Gemeenteraad Live 26/09: voorbeschouwing

Wist je dat grondige lokale journalistiek mensen helpt om minder bevooroordeeld te kijken naar de lokale politiek? Met onze voorbeschouwing op de zitting van de Mechelse gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hopen we ons steentje daartoe bij te dragen. Met dit keer een agenda vol mobiliteit – ja, ook over de Vesten – en ruimtelijke ordening. En uiteraard kun je op maandagavond 26 september ook weer meevolgen met ons live & onafhankelijk verslag.

Foto: K4 – de mooiste sport van Mechelen

Waarom we dit blijven doen? Omdat we geloven dat deze voorbeschouwing bijdraagt tot een sterkere lokale journalistiek – en da’s een zegen voor de democratie.

Agendapunten van de Stadslijst. Dit zijn de thema’s die de absolute meerderheid op de agenda van maandag 26 september 2022 heeft gezet. (Figuur: AGP)

Op de agenda van de…

Gemeenteraad26 agendapunten
7 toegevoegde punten
5 mondelinge vragen
Raad voor maatschappelijk welzijn4 agendapunten
1 toegevoegd punt

AGENDA GEMEENTERAAD

1. POLITIEKE ORGANEN-WERKING

Ontslag en aanstelling gemeenteraadslid
1) Aktename brief van 16 juni 2022 van de heer H. Riffi, waarbij hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid.
2) Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in opvolging van de heer H. Riffi.

Met Hamid Riffi (CD&V) verdwijnt er een erg actief raadslid uit de Mechelse oppositie. Opmerkelijk: zijn vervanger Karl Lauwers springt over acht (8!) opvolgers (waaronder Bert Leysen, Bart De Nijn en Magda Van Loon, red.) naar een zitje in de gemeenteraad.

2. POLITIE

Politiezone Rivierenland
1) Aktename Koninklijk Besluit van 27 juni 2022 inzake de vrijwillige fusie van de politiezones Klein-Brabant en Mechelen-Willebroek tot de politiezone Rivierenland.
2) Aktename aantal leden nieuwe politieraad zone Rivierenland.

Bij de berekening van het aantal zitjes in de politieraad van de nieuwe uitgebreide politiezone (in vakjargon: “meergemeentezone”, red.) wordt ook rekening gehouden met het aantal inwoners van de verschillende gemeenten. Weetje: daarvoor werden bevolkingcijfers van 1 januari 2018 gebruikt. Mechelen krijgt op die manier 14 zitjes, Puurs-Sint-Amands en Willebroek elk 4, Bornem heeft er 3. Daarbij moet je wel ook nog alle burgemeesters tellen.

3. POLITIE

Verkiezing leden stad Mechelen voor de politieraad van de nieuwe politiezone Rivierenland.

Met de nieuwe politiezone in aantocht moeten ook de 14 nieuwe leden van de politieraad gestemd.

4. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) tijdens het eerste semester van 2022.

Een vast financieel punt: het tussentijdse opvolgingsrapport dat een beeld geeft van de uitvoering van het meerjarenplan. De Stad lijkt die documenten niet spontaan online te zetten, maar met een eenvoudig openbaarheidsverzoek kun je ze natuurlijk ook altijd even inkijken…

5. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) tijdens het eerste semester van 2022.

Zeiden we al dat deze financiële rapportering vast prik is? Hoe dan ook is het aan te bevelen om ook deze rapporten even tegen het licht te houden – onze openbaarheidsverzoeken staan al klaar. Een warme aanbeveling voor de meelezende financiële stadsambtenaar: waarom kunnen dergelijke voortgangsrapporten niet ook gewoon standaard online verschijnen? #dtv

6. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen tijdens het eerste semester van 2022.

Jep, je weet wat we gaan zeggen.

7. FINANCIËN

Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van de stad tijdens het eerste semester van 2022.

Ook de financiële opvolgingsrapportering van de Stad zelf passeert de revue. Verplichte lectuur voor elk raadslid.

8. MOBILITEIT

Goedkeuring ‘Toelating tot precaire bezetting van een goed van het openbaar domein van Infrabel’ voor het inrichten van een buurtparking Smisstraat 48.

Op een terrein van 1.400m² van Infrabel wil de Stad een buurtparking voor 54 wagens inrichten. De Stad betaalt een éénmalige investeringskost voor de aanleg van de parking van 44.677,97 euro (inclusief btw) en een jaarlijkse concessievergoeding van 35.283,60 euro (inclusief btw). Opvallend: er geldt geen tijdsregime noch parkeertarief. De overeenkomst loopt 5 jaar.

9. MOBILITEIT

Goedkeuring reglement inzake werfabonnementen.

Met de lopende en komende werven waar je in Mechelen voor een langere periode veel parkeerhinder kunt verwachten voor veel bewoners, zorgt dit reglement ervoor dat er werfabonnementen mogelijk zijn in randparkings. Het reglement geldt tot eind 2025. De eerdere overeenkomsten over werfabonnementen (CBS van 16.08.22 en 05.09.22, red.) worden als prijssubsidies beschouwd en mee opgenomen binnen dit reglement. Er is 57.000 euro voor voorzien.

10. MOBILITEIT

Goedkeuring ‘Subsidiereglement voor erkende autodeelorganisaties’ voor de periode 1 oktober 2022 tot 31 december 2022.

Ook autodeelorganisaties die hun wagenpark vergroenen, kunnen voortaan een graantje meepikken uit de subsidies van de Stad: de subsidie geldt voor de aankoop van maximaal 3 nieuwe elektrische deelwagens op jaarbasis en loopt tot eind dit jaar. Autodeelorganisaties waarmee de Stad al een raamovereenkomst heeft voor de plaatsing van elektrische wagens (Cambio), komen niet in aanmerking. Opmerkelijk: Klimaan heeft in het voorjaar 3 elektrische deelwagens in Mechelen geplaatst in het kader van de actie ‘Delende buurten’. De subsidie is aanleiding om de wagens ook in Mechelen te houden. De maximale subsidie per wagen bedraagt 3.000 euro.

11. MOBILITEIT

Vaststelling van de wijze van gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-MOB-962 inzake de opdracht ‘Organiseren van een pendeldienst op het water van parking Keerdok naar winkelcentrum voor bezoekers aan de stad Mechelen’.

Wie al eens op de Keerdok moet zijn, kan straks ook uitkijken naar een water-pendeldienst richting winkelcentrum. De raming van deze overheidsopdracht bedraagt 259.200 euro (inclusief btw).

12. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring gewijzigde samenstelling GECORO 2019-2024, laatst goedgekeurd in zitting van 6 september 2021.

Er is een nieuwe plaatsvervanger voor Natuurpunt.

13. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring zaak der wegen, met inbegrip van een beheersovereenkomst, voor de aanleg van een fietsverbinding langsheen de R6 op het grondgebied van zowel Sint-Katelijne-Waver als Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

De gemeente Sint-Katelijne-Waver diende een omgevingsvergunning in voor stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijzigingen voor de aanleg van een nieuwe fietsverbinding tussen de fietstunnel onder de R6 en de Liersesteenweg (N14), ten noorden en parallel aan de R6. Er werden 2 bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

14. RUIMTELIJKE ORDENING

Beslissing tot aanpassing rooilijn met het oog op de aanpassing van de bestaande gemeenteweg voor het bouwen en exploiteren van een labo met kantoren op een terrein met als adres Hanswijkvaart 21 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Dit punt regelt, samen met het volgende op de agenda, niet alleen de aanvraag voor de bouw van de kantoren (met labo) voor het bedrijf Galapagos Real Estate Belgium BV aan de Hanswijkvaart vlakbij de Colombrug, maar ook de aanleg van een nieuwe weg én het verleggen van de rooilijn van de Hanswijkvaart. Er werden 2 opmerkingen en 2 bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Het advies van ‘Minder Hinder Mechelen’ was ongunstig: er werd geen minder-hinderplan toegevoegd aan de aanvraag. (Een minderhinderplan is nodig op deze locatie. Er moet voorbespreking zijn met NMBS, politie en Minder Hinder. Dit zal worden opgenomen in de voorwaarden.) Voor wie denkt dat-ie dit al eens eerder zag passeren op de gemeenteraad: in oktober 2020 werd er inderdaad al eens een omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een laboratorium met kantoorgebouw en ondergrondse parkeergarage aan Galapagos afgeleverd. Maar het bedrijf besliste in 2021 om de bekomen omgevingsvergunning niet uit te voeren. Op 15 juli 2022 werd een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het gefaseerd bouwen en exploiteren van een labo met kantoren.

15. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring zaak der wegen, met inbegrip van een beheersovereenkomst, en het vaststellen van de nieuwe rooilijn voor het bouwen en exploiteren van een labo met kantoren op een terrein met als adres Hanswijkvaart 21 te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Dit is een zeer uitgebreide aanvulling op het vorige agendapunt dat onder meer de beheersovereenkomst tussen de Stad en Galapagos regelt, maar ook de vele voorwaarden voor de uitvoering van de werken.

16. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Galapagos Real Estate BV met betrekking tot de stedenbouwkundige kosten en lasten in het kader van de ontwikkeling van het projectgebied Ragheno.

Een laatste Galapagos-punt. In lijn met het kaderbesluit ‘Stedenbouwkundige Ontwikkelingskost’ en de beleidsmatig gewenste ontwikkeling, die de gemeenteraad eind september 2019 goedkeurde, sluiten Galapagos en de Stad een samenwerkingsovereenkomst over de stedenbouwkundige kosten en lasten.

17. GROENBEHEER

Goedkeuring verbintenis tussen NV Cores Development (ontbosser) en stad/OCMW Mechelen (bebosser), in het kader van de ontbossing op de site Wattland, met het oog op het aanwenden van één perceel in eigendom van OCMW Mechelen voor boscompensatie.

Op het terrein “Wattland” vlakbij Keerdok wordt er straks in totaal 1.790 m² ontbost. Het Agentschap Natuur en Bos legt de ontbosser op om ook nog eens 400 m² niet-vergunde historische ontbossing op de site (waarvoor Cores niet verantwoordelijk is) te compenseren. Op die manier komt de totale opgelegde boscompensatie (x1.5) uit op 3.285 m². De nieuwe bomen komen op een terrein van OCMW Mechelen.

Boscompensatie voor ‘Wattland’. (Afbeelding: Geopunt / AGP)

18. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap Rivierenland voor de opstart van een tragewegenproject in de stad Mechelen.

Dit tragewegenproject wil de huidige recreatieroutes en groengebieden maximaal met elkaar verbinden. Daarnaast wordt ook de bebording van de bestaande recreatieve wandellussen waar nodig hersteld. De kostprijs bedraagt 7.500 euro.

19. OPENBAAR DOMEIN

Vaststelling van de wijze van gunnen bij wijze van de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-990 inzake de opdracht ‘Weg- en rioleringswerken Bankstraat fase 4 bufferbekken’.

PIDPA vraagt een akkoord voor het bestek aan onze Stad. De financiering voor het bekken zit in de begroting van de saneringsbijdragen (Hidrogem).

20. OPENBAAR DOMEIN

Principiële goedkeuring tot verlegging van de rooilijn ter hoogte van Kleine Nieuwedijkstraat 71.

De Stad wou dit pand verkopen, maar voor de verkoop van de voortuin en de gebouwen moet de rooilijn eerst nog aangepast worden aangezien die nog in het openbaar domein ligt. Het openbaar onderzoek is voorzien vanaf 4 oktober tot en met 3 november 2022.

21. GEBOUWEN

Vaststelling van de wijze van gunnen bij wijze van de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2020-OO-MZ-665 inzake de opdracht ‘Predikherenklooster fase D deel 2 – interieurinrichting en technieken Predikherenkerk’.

Dit dossier is het laatste dossier in de Meerjarige Subsidiëringsovereenkomst ‘Restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster te Mechelen’ die de stad Mechelen sloot met de Vlaamse Overheid in 2014. Er is onder meer een voorlopig tekort van 180.113,41 euro (inclusief btw) op basis van de raming van de vereiste opties. Bij de voorbereiding van de 7e aanpassing van het meerjarenplan is voorzien dat dit tekort budgetneutraal kan worden aangevuld met de verhogingen van de restauratiepremie en subsidie culturele infrastructuur. Hierdoor komt het beschikbaar budget op 3.332.550,99 euro. Er is -na goedkeuring AMJP7- voldoende budget voor de uitvoering van de werken mét de vereiste opties.

22. STRAATNAAMGEVING

Definitieve vaststelling van de padnamen Estrixpad en Witzandpad voor de nieuwe wegenis in de verkaveling Zuidkwartier aan Geerdegemveld.

Wordt het niet eens tijd voor een gemeenteraadstraat?

23. VASTGOEDBELEID

Verkoop Befferstraat 34-36 + Rik Woutersstraat 18.

1) Goedkeuring onderhandse verkoopsovereenkomst voor het perceel Befferstraat 34-36, onder opschortende voorwaarde tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor handelsruimte op het gelijkvloers, het creëren van kamers en 2 appartementen.
2) Goedkeuring onderhandse verkoopsovereenkomst voor het perceel Rik Woutersstraat 18, onder opschortende voorwaarde tot het bekomen van een omgevingsvergunning om het gebouw toegankelijk te maken via een trap aan de achterkant van de woning.

De schattingsverslagen spraken voor de Befferstraat over 1.045.000 euro voor de Rik Woutersstraat over 55.000 euro en de optie voor 3 parkeerplaatsen bedroeg 75.000 euro. Het college aanvaardt een minnelijk bod van 1,3 miljoen en van 40.000 euro. De optie voor 3 parkeerplaatsen werd niet gelicht.

24. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de ‘School met de Bijbel’ tot delen van een perceel stadsgrond in de Lakenmakersstraat 158.

De School met de Bijbel mag dit stuk perceel enkel gebruiken als speelplaats, uitweg/toegangsweg.

25. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tot het delen van infrastructuur met de school De Vlindertuin, Cypriaan de Rorestraat 25.

Door de uitbreiding van de school is er ook extra speelruimte nodig: het aanpalend openbaar domein biedt hiervoor een oplossing.

26. PERSONEELSBELEID

Toetreding tot OFP PROLOCUS met het oog op tweede pensioenpijler contractuelen.
1) Goedkeuring beheersovereenkomst en financieringsplan via de ‘toetredingsakte’.
2) Aktename ‘Verklaring inzake beleggingsbeginselen’.
3) Beslissing tot toevoeging aan artikel 8 pensioenreglement.

Stad Mechelen is aangesloten bij OFP Prolocus waarlangs lokale besturen een tweede pensioenpijler voorzien voor hun contractuele personeelsleden. Dit fonds keurde in de zomer een beheersovereenkomst, financieringsplan en SIP (de zogeheten sleuteldocumenten, red.) goed en die moet de Stad nog onderschrijven.

TOEGEVOEGDE PUNTEN

We tellen 7 toegevoegde punten vanuit twee Mechelse oppositiepartijen: Vlaams Belang (3) en Vooruit (4). Opnieuw zijn de perikelen rond de Vesten van de partij.

VBDigitaal referendum Mechelse VestenVan den Bosch
VBPersoon-aan-persoonverkoop van electriciteitCreyelman
VBTerugbetaling renteloze lening zonnepanelenCreyelman
VooruitFileleed in en rond MechelenVerbeurgt
VooruitStandpuntbepaling dubbele prestatiegeldenVerbeurgt
VooruitEnergieloket en informatiemomenten energieVerbeurgt
VooruitBetaalbaar onderwijs inclusief gezonde maaltijden op schoolVerbeurgt

MONDELINGE VRAGEN

De gemeenteraad eindigt met 5 mondelinge vragen vanuit de oppositie.

VRAAG 1: Nieuwe locatie buurtinitiatief ‘De Draaischijf’

N-VA-raadslid Katleen Den Roover wil weten of er een nieuwe locatie is voorzien voor De Draaischijf, die momenteel in een te slopen buurthuis op het Oud-Oefenplein zit.

VRAAG 2: PFAS-verontreiniging

CD&V-raadslid Zohra Hadnan wil onder andere weten hoe grondig (diepte, perimeter) de PFAS-bodemonderzoeken nabij de Lakenmakerstraat en de voormalige brandweerkazerne aan de Dageraadstraat zullen gebeuren en hoe de sanering zal verlopen.

VRAAG 3: Communicatie buurtbewoners H. Speecqvest

Vooruit-raadslid Karel Geys wil weten waarom de Stad de gratis parkeertoegang voor bewoners aan de Speecqvest – naar aanleiding van de werken aan de Vesten – herroepen heeft en vraagt de cijfers van de bezettingsgraad en of die conform zijn aan wat budgettair voorzien was.

VRAAG 4: Ottertrotter – editie 2022

Vooruit-fractieleider Thijs Verbeurgt wil graag de evaluatie kennen van het stadsbestuur over het voorbije Ottertrotter in de Kruidtuin en vraagt onder andere of zij voor het behoud van het festival in de Kruidtuin is of toch eerder voor het terugbrengen naar de Tivolipark.

VRAAG 5: Behoud bomen De Vesten

CD&V-fractieleider Stefaan Deleus vreest dat de Stad de bomen op de Vesten liet onderzoeken om deze vervolgens te verplaatsen. Als zijn vrees bewaarheid wordt, dan is dit volgens het raadslid in strijd met een eerdere gemeenteraadsbeslissing.

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Er staan 4 punten op de agenda.

1. FINANCIËN

Aktename opvolgingsrapportering inzake uitvoering meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW tijdens het eerste semester van 2022.

Dat er interessante financiële opvolgingsrapporten bestaan. Een mens zou het bijna vergeten.

2. SOCIALE ZAKEN

Goedkeuring verlengen samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Mechelen en CAW Boom Mechelen Lier vzw voor de tijdelijke woonbegeleiding Oekraïense vluchtelingen voor de periode 01-10-2022 tot en met 31-12-2022.

De opvang gebeurt op de Montreal waar naast het voormalig hotel ook nog 19 wooncontainers staan. De huidige overeenkomst met het CAW loopt tot eind september en wordt verlengd.

3. GROENBEHEER

Goedkeuring verbintenis tussen NV Cores Development (ontbosser) en stad/OCMW Mechelen (bebosser), in het kader van de ontbossing op de site Wattland, met het oog op het aanwenden van één perceel in eigendom van OCMW Mechelen voor boscompensatie.

Dit punt passeert ook al op de gemeenteraad.

4. PERSONEELSBELEID

Toetreding tot OFP PROLOCUS met het oog op tweede pensioenpijler contractuelen.
1) Goedkeuring beheersovereenkomst en financieringsplan via de ‘toetredingsakte’.
2) Aktename ‘Verklaring inzake beleggingsbeginselen’.
3) Beslissing tot toevoeging aan artikel 8 pensioenreglement.

En ook dit punt staat op de agenda van de gemeenteraad.

Toegevoegde punten

Vanuit de Vooruit-fractie werd één punt toegevoegd aan de agenda voor de raad van maatschappelijk welzijn.

VooruitInformatiecampagne Sociaal HuisVerbeurgt

Volg maandag 26 september vanaf 20:00 mee met ons live verslag van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn


Deze journalistiek staat onder druk

As Gau Paust is voor minder én meer: minder morrelen in de marge, meer focussen op de structuren van het systeem. Minder snelheid in de nieuwskaravaan, meer reflecteren tijdens de tijd die daardoor vrijkomt. Maar deze lokale journalistiek staat onder druk.

Jouw steun is daarom broodnodig

Ik steun As Gau Paust

€ 15,00

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s