Gemeenteraad Live 23/01: voorbeschouwing

Wil je ook weten wat er straks weer in jouw naam wordt beslist of kom je toch liever pas achteraf uit de lucht gevallen? Volgers van het onafhankelijk magazine As Gau Paust weten wel beter en lezen elke maand onze voorbeschouwing op de agenda van de Mechelse gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Nieuw hier? Maak dit dan voortaan ook jouw vaste kost.

Foto: Margaretha van Oostenrijk volgens DALL-E

Wist je dat je op maandagavond 23 januari vanaf 20:00 hier ook mee kunt volgen met ons live verslag van de Mechelse gemeenteraad?

Agendapunten van de Stadslijst. Dit zijn de thema’s die de absolute meerderheid op de agenda van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 23 januari heeft gezet. (Figuur: AGP)
Gemeenteraad17 agendapunten
4 toegevoegde punten
5 mondelinge vragen
Raad voor Maatschappelijk Welzijn4 agendapunten

Agenda Gemeenteraad

1. Politieke organen-werking

Wijziging samenstelling college van burgemeester en schepenen.
1) Aktename ontslag zevende schepen per 1 februari 2023.
2) Aktename aanstelling zevende schepen met ingang van 2 februari 2023.

Gemeenteraadslid – en tot voor kort de woordvoerder van Vlaams minister Somers – Arthur Orlians (Open VLD) neemt het schepenlint over van Koen Anciaux, die zelf de omgekeerde beweging maakt en op zijn beurt naar het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers trekt als adjunct-kabinetschef. Aan het begin van deze legislatuur klonk het nog dat Vicky Vanmarcke halverwege de legislatuur Anciaux zou vervangen als schepen, maar met het vertrek van Bart Somers naar de Vlaamse regering promoveerde toenmalig schepen Alexander Vandersmissen tot waarnemend burgemeester en kwam er in oktober 2019 sneller dan verwacht een plekje vrij voor de voormalige kabinetsmedewerkster van burgemeester Somers. Vandersmissen zelf werkte in een erg ver verleden nog op het kabinet van Somers toen die laatste minister-president was van Vlaanderen. Anciaux zelf was maar liefst 22 jaar lang schepen voor onze stad.

2. Besluiten burgemeester

Bekrachtiging besluit burgemeester van 19 december 2022 tot opheffing besluit burgemeester van 16 december 2022 houdende de toelating om te schaatsen op de Bleukensweide te Leest.

Het voordeel van dergelijke in de tijd achterhaalde besluiten van de burgemeester is dat je anders zou vergeten dat het deze winter toch al even goed gevroren heeft…

3. Besluiten burgemeester

Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 31 december 2022, inzake het verbod op het ontsteken van vuurwerk op nieuwjaarsnacht.

Ook nu is de politieverordening gedateerd. Waarom kan er in een radicaal digitaal tijdperk – waarin onze stad nota bene een voortrekkersrol wil spelen als gemeente zonder gemeentehuis – hiervoor geen digitaal alternatief gevonden worden?

4. Financiën-toezicht erediensten

Protestantse kerk Mechelen Noord.
1) Goedkeuring meerjarenplanwijziging.
2) Aktename budget 2023.

Er is een exploitatietekort van 22.380,97 euro en daardoor een exploitatietussenkomst van de Stad nodig…

5. Financiën-belastingen

Vaststelling aangepast belastingreglement op masten en pylonen, met ingang van 1 januari 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Een arrest van de Raad van State van 13 april 2021 oordeelde onder meer dat de termijn van aangifte in het belastingreglement zelf moest bepaald zijn en ook minstens een minimumtermijn. De stad zal in de belastingverordening niet langer nog louter verwijzen naar de termijn die op het aangifteformulier is vermeld, maar zelf een duidelijke uiterste aangiftedatum laten opnemen.

6. Bestuur

Kennisname van de overzichtslijst per 1 januari 2023 van de politieke organen, van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad, van de verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan de stad deelneemt en van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel uitmaakt

Dankzij het Decreet Lokaal Bestuur krijgt de gemeenteraad een overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen van de stad en van de deelname van de stad aan alle intergemeentelijke verenigingen, andere verenigingen, stichtingen en vennootschappen.

7. Welzijnsverenigingen

Aktename verslag algemene vergadering Audio van 16 december 2022.

Tip voor de geïnteresseerde, meedenkende Mechelaar: dankzij een eenvoudig openbaarheidsverzoek waarbij je een digitaal kopietje vraagt van dit verslag aan onze Stad krijg je binnen een termijn van 20 dagen een afschriftje in je mailbox. Dit punt staat ook op de agenda van raad voor maatschappelijk welzijn.

8. Duurzame ontwikkeling

Aktename ‘Vlaams Betonakkoord, ambities en te ondernemen acties’, inclusief engagementsverklaring.

Volgens de Stad ondertekenden al een hele reeks bouwbedrijven, sectorfederaties, agentschappen, kennisinstellingen het Betonakkoord (zoals Jacobs Beton, Groen Beton Vert, Embuild, Buildwise, Vlaanderen Circulair, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, De Vlaamse Waterweg, VSOR, NAV), maar zou Mechelen het eerste lokaal bestuur zijn die dat doet. De ondertekening is een signaal aan de betonindustrie en bouwsector om de klimaatambities te behalen… Bijvoorbeeld via doelstellingen om tegen 2030 voor elke toepassing van beton het meest geschikte duurzame betonmengsel te gebruiken – aangevuld met bijhorende acties. De Stad stelt voor dat de verschillende stadsdiensten, onder begeleiding van de experte circulair bouwen bij team Klimaat, de doelstellingen en acties implementeert in visiedocumenten, roadmaps, planningsinstrumenten, aanbestedingen…

9. Sociaal Beleid

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Ecoso vzw voor de periode van 01/02/2023 tot 31/12/2025 in functie van het verderzetten van het voedseldistributieplatform Foodsavers.

Ecoso vzw is ontstaan uit de fusie van de voormalige Kringwinkel en ’t Atelier. Ecoso voorziet onder meer kringwinkels, een fietsatelier, een houtatelier, fietspunt, een fietsotheek en voedseldistributie. De Stad verlengt de samenwerkingsovereenkomst met drie jaar. De Vlaamse subsidie ‘Sociale distributieplatformen naar voedselhubs 2021’ die nog loopt tot eind november 2025 levert de stad een toelage van 144.017,49 euro. Deze toelage wordt mee opgenomen in het totaalbedrag dat de Stad zal voorzien voor de vzw. De jaarlijkse toelage van de stad bedraagt 77.000 euro.

10. Straatnaamgeving

Principiële vaststelling van de wijziging van de straatnaam Van Kerckhovenstraat naar Stephensonstraat.

Geen één, maar drie principiële vaststellingen van straatnamen. Het voorstel om de zwaar omstreden Van Kerckhovenstraat om te dopen tot de Zusterkens der Armenstraat deed de buurt steigeren. Het alternatief werd uiteindelijk Stephensonstraat, een verwijzing naar de treinen die op 5 mei 1835 in konvooi van Brussel naar Mechelen reden waaronder ook de stoomlocomotief de Stephenson.

11. Straatnaamgeving

Principiële vaststelling van de straatnaam Nini Tremeriestraat voor de aanleg van de nieuwe wegenis (aftakking Tivolilaan).

De Mechelse Nini Tremerie (1945-2020) was onder meer medeoprichter van de geburenkring Otterbeek, opperdekenin van de Mechelse Geburenkringen en verdienstelijke Mechelaar 2016.

12. Straatnaamgeving

Principiële vaststelling van de padnaam Voskespad voor de aanleg van de nieuwe wegenis (fase 2 van de Komet-site)

De naam verwijst naar de meubelfabriek ‘De Vos’ die er vroeger op de site stond. Dat er niemand de Zorro-weg heeft voorgesteld… 😇

13. Ruimtelijke ordening

Goedkeuring gewijzigde samenstelling GECORO 2019-2024, laatst goedgekeurd in zitting van gemeenteraad 26 september 2022.

De N-VA krijgt met oud-gemeenteraadslid Anne Delvoye een nieuwe waarnemer. Namens de fietserbond is Jorre Vannieuwenhuyze voortaan het effectief lid.

14. Stadsontwikkeling

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgbedrijf Rivierenland en Stad Mechelen in het kader van de ontwikkeling site Zwartzustersvest als Woonzorgsite.

In haar advies laat de financieel directeur van de Stad weten akkoord te gaan, maar merkt op dat de concrete invulling pas kan gebeuren op voorwaarde dat hiervoor kredieten worden vrijgemaakt binnen het bestaande meerjarenplan van zowel Zorgbedrijf als Stad.

15. Stadsontwikkeling

Site Battelsesteenweg 50. 
1) Vaststelling wijze van gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-P&P-1020 inzake de opdracht ‘Opmaak van een masterplan voor de site Battelsesteenweg 50 te Mechelen’.
2) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen stad en Ecoso VZW.

Deze overheidsopdracht (onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) wordt geraamd op 50.215 euro. Het is een gezamenlijke opdracht waarbij de Stad de procedure zal voeren en in naam van Ecoso VZW bij de gunning van de opdracht zal optreden.

16. Stadsontwikkeling

Voorlopige vaststelling opheffen buurtwegen nummer 28/29 en voetweg nummer 68 en deel van de Motstraat, gelegen op het terrein van de Centrale Werkplaatsen.

Het Vlaams Departement Omgeving stelde namelijk, tijdens een projectvergadering in september vorig jaar, dat men eerst een afzonderlijke procedure dient te volgen tot opheffing van een deel van de Motstraat en de buurtwegen met nummer 28 en 29 voorafgaand aan de beslissing van de omgevingsvergunningsaanvraag van het nieuw logistiek centrum. Voor de ontwikkeling van het projectgebied Ragheno staat er namelijk een nieuw logistiek centrum (NLC) in de stijgers binnen de toekomstige eigendomsgrenzen van de Centrale Werkplaats/NMBS ter vervanging van twee bestaande loodsen die gelegen zijn binnen het projectgebied. Dit vergunningsdossier is in opmaak.

17. Openbaar domein

Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-OD-1025 inzake de opdracht ‘Mechelen – Herinrichting – Schaliënhoevedreef / Magdalenasteenweg / Brugstraat’.

Deze overheidsopdracht wordt geraamd op 939.211,61 euro (inclusief BTW). Prijs is het enige gunningscriterium.

4 Toegevoegde punten

VBDeelfietsen aan afgeschafte bushaltes wegens wegenwerkenKluppels
N-VAOnline publiceren van verslagen en adviezen van adviesradenPerdaens
N-VAProblematiek aan jongerensite Douaneplein-De LoodsHendrickx
VooruitTekort aan bankautomatenVerbeurgt

5 mondelinge vragen

VRAAG 1

Natuurpark Rivierenland–groenscherm aan industrie Noord Battel.

Bert Delanoeije (Groen) vraagt aan het stadsbestuur om in de zone tussen de grote vijver van Battenbroek en de gebouwen en loskades van industrie Noord, onder meer een voldoende hoog opgaand groenscherm aan te laten planten.

VRAAG 2

Overslaghal Ivarem Muizen.

VB-raadslid Van den Bosch vraagt onder meer wat de Stad zal ondernemen mocht er na de bouw toch geurhinder worden vastgesteld.

VRAAG 3

Schietincident park Papenhof.

N-VA-fractieleider Hendrickx vraagt of er nog andere incidenten gekend zijn.

VRAAG 4

Nieuwe acties inzake parkeerbeleid m.b.t. kernwinkelgebied.

N-VA-raadslid Den Roover heeft vragen bij het verdwijnen van het derde uur gratis parkeren in de centrumparkings.

VRAAG 5

Schietincident Papenhof.

Ook Vooruit-fractieleider Verbeurgt heeft vragen bij het schietincident en de impact van de drugstrafiek.

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

1. Bestuur

Kennisname van de overzichtslijst per 1 januari 2023, van de politieke organen, en van alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waaraan het OCMW deelneemt.

Dit is hetzelfde punt dat zonet nog op de gemeenteraad geagendeerd stond.

2. Welzijnsverenigingen

Aktename verslag algemene vergadering Audio van 16 december 2022.

Ook dit punt passeerde zonet nog op de gemeenteraad.

3. Sociale zaken

Goedkeuring verlengen samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Mechelen en CAW Boom Mechelen Lier vzw voor de tijdelijke woonbegeleiding van Oekraïense vluchtelingen voor de periode 01-01-2023 tot en met 31-12-2023.

In 2022 bedroeg de maandelijkse toelage aan het CAW 22.800 euro/maand. Omwille van de stijgende loonkosten verhoogt CAW de maandelijkse bijdrage met de gezondheidsindex (december 22) tot 23.342,07 euro/maand. De volledige bijdrage voor 2023 bedraagt zo 280.104,88 euro. Bij de verdere opvang van Oekraïense vluchtelingen in 2023 wordt gestreefd naar budgetneutraliteit waarbij de uitbatingskosten van de tijdelijke opvang op de site Montreal worden gecompenseerd door de subsidies van hogere overheden en de bijdrage van de Oekraïense vluchteling vanuit het equivalent leefloon voor het gebruik van de opvang.

4. Stadsontwikkeling

Goedkeuring leidraad ‘Verkoop onder voorwaarden: project Hof van Egmont’.

Voor de verkoop van het Hof van Egmont werd een leidraad opgemaakt. Voor de beoordeling voorziet de leidraad 60 punten voor het financieel voorstel, de projectinvulling is goed voor de overige 40 punten. Enkel de kandidaten die 50% scoren op elk onderdeel zullen weerhouden worden voor de vervolgstappen. Bij de beoordelingscommissie zit voor de algemene beoordeling ook het Vast Bureau met waarnemend burgemeester Vandersmissen en de schepenen Princen en Geypen. De start van de besprekingen met de weerhouden kandidaten is al voor eind juni voorzien.


Ik denk graag mee

€ 15,00

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s