Gemeenteraad Live 05/09: voorbeschouwing

In nauwelijks enkele minuten tijd ben je weer helemaal mee met wat er op maandag 5 september, tijdens de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, in jouw naam wordt beslist. En zo bouwen we samen verder mee aan een transparantere stad…

Foto: Mechels vergezicht

Agendapunten van de Stadslijst. Dit zijn de thema’s die de absolute meerderheid op de agenda van maandag 5 september 2022 heeft gezet. (Figuur: AGP)

Op de agenda

Gemeenteraad27 agendapunten
1 besloten punt
8 toegevoegde punten
4 mondelinge vragen
Raad voor maatschappelijk welzijn5 agendapunten

Agenda gemeenteraad

1. Politieke organen-werking

1) Aktename ontslag gemeenteraadslid.
2) Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een opvolger.

De bekende Mechelse brouwer-ondernemer en M+’er Charles Leclef, die deel uitmaakt van de Stadslijst-fractie, houdt het voor bekeken. Op zijn plekje in de raadzaal herken je straks Frie Niesten van Groen. Dat maakt een totaal van 9 vertrekkers – ten minste als we CD&V-raadslid Hamid Riffi al mogen meetellen, want zijn vervanger wordt pas eind deze maand, in de zitting van 26 september, officieel beëdigd.

2. Burgerparticipatie

Voorstel burger. Werkgroep Battels Geraas: ‘Leefbaarheid Battel en Noordrand’.

Dat burgers niet zouden wakker liggen van wat hun lokaal bestuur zoal beslist, dat zul je in Mechelen niet snel te horen krijgen… Het voorstel komt dit keer vanuit de werkgroep ‘Battels Geraas’ en gaat over de leefbaarheid van Battel en de Noordrand – omwille van de impact van het verkeer van de E19 en N16. De werkgroep verzamelde 914 geldige handtekeningen.

3. Politieverordeningen

Aanpassing aan de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP), vastgesteld in zitting 16 december 2014, met latere wijzigingen.

Als je jezelf door één ontwerpbesluit wil worstelen, laat het dan deze zijn. Sowieso -vroeg of laat- kom je met één van deze bepalingen in aanraking en misschien riskeer je zelf wel een GAS-boete. De zogeheten ‘Algemene Bestuurlijke Politieverordening’ is namelijk een soort van stedelijke codex om de openbare orde in de stad te garanderen. En da’s geen statisch document, schrijft de Stad bij dit agendapunt. Wat dat zoal te betekenen heeft? Bijvoorbeeld, dat je zonder begeleiding van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) helemaal niet mag magneetvissen in de wateren van de Stad. Of dat de politie voortaan ‘motorvoertuigen’ – en da’s een zeer breed begrip – met een veel te luide knalpot of muziek preventief in beslag kan nemen voor maximaal 72 uren. Of nog, dat de politie een onbeheerd achtergelaten horeca-inrichting onmiddellijk kan sluiten – tijdelijk weliswaar. En verder zijn er ook enkele aanpassingen bij het onderzoek voor een uitbatingsvergunning waarbij nu ook onderzocht wordt of de exploitant (“of een persoon die betrokken is bij de exploitatie”) al eerder betrokken was bij de exploitatie van een publiek toegankelijke inrichting waaraan een bestuurlijke maatregel of een gemeentelijke administratieve sanctie werd opgelegd. Bij het financieel onderzoek kijkt men bijvoorbeeld ook naar de herkomst van de gelden waarmee de investeringen of de aankoop gebeurden. De burgemeester vraagt ook steeds een advies aan de politie waarna eventueel een verder ‘moraliteitsonderzoek’ en financieel onderzoek volgt. Ook vervalt de uitbatingsvergunning van rechtswege als de exploitant (“of zijn aangestelden”) definitief veroordeeld is tot één van de misdrijven rond slijterijen van gegiste dranken of een sterke drank-vergunning. Vergelijkbare regels rond het administratief en financieel onderzoek gelden nu trouwens ook voor nachtwinkels, belwinkels, wedkantoren, sommige winkels waar cannabis-producten worden verkocht, clubhuizen van motorclubs en handcarwashes. Omdat “ondermijnende criminele activiteiten”, schrijft de Stad, verschuiven naar sectoren waarvoor er geen lokale uitbatingsvergunning nodig is, wordt het knap lastig om “problematische zaken” op het spoor te komen. Daarom laat de Stad ook enkele bepalingen in die zin toevoegen voor niet-vergunningsplichtige inrichtingen, zoals verzekeringsverplichtingen, brandveiligheidsvoorschriften en andere voorwaarden die volgens de wet van toepassing zijn. Verder wordt het verboden om op private percelen en eigendommen om eender welke materie voor de voeding van zwervende dieren (zoals katten of duiven) achter te laten of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer – wanneer deze praktijk hinderlijk kan zijn voor de buurt of voor de openbare netheid, gezondheid en veiligheid. Ook toestelletjes die met ultrasone geluiden dieren wegjagen worden verboden. Flatbewoners die instaan voor het onderhoud van de voetpaden of bermen (voortuinen) bij het gebouw ofwel de vereniging van mede-eigenaars riskeren een GAS-boete als ze dit niet doen. We hebben niet gelogen dat het even worstelen was!

4. Financiën-toezicht toelagen

Aktename jaarrekeningen 2021 van diverse organisaties en verenigingen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Een aktename van een hele rits jaarrekeningen. Op die manier kunnen raadsleden de financiën controleren van organisaties die een stadstoelage kregen. Dat zijn: Rojm vzw (stadstoelage: 484.369,2 euro), Sociaal Verhuurkantoor Mechelen vzw (stadstoelage: 150.000 euro), Arzenaal/Lazarus vzw (stadstoelage: 69.708,6 euro), Festival van Vlaanderen en Mechelen/Kempen vzw (stadstoelage: 25.868 euro), Woonpunt Mechelen (stadstoelage: 80.123,07 euro), Steupunt Asiel & Migratie vzw (stadstoelage: 200.000 euro).

5. Financiën-toezicht extern verzelfstandigde agentschappen

Aktename jaarrekening 2021 van vzw Brouwgebouw Lamot. 

Ook dit punt is een aktename. De resultatenrekening 2021 sloot af met een verlies van -211.061,74 euro – oftewel het verschil tussen de opbrengsten van 1.331.237,65 euro met het kostentotaal van 1.542.299,39 euro.

6. Autonome Gemeentebedrijven

Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang tot culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Het autonome gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) kan geen nieuwe tarieven en tariefstructuren toepassen vooraleer de gemeenteraad hierover heeft beslist. Vandaar dat je hier geregeld zo’n prijsaanpassingen ziet passeren. De gevraagde prijssubsidies komen ten goede aan de bezoekers. Het college van burgemeester en schepenen raamt het totaalbedrag van de prijssubsidie voor dit jaar op 4.576.271 euro (exclusief BTW). Opmerkelijk: voor het museum Hof van Busleyden wijzigt de prijssubsidie per bezoeker van 65 euro naar 150 euro. Iemand een idee waar die stijging van 130% per bezoeker plots vandaan komt? #dtv De totale prijssubsidie is voorzien in het meerjarenplan van de Stad.

7. Autonome Gemeentebedrijven

Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van toegang tot en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Ook de raad van bestuur van dit autonoom gemeentebedrijf vroeg aan de Stad om de prijssubsidie van 2022 aan te passen. De Stad raamt het totaalbedrag van de prijssubsidie voor 2022 op 4.515.608 euro (exclusief BTW) en is voorzien in de meerjarenplanning.

8. Intergemeentelijke samenwerking

Voordracht deskundige voor raad van bestuur IVAREM.

Volgens IVAREM heeft de intercommunale voor afvalverwerking nood aan extra expertise. “Recente en veelvuldige wissels van gemandateerden binnen de raad van bestuur van IVAREM zorgen ervoor dat heel wat kennis en jarenlange ervaring over afvalbeheer verloren gaan, terwijl de nieuwe gemandateerden zich de materie nog moeten eigen maken”, klinkt het. Omdat de zetel van IVAREM in Mechelen ligt, is het de Mechelse gemeenteraad die de kandidaat-deskundige voordraagt. De benoeming van deze deskundige eindigt in 2025 bij de vernieuwing van de raad van bestuur.

9. Duurzame ontwikkeling

Goedkeuring hoofdelijke borgstelling rentevrije lening voor Basisschool De Spiegel bij Socrowd CVSO, in het kader van de campagne ‘Mechelen Klimaatneutraal’.

Dit initiatief kadert binnen het engagement van onze Stad om de CO2-equivalente emissies met 40% te doen dalen tegen 2030 – je weet wel nog: via dat Europese Burgemeestersconvenant uit 2012. De Stad lanceerde in 2015 een klimaat-wedstrijd voor scholen. In het wedstrijdreglement was voorzien dat scholen kunnen vragen aan de Stad om borg te staan voor de renteloze lening die hiermee gemoeid is. In concreto vraagt de basisschool De Spiegel om borg te staan voor een bedrag van 10.200 euro voor een looptijd van 12 maanden.

10. Energie

Aktename collegebeslissing 18 juli 2022 – agendapunt 26 tot dwingende en onvoorziene uitgaven voor het vastzetten gas- en elektriciteitsprijzen binnen het contract met het Vlaams Energiebedrijf (VEB), in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur.

De Stad Mechelen is hoofdafnemer van het contract met het Vlaams EnergieBedrijf. Sub-afnemers zijn: OCMW Mechelen, Lokale Politie Mechelen, AGB SAM, AGB MAC, het Brouwgebouw Lamot, de Kerkfabrieken, Zorgbedrijf Rivierenland en het Speelgoedmuseum. Het vastklikken van de prijzen gaat over het volledige verbruiksvolume van de hoofdafnemer samen met de sub-afnemers. Het VEB is niet in de mogelijkheid om een financiële prognose te maken voor al haar klanten op deze korte tijd. Er wordt een principiële beslissing gevraagd, als voorzorgsmaatregel, om te proberen de financiële schade te beperken.

11. Slimme stad

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met IGEMO voor de realisatie van het project ‘Smart Innovation Factory’ in het kader van de oproep ‘City of Things 2021’.

In oktober vorig jaar wonnen Cronos Public Services en Telenet de opdracht voor de ontwikkeling en uitbouw van een open IoT-platform en een open innovatieplatform als ruggengraat voor de uitbouw van Mechelen als ‘slimme stad’. Onze Stad had ook al een projectsubsidie verkregen, samen met haar partner IGEMO, voor het project Smart Innovation Factory in het kader van de oproep VLAIO City of Things – waarbij ook verder gebouwd wordt op de samenwerking met Cronos en Telenet. Onze Stad en IGEMO willen voor dit laatste project de scope verruimen naar de regio Rivierenland. Voor het partnerschap met IGEMO moet in het kader van dit subsidieproject een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden. De partners in het samenwerkingsverband zorgen voor een co-financieringsbedrag van minstens 20%. Voor Stadsbestuur Mechelen bedraagt dit bedrag 240.257,58 euro (waarvan 50.000 euro private inbreng) en voor IGEMO bedraagt dit 27.182 euro.

12. Onderwijs

Project ‘Krachtige scholen’.
1) Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, Arktos vzw en GO! Scholengroep 5 voor de periode van 6 september 2022 tot 31 augustus 2025.
2) Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen, Arktos vzw en APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen voor de periode van 6 september 2022 tot 31 augustus 2025.

Het project ‘krachtige scholen’ tracht naar eigen zeggen te garanderen dat elke leerling opgroeit tot een krachtige jongvolwassene en een sterke participant aan de Mechelse samenleving. 6 scholen nemen hieraan deel: BA Botaniek, BA Stassart, Colomaplus, PTS, TSM, Ursulinen. De scholen kunnen op verschillende manieren extra ondersteund worden door de partners. Eén van die extra ondersteuningsmogelijkheden is de inzet van een onderwijsassistent (OA). In het voorjaar van 2022 konden alle scholen uit het Lerend netwerk Krachtige scholen opnieuw intekenen op het aanbod en dat voor de komende 3 schooljaren: 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025. BA Stassart, BA Botaniek en PTS wensen de samenwerking te verlengen. De totaalfinanciering bestaat uit een bijdrage vanuit de stad (1VTE), vanuit Arktos vzw (2VTE) en vanuit de gebruikmakende school (10.000 euro per school per schooljaar).

13. Onderwijs

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en SAAMO Antwerpen provincie vzw met het oog op een armoedesensitiever schoolbeleid en een sterke schoolstart voor de periode van 6 september 2022 tot 31 augustus 2023.

Tijdens het schooljaar 2022-2023 zullen twee extra scholen ondersteund worden in het vormgeven van een ‘armoedesensitief schoolbeleid’ en zullen 6 scholen deelnemen aan een ‘welzijnswandeling’. Scholen die in het verleden het vormingstraject hebben doorlopen en al een tijd aan de slag zijn met de ‘signalenkaart’ worden uitgenodigd voor een intervisie. Via het project Schoolstart ondersteunt SAAMO in de Centrum-wijk voorschools maatschappelijk kwetsbare gezinnen zodat kleuters en ouders een sterke schoolstart kunnen maken. Tijdens het schooljaar 2022-2023 ondersteunt SAAMO het Sint-Romboutscollege bij het ontwikkelen van een warm instap- en onthaalbeleid en het uitbouwen van een sterke ouder-school-samenwerking. Om de continuïteit van al deze activiteiten te kunnen garanderen, dringt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met SAAMO provincie Antwerpen vzw zich op.

14. Onderwijs

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en de onderwijspartners GO! Scholengroep 5 en Komo vzw in het kader van het zwembadvervoer voor de periode van 6 september 2022 tot 31 augustus 2023.

Een nieuw schooljaar, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor zwembadvervoer. Het decreet basisonderwijs bepaalt dat er geen bijdragen kunnen worden gevraagd voor kosten die gemaakt worden om een eindterm – jazeker, zwemmen is een eindterm – te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. De verplichte kosteloosheid van het zwemmen is beperkt tot één schooljaar per leerling in het lager onderwijs. In de meerjarenplanning is voor het zwembadvervoer jaarlijks 74.550 euro voorzien.

15. Wonen

Adviseren aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen tot en met 30 juni 2023, in het kader van de nieuw op te richten woonmaatschappij op het grondgebied Mechelen-Willebroek.

Wakkere burgers weten dat er straks maar één huisvestingsmaatschappij bestaat in het Mechelse – dat zich tot Willebroek uitstrekt. Begin februari van dit jaar legde de Vlaamse regering namelijk de werkingsgebieden definitief vast voor de nieuwe woonmaatschappijen. In afwachting vraagt Woonpunt Mechelen een tijdelijke verlenging van de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot en met 30 juni 2023. Daarna moet Woonpunt Mechelen deel uitmaken van die nieuwe woonmaatschappij voor de regio.

16. Preventie & veiligheid

Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken in het kader van het impulsproject Intrafamiliaal Geweld (IFG).

De Stad zal een projectaanvraag “Trauma bij Kinderen na familiaal geweld” indienen en als coördinerende gemeente optreden. Deze samenwerkingsovereenkomst omvat de concrete operationele doelstellingen en evaluatie-indicatoren. De overeenkomst loopt 2 jaren en omvat een toelage van 100.000 euro.

17. Dierenwelzijn

Goedkeuren aangepaste samenwerkingsovereenkomst met de vzw Dierenbescherming Mechelen voor het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren.

Wist je dat de nieuwe voorzitter, Kathleen Rombauts, van de vzw Dierenbescherming Mechelen eveneens de voorzitter is van de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver? En da’s geen compleet toeval: de raad van bestuur van de vzw kent vooral vertegenwoordigers van gemeenten uit de buurt. In de statuten van Dierenbescherming Mechelen is bijvoorbeeld letterlijk opgenomen dat als een bestuurder een afgevaardigde is van de gemeente – voor Mechelen is dat schepen Vicky Vanmarcke (Open VLD) – er dan bij een legislatuurwissel een nieuwe vertegenwoordiger moet worden gekozen. Bij de overeenkomst is onder andere een heel nieuw luik over financieel beheer toegevoegd met de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen die stadstoelages krijgen

18. Mobiliteit

Toetreden tot raamcontract verkeerskundig onderzoek Provincie Antwerpen.

De raamovereenkomst telt volgende percelen: 1) fietsers tellen, 2) verkeersonderzoek van alle vervoersmodi, 3) sensibiliserende systemen voor verkeersveiligheid, 4) waarschuwingssystemen voor verkeersveiligheid, 5) observatiesystemen voor verkeersveiligheid, en 8) voetgangers tellen. De dienst Mobiliteit van onze Stad stelt voor om voorlopig enkel in te schrijven op de percelen voor het tellen van fietsers en voetgangers en op het verkeersonderzoek.

19. Openbaar domein

Toetreden tot aankoopcentrale Agentschap Wegen en Verkeer m.b.t. de raamovereenkomst voor leveren, plaatsen, uitbreiden, aanpassen, vernieuwen, verplaatsen, verwijderen en onderhouden van driekleurige lichtseininstallaties op kruispunten, knipperlichten, bi-flashinstallaties en bochtafbakeningsborden.

Opmerkelijk: de inschrijvingsprijs (van de enige inschrijver) lag 29,09 % hoger dan de raming.

20. Openbaar domein

Vaststellen van de wijze van gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-FO-977 inzake de opdracht ‘3-jarig raamcontract voor kleine mobiele elektrische afvalzuigmachines’.

Van de 100 punten voor de gunningscriteria staan er 50 op prijs. Kwalitatieve maar iets duurdere aanbieders maken met andere woorden toch nog een redelijke kans.

21. Openbaar domein

Heraanleg Grote Nieuwedijkstraat – fase 3.
1) Vaststellen van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-980 inzake de opdracht ‘Grote Nieuwedijkstraat fase 3 – Weg- en rioleringswerken’.
2) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Pidpa inzake de weg- en rioleringswerken Grote Nieuwedijkstraat.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.373.325,13 euro (inclusief BTW). Het aandeel voor de Stad bedraagt 297.160,39 euro – dat van Pipda 1.076.164,74 euro. De stad en Pidpa beslissen de werken in het algemeen belang samen te voegen. Pidpa is het opdrachtgevende bestuur.

22. Begraafplaatsen

Vaststellen van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-982 inzake de opdracht ‘Omgevingsaanleg modelgraftuin – fase 6’.

Opnieuw een overheidsopdracht. Ook hier telt het gunningscriterium ‘prijs’ mee voor de helft van de punten (50/100). De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 204.958,68 euro (exclusief BTW).

23. Straatnaamgeving

Principiële vaststelling van de straatnaam Ouwen Dokstraat voor de aanleg van de nieuwe wegenis op de site Keerdok.

Een gemeenteraad zonder straatnaamgeving, is toch een beetje als een café zonder bier. Dit keer gaat het over de Ouwen Dokstraat die naar het voormalige zwembad verwijst aan het Rode Kruisplein.

24. Straatnaamgeving

Definitieve vaststelling van de padnamen Spinnewielpad en Weefgetouwpad voor een aftakking van de Nekkerspoelstraat / Lakenmakersstraat te Mechelen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften tegen de padnamen Spinnewielpad en Weefgetouwpad ingediend.

25. Vastgoedbeleid

Goedkeuren addendum bij de overeenkomst tussen stad Mechelen en MEST vzw voor het tijdelijk gebruik van een gedeelte van het gebouw van de voormalige brandweerkazerne, Dageraadstraat 2 te Mechelen.

Het gebruik van de voormalige brandweerkazerne door startende ondernemers loopt nog tot eind 2024. Pikant detail: de Stad moet wel nog, om een positief brandveiligheidsverslag te behalen, een nieuwe branddetectiecentrale voorzien.

26 Vastgoedbeleid

Goedkeuring kosteloze overdracht aan de stad van een perceel grond gelegen aan de Kreefthoeveweg 29 te Muizen.

In juni vorig jaar werd een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning. Voorwaarden hierbij waren de niet te ontbossen zone en de te behouden bomen in de te ontbossen zone tijdens de werken te beschermen; en een strook bestemd voor inlijving bij het openbaar domein gratis aan de stad over te dragen. Die kosteloze grondafstand werd vastgelegd in een notariële akte. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de overeenkomst goed te keuren. 

27. Vastgoedbeleid

Goedkeuring overeenkomst van tijdelijke bezetting (bezetting ter bede) voor de portierswoning Kruidtuin, gelegen Pitzemburgstraat 8 te Mechelen.

Op 1 januari gaat de man uit de portierswoning op pensioen. Ook na zijn pensioen zou hij er graag blijven wonen en zou vrijwillig de opgesomde taken in zijn huidig arbeidsovereenkomst blijven uitvoeren in de Kruidtuin. Om het gebruik van de portierswoning toe te kennen aan deze man en hem zijn taken vrijwillig verder te laten uitoefenen, wordt een overeenkomst van bezetting ter bede in combinatie met een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.

Toegevoegde punten

Volgende 8 punten voegde de oppositie toe aan de agenda van de gemeenteraad – met alweer heel wat aandacht voor de Mechelse mobiliteit…

N-VAOptimaliseren van het groenbeleidDen Roover
pvdaUitbreiding mobiliteitspakketTuypens
VooruitActieplan betaalbaarheidVerbeurgt
VooruitFietsroute zaterdagmarktVerbeurgt
VooruitFix My Street AppVerbeurgt
VooruitToegankelijkheid bij werkenVerbeurgt
CD&V
N-VA
Herziening mobiliteitsplanDeleus
Hendrickx
CD&V
N-VA
Vooruit
Heraanleg VestenDeleus
Hendrickx
Verbeurgt

Mondelinge vragen

Er zijn 4 vragen vanuit de oppositie.

VRAAG 1

Opname recht op verhoogde tegemoetkoming / sociaal tarief energie.

Pvda-raadslid Dirk Tuypens wil weten wat de Stad doet om ervoor te zorgen dat mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming dat recht ook effectief opnemen. Ook voor het recht op een sociaal tarief voor energie wil hij dit weten.

VRAAG 2

Busverbinding wijk Tervuursesteenweg.

Vooruit-fractieleider Thijs Verbeurgt wil weten of de Stad gesprekken aanknoopt met De Lijn om de gewijzigde bus-trajecten voor de Ghandiwijk te herstellen.

VRAAG 3

Toegankelijkheid Mechelse stations.

Ook deze vraag is van de Vooruit-fractieleider die onder meer wil weten of de Stad al overleg heeft gehad met de NMBS over de problemen rond toegankelijkheid bij de verschillende Mechelse stations.

VRAAG 4

Parkeerplaatsen Vesten.

CD&V-fractieleider Stefaan Deleus heeft vragen bij de tijdelijkheid van de herinrichting van de Vesten en vraagt cijfers op over de parkeerplaatsen in de verschillende zones en fases van het project. Hij wil ook weten of de abonnementen voor de ondergrondse parkting, die bewoners kregen voor 1 maand, worden verlengd.

Besloten zitting

Juridische zaken

Goedkeuring dadingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en nv SPS, Heffen-Dorp 19, met het oog op een minnelijke regeling van een geschil ten gevolge van rioleringswerken en heraanleg Heffen-Dorp.

Alweer een dading achter gesloten deuren. Doet ons eraan denken dat we toch eens de resultaten van alle minnelijke schikkingen moeten opvragen bij de Stad.

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

Er staan 5 punten op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn.

1. Welzijnsverenigingen

Adviseren jaarrekening 2021 Dodoens.

Het negatief netto-actief bedraagt -8.283.009,42 euro (het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan zijn afgetrokken) en daalt ten opzichte van 2020 met 6.673.455,39 euro. Volgens de welzijnsvereniging is dat in zeer grote mate het gevolg van de verkoop van het gebouw Zwartzustersvest en de verhoging van de voorziening van de pensioenen tot 2025. De site (gebouw + grond) wordt overgedragen aan de Stad aan boekwaarde. De site heeft een boekwaarde van 9.053.713,91 euro in de boekhouding van Dodoens (voor de grond is dat 633.546,45 euro). Als vergoeding hiervoor neemt de Stad de lening over van Dodoens. De Welzijnsvereniging Dodoens zal een investeringstoelage toekennen aan de Stad die gelijk is aan het verschil tussen de het bedrag van de verkoop (9.053.713,91 euro) en het bedrag van de over te nemen leningen (3.086.887,15 euro).

2. Welzijnsverenigingen

Adviseren jaarrekening 2021 Zorgbedrijf Rivierenland.

Ook de jaarrekening van de welzijnsvereniging Zorgbedrijf Rivierenland passeert de revue. Er zijn 1,4 miljoen euro minder exploitatiekosten dan voorzien en 1 miljoen euro meer exploitatieopbrengsten dan voorzien. Het investeringsresultaat 2020 bedraag -28,9 miljoen euro – met onder andere de aankoop van De Lisdodde (8.475.000 euro), terreinen Dijlezicht (8.000.000 euro) en Roosendaelveld (4.339.759 euro). Het Zorgbedrijf nam voor 32,4 miljoen euro leningen op. Mechelen heeft binnen het Zorgbedrijf een overschot op de exploitatie van 4.056.984,71 euro. Normaal gezien komt het exploitatieoverschot terug toe aan de Stad of wordt deze in mindering gebracht van de dotatie. Bij de 6e aanpassing van het meerjarenplan werd toegelaten dat de vermindering niet moest gebeuren omwille van de verhoogde indexatie en inflatie.

3. Welzijnsverenigingen

Adviseren jaarrekening 2021 Audio.

Er werd geen toelage betaald aan Audio door de Stad of het Sociaal Huis.

4. Vastgoedbeleid

Goedkeuren openbare verkoop van 8 gronden te Kampenhout en rechtstreekse verkoop van 2 percelen te Kampenhout aan Natuurpunt Beheer vzw.

Vastgoed lijkt een vast onderdeel van de agenda van deze raad. Tegen eind 2022 zijn er een 10-tal percelen in Kampenhout vrij van pacht. Daarom wil het Sociaal Huis de vrije percelen openbaar verkopen. De minimale totale verkoopprijs voor de ruim 6 hectare bedraagt 423.190,63 euro. 2 van de 10 gronden (0,96 ha) komen in aanmerking voor bebossing. Deze percelen zullen worden aangekocht door Natuurpunt Beheer vzw.

5. Vastgoedbeleid

Goedkeuring openbare verkoop van percelen landbouwgrond te Putte.

Waarom het Mechels stadsbestuur die gronden buiten Mechelen verkoopt? In de korte voorgeschiedenis somt zij dit nog even op: omdat de Stad het beheer van gronden buiten Mechelen niet als haar kerntaak ziet én de verkoop ervan dient om schulden af te lossen of voor investeringen en het verwerven van activa. In Putte komen er zo 19 gronden op de markt – totale minimale verkoopprijs: 911.869,2 euro.


Volg maandag 5 september vanaf 20:00 mee met ons live verslag

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s