Dit wordt straks in jouw naam beslist (maar lees jij nu al hier)

Weten wat er in jouw naam wordt beslist. Het zou het minimum minimorum moeten zijn voor elke Mechelaar. Daarom maakt het onafhankelijk magazine As Gau Paust elke maand een voorbeschouwing op de agenda van de Mechelse gemeenteraad.

Foto: het basketeiland

Wil je zelf ook meebouwen aan een transparantere stad? Stuur dit bericht dan door naar twee van jouw Mechelse vrienden.

Tijdens de vorige gemeenteraad was er heel wat te doen over de mate van participatie in Mechelen – naar aanleiding van de plannen voor de Vesten was dat. Nu maandag 21 februari staat het actuadebat enkel en alleen in het teken van inspraak en participatie.

Verder op de agenda:

Overzicht van de thema’s van de agendapunten die voorgedragen werden door het stadsbestuur

Agenda gemeenteraad

1. POLITIEVERORDENINGEN

Aanpassing aan de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP), vastgesteld in zitting 16 december 2014, met latere wijzigingen.

Er staan heel wat interessante weetjes in de nieuwe ‘Algemene Bestuurlijke Politieverordening’ – da’s het overzicht van regeltjes waarmee de politie onze stad schoon & gezond tracht te houden. Zo mogen horeca-uitbaters hun zaak niet langer onbeheerd achterlaten tijdens de openingsuren; kun je voor het afsluiten van een gemeenteweg een boete krijgen; mag je gevogelte, klein gekweekt wild of konijnen niet meer in je (voor)tuin of koer slachten; vuurwerk afsteken of feestgeschut afvoeren mag je niet meer doen zonder een schriftelijke toelating van de burgemeester; een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat bedelen eigenlijk tot een mensenrecht verhief, doet nu ook onze stad inzien dat een deel uit de huidige ABP “mogelijks problematisch en in strijd met artikel 8 EVRM” is – daar schreven we vorig jaar nog een stukje over; en de politie kan voortaan ook fout geparkeerde fietsen weghalen als die niet in de daarvoor voorziene fietsstallingen stonden in een zone waar dat parkeerverbod zichtbaar stond aangeduid. Over die laatste aanpassing ontstond al heel wat reuring in onze gratis bijlage…

2. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling retributiereglement voor het bewaren van verwijderde rijwielen, met ingang van 1 maart 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Dit punt is een gevolg van de toevoegingen in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening: de stad houdt de verwijderde fietsen drie maand bij. Wel begrijpen we de geraamde jaarlijkse opbrengst van 500 euro niet goed: zouden daar simulatiemodellen voor bestaan, is er een steekproef getrokken of keek men naar vergelijkbare steden? Hoe komt zo’n raming eigenlijk in de boeken? 

3. FINANCIËN

Aktename besluit van de gouverneur van 19 januari 2022, houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van de stad Mechelen.

Vaste prik: de gouverneur die de jaarrekening van de stad goedkeurt. Interessanter is wat die hogere overheid dan wel op te merken heeft. Alleen stak die correspondentie helaas niet bij de persbundel. Of we al een openbaarheidsonderzoek verstuurden, zegt u?

4. BESTUUR

Benoeming nieuw lid raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Energiepunt Mechelen.

Opnieuw een wissel in de nasleep van de exit van Marina De Bie (Groen) uit het Mechelse college. 

5. BESTUUR

Voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur van welzijnsvereniging Audio.

Schepen van Burgerzaken en dienstverlening Vicky Vanmarcke (Open VLD) gaat voor onze stad in de raad van bestuur zetelen van Audio. Da’s een ledenvereniging van lokale besturen die enkel binnen lokale besturen interne audits uitvoert. Voor het eerst krijgt onze stad de kans om een bestuurder met stemrecht voor te dragen. Het mandaat duurt drie jaar en is verlengbaar. De raad van bestuur vergadert normaliter vier maal per jaar. 

6. KLIMAAT

Goedkeuring ‘Emissie-inventaris 2019 stad Mechelen – Stappen naar een Klimaatneutraal Mechelen’.

Mechelen dreigt haar engagement (-40%) om minder broeikasgassen uit te stoten helemaal niet te halen tegen 2030. Dat blijkt uit de ‘emissie-inventaris’ die eerder al voorgesteld werd tijdens de commissie Klimaat.

Om het met een citaat uit het commissieverslag te zeggen: “Dringend nood aan plan om beoogde doelstelling nog te halen (daling 40% [tegen 2030]).” De emissies daalden in 2019 met 10% terwijl dat, volgens een lineair model, met 18% had moeten zijn. Bekijk zelf ook de commissie Klimaat. (Bron figuur: Stad Mechelen)

7. EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Jeugd- en Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw-evap) voor de periode 1 maart 2022 –31 december 2025.

Nadat de gemeenteraad eerder de samenwerkingsovereenkomst voor 2020 goedkeurde, legt de stad dit keer een overeenkomst voor tot en met 2025 – volgens de stad werkte dit extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm volgens dezelfde modaliteiten in 2021. Wist je trouwens dat er in het kader van de bestuurlijke werking van het agentschap geen presentiegelden noch vergoedingen worden toegekend?

8. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met J@M vzw-evap in functie van de zomerschool / talentdenken voor de periode 1 maart 2022 t.e.m. 31 december 2022.

Met deze overeenkomst (voor een proefperiode van 10 maanden) wil de stad het talentgericht werken extra aanmoedigen en versterken, in eerste instantie in functie van de organisatie van de zomerschool, maar ook binnen de dagdagelijkse werking.

9. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Ecoso vzw voor de periode van 1 februari 2022 tot 31 december 2022 in functie van de ontwikkeling van een voedselhub/sociale kruidenier en het verderzetten van het voedseldistributieplatform Foodsavers.

Met de plotse vereffening van de vzw Sociaal Centrum-lokaal steunpunt vzw ging de stad, in samenwerking met Ecoso, op zoek naar een alternatief. Zo ontstond het idee van een soort van ‘voedselhub’, vanuit het project Foodsavers en een doorstart van de sociale Kruidenier in Mechelen. Beide initiatieven komen ook samen in één locatie aan de Keerdok. De sociale kruidenier blijft nog open tot en met maart 2022. Ecoso, die verantwoordelijk is voor de operationele werking, coördineert de verhuis in samenwerking met vrijwilligers.

10. JEUGD

Beslissing tot verlenging subsidiereglement inzake de ondersteuning van jonge organisatoren tijdens corona.

Er is nog voldoende budget over op deze subsidiepost om dit reglement door te laten lopen tot september 2022. Doelgroep: Mechelaars tussen de 16 en 30 jaar oud. Het maximumbedrag per aanvraag bedraagt 750 euro.

11. JEUGD

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw Liberthuis betreffende het verlenen van een investeringstoelage voor het finaliseren nieuwbouwproject Hazeldonkstraat 1A voor de jeugdwerking.

De ‘feitelijke vereniging’ Chiro Libertus nam de nieuwe gebouwen in september 2021 in gebruik – een gedeeld gebruik met J@M Nekkerspoel. Dit agendapunt gaat over de gebruiksovereenkomsten ervan. Het aangevraagd krediet voor de bijkomende Investeringstoelage aan Chiro Libertus bedraagt € 67.397,50. (In totaal werd reeds 337.500 euro ontvangen in kader van infrastructuursubsidies. Liberthuis vzw – formerly known as vzw Chiro Libertus – kreeg een nominatieve toelage van 44.250 euro voor het gedeeld gebruik met J@M vzw.)

12. MOBILITEIT

Goedkeuring reglement ‘algemene vergunningsvoorwaarden proefproject omvorming voetpadkasten tot laadinfrastructuur’.

De stad werkt een algemeen kader uit om bestaande voetpadkasten om te vormen tot laadinfrastructuur. Binnen dit kader zal je gedurende één jaar (tot 28 februari 2023) aanvragen kunnen doorsturen naar de dienst mobiliteit. Vergunningen lopen tot het jaar 2037 – of 15 jaar lang. Er wordt geen beperking opgelegd van een maximaal aantal vergunde laadpalen per CPO (“Charge Point Opearator”).

13. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring zaak van de wegen en vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonproject met aanleg van nieuw openbaar domein op de site Ford aan de Lakenmakersstraat en Nekkerspoelstraat, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

De aangevraagde omgevingsvergunning gaat over de afbraak van bestaande bebouwing en nieuwbouw van 70 wooneenheden, drie commerciële ruimtes, een kinderdagverblijf, een ondergrondse parkeergarage (119 wagens) en de aanleg van nieuw openbaar domein. Er waren 7 bezwaren. De hulpverleningszone Rivierenland gaf een ongunstig advies, waarna de aanvrager nog enkele wijzigingen aanbracht aan de aanvraag – da’s dus na het openbaar onderzoek, maar “deze brengen geen schending van de rechten van derden met zich mee.” Aan de brandweer is een nieuw advies gevraagd op basis van de gewijzigde stukken, maar dat nieuwe advies lijkt nog niet beschikbaar. En nog opmerkelijk: er werd eveneens advies gevraagd aan de provincie Antwerpen (Dienst Integraal Waterbeleid), aan Pidpa (Distributie leidingen) en aan de afvalmaatschappij IVAREM. Doordat deze organisaties geen adviezen hebben uitgebracht binnen de vervaltermijn, moet daar verder ook geen rekening meer mee gehouden worden. Ongetwijfeld laat niemand in de gemeenteraad de kans liggen om straks toch maar eventjes te polsen bij de de voorzitter van IVAREM (da’s schepen Koen Anciaux, red.) hoe het kan dat de afvalmaatschappij niks heeft laat weten na de adviesvraag van onze stad? Het aanvraagdossier omvat nochtans ook ondergrondse afvalcontainers en plannen voor een ondergrondse sorteerstraat.

14. STADSONTWIKKELING

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-OD-917 inzake de opdracht ‘Verleggen van de bestaande Aquafincollector op het Rode Kruisplein als voorbereidende werken voor de verdere ontwikkeling van het plein’.

De overheidsopdracht zal via een openbare procedure gegund worden. Een collector is trouwens een soort van verzamelriool of grote rioolbuis die het afvalwater van het gemeentelijke rioleringsstelsel opvangt en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteert.

15. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake wegen rioleringswerken in de Brouwerijstraat.

Deze werken zouden voor een structurele oplossing moeten zorgen door een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de Brouwerijstraat waarbij het afvalwater en het oppervlaktewater worden aangesloten op het bestaande gescheiden rioleringsstelsel van Steenweg op Heindonk. Omdat de stad ook een deel van het openbaar domein van de Brouwerijstraat wil herinrichten werken Pidpa en Stad Mechelen hiervoor samen.

16. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken in Lotelingstraat – Muizenvaart – Kreefthoeveweg – Plankendaalstraat en Rateaulaan.

Opnieuw slaan stad en Pidpa de handen in elkaar om werken gezamenlijk uit te laten voeren.

17. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken in Prinsenhoek, Prinsenveldstraat, Leuvensesteenweg, Perelaarstraat, Kerselaarstraat en Willendries.

Een variant op het voorgaande punt.

18. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken in de Oude Baan – Stuivenbergbaan (deel) – zone Stuivenbergbaan en zone Werfheide.

Alweer een vergelijkbare, tijdelijke samenwerkingsovereenkomst met Pidpa, waarbij de rioolwerken en de herinrichting van het openbaar domein samen worden uitgevoerd.

19. MONUMENTENZORG

Goedkeuring overname van het bouwheerschap voor de werken in het kader van het bestek 2022-OO-PM-923 – ‘Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk – Vernieuwing elektrische installatie en verlichting’.

De Kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie heeft een overname gevraagd van het bouwheerschap voor dit dossier. Na de goedkeuring door de gemeenteraad zal het architectenbureau het bestek definitief opmaken.

20. ERFGOED

Goedkeuring convenant tussen stad Mechelen en Speelgoedmuseum Mechelen vzw voor de periode 2022-2023.

Het vorige convenant liep eind vorig jaar af. Omdat het Speelgoedmuseum later dan gepland naar de nieuwe locatie kan verhuizen (door de vertraging in het bouw- en branddossier) vroeg de directie om voorlopig de bepalingen van het vorige convenant verder te zetten. Het museum blijft zo tot eind 2023 op de huidige locatie.

21. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring overeenkomst van tijdelijke bezetting (bezetting ter bede) tussen het Speelgoedmuseum vzw en de Stad Mechelen voor de gebouwen Nekkerspoelstraat 21.

Aansluitend bij het vorige punt, moet natuurlijk ook het gebouw zelf verder ter beschikking gesteld worden aan het Speelgoedmuseum. Dit gebeurt via een overeenkomst ter bede.

22. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte tussen stad Mechelen en vennootschap Ondernemershuis BV voor het ondernemershuis Oh!, Kanunnik de Deckerstraat 20A.

Onder meer de erfdienstbaarheden werden nog toegevoegd, zoals het recht van doorgang via de poort aan de Heembeemd ten voordele van de stad; de aansluitingen van de vliet en de afwatering van de vliet ten voordele van het Oh (herstellen en onderhoud van de vliet is ten laste van de Stad). Er is ook een voorkooprecht voor het aanpalende ‘Motormusic’. 

10 toegevoegde punten

Opmerkelijk veel toegevoegde punten uit de hoek van oppositiepartij Vooruit: maar liefst 6 stuks.

CreyelmanGratis krediet recycleerbaar afval en asbest.VB
CreyelmanVerzamelpunten huisvuil op de invalswegen.VB
RiffiWerkgroep ‘Wonen’ in Mechelen.CD&V
VerbeurgtHeroprichting wijk- en dorpsraden ihkv De Nieuwe Vesten.Vooruit
GeysScreening locaties voor windtubines.Vooruit
BennasserGezonde voeding voor Mechelse jeugd.Vooruit
VerbeurgtGeconventioneerde huur.Vooruit
GeysIvarem Muizen – Omgevingsvergunningsaanvraag.Vooruit
VerbeurgtTunnelplan.Vooruit
DeleusInspraak / participatie en timing heraanleg Vesten.CD&V
Vanuit de Mechelse oppositie dienden enkel N-VA en pvda geen toegevoegde punten in.

8 mondelinge vragen

Alle oppositiepartijen laten van zich horen tijdens de mondelinge vragenronde.

VRAAG 1: Elektrische step en verkeersveiligheid

N-VA-raadslid Kerstin Hopf wil onder meer weten hoeveel boetes er al werden uitgeschreven voor gebruikers van elektrische steps.

VRAAG 2: Horecaterrassen Grote Markt

VB-fractieleider Frank Creyelman vraagt onder andere of de stad bereid is om de tijdelijke terrassen-uitbreiding permanent te maken.

VRAAG 3: Winkelleegstand

VB-raadslid Catherine François vraagt onder meer naar verschillende statistieken over de leegstand in de voornaamste Mechelse winkelstraten en wil ook een kosten-batenanalyse krijgen van het pop-up-systeem.

VRAAG 4: Impact energieprijzen

Pvda-raadslid Dirk Tuypens wil weten wat de impact is van de stijgende energieprijzen op de Mechelse begroting en op het aantal mensen dat aanklopt bij Sociaal Huis.

VRAAG 5: Laadpalen voor budgetmeters

CD&V-raadslid Hamid Riffi wil weten hoeveel Mechelaars een budgetmeter voor aardgas en/of elektriciteit hebben en vraagt onder andere of de stad bereid is om de meter aan het Sociaal Huis 24 op 7 beschikbaar te houden.

VRAAG 6: Acties voor alleenstaanden

Met deze vraag haakt CD&V-raadslid Hamid Riffi in op recente uitspraken van Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) en titelvoerend burgemeester van Mechelen over singles – onder meer in De Zondag. Het raadslid wil weten welke acties onze stad zal ondernemen om het leven voor alleenstaanden aangenamer te maken.

VRAAG 7: Logistiek Centrum Mechelen-Zuid

Vooruit-raadslid Karel Geys vraagt, naar aanleiding van de omgevingsvergunning voor een groot logistiek centrum op de Axalta-site, wat de visie van de stad is en hoe dergelijke activiteiten te rijmen zijn met de klimaatambities.

VRAAG 8: Hulpvragen ten gevolge van de energiecrisis

Vooruit-fractieleider Thijs Verbeurgt wil onder andere weten of de stad (Sociaal Huis) budgettair en qua personeel voorbereid is op een sterke stijging van hulpvragen.

Besloten zitting

Eén agendapunt verdwijnt achter gesloten deuren.

23. JURIDISCHE ZAKEN

Goedkeuring dadingsovereenkomst ter beëindiging van het geschil betreffende verschuldigde bedragen en nog uit te voeren aanpassingswerken aan de Vlietenkelder.

De stad stuurde enkele dagen geleden een persbericht rond waarin de beëindiging van het geschil werd aangekondigd met Renotec, AWG Architecten en Okra Landschapsarchitecten, over de verschuldigde bedragen en nog uit te voeren aanpassingswerken aan de Vlietenkelder. Die kelder wordt mogelijks een polyvalente ruimte – “de Vlietenkelder zal een vochtige ruimte blijven”.

Raad voor maatschappelijk welzijn

1. FINANCIËN

Aktename besluit van de gouverneur van 19 januari 2022, houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van het OCMW.

Ook de jaarrekening van het OCMW dient goedgekeurd door de gouverneur.

2. SOCIALE ECONOMIE

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Mechelen en Youth For Work Innovation vzw – Co-Searching voor het project ‘samen zoeken naar werk’, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

In 2021 was dit nog een pilootproject. Vanaf 2022 zal Co-Searching jaarlijks als inspanningsverbintenis 40 workshops organiseren voor een jaarlijkse toelage van 32.500 euro. Streefdoel is jaarlijks minimaal 50 unieke deelnemers aan de workshops met 50% doorstroom.

Volg maandag 21 februari vanaf 20:00 ook mee met de live discussies

UPDATE: VERSLAG

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s