Ontdek hier wat straks weer in jouw naam wordt beslist [UPDATE]

Vraag jij je ook wel eens af waarom er nu alweer een schup in jouw straat steekt of waar dat nieuwe reglement vandaan komt? Een wakkere burger is ook een goed geïnformeerde burger. Daarom lees je hier in vogelvlucht wat de gemeenteraad straks weer in jouw naam beslist. Er zijn nog zekerheden.

Foto: omheining Komet-site

Maandag 24 januari 2022 is het niet alleen de eerste gemeenteraadszitting van het nieuwe jaar. We krijgen met Maxine Willemsen (Groen) ook voor het eerst deze nieuwe gemeenteraadsvoorzitter aan het werk te zien. De quote die het persbericht van haar lancering vergezelde – “Ik wil de kloof tussen de raad en de straat nog kleiner maken.” – klonk alvast veelbelovend.

Overzicht van de thema’s die het stadsbestuur op de agenda van de gemeenteraad van 24.01.2022 liet zetten

Op de agenda vind je:

Agenda Gemeenteraad

De gemeenteraad start met een actualiteitsdebat over het project van ‘De Vesten’. Een thema dat straks ook nog terugkeert bij twee agendapunten (15 en 16) en een toegevoegd punt.

1. POLITIEVERORDENINGEN

Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 24 december 2021, inzake het ontsteken en het bezit van vuurwerk, voetzoekers en andere pyrotechnische artikelen.

Het voelt altijd een beetje als vijgen na Pasen: de agendering van een politieverordening die overduidelijk haar houdbaarheidsdatum is gepasseerd.

2. INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID

Goedkeuring protocol tussen politiezone Mechelen-Willebroek en stad Mechelen inzake de mededeling van persoonsgegevens in het kader van de toepassing van de wet – en regelgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Volgens de wet van 30 juli 2018, die de zogenaamde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) integreerde in onze wetgeving, moeten Stad en politiezone een protocol over de verwerking van de persoonsgegevens hebben. Dat protocol wordt samen met het advies van de Data Protection Officer (DPO) van de stad, dat dateert van oktober 2021, voorgelegd aan de gemeenteraad. Er werd geen advies gevraagd aan de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) en het Controleorgaan op de politionele informatie (C.O.C.). Dit protocol verschijnt straks ook op de website van Stad en politiezone.

3. BESTUUR

Kennisname van de overzichtslijst per 1 januari 2022 van de politieke organen, van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad, van de verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan de stad deelneemt en van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel uitmaakt.

Het Decreet Lokaal Bestuur (artikel 56 §6) bepaalt dat de gemeenteraad een overzicht moet krijgen van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad en van de deelname aan alle intergemeentelijke verenigingen, andere verenigingen, stichtingen en vennootschappen. Dit document verschijnt doorgaans ook op de site van de stad. (Dit punt staat eveneens op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn.)

4. BESTUUR

Voordracht nieuw kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVAREM.

Doordat Marina De Bie (Groen) haar schepenambt diende in te ruilen voor een zitje op de harde banken van de raadzaal, verdwijnen ook enkele mandaten die bij die voormalige bestuursfunctie hoorden. Een zitje in de raad van bestuur van afvalmaatschappij Ivarem is er zo eentje van. Haar vervanger is haar partijgenoot schepen Patrick Princen. Pro memorie: andere vertegenwoordigers vanuit het Mechels stadsbestuur zijn Koen Anciaux (Open VLD) en Rina Rabau Nkandu (Groen).

5. BESTUUR

Voordracht nieuw kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging IGEMO.

De vorige wissel zorgt ook voor een kleine stoelendans in de raad van bestuur van Igemo waar naast schepen Greet Geypen (Open VLD) ook schepen Princen onze stad vertegenwoordigt. Deze laatste geeft zijn zitje door aan schepen Gabriella De Francesco (Groen).

6. BESTUUR

Vzw Ligo – Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen.

1) Aanduiding nieuwe afgevaardigde in de algemene vergadering.

2) Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder.

De vervanging van een schepen helpt je er aan herinneren dat er telkens wel wat extra mandaten bij komen kijken voor een bestuurder van een centrumstad. Ook dit punt is het rechtstreekse gevolg van het vertrek van De Bie uit het schepencollege. De vzw Ligo – formerly known as Centrum voor Basiseducatie – waarin onze stad een zitje heeft in de raad van bestuur, voorziet een aanbod dat uitsluitend gericht is naar laaggeschoolde volwassenen. Dat zitje is straks voor kersvers schepen Rina Rabau Nkandu. Doet ons er trouwens aan denken dat ex-schepen De Bie pas vorig voorjaar formeel in de raad van bestuur werd benoemd: een rechtstreeks gevolg van ons verhaal over de vergeten mandaten van het Mechelse stadsbestuur…

7. WELZIJNSVERENIGINGEN

Aktename verslag algemene vergadering Audio van 17 december 2021.

Het lijkt wat ‘pro forma’, zo’n aktename van een verslag van een algemene vergadering van deze welzijnsvereniging die zich toespitst op auditering van OCMW’s. ’Ter info’, zou je bijna lezen, al steekt dat verslag niet bij de persdocumenten. Toch maar eens een openbaarheidsverzoek indienen.

8. KLIMAAT

Beslissing tot ingaan op oproep ‘Mission Cities’ van de Europese Unie met het oog op een klimaatneutrale stad tegen 2030.

Wanneer onze stad indient op deze oproep verbindt ze zich principieel om klimaatneutraal te zijn tegen 2030 – een inspanningsverbintenis weliswaar. Een concreet actieplan is nog niet aan de orde in deze eerste fase, een overzicht van de stand van zaken en ambities van de stad dan weer wel. Voor 31 januari moet onze stad wel een “expression of interest” aanleveren. Da’s een lange vragenlijst over het stedelijk klimaatbeleid. De laatste commissievergadering Klimaat over de stand van zaken van de Mechelse emissies is in die zin trouwens erg interessant – noem het gerust onze kijktip van het weekend.

Om een zicht te krijgen op de Mechelse emissies kunnen we de opname van de laatste commissie Klimaat van 20 januari aanraden. De programmacoördinator Klimaat van de stad suggereerde verschillende beleidsaanbevelingen. (Schermafbeelding: YouTube-kanaal Stad Mechelen)
Tijdens die commissie Klimaat lichtte de programmacoördinator van onze stad de nieuwste emissie-inventaris toe. Aandachtspunt daarbij: het ene Mechelse ETS-bedrijf (deze afkorting verwijst naar ‘Emissions trading system’ en dus naar rechtstreekse afspraken met Europa, red.) en de snelwegen zijn hier niet meegeteld. Daarnaast trok men de mobiliteitsdata van 2011 gelijk met die van 2013: dit zou de vergelijkbaarheid verhogen aangezien er in die tussentijd wijzigingen gebeurden aan het datamodel. (Bron figuur: Stad Mechelen / gekleurde markering: AGP)
Om het met een citaat uit het commissieverslag te zeggen: “Dringend nood aan plan om beoogde doelstelling nog te halen (daling 40% [tegen 2030]).” De emissies daalden in 2019 met 10% terwijl dat, volgens een lineair model, met 18% had moeten zijn. (Bron figuur: Stad Mechelen)

9. ECONOMIE

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van de gunningsleidraad 2021-OO-PM-907 inzake de opdracht ‘Aanstelling ontwerpteam voor Impact Factory Mechelen’.

Een volgende stap in kader van de overheidsopdracht voor de impact Factory die eerder al op de gemeenteraad passeerde. Je weet wel: die ‘circulaire hub’ die onze stad samen met Sylvestra NV wil ontwikkelen vlakbij de Potterij. De selectiefase leverde 33 geïnteresseerde kandidaten op. Uiteindelijk kunnen er maximaal 5 naar de volgende fase. De voorgestelde gunningscriteria zijn: 1) kwaliteit van het concept en visievorming (60 punten); (2) toegepaste visie op circulair bouwen (20 punten); en 3) plan van aanpak (20 punten).

10. PREVENTIE & VEILIGHEID

Goedkeuring convenant inzake inrichting en financiering Family Justice Center – Mechelen, afgesloten tussen het Agentschap Justitie en Handhaving, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Boom-Mechelen-Lier en stad Mechelen

Eerder, in september 2020, keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en de meewerkende steden goed. De samenwerking tussen onze stad, het CAW Boom-Mechelen-Lier en de Vlaamse Overheid zorgt voor een basisaanbod voor alle steden en gemeenten van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen. Het convenant legt de wederzijdse engagementen vast.

11. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring ‘Huishoudelijk Reglement Woonwagenterreinen Mechelen’, met ingang van 1 februari 2022.

Met de renovatiewerken van de Schans in het vooruitzicht (zie volgende agendapunt), wil de stad een grondige update van het huishoudelijk reglement doorvoeren.

12. SOCIAAL BELEID

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-P&M-851 inzake de opdracht ‘Woonwagenpark de Schans Mechelen – stabiliteitswerken keerwand’.

De overheidsopdracht bestaat uit twee percelen: een voor de renovatie van de dienstgebouwen (raming: 831.304,77 euro inclusief BTW); en een voor stabiliteitswerken van de keerwand (raming: max. prijs 260.893,72 euro incl. BTW). De Schans ligt in de Grote Nieuwedijkstraat en heeft 20 standplaatsen.

13. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met Sociaal Centrum – Lokaal Steunpunt vrijwilligerswerk vzw.

In september vorig jaar kreeg de stad te horen dat de vzw in vereffening gaat – die is voorzien op 1 april. De bestaande samenwerkingsovereenkomst wordt daarom ontbonden en via een addendum maken de stad en de vzw nieuwe afspraken voor dit jaar. Daarnaast onderhandelt de stad, samen met Ecoso en Monumento (beheerder Keerdok-site), om een lokale voedselhub te ontwikkelen vanuit het project Foodsavers. De vrijwilligers vanuit het sociaal centrum vzw zullen hier mee in opgenomen worden.

14. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring addendum aan Brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject nr. 17 ‘Mechelen Verbeemensite’.

Dit zijn de voorgestelde aanpassingen aan deze brownfieldconvenant: een verlenging van het brownfieldconvenant met 5 jaar, da’s tot en met 9 mei 2027; de toetreding van Loyd als bouwmaatschappij en Gommaruspark bv in oprichting, als grondvennootschap; en een uitbreiding van het projectgebied met de wegzate van de Oude Sint-Gommarusstraat tussen de Caputsteenstraat en de Pasmolenstraat.

15. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en stad Mechelen voor het uitvoeren van werken in het kader van de tijdelijke herinrichting Vesten (R12).

Samen met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt onze stad aan de herinrichting van de Vesten (R12). De aanpassingen zullen uiteindelijk een periode van ongeveer 10 jaar omspannen. Het college keurde de startnota op 10 januari goed. De eerste fase start in de late zomer van dit jaar aan de hand van tijdelijke maatregelen waarbij een invulling wordt gegeven aan de vrijgekomen ruimte door de gewijzigde verkeerssituatie (eenrichtingsverkeer). De raming van het stedelijk aandeel bedraagt 1.181.100 euro, voor AWV is dat 1.485.368 euro.

Filmpje van de stad over de  Nieuwe Vesten. (Schermafbeelding: YouTube-kanaal Stad Mechelen)

16. STADSONTWIKKELING

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure voor aanneming van werken aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek ‘Tijdelijke Herinrichting Vesten (R12) te Mechelen’.

Na de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in kader van de werken, volgt nu de overheidsopdracht voor de tijdelijke herinrichting van die Vesten. Voor de tijdige gunning en uitgave van het bestek heeft AWV een goedkeuring van de stad Mechelen nodig.Wist je dat de commissie mobiliteit van 20 januari dieper inzoomde op de strategische startnota die 3 scenario’s tegen het licht hield: 1) éénrichtingsverkeer (tegenwijzerzin); 2) hybride één- en tweerichtingsverkeer; 3) tweerichtingsverkeer.

Timing van de werken aan de Nieuwe Vesten. Wie wat meer tijd vrij heeft, kunnen we de video van de laatste commissievergadering  mobiliteit warm aanbevelen. Je krijgt er een erg heldere toelichting over de startnota over de herinrichting van de Vesten te zien. (Schermafbeelding: YouTube-kanaal Stad Mechelen)

17. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), stad Mechelen, Pidpa en Woonpunt Mechelen inzake de aanleg van wegen, riolerings- en omgevingswerken in de wijk Ploegstraat-Eggestraat.

Het project omvat zowel de vervangbouw van de gebouwen als een integrale heraanleg van de publieke ruimte errond (inclusief de Eggestraat). Om in te spelen op de infrastructuurwerken die sowieso nog moeten gebeuren in de nabije omgeving werd beslist de opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) hiervoor uit te breiden. Het projectgebied zelf werd uitgebreid met de rest van de Eggestraat tot aan de Hombeeksesteenweg. De VMSW treedt op als opdrachtgevend bestuur en zal een ontwerper, een veiligheidscoördinator en een bodemsaneringsdeskundige aanstellen. Het project omvat volledig subsidieerbare werken, deels subsidieerbare werken (verhouding: VMSW 60% en stad 40%) en niet subsidieerbare werken (stad 100%). De opsplitsing ten aanzien van Pidpa is nog niet gebeurd.

18. GROENBEHEER

Beslissing tot aankoop voor algemeen nut van een perceel bos gelegen Werfheide te Mechelen-Muizen, afdeling 9, sectie D, nr 16 – groot 5593m².

De aankoop kadert binnen de ambitienota Beschermd Natuurpark Rivierenland om 300 ha bijkomend natuurgebied tegen 2024 te voorzien. De landmeter schatte de waarde van het perceel op 16.780 euro. De eigenaars zijn bereid te verkopen aan de stad voor 17.000 euro. Dit aangeboden perceel grenst aan het toekomstige park Ragheno. Wist je trouwens dat er bij een aankoop voor algemeen nut geen registratiekosten zijn en het ereloon van de notaris gehalveerd is?

19. GEBOUWEN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad, bestek en ereloonovereenkomst inzake de opdracht met nr. 2021-OO-P&M-854 ‘Ontwerpopdracht herbestemming Heilig Hart kerk en pastorie Mechelen’.

Een nieuwe stap in de herbestemming van deze kerk naar een ‘socio-culturele hub’. In het kader van deze opdracht stelde de stad een selectieleidraad, een bestek en een ereloonovereenkomst op. Hier bestaat de opdracht uit een herbestemming en een restauratie van het exterieur van de kerk. In de subsidieaanvraag wordt ook de pastorie betrokken – die is eigendom van de stad maar wordt niet verkocht. De totale projectsubsidie bedraagt 2,4 miljoen euro. De geraamde uitgave voor deze ontwerpopdracht bedraagt 160.000 à 200.000 euro (excl. BTW), afhankelijk van het bedrag dat binnen de subsidie uiteindelijk zal worden toegewezen aan de Heilig Hart kerk en pastorie.

20. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte tussen stad Mechelen en vennootschap Ondernemershuis BV (in oprichting) voor het ondernemershuis Oh!, Kanunnik de Deckerstraat 20A.

Er werden geen bezwaren ingediend tegen de verkoop van het ondernemershuis aan de huidige gebruikers van het Oh! tegen een prijs van 1,8 miljoen euro. De nieuwe eigenaars moeten wel een kenniscentrum uitbaten ten behoeve van de Mechelse ondernemers en jaarlijks enkele werkingscijfers hierover meegeven.

21. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring ontwerpakte kosteloze grondafstand voortuinstrook gelegen te Mechelen (Leest), Vinkstraat 22.

Best opmerkelijk: een koppel uit Leest liet de stad weten dat zij hun voortuinstrook kosteloos wensen over te dragen aan de stad. Enkel de kost voor het verwijderen van de mazouttank (er blijkt geen sanering nodig) en de notariskosten, zou de stad voor haar rekening moeten nemen. De grondafstand is van nut bij een eventuele latere heraanleg van de straat.

22. PERSONEELSBELEID

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2021-OO-PERS-911 inzake de opdracht ‘Implementatie soft HR’.

Alweer een overheidsopdracht. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 882.950 euro (inclusief 21% BTW). 

Besloten zitting

23. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring overeenkomst van tijdelijke bezetting – portierswoning Grote Nieuwedijkstraat 427 te Mechelen.

Bij dit punt is er geen publiek toegelaten. Het bewuste adres kwam in de gemeenteraad van 2 september 2019 aan bod als een van de leegstaande woningen van de Stad/OCMW die eventueel als doorstroomwoning zouden kunnen worden ingezet. 

Toegevoegde punten

De oppositiepartijen VB, pvda en Vooruit voegden in totaal zes punten toe aan de agenda.

Frank Creyelman Organisatie volksraadpleging heraanleg ring voor éénrichtingsverkeerVB
Frank Creyelman Organisatie voorleesmomenten voor ouderenVB
Frank CreyelmanBestrijding processierups-plaatsen van nestkastjes voor mezenVB
Dirk TuypensOndersteuning Woonzaakpvda
Farid BennasserGratis zelftesten voor kwetsbare Mechelaars en gezinnenVooruit
Karel GeysVerbeteren CO2-emissie van het stadspatrimoniumVooruit
De CD&V- en N-VA-fractie voegden geen punten toe aan de agenda van de gemeenteraad.

Mondelinge vragen

Alle mondelinge vragen komen vanuit de oppositie: VB, CD&V, N-VA en Vooruit – enkel vanuit de pvda-fractie (die volgens haar aantal vertegenwoordigers in de raad één mondelinge vraag mag stellen, red.) is er geen vraag ingediend.

VRAAG 1: Milieusituatie Raghenosite

VB-fractieleider Creyelman komt terug op eerdere vragen die hij aan toenmalig schepen De Bie (Groen) stelde over de mogelijke aanwezigheid van PFAS op de Ragheno-site en in de buurt van het ‘Bommenkot’. Hij oppert dat het niet helemaal onmogelijk is dat deze stoffen zich er bevinden. Verwijzend naar de uitspraak van de Raad van State, waarna de Oosterweel-werken werden stilgelegd, vraagt de fractieleider onder meer of de werken op Ragheno kunnen starten vooraleer Ovam verder onderzoek uitvoerde.

VRAAG 2: Wegvallen parkeerplaatsen Plankendaalstraat

Opnieuw een vraag van Creyelman, die onder andere wil weten welke verkeersingrepen er op stapel staan in de Plankendaalstraat omwille van het vrachtvervoer. 

VRAAG 3: Vuilnisbakken Malinas

Volgens CD&V-raadslid Hadnan liggen de parkeerterreinen van het nieuwe winkelcentrum in de lus van Mechelen-Noord er nu al vuil bij. Ze wil onder meer weten wie er verantwoordelijk is voor het opruimen van het vuilnis.

VRAAG 4: Opvolging van (nieuwe) aanplantingen

Volgens N-VA-raadslid Den Roover krijgt nieuw aangeplant groen in een aantal gevallen onvoldoende zorg en vraagt hoe de stad nieuw aangeplante bomen opvolgt.

VRAAG 5: Snelheidsovertredingen pedelecs

Opnieuw een vraag van Den Roover die zich afvraagt of de Mechelse camera’s ook pedelecs beboet.

VRAAG 6: Vuurwerk oudejaarsavond

CD&V-raadslid Riffi wil weten hoeveel klachten de stad of politie binnenkreeg over het vuurwerk op oudjaar.

VRAAG 7:  Isolatie Mechelse woningen

Vooruit-fractieleider Verbeurgt vraagt onder andere of de stad een zicht heeft op de isolatiegraad van de Mechelse woningen.

VRAAG 8: Niet-erkenning nationaal park Rivierenland

Nu het Mechelse plan voor een nationaal park niet langer kans maakt op Vlaamse subsidies (voor een nationaal park) wil Vooruit-raadslid Geys onder meer weten welke koerswijzigingen dit met zich meebrengt.

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Een handvol punten.

1. BESTUUR

Kennisname van de overzichtslijst per 1 januari 2022 van de politieke organen en van alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan het OCMW deelneemt.

Dit agendapunt herken je ongetwijfeld vanop de agenda van de gemeenteraad.

2. BESTUUR

Aanduiding nieuwe afgevaardigde voor de Lokale Adviescommissie over afsluiting of heraansluiting elektriciteit, aardgas of water (LAC).

Mevrouw Saskia Aerts (Groen) vervangt haar partijgenoot de heer Frie Niesten.

3. WELZIJNSVERENIGINGEN

Aktename verslag algemene vergadering Audio van 17 december 2021.

Ook dit punt kwam je eerder al op de agenda van de gemeenteraad tegen.

4. SOCIALE ZAKEN

Goedkeuring nieuw ‘Reglement voor een mantelzorgtoelage stad Mechelen’, met ingang van 1 januari 2022.

Mechelen gaf mantelzorgers (637 in 2021) een toelage van 25 euro per maand. Nu wil het OCMW deze stedelijke mantelzorgtoelage expliciet inzetten voor mantelzorgers die financieel kwetsbaarder staan.

5. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring openbare verkoop van landbouwpercelen gelegen te Putte, Bredestraat, 1ste afdeling sectie B nummers 537A, 538, 539, 553, 554, 555 en 556.

Deze zeven landbouwgronden in Putte (totaaloppervlakte 4,6 ha) zouden volgens het Vast Bureau van het OCMW niet nodig zijn om de Mechelse bebossingsprojecten te realiseren.

Toegevoegd punt

Enkel de VB-fractie liet vanuit de oppositie een punt toevoegen aan de agenda.

Frank CreyelmanRapportering slaagresultaten studenten met leefloonVB

Volg maandagavond 24 januari vanaf 20:00 mee met de discussies uit de virtuele raadzaal: check onze Gemeenteraad Live-pagina

UPDATE

Lees hier nog even ons live Twitter-verslag na… 👇

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s