Gemeenteraad Live 28/11: voorbeschouwing

Elke maand opnieuw becommentarieert het onafhankelijk magazine As Gau Paust de agenda van de Mechelse gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Mechelaars die écht willen weten wat er in hun naam gebeurt, weten waarom.

Figuur: DALL-E

Wil je ook de live debatten van de gemeenteraad bondig samengevat meevolgen? Volg dan op maandagavond 28 november vanaf 20:00 mee met ons onafhankelijk live verslag.

Geagendeerde thema’s. Dit zijn de thema’s die de absolute meerderheid van de Mechelse Stadslijst op de agenda van maandag 28 november 2022 liet zetten. De toegevoegde punten van de oppositie krijgen dan weer nooit een thema mee vanuit de Stad – misschien moet iemand daar eens verandering in brengen? #dtv (Figuur: AGP)
Gemeenteraad27 agendapunten
13 toegevoegde punten
10 mondelinge vragen
Raad voor maatschappelijk welzijn4 agendapunten

Agenda Gemeenteraad

1. POLITIE

Kennisname geldigverklaring door bestendige deputatie in zitting van 20 oktober 2022 van verkiezing leden politieraad door gemeenteraad Mechelen met het oog op samenstelling politieraad zone Rivierenland.

Weetje: de verkiezing en installatie van een politieraad passeert ook telkens bij de bestendige deputatie of het rechtscollege.

2. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Protestants-evangelische geloofsgemeenschap Christengemeente Emmanuel.
1) Goedkeuring aangepast meerjarenplan 2020-2025.
2) Aktename aangepast budget 2022.

Op basis van het aantal gelovigen draagt Mechelen 26% van de eventuele tekorten – voor Haacht, waar het hoofdgebouw van de eredienst ligt, is dat bijvoorbeeld 31%. Er zijn geen investeringen opgenomen in de aangepaste versie van de meerjarenplanning. Wel vraagt men een woonstvergoeding voor de bedienaar van de eredienst. Vanaf 2021 is dat jaarlijks 9.600 euro (of 2.496 euro voor Mechelen). Het totaal van de exploitatie-ontvangsten wordt begroot op 44.600 euro. De exploitatie-uitgaven komen uit op 52.845 euro. Het grootste deel gaat naar gebouwen van de eredienst (40.650 euro) en het bestuur van de eredienst (11.025 euro). Het exploitatiebudget sluit op een negatief resultaat van -8.245 euro. Er wordt daarop een exploitatietoelage van 8.245 euro voorzien. 

3. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN.

Goedkeuring gewijzigde tarieven en toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2022 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC en machtiging aan het college om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

Het lijkt wel een nieuwe vaste rubriek: alweer een aanpassing van de prijssubsidie voor Mechelen Actief in Cultuur. Dit keer zakt de prijssubsidie voor het museum Hof van Busleyden verder van 93 euro naar 68 euro.

4. WELZIJNSVERENIGINGEN

Aktename verslag algemene vergadering Audio van 30 september 2022.

Het is uiteraard niet omdat het om een aktename gaat dat er geen vragen over mogen gesteld worden in de raadzaal. Dit agendapunt staat ook op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn. Het verslag zelf zat niet bij de persbundel, maar daar valt uiteraard – allemaal samen – via een openbaarheidsverzoek een digitaal kopietje van op te vragen.

5. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Algemene vergadering van IGEMO op 2 december 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdragers.

Het is weer de tijd van het jaar: de agenda’s van de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke verenigingen, die onze Stad mee bestuurt, passeren de revue. En daar zitten vaak erg interessante agendapunten tussen. Op de agenda staat onder meer de ondernemingsstrategie 2023. Schepenen Geypen (Open VLD) en De Francesco (Groen) zijn lid van de raad van bestuur. Geypen is eveneens ondervoorzitter.

6. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. 

Bijzondere algemene vergadering van IVAREM op 9 december 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdragers.

Dat er op zo’n agenda van een algemene vergadering geregeld interessante agendapunten passeren, dat wisten trouwe lezers van dit magazine natuurlijk al langer. Ook hier staat onder meer de ondernemingsstrategie 2023 op de agenda. Schepenen Princen (Groen), Rabau Nkandu (Groen) en Anciaux (Open VLD) zijn lid van de raad van bestuur, die Anciaux bovendien voorzit. CD&V-raadslid Deleus heeft een raadgevende stem in het bestuur.

7. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. 

Algemene vergadering van Cipal dv op 15 december 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Een erg korte agenda met onder meer de aanvaarding van nieuwe deelnemers. Opvallend: de algemene vergadering van Cipal gaat digitaal door. Schepen Geypen (Open VLD) is lid van de raad van bestuur.

8. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. 

Buitengewone algemene vergadering van Pontes op 15 december 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Ook bij Pontes verloopt de algemene vergadering digitaal. Uiteraard staat ook het budget voor 2023 op de agenda – met ongetwijfeld een prominente rol voor de hoge energiekosten en pensioenlasten… Ook het punt ‘presentiegelden bestuursorganen (bestuursperiode 2019-2024) – wijziging’ staat op de agenda. En of dat onze interesse wekt… Hier maakt waarnemend burgemeester Vandersmissen (Open VLD) deel uit van de raad van bestuur.

9. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Buitengewone algemene vergadering van Pidpa op 16 december 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Tijdens de ‘varia’ voorziet de agenda ruimte voor een stand van zaken van de synergie tussen Pidpa en Aquafin en voor vragen van vennoten. Gemeenteraadslid en voormalig gemeenteraadsvoorzitter Blavier (Open VLD) maakt deel uit van de raad van bestuur van Pidpa.

10. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 22 december 2022.
1) Goedkeuring agenda met inbegrip van:
– statutenwijzigingen betreffende het dossier Tramontana, de structuurwijzigingen en overige aanpassingen,
– partiële splitsingen en fusie-operatie, inclusief de goedkeuring van de statuten Fluvius Zenne-Dijle.
2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Schepen Geypen zetelt zowel in het regionaal bestuurscomité Mechelen en in de raad van bestuur, waar ze bovendien ondervoorzitter is. Op de agenda staat onder meer een punt over het datanetwerk Tramontana. Hiervoor doet Iverlek een beroep op de exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv. Samen met Telenet heeft deze laatste in juli 2022 een bindend akkoord bereikt om het ‘datanetwerk van de toekomst’ in Vlaanderen te realiseren. Met dat doel hebben beide bedrijven de dochteronderneming NetCo opgericht. In NetCo zullen de elektronische-communicatienetwerken worden ingebracht. De oprichting van HoldCo, waarin de aandelen NetCo worden ingebracht, biedt de mogelijkheid om een uitkering van cash-middelen te kunnen voorzien voor de aandeelhouders. En verder op de agenda ook nog de geplande fusie door overneming van PBE door Iverlek waardoor één nieuwe distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor de Vlaams-Brabantse en Antwerpse regio ontstaat: Fluvius Zenne-Dijle.

11. KLIMAAT

Goedkeuring lokaal energie- en klimaatpact 2.0, afgesloten tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse steden en gemeenten.

Via het tweede lokaal energie- en klimaatpact (LEK 2.0), dat de Vlaamse regering in juli van dit jaar goedgekeurde, scherpt Vlaanderen haar klimaatambities aan. Lokale besturen engageren zich zo bijvoorbeeld om de CO2-reductie voor eigen gebouwen en technische infrastructuur te verhogen van -40% naar -55% CO2-emissies tegen 2030. Tot en met 2024 zou een subsidiebedrag van 22,5 miljoen euro voorzien zijn, valt te lezen op de site van de VVSG. De Stad raamt de subsidie voor Mechelen voor de periode 2025-2025 op 308.400 euro. Eind oktober keurde de Vlaamse regering ook het ontwerp van decreet principieel goed voor de subsidiëring in het kader van de lokale energie- en klimaatpacten. Op die manier krijgt die ‘lokale klimaat-subsidiëring’ een decretale basis. 

12. LEEFMILIEU

Goedkeuring definitieve brownfieldconvenant, aan te gaan tussen de Vlaamse Regering, Het Zegel BV, Stad Mechelen en OVAM, inzake het brownfieldproject ‘236. Mechelen Het Zegel’.

Er kwam één reactie binnen via het reactieformulier tijdens de inspraakperiode die liep tot de eerste week van oktober: “De geformuleerde opmerkingen gaven geen aanleiding tot wijziging van het ontwerpconvenant.” De volgende stap in de procedure is de goedkeuring en ondertekening van het definitieve brownfieldconvenant door alle betrokken partijen: de Vlaamse regering, de aanvrager Het Zegel BV, Stad Mechelen en OVAM.

13. CULTUUR

Goedkeuring aangepast reglement ‘Beiaardbespelingen in de Sint-Romboutstoren’.

Om de toegelaten speelduur efficiënter te verdelen wijzigt het reglement van een maximum van vier uur beiaard per dag in de maanden mei en juni, naar een maximum van vier uur tijdens de maand januari en vanaf 15 april tot en met 15 juni. 

14. CULTUUR – ERFGOED

Vaststelling wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-P&M-1010 inzake de opdracht ‘Vaste inrichting bibbox erfgoeddepot Mechelen – fase 1’.

Voor de voormalige Rateau-loodsen die in 2023 als erfgoeddepot zullen dienen, is de stad op zoek naar extra materiaal om de ruimte maximaal te benutten, zoals archiefrekken en een boekenlift. Deze overheidsopdracht wordt geschat op 230.208,55 euro (inclusief BTW).

15. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Sjarabang vzw voor de periode 1 januari 2023 tot 31 december 2025.

De stad Mechelen gaat de Sjarabang vzw verder ondersteunen voor de periode 2023-2025 via een jaarlijkse nominatieve toelage van 10.000 euro.

16. MOBILITEIT

Goedkeuring aangepast ‘Subsidiereglement voor erkende autodeelorganisaties’ voor de periode van 1 december 2022 tot 31 december 2022.

Door de aanpassing van het subsidiereglement kan de burgercoöperatie Partago voor haar Nissan Leaf, die een hogere cataloguswaarde heeft, toch de subsidie van 3.000 euro ontvangen in plaats van 2.000 euro. De wagen is bedoeld voor de parking Keerdok als onderdeel van het Interreg NSR Access project, dat onder meer een verplichte piloot omvat met bidirectioneel laden (laden en ontladen). Het voorzien en uitbaten van laadinfrastructuur en een energiebeheersysteem in de parking Keerdok werd deze zomer gegund aan Energytix.

17. MOBILITEIT

Goedkeuring toekenning prijssubsidie aan De Lijn voor deelname aan ‘Feestbussen 2022-2023’.

De Lijn vroeg aan onze Stad om opnieuw deel te nemen aan de feestbussen tijdens oudjaar. Het bedrag dat betaald wordt voor de feestbussen krijgt de stad terug onder de vorm van gratis sms-tickets ter waarde van de tussenkomst van de stad. Deze gratis tickets kunnen online aangevraagd worden door bewoners en zijn bruikbaar op het volledige net, dus ook op de bussen van vervoerregio’s Vlaamse rand en Leuven die Mechelen aandoen. De raming bedraagt 7.650 euro.

18. STRAATNAAMGEVING

Definitieve vaststelling van de straatnaam Ouwen Dokstraat voor de site Keerdok.

Een gemeenteraad zonder straatnaamgeving, is als een café zonder… 

19. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring aanpassing en vaststelling van de bestaande rooilijn van de Feminastraat (mits op te leggen last) binnen de aanvraag tot vergunning, in toepassing van artikel 12 van het gemeentewegendecreet en in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Dit punt gaat over een bouwdossier (‘site Lukas Creativ’ met 19 nieuwe en 1 bestaande eengezinswoning met 2 appartementen en bijgebouwen, 3 fietsenstallingen en bovengrondse parking) in de buurt van de Feminastraat en omvat onder meer wegenwerken die de bestaande rooilijn verleggen en ook een deel nieuwe weg voorzien. Het openbaar onderzoek leverde 4 bezwaarschriften op, maar die gingen niet in op de verplaatsing van de bestaande rooilijn en de inrichting van de straat. Het ontwerpbesluit spreekt ook over het vellen van 26 bomen – in het volgende, gekoppelde agendapunt duidt de Stad de compensatie hiervan.

20. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring nieuwe rooilijn en aanleg van de wegen in aansluiting op de Feminastraat (mits op te leggen lasten en voorwaarden) binnen de aanvraag tot vergunning, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Formeel gesproken behandelt dit agendapunt de goedkeuring van de nieuwe rooilijn en de aanleg van een nieuwe weg in het zonet besproken bouwdossier. Het bezwaar dat ‘oude bomen meer waard zijn dan nieuwe bomen’, pareert de Stad door binnen de aanvraag, waardoor 26 bestaande bomen verdwijnen, er in totaal 80 nieuwe bomen aan te planten – 28 hoogstammen en 52 laagstammige fruitbomen. 21 bestaande bomen blijven behouden en worden geïntegreerd in het nieuwe publieke domein, waarvan 17 in een publiek toegankelijke boomweide die wordt overgedragen naar het private domein van de stad. “De stedelijke dienst Natuur- & Groenontwikkeling levert een voorwaardelijk gunstig advies af”, valt er te lezen in het ontwerpbesluit, “Er worden hierbij specifiek voorwaarden opgelegd met betrekking tot de bouwfase, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de bestaande fauna. Er wordt voldaan aan de gewestelijke hemelwaterverordening. Het bezwaar is niet gegrond en wordt niet weerhouden.”

21. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring nieuwe rooilijn en aanleg van de wegen (mits op te leggen lasten en voorwaarden) met als adres Elektriciteitstraat 39 en 68 binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het herinrichten van het kruispunt tussen de N16 en de Elektriciteitstraat, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Bij dit dossier voor onder meer rioleringswerken, nutsvoorzieningen, verkeerslichten en de aanleg van groen en bomen verdwijnen er ook 15 hoogstammige bomen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep tijdens het tweede deel van de zomervakantie – van 3 augustus tot en met 1 september – vielen er geen bezwaarschriften in de bus.

22. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring nieuwe rooilijn en aanleg van de wegen (mits op te leggen lasten en voorwaarden) binnen de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in vier kavels bestemd voor één- en meergezinswoningen en een zone bestemd voor openbaar domein (Eandiswijk), in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Alweer een punt over de Mechelse ruimte… Dit keer over de grote, nieuwe Eandiswijk met het verkavelen van gronden, slopen van constructies en verhardingen, ontbossen van projectgebied, het wijzigen van het reliëf van de bodem en ook het aanleggen van rioleringen, straatmeubilair, nieuwe wegen, groen en bomen. Het zomerse openbaar onderzoek leverde één bezwaarschrift op dat weliswaar niet inging op de aanleg van nieuwe wegen.

23. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg nv betreffende de realisatie van een voetgangers- en fietsersbrug over de Afleidingsdijle ter hoogte van Nekkerspoel-Borcht.

Volgens de voorlopige timing is de omgevingsvergunning voorzien voor mei 2024 en lopen de daaropvolgende werken dan tot augustus 2025. Wist je trouwens dat de voorzitter van de Vlaamse Waterweg en de Mechelse schepen voor Financiën één en dezelfde persoon is? In de hoedanigheid van voorzitter staat de heer Anciaux (Open VLD) eveneens op deze overeenkomst vermeld.

24. OPENBAAR DOMEIN

Goedkeuring van de overdracht door het Agentschap Wegen en Verkeer en toekenning eenmalige overgavesubsidie voor de gewestweg N16 (tussen brugvoeg brug over Dijle en kilometerpunt 0k960).

Volgens de Stad en het Agentschap Wegen en Verkeer heeft dit specifieke deel van de gewestweg N16 haar bovenlokaal verbindende verkeersfunctie verloren sinds de opening van de Tangent. De overdracht gebeurt met aanvaarding van de huidige staat van berijdbaarheid, maar met een financiële compensatie voor de herstelling van 239.903,70 euro (inclusief BTW).

25. VASTGOEDBELEID

Ruil eigendommen stad/OCMW Mechelen en Koninklijke Racing Club Mechelen en vestigen erfpacht.
1) Goedkeuring overeenkomst tussen stad en OCMW Mechelen met Investpro Vastgoed nv en Mechelen Invest bv met het oog op de ruil en kosteloze overdracht van eigendommen van Koninklijke Racing Club Mechelen (stadion en hoofdveld) en stad/OCMW (leegstaande gebouw aan Abeelstraat 134-136).
2) Goedkeuring overeenkomst houdende vestiging van een erfpachtrecht tussen stad en OCMW Mechelen en Koninklijke Racing Club Mechelen voor het stadion en het hoofdveld gelegen aan de Oscar Van Kesbeeckstraat, Schorsmolenstraat en Elektriciteitstraat.

Dit punt kwam al uitgebreid aan bod in de commissie Sport en daarbuiten. Weetje: de grondoppervlakte van de geruilde percelen (Abeelstraat 134-136) is voor 32% van de Stad en 68% van het OCMW. Deze verdeelsleutel zal toegepast worden voor het verdelen van opbrengsten en lasten tussen Stad en OCMW.

26. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring overeenkomsten tot vestiging erfdienstbaarheden voor bouw en exploitatie windturbine door Ecopower.

De Stad draagt het pompstation op de Vrouwvliet (nabij de Blarenberglaan in Mechelen-Noord) over aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) mits de symbolische prijs van één euro. Een restperceel blijft eigendom van de Stad. De VMM heeft een recht van opstal gegeven aan Ecopower (via een concessieovereenkomst begin 2020) voor de bouw en exploitatie van een windturbine. Voor die exploitatie wil Ecopower nu verschillende erfdienstbaarheden vestigen op percelen van de Stad en van het Agentschap Wegen en Verkeer.

27. FACILITY

Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr. 2022-OO-FO-984 inzake de opdracht ‘Raamcontract voor aankoop van milieuverantwoorde kantoorbenodigdheden’.

De uitgave voor deze overheidsopdracht wordt geraamd op een half miljoen euro (inclusief BTW).

Toegevoegde punten

Vanuit de Mechelse oppositie werden in totaal 13 punten toegevoegd aan de agenda.

VBRecuperatie grondwater.François
CD&VVerlichting Vesten.Lauwers
N-VAToegevoegde punten gemeenteraad – opname notulen en publicatie website.Den Roover
PVDAStructureel aandeel sociale huurwoningen in private woonprojecten.Tuypens
N-VAHorecastickers voor toiletten.Perdaens
N-VAVuurwerkverbod.Perdaens
N-VAAanwenden opbrengst opdeciemen op verkeersbelasting voor autogebruikers.Hendrickx
CD&VParking Colomawijk.Hadnan
CD&VBijsturing circulatie Mechelen-Noord – Nekkerspoel.Deleus
VooruitVlotte toegang tot autoluwe zone en parkeermogelijkheden voor technici.Verbeurgt
VooruitWarme Winterplekken.Bennasser
VooruitGratis Sinterklaasbezoek in Mechelen.Verbeurgt
VooruitVerkeersdrukte Nekkerspoel.Verbeurgt

Mondelinge vragen

Er zijn 10 mondelinge vragen.

VRAAG 1
Paaltjes Caputsteenstraat en Kleine Nieuwedijkstraat.

VB-raadslid François heeft vragen bij de vers geplante paaltjes in de wijk en stelt onder meer dat de Stad inspraak weigert met de burgers.

VRAAG 2
Werking foyer stadsschouwburg.

Stadslijst-raadslid Van de Perre (Groen) merkt op dat er nog geen geautomatiseerd kassasysteem is in de foyer van de stadsschouwburg en vraagt om de werking van de foyer eens grondig te evalueren en waar nodig aan te passen. Wie kan ons uitleggen waarom dit niet eerder een vraag moet zijn voor de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur, waarvan mevrouw Van de Perre ondervoorzitter is? #dtv

VRAAG 3
Herinrichting Vesten – storten afval.

N-VA-fractieleider Hendrickx heeft vragen bij het asfalt-afval op het Douaneplein.

VRAAG 4
Hotelcheque.

CD&V-raadslid Lauwers wil weten wie precies het eerste initiatief nam voor deze winterse subsidie-actie: zette de stad of de Mechelse hotelsector de eerste stap? Hij wil ook nog weten hoe effectief dit initiatief is.

VRAAG 5
Mechelenbon.

N-VA-raadslid Den Roover is benieuwd hoe effectief de Mechelenbon nu eigenlijk is en vraagt daarom heel wat data over het gebruik ervan op.

VRAAG 6
Stadsartiest.

Pvda-raadslid Tuypens nam het bestuursakkoord erbij en bemerkte dat de Stad zich voornam tweejaarlijks een stadsartiest aan te stellen. De laatste dateert van 2019. Vandaar de vraag of er een nieuwe komt.

VRAAG 7
Omvang seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgangsleven.

CD&V-raadslid Hadnan wil weten hoe het staat met de Mechelse aanpak om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgangsleven in te dijken.

VRAAG 8
Mechelse geschenkactie voor gezinnen in armoede.

N-VA-raadslid Perdaens wil weten of de Stad dit jaar een geschenkactie op poten zet voor gezinnen in armoede.

VRAAG 9
Kinderopvang in Mechelen.

Vooruit-raadslid Bennasser wil weten welke handelingen de Stad eventueel al neemt rond de kwaliteitscontrole van kinderdagverblijven.

VRAAG 10
Label kindvriendelijke stad.

Vooruit-fractieleider Verbeurgt vraagt of onze Stad haar label misschien verloren heeft – en hoe dit dan wel gebeurde.

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn

1. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Algemene vergadering van Cipal dv op 15 december 2022.
1) Goedkeuring agenda.
2) Bepalen mandaat volmachtdrager.

Dit punt staat ook als 7e punt op de agenda van de gemeenteraad.

2. WELZIJNSVERENIGINGEN

Aktename verslag algemene vergadering Audio van 30 september 2022.

Dit punt staat ook als 4e punt op de agenda van de gemeenteraad.

3. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met JobRoad ivzw voor de periode 1 december 2022 tot en met 31 december 2025.

De vorige samenwerkingsovereenkomst met Jobroad ivzw liep van 1 december 2021 tot 30 september 2022. Daarbij behaalde de vzw de vooropgestelde resultaten (een activeringsgraad van 30%, waarvan 15% duurzame activering). De nieuwe samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 december 2022 tot 31 december 2025. Hiervoor kent de Stad jaarlijks een nominatieve toelage van 37.500 euro toe.

4. VASTGOEDBELEID

Ruil eigendommen stad/OCMW Mechelen en Koninklijke Racing Club Mechelen en vestigen erfpacht.
1) Goedkeuring overeenkomst tussen stad en OCMW Mechelen met Investpro Vastgoed nv en Mechelen Invest bv met het oog op de ruil en kosteloze overdracht van eigendommen van Koninklijke Racing Club Mechelen (stadion en hoofdveld) en stad/OCMW (leegstaande gebouw aan Abeelstraat 134-136).
2) Goedkeuring overeenkomst houdende vestiging van een erfpachtrecht tussen stad en OCMW Mechelen en Koninklijke Racing Club Mechelen voor het stadion en het hoofdveld gelegen aan de Oscar Van Kesbeeckstraat, Schorsmolenstraat en Elektriciteitstraat.

Dit punt staat ook als 25e punt op de agenda van de gemeenteraad.

Dat jij ons apprecieert, merken we aan dat duwtje in de rug

Doe het nog vandaag…

€ 15,00

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s