester-wissel van Bart Somers, die Vlaams minister werd en daardoor Alexander Vandersmissen (Open VLD) het schepenambt inruilde voor het waarnemend burgemeesterschap van Mechelen.

2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING

Gemeenteraad.

 1. Aktename van rechtswege ontslag voorzitter per 31 december 2021.
 2. Aanstelling nieuwe voorzitter met ingang van 1 januari 2022.

Ook op de ‘troon’ in de Mechelse raadzaal zit met gemeenteraadslid Maxine Willemsen (Groen) straks een nieuw gezicht. Zij vervangt halverwege de legislatuur Fabienne Blavier (Open VLD). Willemsens gevleugelde quote die het persbericht over deze wissel vergezelde – “Ik wil de kloof tussen de raad en de straat nog kleiner maken” – laat alvast een veelbelovende boodschap horen.

3. POLITIEVERORDENINGEN

Vaststelling ‘Politieverordening inzake de veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk geacht worden voor het verzekeren van het veilige verloop van de risicowedstrijd KRC Mechelen – KFC Turnhout op 29 januari 2022 om 20.00 uur’.

De oppositie uit geregeld kritiek dat de politieverordeningen die op de gemeenteraad passeren ‘vijgen na pasen’ zijn. Da’s voor deze wel even anders: de bedoelde risicowedstrijd van de Racing is pas voor eind januari. Volgens de stad heerst er tussen de beide supportersgroepen van KFC Turnhout en KRC Mechelen, sinds jaar en dag, een vijandigheid. Zo kwam het bij de heenwedstrijd, eind september, nog tot een treffen tussen beide harde kernen. Er waren toen 23 processen-verbaal vandoen.

4. POLITIE-FINANCIËN

Vaststelling dotatie voor het dienstjaar 2022 aan de politiezone Mechelen-Willebroek.

De bijdrage voor het dienstjaar 2022 van de stad Mechelen aan de politiezone Mechelen-Willebroek bedraagt 25,5 miljoen euro werkingstoelage en 420.000 euro investeringstoelage.

5. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Goedkeuring budgetwijziging 2021 van de kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.

In het oorspronkelijk budget was een exploitatie-tussenkomst voorzien van 250.000 euro, lezen we in het ontwerpbesluit: “Extra exploitatie-uitgaven worden binnen 2021 steeds gecompenseerd waardoor er geen extra toelage wordt gevraagd.”

6. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.

 1. Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025.
 2. Aktename budget 2022.

De exploitatietoelage voor de Stad in het dienstjaar 2022 bedraagt 250.000 euro. De investeringstoelage bedraagt 546.530,5 euro.

7. FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN

Aktename Jaarrekeningen 2020 van diverse organisaties en verenigingen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Er passeren straks heel wat aktenames van jaarrekeningen 2020 van organisaties die een toelage kregen van onze stad. Op die manier krijgt de gemeenteraad de kans om te verifiëren of dat geld wel correct werd aangewend. Het gaat om volgende organisaties en bedragen:

Afractie 20.498,5 euro
beeldsmederij  DE MAAN vzw 93.756 euro
BM  Gummaar 35.500 euro
CAW  Boom Mechelen Lier bij de toelage van 45.906,45 euro lezen we: “Er werd een totaalbedrag van 125.892,6 euro aan stads- en OCMW-toelagen toegekend voor 2020 waarvan 45.906,45 euro werd betaald in 2020. Een bedrag van 18.827,72 euro voor de winternachtopvang werd in de stadsboekhouding geboekt als kosten van bewaking en veiligheid en bij het CAW als toelage.”
CGG  De Pont 380.750 euro
Cultuurcentrum  Assyrisch Christelijke Gemeenschap Hesana VZW 13.000 euro
De  Lage Drempel 56.250 euro
Dierenbescherming  Mechelen 41.427,83 euro

Easyfairs Belgium NV 
159.000 euro
Ecoso  vzw 178.748,7 euro
Emino  vzw 21.000 euro
Groep  INTRO vzw 59.641,20 euro
Gummarus  OLV 100.000 euro
Gymflex  VZW 38.037,52 euro
Herstelgericht  werken op school vzw 18.000 euro
HERW!N  vzw 12.005 euro
Igemo 18.210,78 euro
Jeugdhuis  Joppe 29.459,46 euro
Jeugdtherapeuten  zonder grenzen – TEJO 27.000 euro
Jeugdzorg  Emmaüs 64.000 euro
K.M.T.H.C.  Immo C.V. 12.659,02 euro
Kazerne  Dossin vzw 40.029 euro
KOMO  VZW 151.700,39 euro
Koninklijke  Beiaardschool Jef Denyn VZW 20.000 euro
Kunstencentrum  nona vzw 39.418,62 euro
Lun-a-ctive 17.500 euro
Mechelen  MeeMaken vzw 276.600 euro
Provincie  Antwerpen 175.143 euro
Q-Park  Belgium nv 151.136,57 euro
Samenlevingsopbouw  Antwerpen provincie vzw 135.000 euro
Sint-Vincentius  Mechelen-Noord 15.000 euro
Sint-Vincentius  Mechelen-Zuid 13.000 euro
Sjarabang 15.000 euro
Speelplein  Weyneshof vzw 63.097,91 euro
Steuncomité  Vertrouwenscentrum Antenne Mechelen vzw 40.000 euro
Steunpunt  Asiel & Migratie 194.273,33 euro
SVK  Mechelen 150.000 euro
Thila  Coloma 25.000 euro
Torens  aan de Dijle vzw 45.210 euro
Trage  Wegen vzw als vertegenwoordiger van tijdelijke vereniging Re-Move 65.000 euro
VECA 36.000 euro
Vlotter  Facilities 21.654 euro
Vrijzinnig  Centrum De Schakel Mechelen vzw 31.250 euro
VVV  Mechelen vzw 296.758 euro
Vzw  Inloopteam De Nieuwe Weg 30.000 euro
vzw  kunststeden Vlaanderen 45.000 euro
WSM 16.757,50 euro
47 jaarrekeningen te checken

8. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 4 van Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

In de 4e aanpassing van het meerjarenplan zien we dat de toegestane lening vanuit de stad aan AGB MAC licht wijzigt ten opzichte van de voorgaande aanpassing, de totale schuld stijgt in deze aanpassing met 141.295 euro. Het totaal van op te nemen leningen bedraagt 8.761.122 euro.

9. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 4 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

Het half jaar vertraging voor Plopsaqua zie je ook in de cijfers voor AGB SAM met een extra toelage van 796.309 euro. De totale schuld zakt in deze aanpassing met 1.401.149 euro tegenover de cijfers van vorige keer.

10. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 2 van het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.

Bij het Energiepunt zitten we nog maar aan de tweede aanpassing van het meerjarenplan. De grootste impact op de nieuwe becijferde toelage is de correctie op de vierde aanpassing van de meerjarenplanning waar toen, volgens de stad, “een te hoge werkingstoelage opgenomen” was.

11. EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

Advisering begroting 2022 vzw Brouwgebouw Lamot.

Het meerjarenplan van de Stad voorziet in 2022 een exploitatietoelage van 182.629 euro en een toelage van 36.051 euro voor de terugbetaling van het stadsaandeel van de onroerende voorheffing. De begroting 2022 van de vzw sluit met een negatief boekhoudkundig resultaat van -282.970 euro voor belastingen en een positieve cash flow uit de exploitatie van 158.330 euro. Het totaal van de kasopbrengsten komt op 1.651.165 euro, de kaskosten komen op 1.492.835 euro.

12. EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

Advisering begroting 2022 van de vzw Jongerenwerk Mechelen (J@M).

Het resultaat (kasopbrengsten – kaskosten) komt op -15.606 euro, lezen we in het ontwerpbesluit. De gecumuleerde cash flow uit exploitatie bedraagt 286.508 euro. De begroting 2022 van de vzw sluit met een negatieve kas (exploitatie + investeringen) van -20.106 euro en een boekhoudkundig geraamd resultaat van -28.567 euro. De gecumuleerde cash flow (185.458 euro) en het gecumuleerde boekhoudkundig resultaat (130.884 euro) zijn positief. In 2022 is er een stadstoelage van 1.126.003 euro voorzien voor de J@M vzw.

13. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

De aanvraag voor een duplicaat pincode voor een identiteitskaart (5,50 euro) wordt geschrapt. Hierdoor verwacht het stadsbestuur een minderopbrengst van 7.758,5 euro.

14. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast belastingreglement op bedrijfsgebouwen en/of bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd, met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Jaarlijks worden tarieven van deze ‘leegstandstaks voor bedrijfsgebouwen’ met 4% verhoogd. Ondanks die tariefverhoging dalen de inkomsten in 2022 (met allicht 115.920 euro). Desondanks sleutelde het stadsbestuur aan enkele artikels uit het belastingreglement: zo is de termijn voor het kernwinkelgebied om op het leegstandsregister te komen gewijzigd naar minstens 6 maanden in plaats van 1 jaar en werd de vrijstelling voor beschermde gebouwen geschrapt.

15. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast belastingreglement op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand, met ingang van 1 januari 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Ook het reglement voor de gewone leegstandstaks krijgt enkele subtiele aanpassingen, zoals het gelijk trekken naar 2 jaar – waar dat nu soms nog vijf jaar was – van termijnen van vrijstellingen (wanneer de belastingplichtige in een instelling verblijft). Voorts merkt de stad op dat, dankzij de recente decreetwijziging (22 oktober 2021) van de Vlaamse Codex Wonen, een gebouw niet langer meer dan 12 maanden leeg moet staan om geïnventariseerd te kunnen worden voor leegstand: voor het kernwinkelgebied wordt de termijn ingekort van 12 naar 6 maanden. De duurtijd om vervolgens een pand ‘te schrappen’ wordt 3 maanden indien er na 6 maanden reeds geïnventariseerd wordt. De financiële impact voor leegstand en verwaarlozing zorgt voor een totale meeropbrengst voor de 2022-2025 van ±824.000 euro.

16. FINANCIËN-BELASTINGEN

Hernieuwing van het belastingreglement ‘Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting’ betreffende het aanslagjaar 2022.

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijft op 6,8% vastliggen. In 2022 moet dat 25,7 miljoen euro opbrengen. In 2025 groeien die ontvangsten tot 30,8 miljoen euro. De hernieuwing geldt gedurende één jaar – we komen hier volgend jaar, zelfde tijd, dus zeker op terug.

17. FINANCIËN-BELASTINGEN

Hernieuwing van het belastingreglement ‘Opcentiemen op de onroerende voorheffing’ betreffende het aanslagjaar 2022.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden opnieuw vastgelegd op 1.100 opcentiemen. Ook hier geldt het belastingreglement tot eind 2022.

18. FINANCIËN-MEERJARENPLANNING

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 – deel stad.

Hier draait het allemaal om maandagavond. Net daarom blijft het erg opmerkelijk dat de pers geen enkele bijlage meegestuurd krijgt over deze vijfde aanpassing van het meerjarenplan in aanloop van de gemeenteraadszitting. We moeten het momenteel doen met een eenmalig kort persbericht in aanloop van de verenigde raadscommissie van voorbije maandag en de bijhorende slides van de financieel directeur tijdens die technische zitting. Ons live verslag van die zitting kun je nalezen door op onderstaand Twitter-draadje te klikken – een aanrader.

19. FINANCIËN-MEERJARENPLANNING

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 – deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021.

Tijdens het budgettaire debat wordt de aanpassing van het meerjarenplan doorgaans als één geheel gezien, maar in de feiten moet het luik over het ocmw toch nog steeds apart goedgekeurd worden.

20. FINANCIËN-TOEZICHT

Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

Opmerkelijk: de stad vindt dat de toelage aan de Koning Bouwdewijnstichting, in het kader van de Warmste Week, als sponsoring moet worden gezien. Daarom stelt het stadsbestuur voor om deze toelage vrij te stellen van de voorwaarden waaraan organisaties die een toelage krijgen normaal moeten voldoen – zoals het opvragen van de jaarrekening. Het bedrag zou variëren tussen de 15.000 euro en de 20.000 euro.

21. FINANCIËN

Overdracht leningen welzijnsvereniging Dodoens aan stad Mechelen.

In 2018 stemde de raad voor maatschappelijk welzijn in met de overdracht door de welzijnsvereniging Dodoens van de site Zwartzustersvest aan de stad, waardoor de stad zich er ook toe verbond om ook in te staan voor het nakomen van de financiële verplichtingen van de welzijnsvereniging ten aanzien van het statutair personeel en tegenover de banken. Dit houdt nu ook de overname van de schuld van de welzijnsvereniging Dodoens in door de stad Mechelen. Het totaal aangevraagd krediet bedraagt hiervoor ±3 miljoen euro.

22. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

Het college van burgemeester en schepenen raamt het totaalbedrag van de prijssubsidie voor 2022 op basis van de gegevens 2021 op 2.916.855 euro (inclusief BTW).

23. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB MAC betaalbaar te stellen.

Het college van burgemeester en schepenen raamt het totaalbedrag van de prijssubsidie voor 2022 op 4.977.448 euro (inclusief BTW).

24. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring ‘Reglement donatie cultuurorganisaties of artiesten bij annulatie voorstellingen wegens corona’.

Het stadsbestuur stelt dat de som aan gedoneerde tickets uit 2020 en het dividend, door AGB MAC gestort aan de Stad, voldoende zijn om de kosten, voor de voorstellingen in de cultuurgebouwen onder AGB MAC, te dragen. Er is 40.000 euro beschikbaar op de raming; het aangevraagde krediet bedraagt 10.962 euro.

25. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring nieuw ‘stedelijk reglement inzake de toelage voor Mechelse Ouderenverenigingen’, geldend voor activiteiten vanaf 1 januari 2022.

Onze stad maakt jaarlijks in totaal 15.000 euro vrij voor Mechelse ouderverenigingen. De stad liet in een nieuw reglement een ondubbelzinnige definitie opnemen voor ouderverenigingen die in aanmerking willen komen voor een deel van die koek. Letterlijk: “Mechelse ouderenverenigingen zijn verenigingen waarvan de leden voornamelijk ouderen zijn (meer dan 50%); én die zich rechtstreeks en uitsluitend tot ouderen (60-plussers, red.) richten; én die zich aansluiten bij en actief (willen) zijn in het Team Verenigingen van de Mechelse Ouderenraad; én die hun contactadres op Mechels grondgebied hebben.”

26. ONDERWIJS

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en de onderwijspartners GO! Sgr5 en Komo vzw in het kader van het zwembadvervoer voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 augustus 2022.

Er is jaarlijks 74.550 euro voorzien voor het zwembadvervoer in het meerjarenplan. Voor de periode januari-juni: maximum 44.730 euro (maximum 22.365 euro per net); voor de periode september-december: maximum 29.820 euro (maximum 14.910 per net). Volgens de stad hebben de onderwijsnetten zich geëngageerd om samen te zoeken naar een meer duurzame mobiliteit die niet nadelig is voor de schoolfactuur. De gesprekken hiervoor zijn opgestart. Een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst over het zwembadvervoer zou dan vanaf 1 september volgend jaar starten.

27. DUURZAME ONTWIKKELING

Goedkeuring ‘Bijkomend addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en Mechelen Meemaken vzw van 28.01.2019 en het addendum van 01.11.2020’ met het oog op duurzame initiatieven.

Dit addendum focust onder meer op de investering in ‘klimaatvriendelijke terrasverwarming’ door Mechelen Meemaken vzw in samenwerking met Horeca Mechelen. Hiervoor kreeg de vzw een toelage van 40.000. Met dit addendum wordt de periode waarin deze kan gebruikt worden verlengd: het vorige addendum liep af in juni 2021. Dit addendum loopt nu tot en met december 2022.

28. GROENBEHEER

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap met het oog op herbevestiging van de bestaande werkingsprincipes.

20 cent per inwoner: da’s de formule om aan het gevraagd krediet van 17.382,20 euro te komen (oftewel: 86.911 inwoners x 0,20 euro). De organisatie die ondertussen een stichting van openbaar nut is, wenst de afspraken te herbevestigen via deze samenwerkingsovereenkomst. De Stichting werkt voornamelijk rond het verwerven, opwaarderen en openstellen van landschap; en het adviseren van lokale besturen.

29. MOBILITEIT

Goedkeuring eerste aanhangsel aan het contract ‘Concessie op een goed van het openbaar domein van de NMBS te Mechelen’ tot verlenging van de concessie met 1 jaar (tot einde 2022) voor de tijdelijke buurtparking Postzegellaan.

De tijdelijke buurtparking aan de Postzegellaan ligt op een eigendom van de NMBS. Het concessiecontract dat de stad heeft met NMBS loopt tot einde 2021. Omdat de definitieve buurtparking nog niet klaar is, wil de stad dit contract verlengen met 1 jaar (kost: 6.000 euro).

30. WONEN

Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 – agendapunt 8 houdende de goedkeuring van het ‘toelagereglement betreffende het verhuren van een woning aan het Sociaal Verhuurkantoor Mechelen’, vanaf 21 december 2021.

Opmerkelijk: de stad laat het gemeenteraadsbesluit schrappen dat ervoor zorgde dat eigenaars die een woning verhuurden aan het SVK, per verhuurde woning, 500 euro kregen. De maatregel had niet het verhoopte effect: “Vastgesteld wordt dat de impact van deze toelage beperkt is en niet de hefboom is gebleken om het aantal woningen in verhuur exponentieel te doen toenemen.”

31. WONEN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Pandschap Rivierenland cvso, stad Mechelen en Sociaal Verhuurkantoor Mechelen vzw voor de periode 01 januari 2022 tot 31 december 2024.

En daarmee is het bruggetje gemaakt naar dit agendapunt: om het aanbod aan sociale woningen te verruimen (maar ook om minder leegstand en betere energetische woningen te bevorderen) gaat SVK een samenwerkingsovereenkomst aan met het Pandschap Rivierenland cvso – zoals dat er ook is in Gent bijvoorbeeld. De stad voorziet een toelage van 80.000 euro. Het Pandschap is wel nog in volle oprichting en zou begin januari 2021 echt van start gaan. Het SVK voorziet een enveloppefinanciering voor de volgende jaren, goed voor een totaal van 30.000 euro.

32. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake heraanleg Onze-Lieve-Vrouwestraat.

Pidpa haakt haar wagonnetje aan bij de renovatie van de O-L-V-straat – de watermaatschappij wil bijvoorbeeld een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Voor de erelonen neemt Pidpa de voorwaarden uit het bestaande contract tussen stad en de ontwerper (OKRA, red.) voor de straat over.

33. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake heraanleg Galgestraat.

De overeenkomst bepaalt onder meer dat Pidpa zal optreden als opdrachtgevend bestuur en de aanbesteding uitschrijft. Wel moet het stadsaandeel rechtstreeks aan de aannemer betaald worden.

34. OPENBAAR DOMEIN

Vaststelling wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2021-OO-OD-915 ‘Onderhoud mozaïek en kassei, aanpassen kruispunt F. de Merodestraat – Biest te Mechelen’.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 289.670,98 euro (inclusief 21% BTW). Prijs is trouwens het enige gunningscriterium.

35. GEBOUWEN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de ‘mededingingsprocedure met onderhandeling 2de fase – uitnodiging tot offerte’ aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-P&M-853 inzake de ‘Ontwerpopdracht cultuursite Mechelen’.

De stad ontving maar liefst 18 kandidaturen. Uiteindelijk kregen er 4 de kans om een offerte in te dienen. Het projectbudget voor fase 1 bestaat uit een eigen aandeel (2.966.362 euro) en een aandeel subsidie (1.993.801,12 euro). Beide bedragen zijn inclusief BTW en erelonen.

36. VASTGOEDBELEID

Plaatsing en uitbating elektriciteitscabine op perceel Ziekeliedenstraat – Moensstraat.

 1. Goedkeuring beëindigen huurakte d.d. 23.10.1998 tussen stad Mechelen en Iverlek (thans Fluvius), betreffende het ter beschikking stellen van een lokaal gelegen in de kelderverdieping van de voormalige bibliotheek in de Moensstraat, ter inrichting van een elektriciteitstransformatiecabine.
 2. Goedkeuring overeenkomst tussen stad Mechelen en Woonpunt Mechelen met betrekking tot de plaatsing-uitbating van een elektriciteitscabine op het perceel gelegen tussen de Ziekeliedenstraat en de Moensstraat.

Toch een beetje een vreemd verhaal: over een hoogspanningslokaal in de oude bib dat er uiteindelijk nooit is geweest. Fluvius had het nooit ingericht, bleek uiteindelijk. Het voorstel om een nieuwe elektriciteitscabine in de kelder van het nieuwe woonproject te plaatsen stuitte op een njet van de brandweer. Er komt daarom een nieuwe cabine in de buurt van de Ziekeliedenstraat.

36-2. BESLUITEN BURGEMEESTER

Bekrachtiging besluit van de burgemeester, uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 10 december 2021, tot aanpassing ‘toelagereglement betreffende taxicheques’ met als doel het bereikbaarder maken van het nieuwe vaccinatiecentrum.

Dit punt verscheen in extremis nog op de agenda, voor behandeling bij hoogdringendheid. De burgemeester besloot om het systeem van de taxicheques, dat op 1 maart 2021 werd uitgebreid om het Vaccinatiecentrum bereikbaarder te maken, te verlengen. 

37. JURIDISCHE ZAKEN

Goedkeuring dadingsovereenkomst houdende een minnelijke regeling voor de afrekening van de overheidsopdracht ‘niet ommuurde gedeelte begraafplaats Mechelen – deel 3, Oostgericht begraven (fase 3) en modelgraftuin (fase 4)’.

De gemeenteraad behandelt dit agendapunt achter gesloten deuren.

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

Het kleine broertje van de gemeenteraad. Zelfde samenstelling, ultrakorte agenda.

1. POLITIEKE ORGANEN

Wijziging samenstelling Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD).

 1. Aktename ontslag van rechtswege van een lid van het BCSD per 30 december 2021.
 2. Aktename ontslag van een lid van het BCSD per 31 december 2021.
 3. Aanstelling nieuwe leden BCSD met ingang van 1 januari 2022.

Voor de namen is het wachten tot de zitting van maandag 20 december.

2. FINANCIËN 

Vastelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 – deel OCMW.

De vijfde aanpassing van het meerjarenplan wordt uiteindelijk goedgekeurd door de gemeenteraad.

3. FINANCIËN 

Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door het OCMW Mechelen.

Het decreet over het lokaal bestuur heeft de huidige lijsten bij het budget, zoals de nominatieve subsidies, losgekoppeld van de beleidsrapporten: de uiteindelijke bevoegdheid blijft bij de raad, maar die hoeft dat niet noodzakelijk altijd via het meerjarenplan te beslissen. Hierdoor heeft het bestuur de mogelijkheid om daar afzonderlijk over te beslissen. In de documentatie bij de beleidsrapporten wordt wel nog een overzicht opgenomen van de toegestane werkings- en investeringssubsidies, waaronder de nominatief toegekende subsidies. Dat overzicht houdt dan echter niet langer een beslissing in, maar is louter informatief.

4. SOCIALE ZAKEN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ketenopvang dak- en thuisloosheid welzijnsregio Boom Mechelen Lier tussen CAW Boom Mechelen Lier en de 18 lokale besturen van het zorggebied voor de periode van 01/01/2022 t.e.m. 31/12/2025.

De samenwerkingsovereenkomst gaat uit van het CAW en de verschillende OCMW’s als contracterende partijen. Het zijn ook de OCMW’s die als enige – naast de politie – kunnen verwijzen naar nachtopvang en naar de CAW- tijdelijke woonvormen. De definitieve financiële verdeelsleutel is pas voorzien vanaf 2023 en zal op basis van reëel gebruik bepaald worden binnen de stuurgroep ‘ketenaanpak Rivierenland’. Voor 2022 voorziet Mechelen 123.486,23 euro binnen de aanvullende financiering.

Volg maandagavond 20 december vanaf 19:00 mee met de discussies uit de virtuele raadzaal: check ons live Twitter-kanaal of klik door naar onze Gemeenteraad Live-pagina


UPDATE: LIVE VERSLAG

Voor wie de voorbije gemeenteraad van Mechelen van 20 december nog even bondig samengevat wil nalezen in enkele tientallen tweets – één adres… 👇

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s