Gemeenteraad Live 19/12: voorbeschouwing

Twee keer raden waarover het maandagavond 19 december zal gaan tijdens de gemeenteraad… Correct! Over de centen van elke Mechelaar. Niet twijfelen en kom dat zien. En mocht je nog nooit een gemeenteraad van dichtbij hebben gevolgd, heb je zo ook al meteen jouw goede voornemen klaar. Want net zoals bij de opmaak van een begroting van een centrumstad die van 120.000 inwoners droomt, kun je maar beter wat voorzienig zijn.

Figuur: DALL-E

Volg op maandagavond 19 december – uitzonderlijk al – vanaf 19:00 live mee met ons onafhankelijk verslag van de Mechelse gemeenteraad.

Agendapunten van de Stadslijst. Dit zijn de thema’s die de absolute meerderheid op de agenda van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 19 december 2022 heeft gezet. Er waren geen toegevoegde agendapunten. (Figuur: AGP)
Gemeenteraad47 agendapunten
1 besloten punt
Raad voor Maatschappelijk Welzijn4 agendapunten

Agenda Gemeenteraad

1. POLITIEVERORDENINGEN

Aanpassing aan de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP), vastgesteld in zitting 16 december 2014, met latere wijzigingen.

Er volgt een nieuwe aanpassing aan de voorwaarden om vuurwerk te ontsteken in Mechelen – nadat de stad voorbije week haar inwoners via een persbericht nog opriep om geluidsarm of geen eindejaarsvuurwerk te ontsteken. Al blijft het mogelijk tussen 23:00 en 01:00 op oudejaarsnacht. Wel wordt in de periode van 1 november tot en met 31 januari het zichtbaar bezit, het tonen, uitstallen en elke voorbereidende handeling voor het ontsteken of doen knallen van pyrotechnische artikelen van welke aard ook in de openbare ruimte verboden.

2. POLITIE-FINANCIËN

Vaststelling dotatie aan de politiezone Rivierenland voor het dienstjaar 2023.

De financiële bijdrage voor het dienstjaar 2023 van onze Stad aan de politiezone Rivierenland bedraagt 27.276.687 euro werkingstoelage en 420.000 euro investeringstoelage.

3. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Goedkeuring nieuwe afsprakennota tussen de Stad Mechelen, het Centraal Kerkbestuur en de Protestantse Kerk Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.

De nieuwe afsprakennota regelt onder meer de voorwaarden wanneer de Stad of de kerkfabriek de bouwheer is; en ook bij gemengde dossiers. In dat laatste geval wordt bijvoorbeeld het aandeel van de kerkfabriek pas bepaald na aftrek van de erfgoedtoelage, waarbij de Stad aan de kerkfabriek factureert.

4. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Advisering rekening 2021 van de protestants-evangelische gemeenschap ‘Christengemeente Emmanuel’.

In het budget was er een exploitatietekort voorzien van -1.001,85 euro, met een tekort in de rekening van -6.957,75 euro doet de kerkfabriek het 5.955,90 euro slechter dan voorzien. De exploitatie-ontvangsten komen 9.750,32 euro hoger uit dan begroot en de exploitatieuitgaven 20.578,07 euro hoger. Deze sterke afwijkingen ten aanzien van het budget zijn volgens de Stad te verklaren door de coronapandemie.

5. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Goedkeuring budgetwijziging 2022 van de kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.

Het Centraal Kerkbestuur vroeg en kreeg een bijkomende toelage ter compensatie voor de hoge energieprijzen. In totaal 190.610 euro extra, waardoor de totale stadstussenkomst voor de exploitatie uitkomt op 440.610,00 euro. De investeringstoelage over heel het meerjarenplan 2020-2025 blijft zoals afgesproken onder de 1,9 miljoen euro.

FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN

Kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.
1) Goedkeuring meerjarenplanwijzigingen 2020-2025.
2) Aktename budget 2023.

Wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het in het meerjarenplan opgenomen bedrag, kan de gemeenteraad enkel akte nemen van het budget. De evolutie van de exploitatietoelage gaat trouwens van 250.000 euro in 2020 naar 440.610 euro in 2022 en 2023 om dan in 2024 op 200.000 euro en in 2025 op 150.000 euro uit te komen.

7. FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN

Aktename jaarrekeningen 2021 van diverse organisaties en verenigingen in het kader van de controle op de aanwending van de stadstoelage.

Dit punt omvat een hele reeks jaarrekeningen van organisaties die een stadstoelage kregen. Het gaat om: Ligo, Jeugdtherapeuten zonder grenzen Mechelen (met negatief boekhoudkundig resultaat van -12.895,07 euro), Kazerne Dossin (met negatief boekhoudkundig resultaat van -74.071,85 euro), Regionaal Landschap Rivierenland vzw (met negatief boekhoudkundig resultaat van -3.540,62 euro), de Lage Drempel vzw (met negatief boekhoudkundig resultaat van -20.391,22 euro), de vzw Lun-a-ctive (met negatief boekhoudkundig resultaat van -7.333,15 euro), VVV Mechelen vzw, CLB Het Kompas, vzw Instrumentenfonds, vzw Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn (met negatief boekhoudkundig resultaat van -14.763,45 euro), KMTHC vzw, Kunstencentrum Nona vzw, Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee vzw, Torens aan de Dijle vzw, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Mechelen, Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw, Stedelijk Jeugdwerk Leuven vzw, Mechelen Meemaken vzw, vzw Dienbescherming Mechelen, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont, De Maan vzw (met negatief boekhoudkundig resultaat van -68.586 euro), Arktos vzw (met negatief boekhoudkundig resultaat van -220.803,59 euro), De Keeting vzw, Ecoso vzw, Emino vzw, Vrijzinnig Centrum De Schakel Mechelen vzw (met negatief boekhoudkundig resultaat van -3.022,85 euro), Groep INTRO vzw, Scholengroep 5, VZW Liberthuis (met negatief boekhoudkundig resultaat van -15.367,06 euro), Kunststeden Vlaanderen vzw (met negatief boekhoudkundig resultaat van -30.874,28 euro), JobRoad, Koninklijke Racing Club Mechelen vzw (met negatief boekhoudkundig resultaat van -86.382,28 euro), Herstelgericht werken op school vzw, Jeugdzorg Emmaüs Mechelen, ’t Grom – Midzzlhoeve vzw, Youth for Work Innovation vzw, Centraal Kerkbestuur Mechelen, Sjarabang vzw, IGEMO, vzw Kinderkwartier – Fontus (met negatief boekhoudkundig resultaat van -66.192,19 euro), Valenco bv, Studiobioscopen Lumière nv (met negatief boekhoudkundig resultaat van -28.827 euro), Stichting Vicariaat Vlaams Brabant-Mechelen – 452 Emmaüs Mechelen (met negatief boekhoudkundig resultaat van -6.906,17 euro), Herw!n (met negatief boekhoudkundig resultaat van -50.532,86 euro), vzw Sociaal Centrum Lokaal Steunpunt Vrijwilligerswerk (met negatief boekhoudkundig resultaat van -89.659,25 euro – deze vzw werd ontbonden), Speelplein Weyneshof vzw, Speelgoedmuseum Mechelen vzw, Q-Park Belgium nv (met negatief boekhoudkundig resultaat -1.520.643 euro), Abattoir Fermé vzw (met negatief boekhoudkundig resultaat van -40.258,35 euro), Katholiek Onderwijs Mechelen en Omgeving (KOMO vzw), Vlotter Facilities, vzw Gummarus OLV (met negatief boekhoudkundig resultaat van -29.939,07 euro), CAW Boom Mechelen Lier, Mooss-Bamm (met negatief boekhoudkundig resultaat van -1.626,32 euro), Agentschap Integratie en Inburgering.

8. FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN

Goedkeuring herziene modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14 november 1983.

Zo moeten organisaties een verantwoordingsnota indienen tot een bedrag van 24.750 euro, voor grotere subsidies een jaarrekening.

9. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC).

De totale schuld stijgt in deze zevende aanpassing met 329.611 euro ten opzicht van de cijfers na AMJP6: totaal op te nemen leningen bedraagt zo 13.417.995 euro. De totale stadstoelage bedraagt over de ganse periode 336.617 euro minder dan bij de vorige aanpassing.

10. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 6 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

Hier zakt de totale schuld door deze aanpassing met 294.410 euro in vergelijking met de cijfers na AMJP6. De totale toelage over de ganse periode stijgt met 807.404 euro.

11. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020–2025 nr. 3 van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Energiepunt Mechelen.

De totale stadstoelage daalt na de aanpassing met 806.245 euro. De verminderingen in dotatie zijn een gevolg van de ‘inkanteling’ van personeel in de stadsorganisatie.

12. EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

Advisering begroting 2023 van Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw-evap).

In 2023 is er een stadstoelage van 1.260.558 euro voorzien voor J@M vzw. De exploitatie-uitgaven komen op 1.691.066 euro, waarvan 1.400.444 euro aan loonkosten.

13. EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

Advisering begroting 2023 vzw Brouwgebouw Lamot.

Er werd een extra toelage voorzien voor de hogere kosten en energie. De totale toelage van de Stad bedraagt 792.112 euro voor 2023. Wist je dat Lamot 426.400 euro voorziet voor nutsvoorzieningen?

14. FINANCIËN

Vaststelling tarieven voor leveringen en diensten die betrekking hebben op de watersanering door Pidpa-HidroGem.

Door de aanhoudende stijging van de energieprijzen en de opeenvolgende loonindexeringen worden de tarieven voor de leveringen en diensten voor watersanering vanaf volgend jaar aangepast.

15. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Doordat het huidige retributiereglement eind dit jaar afloopt, stelt de Stad een aangepast reglement voor met een periode van 3 jaar. De jaarlijkse verwachte meeropbrengst bedraagt 4.626 euro.

16. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast retributiereglement op levering van prestaties door stadsdiensten, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

De totale geschatte jaarlijkse meeropbrengst bedraagt bij de zevende aanpassing van het meerjarenplan (AMJP7) 159.205 euro. De retributie is gratis voor woningen die het SVK Mechelen in huur neemt, indien de woning voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen en voor woningen die het onderwerp vormen van een gemeentelijk initiatief ter bevordering van het verbeteren van de algemene woonkwaliteit binnen een specifiek vooraf afgebakende zone op het grondgebied.

17. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast belastingreglement op bestuurlijk in beslag genomen voertuigen, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Het is ons niet altijd duidelijk waarom sommige reglementaanpassingen in korte opeenvolgende tussenstappen gebeuren in plaats van één enkele beweging… Zo keurde de gemeenteraad nog maar in september een aanpassing goed van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP) waardoor ‘knallende’ of ‘boomende’ wagens in het vizier werden genomen en tijdelijk bestuurlijk in beslag genomen konden worden voor een maximumperiode van 72u. Met dit agendapunt wordt nu het toepassingsgebied van het belastingreglement op bestuurlijk in beslag genomen voertuigen uitgebreid tot deze categorie van in beslag genomen voertuigen. De inbeslagname voor voertuigen wegens een luide motor of uitlaatsysteem is enkel mogelijk als preventieve maatregel tussen 22u en 6u. Voor de inbeslagname van motorvoertuigen waarvan de geluidsinstallatie voor geluidshinder zorgt, geldt deze tijdsbeperking niet. Ook is nu voorzien dat de betaling van de belasting elektronisch gebeurt alvorens het voertuig te takelen.

18. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast belastingreglement op bedrijfsgebouwen of bedrijfsruimten die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

De jaarlijkse meeropbrengsten zijn reeds opgenomen. De tarieven worden verhoogd met 4%. Het basisbedrag van de heffing voor bedrijfsgebouwen bedraagt 18,12 euro/m² voor de vloeroppervlakte van het bedrijfsgebouw, vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen (minimaal: 4.387 euro en maximaal 114.400 euro).

19. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast belastingreglement op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstaand, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Ook hier worden de tarieven verhoogd met 4%. Zo wordt het basisbedrag voor woningen voortaan 4.387 euro. Voor gebouwen is dat voor het gebied ‘extra muros’ 29 euro/m², in het basisgebied is dat 54 euro/m² en in het kernwinkelgebied is het bedrag voortaan 76 euro/m². De formule voor het bedrag van de heffing blijft ongewijzigd en vind je ook terug op de site van onze Stad.

20. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast belastingreglement op bedrijfsruimten, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

De Stad schrapt de vrijstelling voor nieuwe vestigingen uit dit belastingreglement en verwijst hiervoor naar haar financiële toestand en de algemene inflatie.

21. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken, met ingang van 1 juli 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

En er volgen nog meer prijsstijgingen in belastingreglementen: zo zal bij een GAS-boete vanaf midden volgend jaar ook een administratiekost van 6 euro zitten, als belasting. Voor half 2023 en de jaren 2024-2025 verwacht de Stad een totaalopbrengst van 2,15 miljoen euro.

22. FINANCIËN-BELASTINGEN

Vaststelling aangepast belastingreglement op toestellen tot het bevoorraden van motorvoertuigen met brandstof, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Fossiele brandstof wordt extra belast met deze maatregel. Zo stijgt de belasting op een pomp op de openbare weg bijvoorbeeld met 400% naar 1.460 euro per bedieningsslang. De jaarlijkse meeropbrengst van alle aanpassingen in dit belastingreglement bedraagt 180.000 euro.

23. FINANCIËN-BELASTINGEN

Hernieuwing belastingreglement ‘Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB)’ betreffende het aanslagjaar 2023.

Het percentage van de belasting ‘aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting’ blijft op 6,8% staan. Deze belasting van de gemeente is een aanvullende heffing op de (federale) personenbelasting. Bij een percentage van 6,8% moet de belastingsplichtige Mechelaar voor elke 100 euro die-ie moet betalen voor de basisbelasting nog eens 6,8 euro (=100 euro x 6,8%) bijkomend betalen voor de gemeente. Het jaar 2023 is trouwens bijzonder: omwille van een aanpassing van de federale boekhouding zullen alle steden en gemeenten eenmalig 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten kunnen innen. Vandaar ook de hogere schatting van 36.858.545,77 euro voor het jaar 2023. De inning gebeurt door de federale overheid en wordt afgedragen aan de gemeente.

24. FINANCIËN-BELASTINGEN

Hernieuwing belastingreglement ‘Opcentiemen op de onroerende voorheffing’ betreffende het aanslagjaar 2023.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven vastgesteld op 1.100.

25. FINANCIËN-MEERJARENPLANNING

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 7 – deel stad.

Samen met het volgende agendapunt vormt de zevende aanpassing van het meerjarenplan de kern van het debat van deze zitting. Bekijk zeker nog even alle slides na via ons kortverslag van de verenigde raadscommissie. Enkele opmerkelijke elementen: de impact van de loonindexeringen zorgt voor een toename van 16,5 miljoen euro; de energiekost jaagt er mogelijks 5,7 miljoen euro bij; er volgt een eenmalige indexering van de retributies met 16% in 2023; er volgt een verhoogd dividend Iverlek van 400.000 euro voor gasactiviteit in 2025; de verkoop van patrimonium zorgt voor 4,8 miljoen euro extra – bij de ‘strategische verkopen’ zit ook de Zeeridder, de sporthal Winketkaai en sporthal Donkelei; de stijgende rente zorgt voor 1,8 miljoen euro extra uitgaven; en de impact van de inflatie en de loonindexeringen spelen natuurlijk ook bij de autonome gemeentebedrijven en gemeentelijke vzw’s die de grootste toelagetrekkers zijn.

Bron: slides verenigde raadscommissie

26. FINANCIËN-MEERJARENPLANNING

Goedkeuring aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 7 – deel OCMW, na vaststelling door de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2022.

Dit punt zit vervlochten in het voorgaande. Hadden we al gezegd om zeker de technische slides van de financieel directeur even door te scrollen?

27. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning prijssubsidie voor dienstjaar 2023 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang tot de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB MAC betaalbaar te stellen.

Weetje: laatst gaf schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen) mee, op een vraag van Vooruit-fractieleider Verbeurgt, dat de tariefwijzigingen die geregeld op de gemeenteraad passeren er mee voor helpen zorgen dat het autonoom gemeentebedrijf niet te veel winst maakt en zo de vennootschapsbelasting drukt. De prijssubsidie zelf wordt geraamd op een totaalbedrag van 5.066.553 euro (inclusief BTW) en is voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 van de Stad en AGB MAC.

28. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Goedkeuring aangepaste tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2023 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van toegang tot en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.

Het college van burgemeester en schepenen raamt het totaal bedrag van de prijssubsidie voor 2023 op 4.983.994 euro (inclusief BTW).

29. CULTUUR

Goedkeuring aangepast reglement ‘Toelagen aan professionele kunstenorganisaties’.

Het kunstendecreet voorziet een duurzaam subsidieperspectief voor grote kunstenhuizen. In dat licht fusioneren Kunstencentrum nona, Abattoir Fermé en Jazzlab en volgt vanaf 2023 een structurele Vlaamse subsidie van 10 jaar. Met de aanpassing van het toelagereglement voorziet de Stad dat kunstenorganisaties die fusioneren na hun fusie recht hebben op een dubbele basissubsidie; en voorziet de Stad ook nog een overgangsmaatregel om gefusioneerde kunstenorganisaties te behoeden voor een al te snelle krimp van hun stedelijke toelage.

30. KINDEROPVANG

Goedkeuring verlenging toelagereglement ter ondersteuning van kinderopvang voor baby’s en peuters, geldig vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Wist je dat er in 2022 een terugval was van het totaal aantal kindplaatsen? (Voornamelijk te wijten aan de sluiting van 2 kinderdagverblijven.) Maar door het dalend aantal 0-3 jarigen in datzelfde jaar was er toch een lichte stijging van het aantal plaatsen per 100 kinderen. Zelfs het hoogste aantal van de laatste jaren. Het toelagereglement wordt verlengd tot eind 2024.

31. SPORT

Goedkeuring overeenkomst tussen stad Mechelen, Ice Skating Center Mechelen BV en 7C Solarparken met betrekking tot beperkt Recht van Opstal fotovoltaïsche installatie.

De schaatsbaan verkende de opties voor de financiering van zonnepanelen en besloot met 7C Solarparken in zee te gaan. Zo kan de schaatsbaan 30% van de eigen energie opwekken aan 62 euro/MWh. Een investering vanuit de stad is niet van toepassing. Om de komende moeilijke maanden te overbruggen vraagt ISCM aan de stad om de afbetaling van de opstalvergoeding 2022 en de belasting op bedrijfsruimten 2022 af te betalen in meerdere schijven.

32. SOCIALE ECONOMIE

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Emino vzw voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Deze begeleidingstrajecten van Emino kennen een dubbel doel vanuit competentieversterking: ofwel ter voorbereiding op een leerervaring op de werkplek, ofwel als ondersteuning op de werkplek. De overeenkomst bepaalt onder meer de specifieke indicatoren die moeten worden behaald.

33. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Aanmoediging werken met talent’ met J@M vzw-evap voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

Sinds 2022 laat het Vlaams decreet ook toe om de zomerschool te organiseren voor kleuters. Het doel is om vanaf 2023 ‘Talent krijgt zomerkans’ uit te breiden met 180 kleuters en de doelgroep te verscherpen tot lager onderwijs en OKAN-onderwijs en zo 280 leerlingen te bereiken.

34. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties inzake werkings- en projectsubsidie in het kader van het subsidiereglement ‘Samen Tegen Armoede’.

Het subsidiereglement ter ondersteuning van deze lokale welzijns- en armoedeactoren houdt een werkingssubsidie in voor de cyclus van 3 jaar en een projectsubsidie die een specifiek thema in de kijker zet voor de cyclus van 2 jaar. Voor de projectsubsidies werd de focus gelegd op basisscholen die een project rond het armoedethema willen opzetten. Er waren 10 aanvragen voor de werkingssubsidies en 5 aanvragen voor de projectsubsidies. Stad Mechelen sluit zo samenwerkingsovereenkomsten met: vzw Cultuurcentrum Assyrisch Christelijke Gemeenschap Hesana; Blijhuis vzw; Go! BS De Spreeuwen; Go! BS Lyceum; Go! BSBO Den Anker; De Keeting vzw; De Lage Drempel vzw; Ecoso vzw; Sint-Lambertusschool; Sint-Pietersschool; Sint-Vincentiusvereniging Mechelen-Noord; Sint-Vincentiusvereniging Mechelen-Zuid; Wel en Wee vzw; Zwemmen in Brak Water vzw.

35. SOCIAAL BELEID

Samenwerkingsovereenkomsten tenderpartners ‘Samen Tegen Armoede’ en samenwerkingsovereenkomst Groep Intro vzw.
1) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten tussen de stad Mechelen en respectievelijk Vertrouwenscentrum Kindermishandeling – antenne Mechelen, SAAMO provincie Antwerpen vzw, Tejo vzw en Steunpunt Asiel & Migratie vzw voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2025.
2) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en Groep Intro vzw in functie van het sociaal restaurant De Refuge voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.

Binnen deze tenderovereenkomsten van 3 jaar wordt naar een engagement gevraagd ten opzichte van het kinderarmoedeplan en de samenwerking binnen de eerstelijnszone. SAAMO vzw krijgt jaarlijks 73.000 euro; het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling krijgt jaarlijks 40.000 euro; het Steunpunt Asiel & Migratie krijgt jaarlijks 190.000 euro; en Tejo vzw krijgt jaarlijks 27.000 euro toelage. De samenwerkingsovereenkomst met Groep Intro vzw wordt afgesloten voor één jaar: 60.000 euro als basisfinanciering en 71.426 euro voor de tegemoetkoming van de maaltijden voor mensen in armoede.

36. SOCIAAL BELEID

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst inzake dienstverlening aangepast vervoer met vzw Vlotter, afdeling Dienst Aangepast Vervoer (DAV) Rolkar Rivierenland, voor de periode van 1 januari 2023 tot 31 december 2023.

De samenwerkingsovereenkomst met de vzw Vlotter, afdeling DAV Rolkar Rivierenland, bepaalt dat de stad voor het kalenderjaar 2023 een toelage van 26.098,80 euro voorziet.

37. PREVENTIE

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM) vzw voor het jaar 2023 met het oog op de uitvoering van het programma Algemeen Jeugdwerk en het programma Specifiek Jeugdwerk.

De samenwerkingsovereenkomst is voor een jaar voorzien omdat volgend jaar de oefening gemaakt wordt hoe ROJM zich kan toespitsen op de kerntaak van jeugdhuiswerking en hoe de meisjeswerking maximaal kan opgenomen worden binnen het regulier aanbod van ROJM. Financiële impact: 483.700 euro.

38. FINANCIËN-TOEZICHT

Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door de stad Mechelen.

Deze lijst zat niet bij de persdocumenten, maar valt uiteraard wel via een openbaarheidsverzoek op te vragen.

39. MOBILITEIT

Parking Keerdok.
1) Goedkeuring subsidiereglement voor het inruilen van een bewonerskaart voor een bewonersabonnement in een deelnemende publieke parking.
2) Goedkeuring addendum aan overeenkomst met Indigo tot onroerende verhuur van het ‘parkeergedeelte gebouw Eandistip’ met verplichting tot exploitatie betreffende implementatie van dit subsidiereglement.

De bewoners uit het Begijnhof die hun bewonerskaart inleveren krijgen recht op een goedkoper bewonersabonnement in Parking Keerdok. Er wordt geen kostprijs betaald vanuit Stad Mechelen voor de toekenning van deze subsidie aan de bewoners. Dit wordt mee opgenomen in de totale exploitatiekosten. De subsidie bedraagt een korting van 50 euro per parkeerabonnement, waardoor dit voor een bewoner die een jaarabonnement neemt neerkomt op 15 euro per maand.

40. MOBILITEIT

Vaststelling aangepast retributiereglement inzake parkeren, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Na een buurtbevraging besliste het college om ook blauwe zone in te voeren in de wijk in de buurt van de Auwegemvaart (Dageraadstraat, Nattehofstraat, Lemmensstraat, Koolstraat, Auwegemstraat).

41. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring verplaatsen bestaande rooilijn met het oog op de aanpassing van de bestaande gemeenteweg binnen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project Rode-Kruisplein met een meergezinswoning, restaurant voor McDonalds, parking, en omgevingsaanleg (ter plaatse van perceel 502 B2), in toepassing van artikel 12 van het gemeentewegendecreet en in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Er werden geen bezwaren ingediend.

42. RUIMTELIJKE ORDENING

Goedkeuring van de zaak van de wegen en vaststelling van de nieuwe rooilijn binnen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het project Rode-Kruisplein met een meergezinswoning, restaurant voor McDonalds, parking, en omgevingsaanleg, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Er werden geen bezwaren ingediend.

43. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Stad / NMBS met betrekking tot de ondersteuning van Minder Hinder-werking binnen het project Stationsomgeving, voor de periode van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2025.

Het project Stationsomgeving zit in een nieuwe fase. De ondersteuning voor de Minder Hinder-werking is in dit opzicht geëvalueerd. De dienstenvergoeding voor de NMBS bedraagt 14.475 euro (inclusief BTW) per jaar.

44. OPENBAAR DOMEIN

Vaststellen wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-IPOD-1018 inzake de opdracht ‘Raamcontract onderhoud voetpaden en rijbanen in betonstraatstenen’.

Deze overheidsopdracht wordt geraamd op: 2.387.606,91 euro (inclusief BTW).

45. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring overdracht voormalig gasthuis, Keizerstraat 7 te Mechelen van Welzijnsvereniging Dodoens aan de stad Mechelen.

Voor de aankoop van het voormalig gasthuis betaalt de Stad 1.104.000 euro – daarbovenop bedraagt de registratie 200.000 euro.

46. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring kosteloze overdracht aan de stad van een perceel grond, gelegen aan de Leestsesteenweg 65 te Mechelen.

Volgens een eerder toegekende omgevingsvergunning moest eerst de kosteloze grondafstand gebeuren alvorens de werken konden starten.

47. VASTGOEDBELEID

Beslissing tot openbare verkoop van het pand gelegen te Heffen-Dorp 6bis.

Volgens de Stad wordt het dorpshuis van Heffen de laatste jaren maar occasioneel meer gebruikt, door de dorpsconsulent Heffen en Hombeek en door de Groendienst en verschillende verenigingen die het bovenste zaaltje huurden of gebruik maakten van het sanitair. Via Biddit kun je inzetten vanaf de minimumprijs van 190.000 euro.

Besloten zitting

48. GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

Aanstelling gewestelijke vaststellers OVAM voor handhaving zwerfvuil in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Een agendapunt met persoonsnamen eindigt alras achter gesloten deuren.

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn

1. FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN

Aktename jaarrekening 2021 van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Boom Mechelen Lier in het kader van de controle op de aanwending van de OCMW-toelage.

Omdat het CAW Boom Mechelen Lier een OCMW-toelage kreeg, krijgt de raad ook de jaarrekening voorgelegd ter controle.

2. FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN

Goedkeuring herziene modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen in het kader van de wet van 14 november 1983.

Dit punt herken je ook als het 8e agendapunt op de agenda van de gemeenteraad.

3. FINANCIËN-MEERJARENPLANNING

Vaststelling aanpassing meerjarenplan 2020-2025 nr. 7 – deel OCMW.

Je leest hiervoor best even de eerdere budgetdiscussies. Hadden we al gezegd dat de slides die de financieel directeur tijdens de Verenigde Raadscommissie erg verhelderend zijn?

4. FINANCIËN-TOEZICHT

Goedkeuring aangepast overzicht nominatieve subsidies die verstrekt worden door het OCMW Mechelen.

Ook hier zat deze lijst niet bij de persdocumenten. Opnieuw is een openbaarheidsverzoek hier het medicijn.

As Gau Paust bouwt mee aan een transparantere stad omdat burgers het recht hebben te weten wat er in hun naam gebeurt en daar fier op willen zijn. Met Gemeenteraad Live kan elke Mechelaar meepraten én -volgen met de raadszitting via de website van dit hyperlokaal magazine of via Twitter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s