Dit wist jij nog niet over de komende gemeenteraad

Mechelaars even laten stilstaan bij de punten die op de gemeenteraad passeren: met deze voorbeschouwing op de agenda doen we alweer onze duit in het zakje. Want dat je als burger maar beter altijd even goed paust bij wat men in jouw naam beslist, blijkt alweer uit de komende agenda.

Meebouwen aan een transparantere stad, da’s het motto van dit hyperlokaal magazine. Dat kun je ook ontdekken via onze live verslaggeving op maandagavond 28 maart vanaf 20:00.

Wil je zelf ook meebouwen aan een transparanter Mechelen? Stuur dit bericht dan door naar twee van jouw Mechelse vriend(inn)en.

Dit zijn de thema’s van de komende gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De termen zijn afkomstig van de agendapunten die de absolute meerderheid opstelde voor maandag 28 maart 2022. (Figuur: AGP)

Dit keer is er geen actuadebat op de gemeenteraad, wel op de agenda:

Gemeenteraad26 agendapunten
1 besloten punt
5 toegevoegde punten
6 mondelinge vragen
Raad voor Maatschappelijk Welzijn3 agendapunten

Agenda gemeenteraad

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING

Aktename ontslag gemeenteraadslid + aanstelling opvolger.

1) Aktename brief van 22 februari 2022 van mevrouw Shanna Jacops, waarbij zij haar ontslag indient als gemeenteraadslid.
2) Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in opvolging van mevrouw Shanna Jacops.
3) Aktename wijziging lidmaatschap in raadscommissies.

Er komt een nieuw gezicht in de Mechelse gemeenteraad. Shanna Jacops verdwijnt nadat ze een jaartje geleden Tom Kestens verving in de raadzaal. Haar vervanger is Barabara Van de Perre, die onder meer aan de slag is als parlementair medewerker van Vlaams parlementslid Tine van den Brande – die zelf ook in de Mechelse raadzaal zit. Van de Perre is eveneens ondervoorzitter van het autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) en bestuurder bij Mechelen Feest.

2. POLITIE

Goedkeuring vrijwillige fusie van de politiezones Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant tot de politiezone Rivierenland en van het bijhorend protocolakkoord.

Vorig jaar, eind mei, passeerde de beleidsnota over de vrijwillige fusie tot de politiezone Rivierenland (Mechelen, Willebroek, Bornem en Puurs-Sint-Amands) op de gemeenteraad. Nu volgt een protocolakkoord dat de ‘juridische leemte’ overbrugt tussen de oprichting en de effectieve vestiging van deze nieuwe politiezone begin 2023. De politiecolleges van Mechelen-Willebroek en Klein-Brabant hebben een akkoord bereikt over de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie: Mechelen 72,97% – Willebroek 11,66% – Puurs-Sint-Amands 8,12% – Bornem 7,25%.

3. POLITIE

Toestemming voor het zichtbaar gebruik van mobiele camera’s (body- of uniformcamera’s, dashcams en/of dronecamera’s) door andere lokale politiediensten die steun leveren aan de politiezone Mechelen-Willebroek op het grondgebied van de stad Mechelen.

Waar de exacte aanleiding vandaan komt om pas nu deze toestemming te vragen is ons niet helemaal duidelijk. Het bewuste artikel uit de Wet op het politieambt, dat stelt dat er een principiële toestemming nodig is van de gemeenteraad, is namelijk al sinds 25 mei 2018 in voege. Het gaat bij dit agendapunt namelijk niet alleen over andere lokale, maar ook over federale politiediensten.

4. BESTUUR

Benoeming lid raad van bestuur van AGB Sport Actief Mechelen (SAM), ter vervanging van de heer Thomas Lomelino.

De wissel in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB SAM komt er op vraag van de VB-fractie. Lomelino was midden 2019 in opspraak gekomen na racistische commentaren op de datingapp Tinder en zou toen ook ontslag genomen hebben uit de partij. Blijkbaar zetelde de man de voorbije jaren wel nog steeds namens het VB in de raad van bestuur van AGB SAM. Foutje?

5. FINANCIËN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek inzake de opdracht ‘raamovereenkomst voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarderskantoor met betrekking tot de gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale vorderingen’.

Om de GAS-boetes betaald te krijgen gebruikt de stad veel meer dan enkel wat vriendelijke nudges. Deze overheidsopdracht regelt de deurwaarderskost voor GAS autoluw, parkeren en overlast; en verder ook de deurwaarderskosten voor belastingen, retributies en andere vorderingen.

6. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast retributiereglement betreffende de levering van prestaties door stadsdiensten, met ingang van 4 april 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

De stad voert onder meer een ‘no show fee’ in: bij een laattijdige annulatie of wanneer men niet komt opdagen op een event moet 40 euro per persoon betaald worden. De stad motiveert dit door een vergelijking te maken met VOKA die 65 euro zou aanrekenen, en Provincie Antwerpen waar dit 20 euro zou zijn. Goed om weten: het is het college dat alle tarieven vaststelt – dat gebeurde trouwens al tijdens de collegevergadering van 21 februari. 

7. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Advisering rekening 2021 van de Protestantse Kerk Mechelen-Zuid.

Het stadsbestuur stelt voor om gunstig te adviseren. De stad voorzag in haar begroting 2021 een toelage van 445 euro voor het boekhoudpakket voor de Protestantse Kerk Mechelen-Zuid. Er waren geen exploitatie- en investeringstoelages voorzien.

8. MOBILITEIT

Goedkeuring aangepast ‘subsidiereglement deelmobiliteit’, met ingang van 1 april 2022.

In deze aangepaste versie loopt de inlevertermijn van een nummerplaat nog tot eind dit jaar. De stad heeft 250 euro veil voor jouw kenteken. Je kan als bewijsstuk dat je overstapte op een fiets daarvoor nu ook het bewijs van een diefstalverzekering voorleggen om het mobiliteitsbudget te ontvangen.

9. SLIMME STAD

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Drukte in de stad – CityFlows – Pilootwerking’ tussen stad Mechelen en vzw Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC).

Het project CityFlow ging de impact na op de verkeersveiligheid van de invoering van een schoolstraat in de Pareipoelstraat (Victor Van de Walle-school) in de periode van september en oktober vorig jaar. Een Privacy Impact Analyse klaarde uit of er daarbij ook persoonsgegevens werden verwerkt – het project had namelijk ook ANPR-data van doen. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. CityFlow ‘fusioneert’ verschillende databronnen, waaronder dus ook ANPR-data, om een meer compleet beeld te schetsen van de verkeersdrukte. Andere databronnen waren de mobiele fietstellus, Telraam, telecom databron (da’s het aantal simkaarten per afgebakend gebied), Floating Car Data via Fluvius en validatiemetingen (aka ‘turven’).  Mechelen was naast Gent één van de pilootsteden. Uiteindelijk is het de bedoeling om beleidsbeslissingen datagedreven te laten evalueren.

10. ECONOMIE

Goedkeuring ‘Reglement betreffende de privatieve inname openbaar domein door horecaterrassen: binnenstad & stationsomgeving Mechelen’, met inbegrip van de bijhorende zoneringsplannen.

Op vraag van horecaondernemers werden een aantal bepalingen uit het coronabeleid permanent overgenomen in het terrassenreglement.

11. WONEN

Goedkeuring nieuw sociaal woonbeleidsconvenant met de mogelijkheid tot realisatie van maximaal 328 bijkomende sociale huurwoningen, voor een periode van 3 jaar vanaf 1 maart 2022.

Sinds 2009 heeft elke gemeente een bindend sociaal objectief oftewel een minimum aantal sociale woningen dat zij tegen 2025 op het eigen grondgebied moet voorzien. Mechelen heeft dat objectief behaald. Als onze stad bijkomende sociale huurwoningen wil realiseren kan ze alleen aanspraak maken op subsidies als ze ook beschikt over een sociaal woonbeleidsconvenant met daarin een contingent sociale huurwoningen. Onze stad had geen convenant meer lopen van midden vorig jaar tot eind februari. Deze nieuwe convenant loopt gedurende drie jaar en voorziet 328 bijkomende sociale huurwoningen.

12. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw Vlotter Facilities, inzake dienstverlening aangepast vervoer voor de periode 1 april 2022 tot 31 december 2022.

De stad houdt haar samenwerking met de vzw Vlotter – afdeling DAV Rolkar Rivierenland verder aan. Voor het kalenderjaar 2022 houdt dat een toelage in van 21.727,75 euro.

13. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring partnerschapsovereenkomst met vzw Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs (VOCVO), vzw Groep Intro, het Directoraat Generaal Etablissements Penitentiaire Instelling (DG EPI), vzw Klasbak en stad Mechelen voor de uitvoering van het ESF-project ‘Learning Inside Out’ (LIO) inzake het aanbieden van duurzame en kwaliteitsvolle leerloopbaanbegeleiding voor gedetineerden.

Onze stad maakt sinds voorbije zomer geld vrij voor een Leerwinkel-piloot. In september 2021 ging Leerwinkel Mechelen van start met een halftijdse medewerker. In een leerwinkel kunnen (jong)volwassenen met een leerwens of vraag terecht voor onafhankelijke leerloopbaanbegeleiding en informatie. Met dit ESF-project – dat ook extra inkomsten betekent (15.878,07 euro) – kan de stad extra personeel inzetten en mogelijks evolueren naar een regionale leerwinkel. Tijdens het project, dat 24 maand duurt, is Leerwinkel Mechelen verantwoordelijk voor 18 begeleidingstrajecten en 12 informatiebemiddelingen in de gevangenis van Mechelen.

14. ONDERWIJS

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met SAAMO Antwerpen provincie vzw met het oog op een armoede-sensitiever schoolbeleid en een sterke schoolstart, voor de periode van 1 april 2022 tot 31 augustus 2022.

Deze samenwerkingsovereenkomst die loopt over 5 maand moet, volgens de stad, de continuïteit garanderen van de bestaande vormingsacties en ondersteunende acties voor kwetsbare gezinnen.

15. CULTUUR

Goedkeuring erfpachtovereenkomst met de kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie met het oog op de omvorming van de Heilig-Hartkerk in de Adegemstraat tot een hub voor amateurtheater en culturele activiteiten.

De Heilig-Hartkerk in de Adegemstraat werd herbestemd tot een ‘hub’ voor amateurtheater en culturele activiteiten. De termijn van de erfpacht is 50 jaar.

16. RUIMTELIJKE ORDENING

Sportsite Uilmolenweg.

1) Goedkeuring overeenkomst inzake werken in de bouwvrije strook langs de autosnelweg E19 tussen het Vlaams Gewest, stad Mechelen en AGB SAM voor het perceel 5de afdeling, sectie A nr. 78F.
2) Kennisname overeenkomst inzake toekenning gebruiksrecht inclusief werken in de bouwvrije strook langs de autosnelweg E19 tussen het Vlaams Gewest en AGB SAM voor percelen 5de afdeling, sectie A nr. 83B en 56B.

In het kader van de ontwikkeling van deze site werden ook het Vlaamse Gewest en het Agentschap Wegen en Verkeer aangeschreven met de vraag tot verkoop van een specifiek perceel. Omdat dit stuk grond gelegen was in de 30 meter-zone van de E19 wenste het AWV niet te verkopen, maar wel om een gebruiksovereenkomst af te sluiten. Begin november vorig jaar gaf het Agentschap Wegen en Verkeer daarop een voorwaardelijk gunstig advies voor de omgevingsvergunning die het autonoom gemeentebedrijf AGB SAM had ingediend. Die voorwaarde verwees naar twee te sluiten overeenkomsten: 1) een overeenkomst voor de aanleg van de constructies in de bouwvrije strook met de nodige garanties voor AWV bij een toekomstige uitbreiding van het autosnelwegdomein en/of uitbreiding van de gewestweg N109; en 2) een overeenkomst voor het gebruik en inrichting van twee percelen van het agentschap waarbij de nodige garanties worden gegeven aan AWV bij een toekomstige uitbreiding van het autosnelwegdomein en/of uitbreiding van de gewestweg N109. Bij ondertekening van deze gebruiksovereenkomst zal de stad het perceel schrappen uit het onteigeningsplan omdat de noodzaak ervan op die manier niet meer nodig is.

17. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring aangepast addendum aan Brownfieldconvenant met betrekking tot het Brownfieldproject nr. 17 ‘Mechelen Verbeemensite’.

‘Gommaruspark bv in oprichting’ was onlangs nog opgenomen in een addendum dat op de gemeenteraad van januari passeerde. Maar nu blijkt dat het toch niet nodig was om die bv op te richten, vandaar deze nieuwe aanpassing.

18. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring addendum aan overeenkomst stad – Aquafin inzake verplaatsing en vernieuwing van de collector gelegen Rode Kruisplein, met het oog op toetreding van PIDPA tot het project.

Nu PIDPA, sinds begin 2021, rioolbeheerder is van de rioolwaterzuiverinfrastructuur van Mechelen wordt de organisatie via een addendum ook toegevoegd aan de overeenkomst over de verplaatsing en vernieuwing van de collector op het Rode Kruisplein. Een overeenkomst die nog dateert van 29 juni 2020. Hierdoor wordt, naast onze stad, ook Pidpa bouwheer van het project.

19. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met PIDPA inzake de bouw van een bufferbekken in de Bankstraat.

Doordat Pidpa verantwoordelijk is voor de gemeentelijke collectieve watersanering is de bouw van het bekken ook ten laste van PIDPA. Onze stad gaat de investeringssubsidies van het horizon 2020 project B-WaterSmart gebruiken om de extra kosten voor PIDPA te vergoeden.

20. OPENBAAR DOMEIN

Heraanleg Watertorenstraat.

1) Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van bestek 2022-OO-OD-935 inzake de opdracht ‘Weg- en rioleringswerken Watertorenstraat’.
2) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met PIDPA.

In oktober vorig jaar keurde de gemeenteraad nog de opdracht goed om een aanbestedingsdossier op te laten maken. Dit keer ligt de overheidsopdracht zelf op tafel: geraamd op net geen 500.000 euro. Het aandeel van de stad is ongeveer 205.000 euro.

21. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring kosteloze overdracht aan de stad, door aan de Barbarastraat palende eigenaars, van een perceel grond, thans gekend als Barbarastraat, voor inlijving bij de openbare wegenis.

Het gaat om een kosteloze overdracht aan het openbaar domein van een stuk grond van 2.570m² – wat opgenomen was in de verkavelingsvergunning van de nv Gronden Verelst,.

22. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring kosteloze overdracht aan de stad van een perceel grond gelegen langsheen de Kazernestraat te Mechelen/Heffen voor inlijving bij de openbare wegenis.

Opnieuw een kosteloze overname van een perceel grond – en alweer een uitloper van een omgevingsvergunning, dit keer aan de bv CoGiVa Groep.

23. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring verkoop door de stad Mechelen aan de cv Re-Vive Zorro Land van een perceel grond gelegen aan de Lemmensstraat.

De stad verkoopt een stukje grond (110 m²) in de Lemmenstraat aan de cvba Re-Vive Zorro Development in het kader van de Komet-ontwikkelingen daar. Schattingsprijs: 23.000 euro. Wat wij ons bij dergelijke prijsschattingen altijd afvragen: hoe moeten we zo’n prijsschatting (hier: van 210 euro/m²) begrijpen ten opzichte van de gemiddelde bouwgrondprijs in Mechelen? (De meest recente gemiddelde bouwgrondprijs voor Mechelen dateert nog van 2014 en bedraagt, volgens Statistiek Vlaanderen, 297,9 euro/m².)

24. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring huurovereenkomst tussen de stad en Vercallis bvba inzake de huur van het gebouw Sjampetter (site Tinel), Kattenbleekstraat 20/001 te Mechelen.

In oktober vorig jaar besliste de gemeenteraad om het gebouw Sjampetter te verhuren als kantoorgebouw. Het contract wordt nu afgesloten voor een maximale termijn van 9 jaar met dezelfde bvba die ook achter ‘bar bib’ en het restaurant Tinelle zit. Op de gelijkvloers komt de administratie en is er ruimte voor klantencontacten, de eerste verdieping dient voor ‘private dining’ op vraag van klanten. Als hoofdkeuken blijft de keuken van Tinelle behouden. Aan het gebouw zijn ook 2 parkeerplaatsen in de ondergrondse parking toegewezen. Het is ons wel niet helemaal duidelijk of die ook in de verhuurovereenkomst zitten van 800 euro (excl. BTW) per maand.

25. GEBOUWEN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-FO-933 inzake de opdracht ‘Raamcontract voor het leveren en plaatsen (vervangen) van beglazing en glaswerken’.

Een nieuwe overheidsopdracht met een geschatte waarde van 250.000 euro (incl. BTW).

26. COMMUNICATIE

Beslissing tot aansluiting bij raamovereenkomst Vlaamse Gemeenschap voor het ‘aanleveren van drukwerk met bijhorend online bestelportaal (print.vlaanderen), voorzien van koppelingen’.

Onze stad wil voor haar drukwerk en communicatiemateriaal aansluiten bij een grote raamovereenkomst van de Vlaamse overheid.

Toegevoegde punten

Drie oppositiepartijen voegden punten toe:

PVDATuypens Deelmobiliteit in sociale wijken
VBCreyelmanOprichting stedelijk energienoodfonds
VBCreyelmanOpstellen reglement laadpalen
CD&VDeleusBehoud bomen De Vesten
CD&VDeleusParkeerplaatsen bibliotheek personen met een handicap
De oppositiepartijen N-VA en Vooruit voegden geen punt toe aan de agenda.

6 Mondelinge vragen

N-VA, VB en Vooruit laten van zich horen tijdens de vragenronde.

VRAAG 1 – Opvolging en promotie winkelzondagen

N-VA-raadslid en voormalig schepen van ecnomie Katleen Den Roover vraagt onder meer hoe de stad de evolutie van de winkelzondagen opvolgt.

VRAAG 2 – Collectieve opvang vluchtelingen

Op het moment dat N-VA-raadslid Freya Perdaens deze vraag indiende of Mechelen op de oproep om lokaal collectieve opvang te organiseren, was er nog geen sprake van de recente beslissing om een nooddorp aan de Nekkerhal voor Oekraïense vluchtelingen op te trekken.

VRAAG 3 – Uitreiking Mechelenbonnen door Sociaal Huis

VB-raadslid Kenzo Van den Bosch wil onder meer weten hoeveel bonnen het Sociaal Huis ondertussen uitreikte en wat de criteria daarvoor zijn.

VRAAG 4 – Toestand bomen Bruul – sierkers

Opnieuw een vraag van N-VA-raadslid Den Roover: dit keer over de gezondheidstoestand van de sierkers op de Bruul. 

VRAAG 5 – Kwaliteit kinderopvang

Vooruit-fractieleider Thijs Verbeurgt gaat door op de kinderopvang en wil onder andere weten of de stad zicht heeft op de ratio kind-begeleider bij zowel private als publieke kinderopvang.

VRAAG 6 – Proefproject verlaagde kosten aanmaningen en deurwaarders

Ook de laatste vraag is van Verbeurgt (Vooruit) en gaat over de kosten voor aanmaningen en deurwaarders waarbij een Genks proefproject met verlaagde kosten, maar verhoogde opbrengst als illustratie dient.

Besloten zitting

27. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

Aanstelling gewestelijke vaststellers OVAM voor handhaving zwerfvuil in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

De namen van de GAS-vaststellers worden nooit openbaar gemaakt, vandaar dat dit punt achter gesloten deuren verdwijnt.

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING

Aktename aanduiding plaatsvervangend voorzitter voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Nog een laatste puntje in de nasleep van het ontslag van Marina De Bie als schepen, die ook de rol van plaatsvervangend voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op zich nam. Haar opvolgster Rina Rabau Nkandu neemt dit voortaan op.

2. VASTGOEDBELEID

Aanpassing beslissing raad voor maatschappelijk welzijn 28 juni 2021 – agendapunt 9 inzake de verkoopprijs van twee landbouwpercelen die rechtstreeks verkocht worden aan Natuurpunt Beheer vzw.

Missen is menselijk: bij twee percelen waren de verkoopprijzen met elkaar verwisseld. Dit punt corrigeert die vergissing.

3. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring biedingsleidraad voor de vervreemding van het geklasseerd gedeelte van het ‘Hof van Egmont’, gelegen langsheen het Kardinaal Mercierplein te Mechelen.

De schattingsprijs bedraagt bijna 2 miljoen euro – het minimumbod moet die 2 miljoen minstens lichtjes overschrijden. Met deze leidraad kunnen geïnteresseerden zich een concreet beeld vormen van de verkoopprocedure. Voorwaarden zijn onder meer: een aparte ingang van het pand naar het Kardinaal Mercierplein; handelspand(en) op de benedenverdieping; kwalitatieve woningen op de de bovenverdieping. Nog tot eind dit jaar maakt het Zorgbedrijf kosteloos gebruik van de benedenverdieping.

Volg maandag 28 maart vanaf 20:00 ook mee met ons live verslag

UPDATE: Live Verslag

Kon je er niet bij zijn? Lees dan hier nog even ons live verslag na 👇

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s