Gemeenteraad Live 24/10: voorbeschouwing

Ruimtelijke ordening en – alweer – de vernieuwde Vesten: dat is in het kort en met enige zin voor overdrijving de agenda van de komende gemeenteraad. Maar omdat een meedenkende Mechelaar zoals jij ook de impact wil kennen van al wat straks weer in jouw naam wordt beslist, lees je hier onze commentaar bij elk agendapunt.

Figuur: DALL-E

Volg op maandagavond 24 oktober vanaf 20:00 opnieuw live mee met ons onafhankelijk verslag van de Mechelse gemeenteraad.

Agendapunten van de Stadslijst. Dit zijn de thema’s die de absolute meerderheid op de agenda van maandag 24 oktober 2022 heeft gezet. (Figuur: AGP) 
Gemeenteraad33 agendapunten
9 toegevoegde punten
6 mondelinge vragen
1 besloten punt
Raad voor maatschappelijk welzijn3 agendapunten

Agenda gemeenteraad

1. POLITIEVERORDENINGEN

Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 19 september 2022, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van ‘LOV Festival’ op 24 september 2022 en de onttrekking van de Onze-Lieve-Vrouwestraat aan het openbaar domein.

Een politieverordening voor een event dat al achter de rug is: het komt al te vaak voor op de Mechelse gemeenteraad. Is het geen idee om in tijden van gemeenten zonder gemeentehuis ook zulke punten via een elektronische procedure af te handelen? #dtv

2. POLITIEVERORDENINGEN

Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 26 september 2022, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van het ‘Bierfestival’ op 8 en 9 oktober 2022 en de onttrekking van de Grote Markt (zone tussen verwijderbare paaltjes) aan het openbaar domein.

Een politieverordening voor een event dat nog op stapel staat.

3. POLITIEVERORDENINGEN

Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van ‘Uitzending WK voetbal De Loods’ en de onttrekking van de buitenzone De Loods aan het openbaar domein.

Deze politieverordening regelt een komend event: op 22, 23, 26, 27 en 30 november en 1, 5 en 6 december.

4. BESLUITEN BURGEMEESTER

Kennisname besluit burgemeester van 30 september 2022 met betrekking tot bestuurlijke sluiting pand café Retro, Stationsstraat 41.

Burgemeester Vandersmissen liet het café twee weken sluiten: van 5 oktober tot en met 19 oktober. De burgemeester ziet de periode die volgt als nog een kans om het café op een correcte en drugsvrije wijze uit te baten.

5. FINANCIËN

Aktename besluit gouverneur van 19 september 2022 houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021.

De gemeenteraadsleden krijgen de brief te lezen van de gouverneur waarmee zij de jaarrekening van het boekjaar 2021 goedkeurde. Een document dat weliswaar niet bij de publieke (pers)documenten steekt. Uiteraard valt dit besluit van de gouverneur via een eenvoudig openbaarheidsverzoek op te vragen, zowel bij de Stad als bij de provinciegouverneur.

6. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename besluit gouverneur van 7 september 2022 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Energiepunt Mechelen en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

De gouverneur keurde ook de jaarrekening van het autonome gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen goed – opnieuw zitten deze documenten niet in de publieke persbundel.

7. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename besluit gouverneur van 7 september 2022 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

Vervolgens passeert de goedkeuring van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur de revue.

8. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang tot culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Alweer een aanpassing aan de prijssubsidie voor het autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur. Waar de prijssubsidie voor het museum Hof van Busleyden op de gemeenteraad van begin september per bezoeker nog van 65 euro naar 150 euro sprong, zakt die nu weer naar 93 euro. Heeft iemand in de raadzaal zicht op het waarom van deze scherpe schommelingen? #dtv De totale prijssubsidie is voorzien in het meerjarenplan van de Stad.

9. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Toekennen renteloze lening aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) en vaststellen aflossingstabel.

De gemeenteraad kent straks een renteloze lening toe van 1.738.065 euro. De aflossingen voor de renteloze lening zullen in de komende 7e aanpassing van het meerjarenplan opgenomen worden. De eerste aflossing is eind dit jaar voorzien. De looptijd van de lening bedraagt 20 jaar.

10. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Aktename besluit gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) en verlenen van kwijting aan de bestuurders.

Opnieuw een goedkeuring van de gouverneur voor een jaarrekening van een autonoom gemeentebedrijf.

11. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van toegang tot en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Ook bij AGB SAM is er alweer een aanpassing van de tarieven en de toekenning van de prijssubsidie. Het volledig overzicht van de tarieven en prijssubsidies zit enkel in de bijlage van de raadsleden. Uiteraard valt dit document opnieuw via een openbaarheidsverzoek op te vragen.

12. LANDBOUW

Subsidiereglementen:
1) Goedkeuring reglement ‘Duurzame productie – biolandbouw’.
2) Goedkeuring reglement ‘Landbouwverbreding – korte keten’.

In 2022 is er voor ‘landbouwsubsidies’ 7.000 euro voorzien en voor ‘landbouwsubsidies voor investeringen’ 22.000 euro. Wie in aanmerking komt bij het reglement over de biolandbouw? (Aspirant-)biolandbouwers in hoofd- of bijberoep, waarvan de bedrijfszetel of meer dan 50% van het bedrijfsareaal en minstens 20% van de afzet zich op Mechels grondgebied bevindt. Voor het tweede reglement zijn dat landbouwers in hoofd- of bijberoep, waarvan de bedrijfszetel of meer dan 50% van het bedrijfsareaal op Mechels grondgebied ligt.

13. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Aanduiding volmachtdrager in de algemene vergadering van Cipal, ter vervanging van de heer Charles Leclef.

Het vertrek van een gemeenteraadslid uit de raadzaal heeft doorgaans een rimpeleffect. Ook Leclef liet wat gaten na: daarom zal Frie Nesten voortaan namens onze Stad aan de algemene vergadering van de intercommunale Cipal deelnemen.

14. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Aanduiding plaatsvervangend volmachtdrager in de algemene vergadering van Pidpa, ter vervanging van de heer Charles Leclef.

Ook bij de intergemeentelijke vereniging Pidpa volgt een aanpassing: het is opnieuw Frie Nesten die als vervanger optreedt.

15. CULTUUR

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw Le Pavillon de Musique voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

De Stad wil deze vzw, die in 2020 werd opgericht en barokmuziek brengt, een nominatieve subsidie toekennen voor de jaren 2022-2024 van 7.500 euro en stelt daarom een samenwerkingsovereenkomst op. Achter de vzw zit onder meer de violiste Ann Cnop.

16. CULTUUR – ERFGOED

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met vzw Midzeelhoeve voor de werking van ’t Grom – Museum van de Groentestreek voor de periode 2022-2026.

Jaarlijks krijgt het Grom van de Vlaamse overheid een toelage van 93.000 euro, met jaarlijkse indexering, die via Stad Mechelen wordt doorgestort. De samenwerkingsovereenkomst regelt die doorstorting en de inhoudelijke samenwerking.

17. CULTUUR – MUSEA

Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr. 2022-OO-AGBMAC-973 inzake de opdracht ‘Interactieve beleving in het kader van de Bourgondische Renaissance in Mechelen’.

Deze overheidsopdracht wordt geraamd op 650.000 euro (inclusief BTW). Deze zomer kende Toerisme Vlaanderen nog 2,97 miljoen euro toe aan onze stad met als doel om Mechelen uit te bouwen tot een uitvalsbasis van de Bourgondische Renaissance.

18. PREVENTIE & VEILIGHEID

Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomsten Family Justice Center met de lokale besturen in het kader van het impulsproject Intrafamiliaal Geweld (IFG).

Onze Stad neemt de rol van coördinerende gemeente op voor 12 gemeenten uit de ‘regio Rivierenland’ voor het project ‘Trauma bij kinderen na IFG’ – in juli van dit jaar werd de Mechelse kandidatuur voor de projectoproep goedgekeurd door Binnenlandse Zaken. Onze Stad en de overige gemeenten sloten daarop een samenwerkingsovereenkomst waardoor de bestaande overeenkomsten nu een addendum krijgen.

19. SOCIAAL BELEID

Beslissing tot stopzetten samenwerkingsovereenkomst met vzw VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims).

De subsidiëring wordt stopgezet. Tijdens de corona-jaren 2020 en 2021 organiseerde de vzw een alternatieve Iftar via take-a-way. De vzw droeg daarbij de subsidie over aan een andere partner voor de organisatie van de Iftar. Als alternatief stelt de Stad voor, omdat volgens de Stad ook andere organisaties deze maaltijd voor moslims in de ramadan zouden willen organiseren, om meerdere initiatiefnemers een subsidie te laten aanvragen voor de organisatie via de BuurtEngagementsNetwerken. Volgens de Stad wordt hiermee de interculturele ontmoeting gestimuleerd doordat deze BEN’s samengesteld zijn uit ‘diverse buurtactoren’.

20. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring aanpassing en vaststelling van de rooilijn ter plaatse (mits op te leggen last) met als adres Guldendal 6, 8, 10 en 12 binnen de aanvraag tot vergunning, in toepassing van artikel 12 van het gemeentewegendecreet en in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning

Dit bouwdossier gaat over 16 woongelegenheden en 7 ééngezinswoningen, waarbij ook straten worden uitgebreid en aangepast. Dit punt laat de bestaande rooilijn van de straat Guldendal verleggen. Hiertegen waren geen bezwaren ingediend. 

21.  RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring nieuwe rooilijn en aanleg van de wegen (mits op te leggen lasten en voorwaarden) met als adres Guldendal 6, 8, 10 en 12 binnen de aanvraag tot vergunning, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Opnieuw datzelfde Guldendal, waar ook de aanleg van de nieuwe weg moet worden goedgekeurd. Het openbaar onderzoek liep van midden juli tot midden augustus en verzamelde zo 2 bezwaarschriften, maar die hadden geen betrekking op de aanleg van de weg.

22. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring aanpassing en vaststelling rooilijn met het oog op de verplaatsing van de bestaande buurtweg/voetweg voor de heraanleg en de exploitatie van een sport- en recreatiesite op een terrein met als adres Dorpstraat 67, te 2811 Mechelen-Leest, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Dit agendapunt behandelt de aanpassing en vaststelling van de rooilijn naar aanleiding van de aanpassingen aan de sportinfrastructuur in Leest (dat zijn de werken voor de sporthal, het slopen van de ijspiste en bouwen van een nieuw sportgebouw, het vernieuwen van een tribune, de aanleg van sportvelden, omgevingswerken en de uitbreiding van de hoogspanningscabine, red.). Opmerkelijk: midden augustus gaf het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid een negatief advies, maar na het aanleveren van bijkomende informatie wijzigde dat naar een ‘strikt voorwaardelijk gunstig advies’. Landbouw en Visserij stelt expliciet dat er een apart RUP wordt opgemaakt voor deze site. “De piste tot de opmaak van een afzonderlijk gemeentelijk RUP werd door de stad onderzocht”, lezen we in het ontwerpbesluit. “Door het uitblijven van de goedkeuring van het instrumentendecreet en de huidige wetgeving rond planschade en –baten blijkt een planologische ruil met het verderop gelegen recreatiegebied, budgettair moeilijk in te schatten en mogelijk niet haalbaar. Daarnaast blijkt uit juridisch onderzoek dat de piste tot het toepassen van de zonevreemde basisrechten een volwaardig alternatief biedt tot de vergunbaarheid van het project. In die zin werd deze alternatieve piste toegepast, zodat opmaak van het gemeentelijk RUP niet meer aan de orde is.” Er waren 9 bezwaarschriften, waarvan er 2 slaan op de buurtweg nr. 28. In haar antwoord stelt de Stad dat via een lus de doorgang en de toegankelijkheid van de buurtweg blijft gegarandeerd.

23. RUIMTELIJKE ORDENING

Beslissing tot aanpassing rooilijn met het oog op de aanpassing van de bestaande gemeenteweg voor het uitbreiden van een school en het aanleggen van een busstrook op openbaar domein ter hoogte van de Wilgenstraat, in toepassing van artikel 12 §2, lid 2 van het decreet gemeentewegen, artikel 31 e.v. van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Naast de uitbreiding van een schoolgebouw wil het Gemeenschapsonderwijs ook een busstrook laten aanleggen op openbaar domein. Opmerkelijk: het openbaar onderzoek werd stopgezet omwille van een leesfout in de digitale plannen. Het nieuwe openbaar onderzoek, dat van begin augustus tot en met begin september liep, leverde 7 bezwaarschriften op.

24. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring verhoging presentiegeld voorzitter Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO).

Per zitting krijgt de voorzitter van de GECORO vandaag 150 euro – voor deskundigen is dat trouwens 75 euro en de vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen krijgen 50 euro per keer. Toen Stad Mechelen in 2021 een nieuw loonverwerkingsprogramma in gebruik nam, bleek dat er geen bedrijfsvoorheffing op de presentiegelden werd betaald. Tot een jaarbedrag van 500 euro is dat 27,25 procent, boven de 650 euro loopt dat op tot 37,35 procent. Daarom stelt de Stad voor om dit effect van de omschakeling naar bedrijfsvoorheffing op te vangen met een verhoging van het presentiegeld voor de voorzitter met 50 euro of 200 euro in totaal. Wat wij ons dan afvragen: moeten de leden van de GECORO straks dan ook sommen terugstorten aangezien hun toelagen in het verleden allicht ook niet correct werden verwerkt? #dtv 

25. STRAATNAAMGEVING

Principiële vaststelling van de straatnaam Annie Van Bosstraetenstraat voor de aanleg van de nieuwe wegenis (verkaveling Watertorenstraat, Muizen).

Een gemeenteraad zonder straatnaamgeving. Het lijkt toch telkens weer op een café zonder bier – alcoholvrij of niet. Annie Van Bosstraeten werd in 1913 in Muizen geboren en wordt beschouwd als de ‘kronikeur van de Albertusparochie’.

26. MONUMENTENZORG

Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-P&M-961 inzake de opdracht ‘Sint-Libertuskerk – Restauratie dak’. 

De opdracht wordt geraamd op 1.183.815,34 euro (inclusief BTW en ereloon). Prijs is het enige gunningscriterium.

27. STADSONTWIKKELING

Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en plan-MER Spreeuwenhoek-Venne bis.

Het ontwerp RUP passeerde eerder op de raadscommissie Stadsontwikkeling – je weet nog wel: met die geantedateerde agenda. Het verslag van die commissie stelt onder andere dat “er collectief wordt geparkeerd aan de rand of ondergronds en er meer ruimte is voor groen en er minder bebouwing zal zijn.” Als timing van het RUP mikt men op de zomer van 2023. Momenteel zijn er twee ontwikkelaars in bespreking. Er is sprake van 245 woningen verdeeld over 7 woonclusters: een mix van 144 éénsgezinswoningen en 101 appartementen. Appartementsgebouwen hebben maximaal 4 verdiepingen en bij elke groep woningen wordt collectief groen aangelegd. Er is 5 hectare recreatiegebied en een vermindering aan verharde wegen. Verder is er 27,5 hectare voor gebied met bosrijk karakter en 11 hectare voor het Muizenpark. Met de ‘bewoners begeleidingsgroep’ volgt op woensdag 26 oktober een klankbord-oefening over de invulling van de open ruimte. Op dinsdag 29 november 2022 wordt een infomoment georganiseerd in De Mot/Crescent met een toelichting door de studiebureaus.

28. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Woonpunt Mechelen en Pidpa inzake wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de Fabiolalaan II te Heffen.

Woonpunt Mechelen gaat haar patrimonium in de Fabiolalaan vervangen en wil daarbij ook de infrastructuur aanpakken. Volgens een inschatting van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) bedraagt het aandeel allicht 39% ten laste van VMSW en 61% ten laste van stad en Pidpa – of 228.811 (inclusief BTW) voor onze Stad. De realisatie van het openbaar domein wordt gepland in 2024.

29. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring verzaking aan de erfdienstbaarheid betreffende het perceel grond Populierendreef 77+ te Mechelen.

De Stad Mechelen kocht de grond met opstallen aan de Populierendreef met het oog op de uitbreiding van het aanpalende Caputsteenpark. In de aankoopakte was sprake van een erfdienstbaarheid voor een uitweg naar de Populierendreef. Zolang er geen andere uitweg van het perceel naar een openbare weg beschikbaar was, diende die uitweg te blijven. Maar ondertussen is er een opening gecreëerd tussen beide stadseigendommen en is het dus niet langer nodig om de erfdienstbaarheid van uitweg te behouden, redeneert de Stad.

30. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring openbare verkoop van een deel van de restpercelen gelegen Mechelsveld te Mechelen.

MG Real Estate (MGRE) is de aanpalende eigenaar en deed eind september een bod op de percelen. Deze percelen liggen buiten de 12 meter die nodig zijn, gemeten vanaf het spoor, voor de aanleg van de fietsostrade. Volgens de Stad hebben de gronden geen functionele waarde voor andere partijen of voor de Stad zelf. Het bod bedraagt 236.995 euro.

31. ICT

Beslissing tot toetreding raamovereenkomst Aalter in het kader van LB365 voor de percelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 in het kader van de verdere ontwikkeling van LB365.

Via deze nieuwe raamovereenkomst kan onze Stad verder gebruikmaken van de LB365-componenten uit de eerdere overeenkomst – zoals Microsoft Dynamics en Microsoft Power Platform. De raamovereenkomst bestaat uit 8 percelen waarbij de focus onder meer ligt op ‘governance’ en ‘regie’ – zoals bij masterdatamanagement – maar ook op gemeentelijke informatisering zowel van administratieve als maatschappelijke processen via AI en IoT.

32. ICT

Beslissing tot toetreding raamovereenkomst Aalter in het kader van LB365 voor het perceel 4B met het oog op extra ondersteuning voor software- en digitaliseringsprojecten.

Om de competitie in perceel 4 (ondersteuning software- en digitallseringsprojecten) te verhogen werd een perceel 4b gepubliceerd met dezelfde voorwaarden waarvoor er 6 kandidaten zijn geselecteerd. De Stad treedt ook voor dit perceel, met minicompetitie, toe.

33. PREVENTIE & VEILIGHEID

Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-IDPBW-999 inzake de opdracht ‘Aanstellen externe dienst voor preventie en bescherming op het werk’.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.944.000 euro (inclusief BTW). Het gunningscriterium ‘prijs’ staat op de helft van de punten.

1 besloten punt

34. PERSONEELSBELEID

Ontslagverlening op eigen verzoek aan statutair adjunct-algemeendirecteur, met ingang van 1 oktober 2022.

Een ontslag op eigen verzoek van een hoge stadsambtenaar. Over wie het exact gaat? Gaat niemand een bal aan, lijken ze bij de Stad te vinden… (We vermoedden inderdaad dat het mogelijks om de heer Bal gaat – dat hij niet langer bij de Stad werkt klopt alvast met wat de man op zijn publiek LinkedIn-profiel deelt met de hele wereld. De voormalige secretaris van het Sociaal Huis werd destijds bij het samengaan van OCMW en Stad Mechelen de adjunct-algemeendirecteur, red.)

9 toegevoegde punten

9 toegevoegde punten uit de oppositie: 3x N-VA, 5x Vooruit en 1x CD&V. Vlaams Belang en pvda zetten dan weer niks extra op de agenda.

N-VACommunicatie VestenDen Roover
N-VAHerstellingen SpeelgoedstraatjeDen Roover
CD&VMeetcampagne impact Vesten op (sluip)verkeerLauwers
N-VAUitstel vergunningsaanvraag definitieve herinrichting de VestenHendrickx
VooruitBuurtparkeren StationVerbeurgt
VooruitSignalisatie op en rond de VestenGeys
VooruitToegankelijkheid Mechelse middenstandVerbeurgt
VooruitSterrenpostVerbeurgt
VooruitExtra muren voor Muur zkt. ArtiestVerbeurgt

6 mondelinge vragen

VRAAG 1
Snelheidsbeperking Battelsesteenweg voor vrachtwagens en uitzonderlijk transport. 

Het loont altijd de moeite om eventjes stil te staan bij een vraag die uit de absolute meerderheid komt, aangezien dit weinig voorvalt. Bij haar allereerste mondelinge vraag raakt Fabienne Blavier (Open VLD), met de vrachtwagens die in de Battelsesteenweg voorbij de school De Spreeuwen denderen, een voor buurtbewoners ongetwijfeld erg herkenbare problematiek aan. Ook het raadslid zelf woont in de buurt en weet dus heel goed waar ze het over heeft. En misschien is dat nog wel het belangrijkste element uit deze vraag: dat het de impact laat zien van een raadslid die in jouw buurt woont. Blavier vraagt of de Stad samen met de politie kan onderzoeken of er een snelheidsbeperking kan ingesteld worden op de Battelsesteenweg van 30km/u voor vrachtwagens en uitzonderlijk transport.

VRAAG 2
Effect Nieuwe Vesten voor handelaars.

CD&V-raadslid Karl Lauwers vraagt aan het stadsbestuur om de bezoekersdata te tonen van dit jaar en de vorige twee jaren. Voorts vraagt het raadslid of de shuttlebusjes ook op woensdag kunnen rijden en of parkeren niet goedkoper kan via een samenwerking met de lokale handelaars.

VRAAG 3
Vluchtelingen.

Zijn CD&V-collega Zohra Hadnan gaat dieper in op de begeleiding van de Oekraïense vluchtelingen. Ze vraagt hoe het zit met het aanleren van de taal bij kinderen en hoe men de volwassenen naar een job toeleidt.

VRAAG 4
Verkeersellende in Battel.

Opnieuw een punt over de Vesten. N-VA-raadslid Freya Perdaens stelt vragen over de verkeershinder in Battel door de tijdelijke werken.

VRAAG 5
Thuiszorg en de Nieuwe Vesten.

Ook de vraag van Thijs Verbeurgt is gelinkt aan de Vesten: de Vooruit-fractieleider wil weten of er overleg plaatsvond met de thuiszorgsector over de impact van de gewijzigde verkeerssituatie.

VRAAG 6
De Garage.

Opnieuwe een vraag van Verbeurgt die wil weten wat de stand van zaken is van De Garage na de commotie en gemaakte afspraken over de toekomst van actuele kunst in onze stad.

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn

1. FINANCIËN

Aktename besluit gouverneur van 19 september 2022 houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021.

Dit punt passeerde al op de gemeenteraad. 

2. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Aanduiding volmachtdrager in de algemene vergadering van Cipal, ter vervanging van de heer Charles Leclef.

Ook dit punt passeerde al op de gemeenteraad.

3. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring rechtstreekse verkoop aan Natuurpunt Beheer vzw van twee percelen grond te Mechelen met het oog op bebossing.

De percelen vormen een verbinding tussen de bossen van het Robbroek en den Battelaer en sluiten aan bij percelen die reeds in erfpacht zijn bij Natuurpunt. De schattingswaarde bedraagt voor de grond van 10.275 m² 56.512,50 euro en voor het perceel van 8.485 m² 46.667,50 euro.


Onze journalistiek staat onder druk

– As Gau Paust

Steun ons nog vandaag

€ 15,00

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s