Gemeenteraad Live: een geïnformeerd Mechelaar is er twee waard

Als jij denkt dat de gemeenteraad aan jou denkt, lees dan maar snel wat verder. Voor Mechelaars die willen weten wat er straks weer in hun naam wordt beslist, vatte het onafhankelijk magazine As Gau Paust opnieuw de agendapunten van de komende gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn samen.

Foto: Heilig Hartkerk – mARTa

Wie meer wil horen over de plannen voor het stadion van Racing Mechelen moet maandagavond 23 mei al meteen vroeg inschakelen – rond 20:00: de gemeenteraad start namelijk met een actuadebat hierover.

Dit zijn de thema’s van de komende gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De termen zijn afkomstig van de agenda die de absolute meerderheid opstelde voor maandag 23 mei 2022. (Figuur: AGP)

Verder op de agenda:

Gemeenteraad31 agendapunten
1 besloten punt
3 toevoegde punten
4 mondelinge vragen
Raad voor Maatschappelijk Welzijn3 agendapunten

Agenda gemeenteraad

1. Sociaal Beleid 

Aktename collegebeslissing 19 april 2022 – agendapunt 39 tot dwingende en onvoorziene uitgaven voor de inrichting en exploitatie van het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen op de grindparking van de Nekkersite Mechelen, in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Eind maart besliste de Vlaamse regering dat Mechelen zelf voor de praktische realisatie en prefinanciering moest instaan van het nooddorp. De ganse operatie zelf is budgetneutraal voor onze stad. Wist je dat naast het Rode Kruis – dat de opdracht voor de inrichting en exploitatie won – ook G4SC een offerte indiende? De raming voor de kost voor 9 maanden – zonder catering en cateringinfra – is 4,7 miljoen euro (inclusief BTW).

2. Sociaal Beleid

Aktename collegebeslissing 2 mei 2022 – agendapunt 50 tot dwingende en onvoorziene uitgaven voor de aanleg van een speelterrein op de grindparking aan de Nekker voor het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen, in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Opnieuw een aktename van een collegebeslissing die in teken staat van het Oekraïense nooddorp. Ook deze uitgave zal de Vlaamse overheid volledig subsidiëren.

3. Sociaal Beleid

Aktename collegebeslissing 9 mei 2022 – agendapunt 16 tot dwingende en onvoorziene uitgaven voor de opbouw en uitbating van het nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen, in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Alweer een aktename van een collegebeslissing over het nooddorp. Hierbij komen we onder meer te weten dat de catering op 1,68 miljoen euro (incl. BTW) werd geraamd en de afvalverwerking op 60.500 euro (incl. BTW). Het verlies aan parkings en verplaatsing van evenementen ten aanzien van de uitbater van de Nekkerhal, Easyfairs, bedraagt 198.730,3 euro (incl. BTW).

4. Politieverordeningen

Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 19 april 2022, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van ‘Aper’eau’ op 22 april 2022 en de onttrekking van de Grote Markt aan het openbaar domein.

Altijd een beetje vreemd om een bekrachtiging van een politieverordening te zien passeren een maand nadat deze werd uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester. Wordt het stilletjesaan geen tijd dat de gemeenteraad hiervoor wekelijkse, ultrakorte – online – ‘politieverordeningen-zittingen’ organiseert? #dtv

5. Politieverordeningen

Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van het ‘Maatjesfeest’ op 15 juni 2022 en de onttrekking van Grote Markt (tussen de verwijderbare paaltjes) aan het openbaar domein.

Deze politieverordening regelt de openbare orde tijdens het Maatjesfeest op de Grote Markt van 15:00 tot 23:00. Er wordt een afwijking voor de geluidsnorm tot 90 dBA toegestaan.

6. Politieverordeningen

Goedkeuring aangepaste politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

De aanpassingen regelen onder meer de begravingen van asurnes op de natuurbegraafplaats – 300 euro per stuk. 

7. Financiën-belastingen

Vaststelling aangepast retributiereglement van de stedelijke begraafplaatsen, met ingang van 1 juni 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Dit punt regelt dat tarief van 300 euro voor begravingen van crematie-as op de nieuwe natuurbegraafplaats. De jaarlijks verwachte opbrengsten schat de stad op 7.800 euro – dat zijn 26 urnes…

8. Financiën-belastingen

Vaststelling aangepast retributiereglement voor levering materiaal en technische prestaties, met ingang van 1 juni 2022 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Een retributiereglement dat wel erg vaak op de gemeenteraad lijkt te passeren. Dit keer laat de stad weten dat er 10.000 polyvalent inzetbare herbruikbare bekers bijgekomen zijn. Kostprijs per bestelde set van 500 bekers en transportbak: 25 euro. Beschadigde of ontbrekende bekers kosten de gebruiker 1 euro per stuk.

9. Financiën-toezicht toelagen

Aktename jaarrekening boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 van vzw Jeugdacademie Yellow Red K.V. Mechelen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Van elke organisatie die een stadstoelage ontvangt, passeert even later ook de jaarrekening op de gemeenteraad als aktename – kwestie dat alle raadsleden de kans krijgen te controleren hoe de financiële toestand van de betrokken organisatie in elkaar steekt. De geel-rode jeugdacademie ontving 432.049,10 euro van de stad en zat in haar jaarrekening met een tekort van 111.633 euro aan liquide middelen.

10. Intergemeentelijke samenwerking

Algemene vergadering van Igemo op 10 juni 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdragers.

Het is weer de tijd van het jaar waarin alle intergemeentelijke verenigingen de agenda van hun algemene vergadering laten voorleggen bij de gemeenteraden van hun leden. Opmerkelijk: de gemeenteraad van Nijlen besliste vorig jaar om haar lidmaatschap niet te verlengen tot er meer duidelijkheid zou volgen over de regiovorming in Vlaanderen. Daarnaast treden volgende OCMW’s dan weer toe: Bornem, Duffel, Puurs-Sint-Amands en Willebroek. Schepenen Greet Geypen (Open VLD) en Gabriella De Francesco (Groen) zetelen in de raad van bestuur van Igemo. Geypen is er bovendien ook ondervoorzitter.

11. Intergemeentelijke samenwerking

Algemene vergadering van Ivarem op 17 juni 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdragers.

Ivarem is de volgende in de rij. Dat het altijd interessant is om die agenda even tegen het licht te houden, zullen wakkere burgers ongetwijfeld beamen. U herinnert zich ongetwijfeld nog de heibel die de vorige agenda veroorzaakte toen de raad van bestuur van de afvalmaatschappij – niet zo unaniem – voorstelde om het presentiegeld voor voorzitter Koen Anciaux (Open VLD) te verdubbelen. Naast schepen Anciaux zijn ook de schepenen Patrick Princen (Groen) en Rina Rabau Nkandu (Groen) lid van de raad van bestuur. Gemeenteraadslid Stefaan Deleus (CD&V) is er bestuurder met raadgevende stem.

12. Intergemeentelijke samenwerking

Algemene vergadering van Iverlek op 17 juni 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Bij Iverlek herkennen we opnieuw schepen Greet Geypen in de raad van bestuur – en bij het regionaal bestuurscomité Mechelen. Geypen is eveneens ondervoorzitter van deze intercommunale.

13. Intergemeentelijke samenwerking

Bijzondere algemene vergadering van Pontes op 23 juni 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

De voorgestelde agenda van deze bijzondere algemene vergadering omvat een statuutwijziging om in regel te zijn met de wetgeving op de vennootschappen en verenigingen. Waarnemend burgemeester Alexander Vandersmissen is lid van de raad van bestuur.

14. Intergemeentelijke samenwerking

Algemene vergadering van Pontes op 23 juni 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Op dezelfde dag houdt Pontes ook een gewone algemene vergadering waarop onder meer de resultatenrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2021 passeert.

15. Intergemeentelijke samenwerking

Algemene vergadering van Cipal dv op 23 juni 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Op de agenda staat onder meer de goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2021. Schepen Greet Geypen zetelt in de raad van bestuur. 

16. Intergemeentelijke samenwerking

Algemene vergadering van Pidpa op 24 juni 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

De laatste intercommunale in de rij is watermaatschappij Pidpa. Gemeenteraadslid en voormalig voorzitter van de gemeenteraad Fabienne Blavier (Open VLD) zetelt in de raad van bestuur.

17. Autonome Gemeentebedrijven

Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het recht op toegang tot en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

Het college raamt het totale bedrag van de prijssubsidie voor 2022 op 3.860.448 euro (inclusief BTW). Dat bedrag is voorzien in het meerjarenplan.

18.     Autonome Gemeentebedrijven

Goedkeuring tarieven voor de betalende activiteiten die plaatsvinden in de maanden mei-juni 2022 in Het Predikheren.

Deze wijziging heeft enkel betrekking op de tarieven voor de betalende activiteiten die plaatsvinden in Het Predikheren in de maanden mei en juni en waren nog niet voorzien in de programmatie van het autonome gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC). Op deze voorstellingen worden geen prijssubsidies gegeven.

19.     Extern Verzelfstandigde Agentschappen

J@M vzw.
1) Aanduiding nieuw lid algemene vergadering.
2) Voordracht nieuwe kandidaat-bestuurder.

Er komt een wissel in de raad van bestuur namens de N-VA-fractie.

20.     Klimaat

Goedkeuring subsidiereglement ‘CO2 balans voor ondernemingen’, met ingang van 30 mei 2022.

Pro memorie: onze stad wil tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten. Mechelse ondernemers vroegen de stad eerder dit jaar om hen financieel te ondersteunen bij het opstellen van een “CO2-balans” – een soort van emissie-inventaris van de broeikasgassen van een onderneming. Via dit subsidiereglement kunnen ondernemingen die een CO2-balans opmaken tot 50% ondersteuning krijgen van de stad met een maximum van 2.500 euro. Het budget van 10.000 euro is opgenomen in het meerjarenplan.

21.     Leefmilieu

Goedkeuring ontwerpconvenant, aan te gaan tussen de Vlaamse Regering, Het Zegel BV, Stad Mechelen en OVAM, inzake het brownfieldproject ‘236. Mechelen Het Zegel’.

Het ontwerp is een overeenkomst tussen de Vlaamse regering, Het Zegel BV, Stad Mechelen en OVAM. “Het Zegel” dateert eigenlijk al van 1833 en was tussen 1886 en 1990 de Belgische postzegeldrukkerij. Het gebouw staat sindsdien leeg. Een van de volgende stappen in dit traject is een publieke consultatie en informatie –en inspraakvergadering die het Agentschap Innoveren en Ondernemen in samenwerking met onze stad zal organiseren.

22.     Groenbeheer

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-FO-946 inzake de opdracht ‘Aanplantingen openbaar groen en leveringen plantmateriaal uitvoeringsdiensten 2022-2025’.

Een overheidsopdracht die de stad raamt op 750.000 euro (incl. BTW). Prijs blijft het belangrijkste gunningscriterium met 55 (van de 100) punten.

23.     Economie

Goedkeuring aangepaste verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Volgens de taxisector zorgen de stijgende brandstofprijzen ervoor dat hun werk niet meer rendabel is. Doordat de taxitarieven in Mechelen zijn vastgelegd volgens een stedelijk reglement kunnen de taxibedrijven zelf hun tarieven niet zomaar aanpassen. Vandaar dit voorstel om de prijzen met 15% te laten stijgen. Om een idee te krijgen: zo bedraagt het opnemingsbedrag (inclusief 2 kilometer) voor een ritje binnen Mechelen of deelgemeenten straks 8,7 euro en betaal je daar per gereden kilometer 2,6 euro bij. 

24.     Economie

Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en handelaarsvzw Mechelen MeeMaken.

Opvallend: de vzw hoeft van de stad niet langer minstens één avondopening te organiseren per jaar. Deze zouden in het verleden niet succesvol zijn geweest “en geen meerwaarde betekenen voor de beleving in de stad”. Wist je dat de stad deze vzw jaarlijks met 298.000 euro subsidieert? De kost voor een 0,6 voltijds equivalente medewerker wordt in mindering gebracht bij de uitbetaling van deze toelage. Da’s trouwens een medewerker van de stad die voor de rest van de tijd (0,4 VTE) taken uitvoert ter ondersteuning van de stedelijke dienst Economie.

25.     Preventie & veiligheid

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Hannah Arendt Instituut vzw voor de organisatie van het Facts to Act Festival 2022.

De stad subsidieert, net zoals vorig jaar, de twee studiedagen van het Hannah Arendt Instituut in 2022 voor een bedrag van 40.000 euro: op 14 oktober is er een dag voor professionals en de dag nadien volgt een publieksdag. De Stad stelt het congrescentrum Lamot 1 dag gratis ter beschikking.

26.     Ruimtelijke ordening

Vaststelling aangepaste rooilijn ter plaatse Davidstorenstraat-Struikheidestraat met het oog op de inlijving in het openbaar domein, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

De rest van de reguliere agenda van de gemeenteraad staat volledig in het teken van de ruimtelijke ordening of vastgoed. Dit punt gaat over een aanvraag om de rooilijn aan te passen – een verbreding van de weg aan de zijde van de Struikheidestraat – en draagt eveneens een lot over aan het openbaar domein. Er werd één bezwaarschrift ingediend, maar dat ging volgens de stad niet over de aanpassing van de rooilijn.

27.     Ruimtelijke ordening

Goedkeuring zaak van de wegen en vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor sloop en bouwen woonproject Woonpunt Mechelen aan de Ploegstraat, Eggestraat, Geerdegem-Schonenberg, in toepassing van artikel 12 §2, lid 1 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning bevat onder meer het slopen van de bestaande bebouwingen en het bouwen van een woonproject (44 wooneenheden) met heraanleg van het openbaar domein en het plaatsen van een distributiecabine. Er waren geen bezwaarschriften.

28.     Ruimtelijke ordening

Beslissing tot aanpassing bestaande rooilijn met het oog op de aanpassing van de bestaande gemeenteweg voor het bouwen van een woonproject op een terrein met als adres Koekoekstraat zn te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Opnieuw een Woonpunt-project. Daarvoor gaf Pidpa (riolering) eerst nog een ongunstig advies. Bij een tweede adviesronde volgde een voorwaardelijk gunstig advies. Er kwam één bezwaarschrift binnen, maar dat had, volgens de stad, geen betrekking op de aanpassing van de weg. Het projectgebied ligt ten zuiden van de sociale woonwijk ‘Oud Oefenplein’. De aanvraag behandelt het slopen van een feestzaal, garageboxen en een buurthuis, en het bouwen van een meergezinswoning, in combinatie met de heraanleg van het openbaar domein, waaronder groenaanleg, parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Binnen deze aanvraag wordt een nieuw rooilijn- en innemingsplan opgemaakt. 

29.     Ruimtelijke ordening

Goedkeuring van de zaak van de wegen en vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan voor het bouwen van een woonproject op een terrein met als adres Koekoekstraat zn te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Dit punt borduurt voort op het vorige en behandelt de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan waarbij de voorwaarden en de lasten voor de gemeenteweg en de opname ervan in het openbaar domein worden bepaald.

30.     Ruimtelijke ordening

Goedkeuring verplaatsing van de gemeenteweg (Sentier 82) en de goedkeuring van het rooilijnplan ‘Verlegging buurtweg nr. 82’ voor het bouwen en exploiteren van een bedrijfsloods en een kantoorgebouw, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Deze aanvraag omvat het bouwen en exploiteren van een bedrijfsloods (opslag en expeditie) en een kantoorgebouw. Daarbij is het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen (POVC) vereist – en is ook de opmaak van een mobiliteitsstudie nodig. De POVC vaardigde trouwens een ongunstig advies uit, waarna de aanvrager een wijzigingsverzoek indiende via het omgevingsloket. Er waren 5 bezwaarschriften, maar geen enkel daarvan had, volgens de stad, betrekking op het verplaatsen van de gemeenteweg.

31.     Vastgoedbeleid

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandelingen aan de voorwaarden en bepalingen van de gunningsleidraad 2021-OO-VG-802 inzake de opdracht ‘Stadhuis 2040’.

In augustus vorig jaar selecteerde het college de enige kandidaat VANHOUT.PRO NV. Pro memorie: Mechelen wil haar stadhuis, het huis van de Mechelaar én de Zeeridder een voorbeeldrol laten vervullen op vlak van duurzaamheid. Bepaalde delen van het Stadhuis krijgen gedurende de ganse opdracht een private invulling. De uitgaven en inkomsten worden beheerd door de kandidaat – wat zoveel betekent dat er geen financiële gevolgen zijn voor de stad.

Toegevoegde punten 

Vanuit de oppositie tellen we 3 toegevoegde punten: 1x CD&V en 2x Vooruit.

CD&VToegankelijkheid Sint-Romboutstoren voor blinden en slechtzienden.Riffi
VooruitActieplan conflictvrij fietsen.Bennasser
VooruitOrganiseren omstaanderstraining in strijd tegen homo- en transfobe agressie.Verbeurgt

Besloten zitting

32.     Preventie

Aanstelling vaststeller in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en aanstelling tot beëdigd ambtenaar in het kader van het belastingreglement inname openbaar domein.

Bij aanstellingen van beëdigde GAS-ambtenaren vliegt het publiek steevast uit de raadzaal: kwestie van de privacy van de betrokkenen te respecteren.

Mondelinge vragen

Alle mondelinge vragen komen van de oppositie. Opmerkelijk: de heraanleg van de Mechelse vesten staat daarbij alweer op het programma. En nog opvallender: het punt werd door alle oppositiepartijen ingediend: VB, N-VA, CD&V, Vooruit en pvda.

Vraag 1: Lozing site oud-Ziekenhuis Leopoldstraat

VB-raadslid Kenzo Van den Bosch werd bij een avondwandeling langs de voormalige ziekenhuissite een vreemde geur gewaar en vraagt daarom welke substantie er werd geloosd op 27 april.

Vraag 2: Nood aan kinderopvang

Pvda-raadslid Dirk Tuypens verwijst naar de eerdere berichten in de pers dat er in Mechelen een zeer hoge nood is aan extra kinderopvang en vraagt hoe de stad deze situatie inschat – gegeven de 33 extra gesubsidieerde toegekende plaatsen.

Vraag 3: Heraanleg Vesten en voorafgaande M.E.R

De voltallige oppositie vraagt aan de stad om het aantal extra kilometers ten gevolge van het geplande, tijdelijke eenrichtingsverkeer op de vesten te herberekenen en publiek te maken. Omwille van de mogelijke impact op het milieu – meer CO2 – vraagt de oppositie om eerst een milieueffectrapport op te laten maken en de beslissing voor eenrichtingsverkeer uit te stellen in afwachting van de resultaten van de MER.

Vraag 4: Wetenschappelijk onderbouwde daklozentelling

Vooruit-fractieleider Thijs Verbeurgt wijst op de nood aan betrouwbare data om de daklozenproblematiek in kaart te brengen en vraagt daarom aan de stad om gebruik te maken van een bestaand initiatief van de Koning Boudewijnstichting dat dergelijke tellingen uitvoert.

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Slechts 3 punten op de agenda.

1. Intergemeentelijke samenwerking

Algemene vergadering van Cipal dv op 23 juni 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Ook de raad voor maatschappelijk welzijn moet zich uitspreken over de agenda van de algemene vergadering van Cipal, aangezien zij apart vertegenwoordigd is in deze vereniging.

2. Sociale zaken

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Mechelen en DUO for a JOB vzw voor de periode van 1 juni 2022 tot en met 31 december 2025.

De vzw DUO for a JOB koppelt werkzoekende jongeren met een niet-EU migratieachtergrond aan 50-plussers via intergenerationele en interculturele mentoring. In 2021 zijn er 30 begeleidingen doorgegaan in Mechelen waarvan er 9 doorstroomden naar werk. Vanaf dit jaar engageert de vzw zich voor 50 begeleidingen per jaar met een activeringsgraad van 30% (arbeidscontract) en 70% onder de vorm van arbeidscontract of stage of beroepsopleiding. OCMW Mechelen heeft hiervoor jaarlijks 70.000 euro veil.

3. Sociale zaken

Toekenning van een prijssubsidie aan het Zorgbedrijf Rivierenland voor het verlenen van het sociaal omnio-tarief voor maaltijden aan huis en machtiging aan het vast bureau om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Tijdens de vorige zitting nam de raad akte van de beslissing van de raad van bestuur van het Zorgbedrijf Rivierenland om de maaltijdprijzen in de Lokale Dienstencentra vanaf 1 mei 2022 te verhogen. De raad kende toen ook een prijssubsidie toe aan het Zorgbedrijf voor het verlenen van het sociaal omnio-tarief voor maaltijden. Het Zorgbedrijf wenst vanaf 1 juni ook de prijs van de maaltijden aan huis te verhogen van 7 euro naar 8 euro. Met de voorgestelde prijsverhoging verhoogt de tussenkomst voor het omnio-tarief van 2,50 euro naar 3 euro per maaltijd aan huis: iemand met een omnio-statuut betaalt dan 5 euro voor een maaltijd aan huis, terwijl dat nu 4,5 euro is.

Denk mee…

Volg maandag 23 mei vanaf 20:00 mee met ons live verslag

UPDATE

Hier lees je ons voorbije live verslag nog even na…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s