Weet jij wel wat ze in jouw naam beslissen?

Niet weten wat er in jouw naam gebeurt: dat kan serieus op de heupen beginnen werken. Om dat te vermijden vat het onafhankelijk magazine As Gau Paust de agendapunten van de komende gemeenteraad kort en bondig voor jou samen. Want een meedenkende Mechelaar is ook een goed geïnformeerde Mechelaar.

Foto: de Sjel

De gemeenteraad opent met twee actualiteitsdebatten: één gaat over de bijna-fusie met Boortmeerbeek. Het andere behandelt De Garage en de toekomst van actuele kunst in Mechelen. Opvallend, in beide gevallen brachten actieve burgers deze onderwerpen in een stroomversnelling.

Gemeenteraad29 agendapunten
1 besloten punt
6 toegevoegde punten
6 mondelinge vragen
Raad voor Maatschappelijk Welzijn4 agendapunten
Dit zijn de thema’s van de komende gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De termen zijn afkomstig van de agenda die de absolute meerderheid opstelde voor maandag 25 april 2022. (Figuur: AGP)

Agenda gemeenteraad

1. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Advisering rekening 2021 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.

Stad Mechelen betaalde in 2021 een exploitatietoelage van 36.635,30 euro en een investeringstoelage van 17.841,01 euro uit.

2. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Advisering rekening 2021 van de kerkfabriek Lieve Vrouweparochie.

Onze stad gaf in 2021 een investeringstoelage van 155.090,79 euro en een exploitatietoelage van 62.532,70 euro. De kerkfabriek ging in 2021 een lening met stadswaarborg aan voor de isolatie en vernieuwing van het dak van het lokaal pastoraal punt. In het budget 2021 van de kerkfabriek werd 120.000 euro als leningsbedrag voorzien – het werkelijk geleende bedrag was 78.361,54 euro.

3. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Advisering rekening 2021 van de kerkfabriek Emmaüs.

Aan deze kerkfabriek betaalde Stad Mechelen in 2021 een exploitatietoelage uit van 62.230,34 euro en een investeringstoelage van 18.544,05 euro. 

4. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Advisering rekening 2021 van de kerkfabriek Catharina.

In 2021 kreeg deze kerkfabriek een exploitatietoelage van 88.601,66 euro en een investeringstoelage van 404.103,71 euro. De totale investeringstoelage in de rekening 2021 bedroeg weliswaar 347.103,71 euro – onze stad betaalde een toelage van 57.000 euro als compensatie van de verminderde aankoopprijs wegens de opgelegde voorwaarde om op de grond een buurtparking aan te leggen.

5. FINANCIËN-BELASTINGEN

Opheffing belastingreglement op het bedelen van maaltijden per bromfiets of motorfiets, met ingang van 1 januari 2022.

Een opmerkelijke juridische tegenslag voor het Mechels stadsbestuur: het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde eind vorig jaar dat dit Mechels belastingreglement het gelijkheidsbeginsel schendt. Om tegemoet te komen aan de bezwaren zou de stad het toepassingsgebied moeten verruimen naar het bedelingen van goederen in plaats van louter maaltijden. Maar zo zouden ook andere activiteiten belast worden, zoals postbedeling of leveren door winkels.

6. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling retributiereglement voor het gebruik van de Heilig-Hartkerk en de pastorij, met ingang van 1 mei 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2023.

De stad nam de ontwijde Heilig-Hartkerk in april in erfpacht en herbestemde die tot socio-cultureel centrum en ontmoetingsplek voor de buurt. In de zomer van volgend jaar starten de renovatiewerken. In tussentijd dienen de gebouwen in een testfase voor verschillende culturele activiteiten en voor het participatietraject.

7. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast retributiereglement inzake parkeren, met ingang vanaf 1 mei 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Een petitie, eind januari, gaf aan dat er een ruime meerderheid te vinden was voor het invoeren van een bewonerskaart – een uitbreiding van de blauwe zone – in de Polderstraat. Daarnaast stelt de stad nog enkele andere wijzigingen voor. Zo zal het bijvoorbeeld voor kortparkeerders niet meer mogelijk zijn om meermaals na elkaar een parkeerticket te nemen voor dezelfde zone voor eenzelfde nummerplaat: voortaan is er een wachttijd van 10 minuten.

8. FINANCIËN

Vaststelling plaatsingsprocedure en voorwaarden voor het verstrekken van een langlopende lening van 18.000.000 euro op 20 jaar voor de financieringsbehoefte van stad, OCMW en autonome gemeentebedrijven (AGB’s).

Het aangaan van leningen is niet langer aan de formele regelgeving overheidsopdrachten onderworpen. De stad zegt bij haar schuldportefeuille te streven naar een evenwichtige spreiding tussen kredieten met vaste rente en kredieten met variabele rente. Volgens de stad is er over het volledige meerjarenplan heen voldoende krediet om de huidige 18 miljoen euro af te betalen.

9. BESTUUR

Aanduiding nieuw stemgerechtigd en niet-stemgerechtigd lid voor de algemene vergadering van vzw Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Mechelen.

Vanuit de stadslijst zal Faysal El Morabet (Groen) voortaan de rol van stemgerechtigd lid opnemen.

10. KLIMAAT

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst rond energiedelen met Klimaan vzw.

De samenwerkingsovereenkomst zorgt er onder meer voor dat de expert energiedelen van Stad Mechelen ook bij Klimaan vzw voor gedeelde projecten wordt ingezet. Er is ook een eenmalige toelage van maximaal 30.000 euro voorzien. Einddatum van de overeenkomst is eind juni 2025.

11. KLIMAAT

Goedkeuring aangepast investeringssubsidiereglement ‘Paraat voor het klimaat’, met ingang van 26 april 2022.

Het criterium ‘crowdfunding’ werd geschrapt uit het reglement. Volgens de stad bracht dit erg veel administratieve last mee voor de aanvragers en was de meerwaarde als verplichting beperkt.

12. SOCIAAL BELEID

Aktename collegebeslissing 4 april 2021 – agendapunt 24 tot dwingende en onvoorziene uitgave voor de bouw van een nooddorp op de grindparking van de Nekkersite Mechelen voor Oekraïense vluchtelingen, in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Het project voor de bouw van het nooddorp is budgetneutraal dankzij de tussenkomst van de Vlaamse regering. De uitgave voor de huur van de units is nog niet voorzien in het meerjarenplan. (Raming kost: 1.159.934 euro – 25% korting = 869.950,50 euro + btw.)

13. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met J@M vzw in functie van de projectcoördinatie Zomerschool 2022 / talentdenken.

Door de betrokken projectmedewerkers te verplaatsen van afdeling binnen de stadsdiensten, blijft de personeelskost gedragen door de stad. Daarom werd die kost in mindering gebracht van de toelage aan de stedelijke vzw.

14. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring toelage aan vzw KOMO en Scholengroep 5 in het kader van de organisatie van een taalbadklas voor Oekraïense kinderen en jongeren voor de periode van 19 april tot en met 30 juni 2022.

De Mechelse scholen vragen aan de stad de garantie om tussen te komen in de loonkost voor deze extra leerkrachten mocht blijken dat ze toch niet in aanmerking komen voor financiering vanuit de Vlaamse overheid.

15. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring addendum 2 bij de samenwerkingsovereenkomst met vzw Steunpunt Asiel en Migratie met het oog op extra ondersteuning voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Om de draaglast op korte termijn haalbaar te maken voorziet de stad een extra toelage van 45.000 euro.

16. MOBILITEIT

Goedkeuring convenant ‘versnelling in elektrische laadpunten dankzij samenwerking retailsector en hun parkingeigenaren’.

Deze convenant wil winkels en bedrijven betrekken bij de verdere uitrol van de laadinfrastructuur in samenwerking met de Vlaamse overheid en Fluvius. Elke retailer met een eigen parking of verhuurder van een parking die dit convenant onderschrijft, streeft er naar om voor juli 2024 per 10 parkeerplaatsen minstens 1 laadpaal (2 laadpunten) op het grondgebied van Mechelen te voorzien.

17. MOBILITEIT

Goedkeuring ‘Overeenkomst proefproject LUPYS gevellaadpalen’ tussen stad Mechelen en Co-Laden bv.

Momenteel zijn er vijf bewoners die hun woning hebben opgegeven als installatiewoning voor een LUPYS gevellaadpaal – er werden vier mogelijke locaties aangeduid. De overeenkomst voor het pilootproject tussen de stad en Co-laden loopt 2 jaar.

18. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring zaak van de wegen met inbegrip van de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan en met inbegrip van de vaststelling van voorwaarden en lasten rond de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeentewegenis en opname ervan in het openbaar domein bij het woonproject ‘Maalderijsite’, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Nadat in de zomer van vorig jaar beroep was aangetekend tegen de beslissing van de gemeenteraad van 31 mei 2021, verklaarde de Vlaams minister die bevoegd is voor wegeninfrastructuur, dit beroep ook ontvankelijk en gegrond – midden februari 2022 was dat. Met andere woorden: die beslissing van de gemeenteraad werd onlangs dus vernietigd. Eerder, in augustus vorig jaar, had de provincie het beroep tegen de collegebeslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag ook al ontvankelijk en volledig verklaard. Daarop had de deputatie een beslissing moeten nemen binnen de 120 dagen na het volledig en ontvankelijk verklaren van dat beroep, maar die termijn werd opgeschort tot de datum van de beslissing van de Vlaams Minister over het beroep tegen de gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen – en die kwam er dus midden februari. Daarom vroeg de provinciaal omgevingsambtenaar aan onze stad om een advies uit te brengen tegen begin april 2022. Eind maart besloot het Mechels stadsbestuur om in het kader van de verdere administratieve beroepsprocedure het standpunt van de collegebeslissing in eerste aanleg van 14 juni 2021 te behouden en het dossier opnieuw door te verwijzen naar de gemeenteraad voor een nieuwe beslissing.

19. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring zaak van de wegen (afschaffing buurtweg) gelegen op een perceel met als adres Wupstraat 56 te 2812 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning en artikel 12 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Op het terrein is er door de bouw van de woning en de privatisering van het perceel is die buurtweg niet meer te zien. Ook de nieuwe woning, waarvoor de omgevingsvergunningvraag dient, zal zich grotendeels op de voormalige buurtweg bevinden.

20. WONEN

Goedkeuring advies voor de bepaling van de stemrechtverdeling in het kader van de nieuw op te richten Woonmaatschappij.

Voor de nieuwe woonmaatschappij van Mechelen en Willebroek luidt het voorstel om, op een totaal van 15 plaatsen, 10,5 leden te voorzien voor onze stad en 4,5 voor de gemeente Willebroek – da’s een 70-30-verdeling.

21. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring van de princiepsovereenkomst tussen de Stad Mechelen en Mechelen Ragheno Site NV met betrekking tot het projectgebied Ragheno.

Met drie grotere partijen in het projectgebied werden er Brownfieldconvenanten afgesloten, waaronder ook met ‘Mechelen Ragheno Site NV’. In uitvoering van deze convenanten en voor de verdere ontwikkeling van Ragheno worden er princiepsovereenkomsten opgemaakt met de verschillende spelers. De stad verbindt zich ertoe om het ontwerp RUP aan de gemeenteraad voor te leggen en zo toe te laten om over de goedkeuring van het RUP Ragheno te kunnen beslissen in het 3e kwartaal van 2022 (voorlopige vastlegging ontwerp RUP) en verder in het tweede kwartaal in 2023 (definitieve vastlegging RUP).

22. STADSONTWIKKELING

Aankoop van een woning met grond en aanhorigheden gelegen te Mechelen, Bautersemstraat 70, met het oog op de realisatie van de ontsluitingsinfrastructuur Raghenosite.

De aankoop door de stad kadert binnen de realisatie van het masterplan Ragheno, waardoor er onder meer een stuk openbare weg bijkomt.

23. OPENBAAR DOMEIN

Heraanleg Geitestraat.

1) Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-945 inzake de opdracht ‘Heraanleg Geitestraat’.
2) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken.

Opnieuw slaan de stad en Pidpa de handen in elkaar en voegen de werken die ze elk hadden voorzien samen.

24. OPENBARE WERKEN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van bestek 252003_F2 inzake de opdracht ‘Mechelen – Herinrichting – Hendrik Consciencestraat / Leopoldstraat / Postzegellaan / Koning Albertplein / Colomastraat / Van Kerckhovenstraat’.

Een overheidsopdracht in het kader van de vernieuwing van de stationsomgeving. Omdat ook de Van Kerckhovenstraat opnieuw wordt aangelegd houdt dit een meerkost in die niet voorzien was in het budget van de stationsomgeving. Een interne kredietaanpassing of budgetverschuiving lost dit op door een mindering bij het budget voor de werken en erelonen voor de M. Ghandiwijk.

25. OPENBARE WERKEN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-FO-940 inzake de opdracht ‘Raamovereenkomst periodieke kleine onderhouds- en herstellingswerken wegen (gietasfalt) in Mechelen’.

Een overheidsopdracht voor een periode van 4 jaar met prijs als belangrijkste gunningscriteria.

26. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring van de leidraad ‘Verkoop Lamot congres- en erfgoedcentrum’.

De verkoopprijs wordt ingezet op 9,4 miljoen euro. Vzw Brouwgebouw Lamot ontvangt hiervan 6.784.640 euro. De Stad ontvangt hiervan 2.615.360 euro als vergoeding voor de grond en de naakte eigendom. Vervolgens zal de vzw, met de ontvangst van de verkoop, het openstaande saldo van haar lening aan de Stad vervroegd terugbetalen (6.683.667,39 euro).

27. VASTGOEDBELEID

Beslissing tot verhuring van pand Leopoldstraat 44 te Mechelen aan Emmaüs vzw vanaf 1 mei 2022 met het oog op de begeleiding van psychisch kwetsbare personen.

De overeenkomst kan te allen tijde opgezegd worden door beide partijen mits het respecteren van een opzeggingstermijn van zes maanden.

28. STRAATNAAMGEVING

Principiële vaststelling van de padnamen Spinnewielpad en Weefgetouwpad voor een aftakking van de Nekkerspoelstraat te Mechelen.

Beide benamingen verwijzen naar de ambachtelijke en industriële bedrijvigheid die in de middeleeuwen op deze plaats bestond. Beide nieuwe straten zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. De twee paden zullen overgedragen worden aan de stad.

29. ICT

Beslissing tot toetreding tot opdrachtencentrale Vlaamse overheid om een beroep te doen op raamovereenkomsten inzake ICT en telefonie.

De stad is niet verplicht om af te nemen van de raamovereenkomst en blijft ook vrij om deze diensten via andere kanalen af te nemen.

Besloten zitting

30. HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN

Goedkeuring dadingsovereenkomst tot minnelijke regeling van bestaande rechtsgeschillen met betrekking tot de huisvestingsmaatschappij ‘De Vrije Woonst cvba in vereffening’.

Agendapunt zonder pottenkijkers.

Meebouwen aan een transparantere stad. Da’s het motto van dit hyperlokaal magazine. Wil je zelf ook jouw steentje bijdragen? Stuur dit bericht dan door naar twee van jouw vriend(inn)en uit Mechelen.

6 toegevoegde punten

VBF. CreyelmanVermindering tarieven bij Zorgbedrijf Rivierenland
StadslijstK. Calvo-P. IndigneGoedkeuring van de principiële beslissing tot samenvoeging van de gemeente Boortmeerbeek en de stad Mechelen (Dit agendapunt wordt vervangen omwille van het gewijzigde standpunt van het Boortmeerbeekse schepencollege.)
CD&VH. RiffiFietsenstallingen nabij cambiostandplaatsen
CD&VH. RiffiBebossing centrum Hombeek
VooruitT. VerbeurgtParticipatie inzake fusieplannen
VooruitT. VerbeurgtDe Garage

6 mondelinge vragen

VRAAG 1 – Fraude met sociale woningen

Het voorbije jaar zijn 13 huurders van sociale woningen in Mechelen betrapt op het bezit van een woning of grond in het buitenland. VB-fractieleider Creyelman wil weten of het onderzoek verder wordt gezet en wat de sancties precies zijn.

VRAAG 2 – Begraafplaats – perk burgerslachtoffers WO II

Pvda-raadslid Tuypens vraagt of de werken aan de herdenkingsplaats al zijn uitgevoerd – omdat er nog steeds verwaarloosde graven zouden zijn.

VRAAG 3 – Indrinken voor fuiven

CD&V-raadslid Riffi vraagt of er preventieve acties gebeuren tegen het ‘indrinken’ door jongeren.

VRAAG 4 – Zomerschool Oekraïne

CD&V-raadslid Riffi wil onder meer weten of er rekening is mee gehouden dat begeleiders van jongeren uit oorlogsgebied een andere scholing moeten hebben dan de klassieke jeugd- en sportanimator of leerkracht.

VRAAG 5 – Aanpak rattenplaag

Naar aanleiding van de rattenplaag die recent in de media kwam, vraagt Vooruit-fractieleider Verbeurgt een overzicht van de meldingen over dergelijke plagen tijdens de laatste vijf jaren en hoe die worden aangepakt.

VRAAG 6 – Impulsaankoop van huisdieren

Vooruit-fractieleider Verbeurgt wil ook nog weten of de stad een campagne plant rond de impulsaankoop van huisdieren en of er andere sensibiliserende en preventieve acties lopen.

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn

1. FINANCIËN

Goedkeuring renteloze lening van 5.000.000 euro aan het Zorgbedrijf Rivierenland op 20 jaar met een laatste aflossing in 2042.

Initieel was voorzien in de aanpassing meerjarenplan nr. 5 dat er 22,5 miljoen euro aan renteloze leningen kon worden opgenomen door het Zorgbedrijf. Doordat er nu voor 9,7 miljoen euro aan renteloze leningen zullen worden verleend aan het Zorgbedrijf in de plaats van de oorspronkelijk vooropgestelde 22,5 miljoen euro, zal het Zorgbedrijf voor het verschil aan financiering zich moeten wenden tot klassieke bankleningen. 

2. SOCIALE ZAKEN

Aktename besluit van het vast bureau van 28 maart 2022 – agendapunt 2, tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 en artikel f273 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor de financiële ondersteuning van het CAW met het oog op de tijdelijke woonbegeleiding van Oekraïense vluchtelingen voor de periode 01-04-2022 tot en met 30-09-2022.

Het project wordt na 3 maanden geëvalueerd. De opvang gebeurt op de site ‘Montreal’ waar naast het voormalig hotel ook 19 wooncontainers komen. Een professionele veiligheidsfirma staat in voor de nachtbewaking.

3. SOCIALE ZAKEN

Toekenning van een prijssubsidie aan het Zorgbedrijf Rivierenland voor het verlenen van het sociaal omnio-tarief voor maaltijden en machtiging aan het vast bureau om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Het Zorgbedrijf levert ongeveer 40.000 maaltijden per jaar in de Mechelse lokale dienstencentra. De helft van die maaltijden is goed voor een omnio-tarief. Met de voorgestelde prijsverhoging van 7 euro naar 8 euro, verhoogt de tussenkomst voor het omnio-tarief van 2,50 euro naar 3 euro per maaltijd. Iemand met een omnio-statuut betaalt dus 5 euro.

4. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring voorwaarden, biedings- en inschrijvingsformulier met betrekking tot het in concessie geven van de keuken en de kapel in het binnengebied tussen Lange Schipstraat, Korte Schipstraat, Bruul en Schaalstraat te Mechelen (Sinte Mettetuin).

De geplande concessie omvat een commerciële of horecafunctie binnen de Sinte Mettetuin en dient zich aan te passen aan de openingsuren en -dagen van de Sinte Mettetuin. De concessie loopt in principe 9 jaar maar met de mogelijkheid om op te zeggen tegen het einde van elke driejaarlijkse periode.

Volg maandag 25 april vanaf 20:00 mee met ons live verslag

UPDATE

Lees hier ons live verslag nog even na:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s