Gemeenteraad Live: lees onze voorbeschouwing

De komende zitting is er eentje voor diehard-liefhebbers van de lokale Mechelse politiek. Een overvolle, maar o zo belangrijke agenda: veel financiële punten – met de aanpassing van de meerjarenplannen – maar ook met heel wat belangrijke aspecten over de Mechelse ruimte, zoals het Ragheno-project. En niet te vergeten: een hoogst opmerkelijke ingreep op de transparantie van de verslagen van de ruimtelijke adviesraden.

Foto: broertjes Adikti berijden rosbeiaard tijdens de laatste cavalcade in 2013

Dit zijn de thema’s van de komende gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De termen zijn afkomstig uit de agenda die de absolute meerderheid opstelde voor maandag 27 juni 2022. (Figuur: AGP)

Op de agenda:

Gemeenteraad62 agendapunten
2 besloten punten
3 toegevoegde punten
3 mondelinge vragen
Raad voor maatschappelijk welzijn13 agendapunten
1 toegevoegd punt

Agenda gemeenteraad

1. BESLUITEN BURGEMEESTER

Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 19 mei 2022, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van ‘Aper’eau’ op 10 juni 2022 en de onttrekking van de Grote Markt aan het openbaar domein.

Het blijft altijd wat gek om een maand na datum nog een politieverordening te zien passeren voor een event.

2. BESLUITEN BURGEMEESTER

Kennisname besluit burgemeester van 1 juni 2022 tot bestuurlijke sluiting pand van vzw Twiza, Maurits Sabbestraat 59 (gelijkvloers), voor 3 maanden en opheffing horecavergunning.

Het pand van de vzw Twiza kwam begin dit jaar in opspraak.

3. BESLUITEN BURGEMEESTER

Kennisname besluit burgemeester van 2 juni 2022 met betrekking tot bestuurlijke sluiting pand 5th Avenue, Caputsteenstraat 114, voor 2 maanden.

Ook dit pand in de Caputsteenstraat wordt bestuurlijk gesloten.

4. POLITIEVERORDENINGEN

Politieverordeningen voetbalclub YR KV Mechelen – seizoen 2022–2023.

1) Vaststelling politieverordening tot instelling van een voetbalperimeter bij de thuiswedstrijden van voetbalclub YR KV Mechelen voor het seizoen 2022–2023.
2) Vaststelling politieverordening met het oog op het in plaats stellen van een structurele werkwijze bij thuiswedstrijden van voetbalclub YR KV Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het seizoen 2022–2023.

Personen met een stadionverbod mogen niet binnen de voetbalperimeter komen vanaf 5 uur voor aanvang van de wedstrijd tot 5 uur na afloop van de wedstrijd. De maatregel wordt uitgebreid voor de omgeving van het Afas Stadion voor alle wedstrijden van de eerste herenploeg en de beloftenploeg, die komend voetbalseizoen deelneemt aan Tweede Amateur en haar risicowedstrijden zal afwerken in het Afas Stadion. Wist je trouwens dat KV Mechelen momenteel 27 supporters met een stadionverbod heeft?

5. POLITIEVERORDENINGEN

Politieverordeningen voetbalclub KRC Mechelen – seizoen 2022-2023.

1) Vaststelling politieverordening tot instelling van een voetbalperimeter bij de thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen voor het seizoen 2022–2023.
2) Vaststelling politieverordening met het oog op het in plaats stellen van een structurele werkwijze bij thuiswedstrijden van voetbalclub KRC Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het seizoen 2022–2023.

Bij Racing was die maatregel al langer van kracht. De gemeenteraad beslist straks om die te verlengen voor komend voetbalseizoen. Wist je trouwens dat Racing 22 supporters heeft met een stadionverbod?

6. POLITIEVERORDENINGEN

Vaststelling politieverordening betreffende de tijdelijke toelating tot sportief en recreatief zwemmen in het Keerdok te Mechelen.

Ook dit jaar kunnen Mechelaars zich aan een plons wagen aan de Keerdok. Zwemmen kan er tot en met 30 september. Kinderen onder de 8 jaar zijn niet toegelaten. Reservatie en aankoop van een ticket voor de toegang tot de zwemzone via het online reservatiesysteem is verplicht. Picknicken of zonnebaden op de kade is niet toegelaten.

7. POLITIEVERORDENINGEN

Vaststelling politieverordening inzake de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van de organisatie van Parkpop en Mechelen Zingt 2022.

Dit keer een politieverordening die wel mooi ‘op tijd’ op de gemeenteraad passeert. Het is verboden om gevaarlijke voorwerpen, eigen drank (alcoholhoudende of niet alcoholhoudende) in flessen, blik of glas mee te brengen of te verbruiken in de Kruidtuin tijdens Parkpop en Mechelen Zingt. Bij overtreding riskeer je een GAS-boete tot 350 euro.

8. POLITIEVERORDENINGEN

Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid, naar aanleiding van het stadsfestival Maanrock op 26, 27 en 28 augustus 2022.

En ook de politieverordening die de veiligheid regelt voor het stadsfestival Maanrock staat op de agenda. Wist je dat het verboden is om dieren mee te brengen, met uitzondering van assistentiehonden en honden die werken voor de veiligheidsdiensten?

9. POLITIE

Bijkomende camerabewaking tijdens Maanrock 2022.

1) Kennisname positief advies van de korpschef politiezone Mechelen-Willebroek (MEWI) inzake de plaatsing en gebruiksmodaliteiten van bijkomende camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens het evenement Maanrock.
2) Adviesverlening inzake de plaatsing van bijkomende camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens het evenement Maanrock.

Wist je dat de organisatie van Maanrock ook bijkomende camera’s voorziet om de publiekstoegangen én alle zones, die aan het zicht van het reguliere cameranetwerk van de stad Mechelen onttrokken werden, in beeld te brengen? De extra camera’s komen aan de Grote Markt, Schoenmarkt, Ijzerenleen, Botermarkt, Cultuurplein, Sinte-Mettetuin, Onder-den-Toren, F. De Merodestraat, Befferstraat en Bruul.

10. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Adviseren rekening 2021 van de Protestantse Kerk Mechelen-Noord.

De jaarrekeningen van de Mechelse kerken zijn vaste prik op de gemeenteraad. Er is een exploitatietekort van 13.494,80 euro. Maar als je het overschot van 2020 (3.929,42 euro) en de ontvangen exploitatietoelagen (15.071,48 euro) in rekening brengt, is er een exploitatieoverschot van 5.506,10 euro.

11. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Adviseren jaarrekening 2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.

In het budget 2021 van de Stad was een krediet van 223.471,58 euro voorzien. Het autonoom gemeentebedrijf kende voor 287.698,37 euro leningen toe aan particulieren. De Stad gaf daarvoor een toegestane lening van 250.000 euro. De exploitatieontvangsten komen neer op 393.748,05 euro (waarvan de stadstoelage 57% bedraagt; er was ook een projectsubsidie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap van 72.318,40 euro). De exploitatieuitgaven komen neer op 280.852,07 euro (waarbij de lonen goed zijn voor 216.032,93 euro).

12. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

1) Adviseren jaarrekening 2021 volgens de beheers- en beleidscyclus van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).
2) Goedkeuren jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).
3) Goedkeuren uitkering dividend aan stad Mechelen.

Een volgende financiële punt in een hele rij over de autonome gemeentebedrijven van onze stad. Toch loont het best wel de moeite om hier even bij stil te staan: net zoals in 2021 – toen voor het eerst – is de raad van bestuur (waar de schepen van Cultuur Bjorn Siffer (Groen) de voorzitter van is) van plan om de stad een devidend te laten uitkeren. Dit keer voor een bedrag van 368.000 euro. Da’s 84% hoger dan vorig jaar. Nog een opmerkelijke passage in het ontwerpbesluit: “Het AGB MAC moet meer aandacht besteden aan het toepassen van de wet overheidsopdrachten en de verplichtingen die zijn opgenomen in de beheersovereenkomst tussen de Stad en het AGB.” In het meerjarenplan van de Stad werd een prijssubsidie gebudgetteerd van 4.282.029,24 euro (incl. BTW). Uiteindelijk werd er 4.368.797,27 euro uitbetaald of 86.768 euro meer dan voorzien.

13. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

1) Adviseren jaarrekening 2021 volgens de beheers- en beleidscyclus van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).
2) Goedkeuren jaarrekening 2021 volgens de vennootschapswetgeving van AGB Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

Het exploitatieresultaat bedraagt 1.233.574,72 euro. De exploitatieuitgaven komen op 2.909.146 euro (de loonkosten zijn goed voor 1.366.908 euro). De exploitatieontvangsten komen op 4.142.721 euro (de stadstoelage is goed voor 2.930.685 euro excl. BTW). De investeringsuitgaven bedragen 580.094,10 euro.

14. FINANCIËN-TOEZICHT EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

Aktename jaarrekening 2021 van Jongerenwerk Mechelen vzw (J@M vzw).

In 2021 was er een stadstoelage voorzien van 1.116.065,36 euro. De rekening 2021 sluit met een winst van 116.914,62 euro. De opbrengsten komen uit op 1.517.633,15 euro en de kosten bedragen 1.400.718,53 euro. Het resultaat valt 112.490,62 euro beter uit dan begroot.

15. FINANCIËN-TOEZICHT EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

Vzw Mechelen Feest.

1) Aktename jaarrekening 2021 van vzw Mechelen Feest.
2) Gunstige advisering begroting 2022 van vzw Mechelen Feest.

De rekening 2021 sluit met een negatief saldo van -251.400,12 euro. Met het resultaat uit de vorige jaren krijg je een positief gecumuleerd boekhoudkundig resultaat van 306.737,37 euro. Het totaal aan opbrengsten bedraagt 1.187.610,66 euro en het totaal aan kosten komt op 1.439.010,78 euro. Ook hier lezen we een opmerkelijke passage: “Vzw Mechelen Feest moet meer aandacht besteden aan het toepassen van de wet overheidsopdrachten. De besluiten voor het aangaan van verbintenissen werden niet altijd genomen door het juiste bestuursorgaan.” Hebben we iets gemist? 

16. FINANCIËN

Vaststelling jaarrekening 2021 – deel stad.

Een kort verslag over de jaarrekening van de stad kun je hieronder nalezen via ons live account op Twitter.

17. FINANCIËN

Goedkeuring jaarrekening 2021 – deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022.

Ook het luik van het OCMW kwam aan bod tijdens de voorbije verenigde raadscommissie. Helaas liep die online vergadering technisch wat mank, waardoor niet alle slides doorkwamen. We vroegen ze op bij de stad.

18. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

Na de jaarrekeningen komen de aanpassingen aan het meerjarenplan. Hoewel de autofinancieringsmarge, als indicator voor het structureel evenwicht, geen verplichte evenwichtsvoorwaarde is voor autonome gemeentebedrijven heeft die indicator wel een beeld van het bedrag dat overblijft nadat een bestuur uit het saldo van exploitatie-uitgaven en -ontvangsten ook de periodieke aflossingen van leningen heeft betaald. Voor de komende jaren wordt die marge als volgt begroot:
– 2022: 289.581 euro
– 2023: 334.116 euro
– 2024: -1.257.595 euro
– 2025: 96.486 euro
Bij deze meerjaren aanpassing zit er opnieuw een extra toelage in (van 899.626 euro) voor het jaar 2024 omwille van het uitstel van de sluiting van het oude zwembad. Bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan van de stad raakte al bekend dat er vertraging was in het kader van het Plopsaqua-dossier. De totale schuld stijgt in deze aanpassing met 3.305.702 euro.

19. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 5 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

Dat de autofinancieringsmarge geen verplicht evenwicht is bij autonome gemeentebedrijven vertelden we je net nog. Toch blijft het interessant om te zien hoe die maat voor ‘het appeltje voor de dorst’ werd begroot in het meerjarenplan:
– 2022: 318.132 euro
– 2023: 211.111 euro
– 2024: 233.448 euro
– 2025: 185.790 euro
De totale schuld stijgt in deze aanpassing met 4.327.261 euro.

20. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang tot de culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Het college van burgemeester en schepenen raamt het totaal bedrag van de prijssubsidie voor 2022 op 4.576.271 euro exclusief BTW.

21. FINANCIËN-MEERJARENPLANNING

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 – deel stad.

Het meerjarenplan van de Stad – het volgende agendapunt gaat over het luik van het OCMW – deed de financieel directeur van de stad ook al uit de doeken tijdens die online zitting van de verenigde raadscommissie. Het gewijzigde meerjarenplan zelf is nog niet beschikbaar voor het publiek, maar verschijnt kort na de gemeenteraadszitting normaliter op de site van de stad.

22. FINANCIËN-MEERJARENPLANNING

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 – deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 juni 2022.

Het luik van het OCMW wordt meestal samen besproken met dat van de stad.

23. FINANCIËN-TOEZICHT

Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

Dit overzicht werd niet toegevoegd aan de bundel met ontwerpbesluiten en bijlagen die beschikbaar is voor pers en publiek. Een document dat je wel via een openbaarheidsverzoek in handen krijgt…

24. FINANCIËN-BELASTINGEN

Opheffing retributiereglement voor zwemmen in open water – Keerdok.

Door de goedkeuring van de tarieven voor het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur van AGB SAM door de gemeenteraad van 23 mei 2022 moet het (oude) retributiereglement zwemmen in open water voor de Keerdok opgeheven worden. (Onder de 18 jaar betaal je 2 euro, erboven 3 euro voor een ticket.)

25. FINANCIËN

Herschikken terugbetaling renteloos thesaurievoorschot door vzw Speelgoedmuseum naar de jaren 2022 en 2023 i.p.v. 2021.

Door cashflowproblemen in december 2021 vroeg het Speelgoedmuseum om een renteloos thesaurievoorschot van 100.000 euro verder gespreid te mogen terugbetalen – doordat 95% van de schoolreizen waren geannuleerd als gevolg van coronamaatregelen. Het museum betaalde wel al 50.000 euro terug, De vzw stelt voor om het saldo terug te betalen in schijven van 25.000 euro: een keer in 2022 en een keer in 2023. 

26. FINANCIËN

Verlenen vrijstelling van 3 maanden concessievergoeding Tivoli aan Creation Company.

Tijdens de uitvoering van hoogdringende werken sluit Creation Company 3 maanden omwille van de hinder. Daarom stelt de stad voor om ook 3 maanden lang een vrijstelling te geven voor de concessie. Wel stelt de Stad als voorwaarde dat er een afbetalingsplan van de openstaande vorderingen volgt.

27. FINANCIËN

Goedkeuring aangepast afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus (BBC), met betrekking tot wijzigingen aan kredieten door het uitvoerend orgaan en de algemeen directeur over verschillende dienstjaren van het meerjarenplan en de beperking ten opzicht van nominatieve subsidies.

Tot op heden kon het college (Stad) en het vast bureau (OCMW) enkel wijzigingen aan de geautoriseerde kredieten binnen het lopende dienstjaar aanbrengen, waardoor er bij wijzigingen over de verschillende dienstjaren heen steeds een aanpassing meerjarenplan (AMJP) nodig was via de gemeenteraad. Het boekhoudprogramma van Cipal dat de Stad gebruikt voorziet die beperking niet – omdat dit volgens de wettelijke voorwaarden van de Vlaamse regering ook niet nodig zou zijn. Met andere woorden: puur softwarematig zijn er dus aanpassingen aan de kredieten mogelijk over de verschillende dienstjaren heen zonder een AMJP. Volgens de Stad is haar huidige werkwijze op vlak van wijzigingen van kredieten over de jaren heen administratief tijdsintensiever, dan de hogere overheid had voorzien. De Stad vraagt aan de gemeenteraad om het college en het vast bureau (“het uitvoerend orgaan”) bevoegd te maken om alle wijzigingen aan geautoriseerde kredieten goed te keuren, zolang die binnen de grenzen blijven van het door de raad goedgekeurde totaal van exploitatie-uitgaven, totaal van investeringsuitgaven, totaal opnamebedrag aan leningen & leasing en totaal van toegestane leningen en betalingsuitstel. Goed om weten: de Algemeen Directeur kan – dankzij delegatie van bevoegdheden – ook verschuiven van en naar andere toe te kennen subsidies (reglementen, prijssubsidies), behalve van en naar nominatieve subsidies.

28. BESTUUR

Goedkeuring voortgangsrapport 2021 in het kader van de artikels 217 tot 220 van het Decreet Lokaal Bestuur m.b.t. Organisatiebeheersing.

Dit punt staat ook op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn (punt 6). Mechelen zet naast de vaste doelstellingen (bereiken van doelstellingen; voorkomen van fraude en fouten – en beschermen van activa (beide doelen neemt het decreet lokaal bestuur weliswaar samen); naleven van wetgeving en procedures; efficiënt gebruik van middelen; betrouwbare informatie;) ook al jaren expliciet in op organisatiecultuur. Voor dat laatste werkt de Stad onder meer een actieplan uit op basis van een voorbije welzijnsbevraging met aandacht voor een gezonde vergadercultuur (werkdruk – arbeidsinhoud), een protocol mailverkeer (werkdruk – stress) en een pakket teamactiviteiten (cohesie en verbinding). Ook interessant: naar aanleiding van een audit over de opvolging van de nominatieve subsidies heeft de afdeling Financiën een 10-puntenplan opgesteld om te voldoen aan de vooropgestelde verbeterpunten – met als vijfde verbeterpunt: “De inhoudelijke controle gebeurt door een onafhankelijke persoon.”

29. WELZIJNSVERENIGINGEN

Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio.

Ook dit punt staat op de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (punt 7). De nieuwe leden van deze audit en advies vzw voor lokale besturen zijn Stad Dendermonde en de gemeente Sint-Gillis-Waas.

30. WELZIJNSVERENIGINGEN

Aktename verslag algemene vergadering Audio van 20 mei 2022.

Opnieuw een ‘dubbel punt’ met de raad voor maatschappelijk welzijn (agendapunt 8). Een loutere aktename van het verslag van de algemene vergadering.

31. BESTUUR

Aktename jaarverslag klachten 2021.

Tijdens de laatste raadscommissie Algemene Zaken lichtte de klachtenbehandelaar van de stad het klachtenrapport 2021 toe. De toename van het aantal klachten (ten opzichte van 2020) is onder meer te wijten aan de impact van de coronacrisis (zowel klachten ten aanzien van de bouwdienst als ten aanzien van het vaccinatiecentrum).

32. BESTUUR

Herziening gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 – agendapunt 21 houdende de publicatie van de verslagen van adviesraden op de website van de stad Mechelen.

Dit agendapunt durven we toch een bommetje noemen. Maar wel eentje dat stevig inslaat op de transparantie over de ruimtelijke discussies in de adviesraden GECORO en Kwaliteitskamer. In het ontwerpbesluit vind je bovendien geen spatje informatie terug over een klacht die de Vlaamse overheid ontving omdat een eerder gemeenteraadsbesluit met de voeten leek getreden. De aanleiding van dit ontwerpbesluit is met andere woorden onvolledig en niet transparant voor de gemeenteraad. Mogen we ook dat een beetje zorgwekkend vinden? 

33. ARCHIEF

Goedkeuring overeenkomst met het Agentschap Facilitair Bedrijf van Vlaanderen waarmee stad Mechelen toetreedt tot de dienstverlening e-depot van ‘Digitaal Archief Vlaanderen’ (DAV).

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid draagt de investeringskosten van het project van DAV en treedt op als aankoopcentrale. Mechelen moet als klant enkel de kosten betalen voor de exploitatie en de opslag. De applicatie scant virussen en zorgt via encryptie voor een beveiligde opslag van persoonsgevoelige informatie. De aansluitingskost bedraagt 5.000 euro, het jaarlijks abonnementsgeld 10.000 euro. Mogelijks komen er in de toekomst opslagkosten en transactiekosten bij. Wist je dat de ‘main storage’ van de onderaannemer Cronos, die als ‘onderverwerker’ optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening, in Ierland ligt? Zweden is de back-up verwerkingslocatie. Het Facilitair Bedrijf wijst er verder in de ‘privacyverklaring serieregister’ op dat persoonsgegevens niet doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties, maar dat dit mogelijks wel gebeurt bij gebruik van een cloudserviceprovider: “HFB wijst erop dat het gebruikmaken van cloudserviceproviders kan betekenen dat Amerikaanse ondernemingen worden ingeschakeld.” In die context is het cloudadvies van de Vlaamse Toezichtscommissie meer dan het lezen waard.

34. SLIMME STAD

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Mobiele applicatie Stad Mechelen’ tussen Stad Mechelen en het Vlaams Gewest met het oog op de ontwikkeling van een appversie van ‘Mijn Burgerprofiel’.

Het Vlaams agentschap Digitaal Vlaanderen heeft binnen de app ‘Mijn Burgerprofiel’ de mogelijkheid voorzien om deze app ook specifiek te maken voor elk deelnemend lokaal bestuur. Als onze stad in 2022 meedoet aan het pilootproject om de mobiele applicatie mee uit te bouwen en te testen vervalt de abonnementskost voor dit werkjaar. Vanaf 2023 volgt er dan een jaarlijkse abonnementskost van 10.000 euro. Via die app kun je dan zowel functionaliteiten van Mijn Burgerprofiel gebruiken (zoals je eBox raadplegen, attesten verkrijgen, aanvragen digitale dienstverlening), of Vlaamse dienstverlening afnemen (zoals opvolgen openbare onderzoeken, dienstencheques) en lokale dienstverlening gebruiken (zoals meldingen doorgeven, aanvragen en opvolgen van lokale dienstverleningen).

35. ECONOMIE

Goedkeuring uitvoeringsovereenkomst ‘Opvolging realisatie van het project Impact Factory en verdeling van de kosten’.

Alweer een nieuwe stap in het project van de Impact Factory – de ‘circulaire hub’ die onze stad samen met Sylvestra NV ontwikkelt vlakbij de Potterij. In deze overeenkomst wordt vastgelegd wat de projectstructuur is voor de opvolging van het project en op welke manier de kosten zullen verdeeld worden. Bij de verdeling van de kosten voor het ontwerp en de renovatie is een cascade regeling uitgewerkt, waarbij eerst gekeken wordt of de kosten per gebouw kunnen worden verdeeld – met in laatste instantie een verdeelsleutel van 73% (Sylvestra) en 27% (stad Mechelen). Voor de kosten rond communicatie en inhoudelijke werking is de verdeelsleutel weliswaar 50% – 50%.

36. ECONOMIE

Goedkeuring modelconvenant wedkantoren met betrekking tot de uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse IV.

De federale wetgeving legde sinds mei 2019 via een convenant een extra voorwaarde op aan wedkantoren, ook bij een hernieuwing van de vergunning. De stad stelt nu een modeldocument voor – aangezien de eerste aanvraag binnengekomen is bij de stad. Daarnaast stelt de stad voor om jaarlijks 2.500 euro te vragen voor begeleiding en preventie. Ook stelt de stad voor om de bevoegdheid voor het afsluiten van convenanten voortaan te delegeren aan het college in plaats van bij de gemeenteraad te houden.

37. ECONOMIE

Goedkeuring convenant met NV Golden Palace Antwerpen voor de uitbating van een kansspelinrichting klasse II te 2800 Mechelen, Oscar van Kesbeeckstraat 1.

Dit punt keurt de concrete convenant goed met Golden Palace (vroeger bekend als Golden Games) op het nieuwe adres in de Oscar van Kesbeeckstraat. De verhuis zou mogelijks nog dit jaar gebeuren. Opvallend: de stad vraagt 5.000 euro per jaar (geïndexeerd) als bijdrage in de gemeentelijke kosten van begeleiding en preventie. Golden Palace mag elke dag open zijn van 11 tot 3 uur.

38. WOONBELEID

Fusie Woonpunt Mechelen – Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken – De Vrije Woonst (in vereffening).

1) Aktename oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergaderingen van De Vrije Woonst (in vereffening), Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) en Woonpunt Mechelen op 30 juni 2022.
2) Goedkeuring fusie door overname van De Vrije Woonst (in vereffening) en overname van KLEMO door Woonpunt Mechelen.
3) Volmachtverlening om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de buitengewone algemene vergaderingen op 30 juni 2022.

Alweer een punt dat je ook op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn herkent (punt 9). Vorig jaar besliste de Vlaamse regering dat er vanaf 2023 in elk werkingsgebied nog maar één woonmaatschappij actief kan zijn. Woonmaatschappijen zijn verplicht om alle rechten op de onroerende goederen te verwerven die geschikt zijn voor de sociale huisvesting en die binnen het werkingsgebied liggen. Voor Mechelen trekt Woonpunt Mechelen deze omvorming tot Woonmaatschappij. Het fusievoorstel valt dan ook in dit groter geheel te zien. Op 30 juni 2022 zal het fusievoorstel worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de drie fuserende woonmaatschappijen.

39. WOONBELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Sociaal Verhuurkantoor Mechelen vzw voor de periode 01/01/2022 tot 31/12/2024.

Doordat Woonpunt Mechelen momenteel een deel van de prospectie van SVK Mechelen op zich neemt, wordt het budget geheroriënteerd naar betaalbaar wonen.

40. SPORT

Goedkeuring aangepast reglement ‘Sportgala van de Stad Mechelen’ voor de jaarlijkse kampioenenhuldiging en de jaarlijkse verkiezing van de sportlaureaten.

Het reglement regelt de huldiging van kampioenen en de verkiezing van de sportlaureaten (de Sporter, de G-sporter, de Sportbeloftte en de Lifetime Achievement Award van de Stad Mechelen).

41. GROENBEHEER – PARKEN

Goedkeuring gewijzigd subsidiereglement ‘Natuurprojecten in het kader van het Beschermd Natuurpark Rivierenland’.

De aanpassing bevat onder meer enkele bijkomende voorwaarden voor het aankopen van gebieden waardoor bijvoorbeeld de subsidiëring niet mogelijk is van gronden die verworven zijn van een erkende natuurvereniging, stadsbestuur Mechelen of OCMW Mechelen.

42. DUURZAME ONTWIKKELING

Goedkeuring subsidiereglement ‘Sluit de cirkel’ tot vergroten van het aanbod van circulaire businessmodellen in de tertiaire sector.

De officiële overhandiging van de eventuele financiële ondersteuning kan plaatsvinden op het netwerkevent sociaal en circulair ondernemen van 1 december 2022. In het meerjarenplan is 75.000 euro voorzien. De aanvrager of minstens één van de aanvragers uit een consortium heeft een vestigingseenheid of ondernemingsnummer op grondgebied regio Mechelen.

43. KLIMAAT

Goedkeuring aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen Departement Omgeving Vlaamse Overheid, stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen in het kader van de onderzoeksopdracht ‘Projecten Klimaatwijken: Ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten’ naar aanleiding van de EU City Facility.

De onderzoeksopdracht ‘Projecten Klimaatwijken: ruimte voor energie langs de Mechelse Vesten’ startte begin 2021. Dit project onderzoekt de haalbaarheid van een warmtenet langs de Mechelse Vesten met een dienstverlening voor de energetische renovatie van appartementsgebouwen. Omdat Stad Mechelen enerzijds een Europese subsidie kreeg van 60.000 euro om een investeringsconcept te ontwikkelen voor haar ingediende projectvoorstel en de stad anderzijds zoveel mogelijk wil voortbouwen op het lopende traject van de klimaatwijken, waarbij een dienstverlening wordt uitgewerkt voor de energetische renovatie van appartementsgebouwen, vroeg de stad aan het Vlaamse departement Omgeving om haar opdracht voor de klimaatwijken uit te breiden en de Stad ook mede-financier wordt via die EU City Facility-subsidie.

44. LEEFMILIEU

Goedkeuring ontwerpconvenant, aan te gaan tussen de Vlaamse Regering, Pinus Mugo nv, Stad Mechelen en OVAM, inzake het brownfieldproject ‘BFC 234_Mechelen Axalta’ (Antoon Spinoystraat 6).

De herontwikkeling beoogt onder meer de oprichting van een bestemmingsconforme ‘multifunctionele bedrijfsloods’ die dynamisch zal worden opgevat, zodat de infrastructuur mee kan ontwikkelen en zich aanpassen naar toekomstige invullingen conform de bestemmingsvoorschriften. De maximale duurtijd van het convenant bedraagt 10 jaar.

45. MOBILITEIT

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-ICT-950 inzake de opdracht ‘Implementatie Autoluw stad Mechelen’.

Via een overheidsopdracht gaat de stad op zoek naar een softwarepakket dat haar ondersteunt in het beheer van haar autoluw gebied en doorgangsbewijzen.

46. STRAATNAAMGEVING

Principiële vaststelling van de padnamen Estrixpad en Witzandpad voor de aanleg van de nieuwe wegenis voor de verkaveling Zuidkwartier aan Geerdegemveld.

De stadsarchivaris adviseerde Witzandpad. We lezen een beetje Mechelse geschiedenis voor uit het ontwerpbesluit: uit de documentatie in de verzameling Berlemont blijkt dat er langsheen de spoorlijn, tot ongeveer de Tweede Wereldoorlog, barakken stonden van voddenopkopers en witzandverkopers.

47. STRAATNAAMGEVING

Principiële vaststelling van de wijziging van de straatnaam Van Kerckhovenstraat naar Zusterkens der Armenstraat.

Een gevolg van het project ‘Mechelen Dekoloniseert’, al vroegen enkele bewoners van de straat onlangs nog in de media om het participatietraject te overdoen.

48. RUIMTELIJKE ORDENING

Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en plan-MER Ragheno bestaande uit 3 deelgebieden.

Het RUP Ragheno en plan-MER is een bijzonder impactvol ruimtelijk agendapunt voor onze stad en voorziet in ongeveer 2.750 woningen, 140.000 m² kantoren, kantoorachtigen en diensten, 32.000 m² commerciële voorzieningen en 17.500 m² publieke voorzieningen. Het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2022 tot en met 29 september 2022. Er zijn 2 infomomenten (in de voormiddag voor bedrijven, ‘s avonds voor bewoners) op donderdag 8 september 2022 met toelichting door de studiebureaus, infopanelen en de maquette. De definitieve vaststelling van RUP/MER door de gemeenteraad wordt op 27 maart 2023 verwacht.

49. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring verkoopovereenkomst met Luma Screen bv voor aankoop door de stad van het gebouw Werfheide 2 te Muizen in het kader van het Ragheno-project.

In het masterplan en het voorontwerp RUP Ragheno was dit perceel opgenomen als groene zone. Er is geen toekomstige bebouwing op voorzien. Het schattingsverslag van begin 2022 legde de venale waarde vast op 750.000 euro. De waarde in het schattingsverslag mag verhoogd worden met het wettelijk percentage van de wederbeleggingsvergoeding wanneer de overheid vragende partij is om aan te kopen (hier: 13,5%). Samen met de belasting op de waarde van het grondaandeel komt het bod uit op 919.750 euro.

50. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring intentieovereenkomst tussen stad Mechelen en het Rode Kruis, inclusief de bijhorende tijdelijke aankoopoptie met betrekking tot het perceel Arsenaalverbinding.

Opnieuw een Ragheno-punt. Als bijlage bij de overeenkomst is er ook een aankoopoptie voor de verwerving van een deel van een perceel voor de Arsenaalverbinding en voor de realisatie van de nieuwe eigendomsgrens voor de Centrale Werkplaats. 

51. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring princiepsovereenkomst met bijlagen tussen de Stad Mechelen en NMBS/De Leewe met betrekking tot het projectgebied Ragheno.

Alweer Ragheno. Voor de ontwikkeling van het projectgebied Ragheno is er een nieuw logistiek centrum voorzien binnen de toekomstige eigendomsgrenzen van de Centrale Werkplaats/NMBS ter vervanging van twee bestaande loodsen. De nieuwe eigendomsgrenzen zijn in overleg bepaald met de NMBS en in functie van de realisatie van het nieuw logistiek centrum en de Arsenaalverbinding. Er dienen ook delen van percelen verworven van het Rode Kruis en de ontwikkelaar Mechelen Ragheno Site. Deze overeenkomst bevat de algemene afspraken over het multifunctioneel sportcentrum en de huidige IHAM. Voor het sportcentrum en de naastliggende private ontwikkeling wordt er nog een overeenkomst tussen AGB SAM en de NMBS opgemaakt.

52. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg voor de aanleg van een jachthaven in de Ragheno-site.

Ook dit punt gaat over Ragheno. In deze samenwerkingsovereenkomst zijn zowel het doel als de taken van de stad (zoals de aankoop van de nodige grond van MG Real Estate, die de grond wel eerst saneert) als van De Vlaamse Waterweg (zoals de procedure voor de selectie van de exploitant) opgenomen en worden er financiële afspraken gemaakt. De uitvoering van het dok is allicht voor 2026.

53. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring van het tweede addendum bij de wederzijdse aankoop- en verkoopbelofte voor het perceel Rode Kruisplein.

Dit tweede addendum regelt onder meer een eeuwigdurende erfdienstbaarheid van toegang en doorgang ten gunste van het perceel in functie van de komende inrit van de ondergrondse parking.

54. MONUMENTENZORG

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor bestek 2022-OO-PM-923 inzake de opdracht ‘dossier Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk – Vernieuwing elektrische installatie en verlichting’.

De bestaande niet-LED verlichting wordt omgezet naar LED verlichting. (Inschatting stadsdeel: 144.000 euro voor de werken; 27.000 euro voor de erelonen.)

55. MONUMENTENZORG

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-MZ-959 inzake de opdracht ‘Sint-Martinuskerk Hombeek. Restauratie daken en toren’.

De opdracht wordt geraamd op 1.093.723,73 euro (inclusief BTW en inclusief alle verplichte opties).

56. MONUMENTENZORG

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-MZ-960 inzake de opdracht ‘Sint-Niklaaskerk Leest. Restauratie exterieur en glas-in-loodramen’.

De opdracht wordt geraamd op 1.713.352,66 euro (inclusief BTW en inclusief alle verplichte opties).

57. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Woonpunt Mechelen en Pidpa inzake wegen-, riolerings- en omgevingswerken wijk Kriekerijvelden te Hombeek.

Samen met het project van Woonpunt wordt ook het openbaar domein en de riolering vernieuwd.

58. OPENBAAR DOMEIN

Heraanleg Adegemestraat.

1) Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-965, inzake de opdracht ‘Heraanleg Adegemstraat’.
2) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken.

Omdat zowel de Stad als Pidpa werken willen uitvoeren worden de opdrachten samengevoegd. Aandeel voor de stad: 1.365.915,02 euro (incl. BTW).

59. OPENBAAR DOMEIN

Principiële goedkeuring tot verlegging van buurtweg nr. 28 nabij de Heirstraat te Heffen.

Door de buurtweg te verleggen kan een buur voortaan de schapen van zijn perceel naar de stalling overbrengen… 

60. OPENBAAR DOMEIN

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-FAM-932 inzake de opdracht ‘Periodiek onderhoud openbaar domein Mechelen voorbehouden voor sociale economieprojecten, incl. onderhoud kledij uitvoeringsdiensten’.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.310.000 (incl. 21% BTW). Het gunningscriterium ‘prijs’ telt voor de helft van het totaal aantal van 100 punten. Visie en plan van aanpak telt voor 20 punten.

61. PERSONEELSBELEID

Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandelingen aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2021-OO-PERS-911 inzake de opdracht ‘Implementatie soft HR’ – 2de fase uitnodiging tot offerte.

Het invoeren van deze software voor ‘soft HR’ beschouwt de Stad ook als een van de actiepunten bij het inzetten op de ‘organisatiecultuur’ – als onderdeel van de aanpak rond organisatiebeheersing, je weet nog wel van agendapunt 28… Dit bevat ondersteuning van opleidingen, allerhande gesprekken en ondersteuning van het proces voor aanwerving en selectie. De geselecteerde kandidaten zijn Afas Software, Deloitte Consulting & Advisory en Flexso. Ze krijgen nu de vraag om een offerte in te dienen. De opdracht wordt geraamd op 882.950 euro (incl. 21% BTW).

62. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

Goedkeuring annex aan de oprichtingsakte van de ‘Interlokale Vereniging Gemeentelijke Administratieve Sancties Arrondissement Mechelen (GASAM)’ met het oog op de naamswijziging naar ‘Interlokale Vereniging GAS-Rivierenland’.

Het werkingsgebied van de interlokale vereniging GASAM valt perfect samen met de geografische afbakening van de nieuwe regio Rivierenland (met Mechelen, Lier, Heist-Op-Den-Berg, Berlaar, Nijlen, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte en Willebroek). Omwille van de nieuwe bestuurlijk-geografische evolutie nam het beheerscomité de principiële beslissing om de naam van de interlokale vereniging te wijzigen naar GAS-Rivierenland.

3 toegevoegde punten

N-VAPerdaens & Den RooverVerkeersdruk buurgemeenten (tangent, herinrichting Vesten)
pvdaTuypensRacistische en haatdragende boodschappen in publieke gebouwen
CD&VDeleusVerdaging invoering nieuw circulatieplan de Vesten
De oppositie liet drie punten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad.

Besloten zitting

Dit keer regelt de gemeenteraad twee punten achter gesloten deuren.

63. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

Aanstelling gewestelijke vaststellers OVAM voor handhaving zwerfvuil in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

64. PREVENTIE

Aanstelling vaststeller in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en aanstelling tot beëdigd ambtenaar in het kader van het belastingreglement inname openbaar domein.

3 mondelinge vragen

Er volgen nog drie mondeling vragen. Eentje komt vanuit de absolute meerderheid, de twee andere komen van de oppositie.

Stadslijst (Groen)Van den BrandeGokkantoren in buurten waar veel jongeren samen komen

De vraag van Stadslijst-raadslid Van den Brande (Groen) sluit aan op de eerdere agendapunten over wedkantoren in onze stad. Het raadslid vraagt om de gokkantoren in de buurten waar veel jongeren samenkomen niet opnieuw te vergunnen.

N-VAPerdaensGeschrapte vervangophalingen Ivarem

N-VA-raadslid Perdaens wil weten of de impact van de beslissing van Ivarem, om vervangophaling na feestdagen te schrappen, op de Mechelse appartementsbewoners werd bekeken. 

VBFrançoisLozing grondwater

VB-raadslid François wil onder meer weten of de stad bouwwerven controleert op het lozen van water in de riolering en of er ook boetes volgen.

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

Er staan 13 gewone en één toegevoegd punt op de agenda.

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING

Aktename aanduiding plaatsvervangend lid Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Doordat schepen Rabau Nkandu (Groen) werd aangeduid als waarnemend voorzitter voor het Bijzonder Comité Sociale Dienst is er een nieuwe plaatsvervanger nodig bij tijdelijke afwezigheden. Dat wordt raadslid Van de Perre (Groen).

2. FINANCIËN

Vaststelling jaarrekening 2021 – deel OCMW.

Eerst moet de raad voor maatschappelijk welzijn de jaarrekening ‘vaststellen’ alvorens de gemeenteraad die kan goedkeuren – via punt 17 op de agenda van de gemeenteraad.

3. FINANCIËN-MEERJARENPLANNING

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 – deel OCMW.

De discussie over het meerjarenplan van het OCMW wordt meegenomen met die van de Stad.

4. FINANCIËN-TOEZICHT

Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door het OCMW Mechelen.

Opnieuw steekt dit overzicht niet bij de persbundel – maar een openbaarheidsverzoek doet wonderen…

5. FINANCIËN

Goedkeuring aangepast afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus (BBC), met betrekking tot wijzigingen aan kredieten door het uitvoerend orgaan en de Algemeen Directeur over verschillende dienstjaren van het meerjarenplan en de beperking ten opzicht van nominatieve subsidies.

Dit agendapunt is hetzelfde als punt 27 van de agenda van de gemeenteraad.

6. BESTUUR

Goedkeuring voortgangsrapport 2021 in het kader van de artikels 217 tot 220 van het Decreet Lokaal Bestuur m.b.t. Organisatiebeheersing.

Dit agendapunt is hetzelfde als punt 28 van de agenda van de gemeenteraad.

7. WELZIJNSVERENIGINGEN

Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio.

Dit agendapunt is hetzelfde als punt 29 van de agenda van de gemeenteraad.

8. WELZIJNSVERENIGINGEN

Aktename verslag algemene vergadering Audio van 20 mei 2022.

Dit agendapunt is hetzelfde als punt 30 van de agenda van de gemeenteraad.

9. WOONBELEID

Fusie Woonpunt Mechelen – Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken – De Vrije Woonst (in vereffening).

1) Aktename oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van Woonpunt Mechelen op 30 juni 2022.
2) Goedkeuring fusie door overname van De Vrije Woonst (in vereffening) en overname van Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken (KLEMO) door Woonpunt Mechelen.
3) Volmachtverlening om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de buitengewone algemene vergaderingen op 30 juni 2022.

Dit agendapunt is hetzelfde als punt 38 van de agenda van de gemeenteraad.

10. VASTGOEDBELEID

Beslissing tot openbare verkoop via het onlineplatform Biddit.be van de woning Hanswijkstraat 62 met bijhorende tuin.

Geen raad voor maatschappelijk welzijn zonder verkoop, zouden we bijna durven zeggen. De minimum geschatte waarde is vastgesteld op 320.000 euro. Het gedeelte vooraan de woning is opgenomen in de inventarislijst van onroerend erfgoed.

11. VASTGOEDBELEID

Beslissing tot openbare verkoop via het onlineplatform Biddit.be van de woning Hanswijkstraat 66/68 met bijhorende tuin.

De minimum geschatte waarde is vastgesteld op 355.000 euro.

12. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring verkoop van het geklasseerd gedeelte van het Hof van Egmont, gelegen langsheen het Kardinaal Mercierplein te Mechelen.

Het bod moest minimum 2.007.500 euro bedragen. Opmerkelijk: het hoogste bod (3 miljoen euro) werd niet weerhouden omdat het biedingsvoorstel niet zou voldoen aan de voorwaarden uit de biedingsleidraad. De afwijking zou volgens de Stad zo fundamenteel zijn dat dit niet kan worden geregulariseerd. En daarmee mist Mechelen bijna 200.000 euro, want de volgende hoogste bieder wou 2.815.000 euro neertellen voor het Hof van Egmont. (De prijs telde voor 60% van de beoordelingspunten mee en dat bleek uiteindelijk doorslaggevend.)

13. LEGATEN & SCHENKINGEN

Definitieve aanvaarding van de schenking bij bankgift door de stichting van openbaar nut Bohets, ter ondersteuning van kwetsbare jongeren.

De raad van bestuur van de stichting van openbaar nut Eugeen Edouard Bohets heeft opnieuw beslist om een schenking aan het OCMW Mechelen te doen: 85.000 euro als steun van het project psychosociaal welzijn bij kwetsbare kinderen en 35.000 euro als steun van het project acute noodopvang voor kwetsbare kinderen.

Toegevoegd punt 

pvdaTuypensMantelzorgtoelage
Vanuit de oppositie werd één punt toegevoegd aan de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Volg maandag 27 juni vanaf 20:00 mee met ons live verslag van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn


UPDATE

Lees ons live verslag er nog even op na:

Deze journalistiek staat onder druk

We zijn voor minder én meer: minder morrelen in de marge, meer focussen op de structuren van het systeem. Minder snelheid in de nieuwskaravaan, meer reflecteren tijdens de tijd die daardoor vrijkomt. Maar deze lokale journalistiek staat onder druk. 

Jouw steun is daarom broodnodig

Steun As Gau Paust

Omdat jij ook wil weten wat er in jouw naam gebeurt

€ 15,00

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s