Gemeenteraad Live 27/02: onze stagiair-bot maakte de voorbeschouwing

Dit keer is onze voorbeschouwing op de agenda van de komende raadszitting het werk van onze stagiair-bot op de redactie. We lieten namelijk de artificieel intelligente ‘chatGPT’ los op de ontwerpbesluiten van de Mechelse gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Daarbij gaven we als opdracht onder andere mee om elk punt met een lichte tongue-in-the-cheek te becommentariëren… Toegegeven, af en toe heeft de eindredactie een beetje moeten ingrijpen.

Wist je dat je ook op maandagavond 27 februari vanaf 20:00 opnieuw mee kunt volgen met ons live verslag van de Mechelse gemeenteraad?

Agendapunten van de Stadslijst. Dit zijn de thema’s die de absolute meerderheid op de agenda van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 27 februari heeft gezet. (Figuur: AGP)
Gemeenteraad25 agendapunten
1 besloten punt
12 mondelinge vragen
Raad voor Maatschappelijk Welzijn3 agendapunten

Agenda Gemeenteraad

1. BURGERPARTICIPATIE

Voorstel burger: ‘Enkelrichting Vesten’.

Mechelaar Carl Bols, de initiatiefnemer van de actiegroep ‘Red de Vesten’, heeft een voorstel ingediend om inspraak te krijgen in het vestenproject van de stad. Dat ‘voorstel van de burger’, zoals dat in vakjargon heet, werd ondersteund door minstens 280 handtekeningen van Mechelaars ouder dan 16 jaar. Bols zal op maandag 27 februari rond 20:00 zijn toelichting geven op de zitting van de Mechelse gemeenteraad samen met Willem Dewit.

2. POLITIEVERORDENINGEN

Bekrachtiging politieverordening, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de burgemeester op 26 januari 2023, tot toepassing van de “algemene politieverordening met oog op het in plaats stellen van een structurele werkwijze bij thuiswedstrijden van KRC Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het voetbalseizoen 2022-2023” voor de voetbalwedstrijd KRC Mechelen – Berchem Sport op datum van 4 februari 2023.

Het is weer tijd voor onze favoriete bezigheid: politieverordeningen bij hoogdringendheid! Deze keer gaat het om een structurele werkwijze bij thuiswedstrijden van KRC Mechelen, waar blijkbaar het hooliganisme hoogtij viert. Gelukkig heeft de burgemeester al een politionele risicoanalyse gedaan en kunnen we zonder verder onderzoek volledig vertrouwen op zijn beslissing. Wie had gedacht dat een voetbalwedstrijd zoveel politieke besluitvorming kon vereisen?

3. POLITIEVERORDENINGEN

Vaststelling ‘Politieverordening voor de toepassing van de “algemene politieverordening met oog op het in plaats stellen van een structurele werkwijze bij thuiswedstrijden van YR KV Mechelen met een verhoogd veiligheidsrisico tijdens het voetbalseizoen 2022–2023” op de voetbalwedstrijd YR KV Mechelen – SV Zulte Waregem op datum van 28 februari 2023′.

Voetbal is de grootste bijzaak in het leven. Maar helaas brengt het soms ook de nodige bijzaken met zich mee. Zoals het opstellen van politieverordeningen om ervoor te zorgen dat supporters niet met elkaar op de vuist gaan.

4. FINANCIËN

Advisering rekening 2022 / eindrekening van de Protestantse Parochie Mechelen-Zuid.

Het is officieel: de Protestantse kerkgemeente Mechelen-Zuid stopt ermee. Het college ontving een brief waarin de Verenigde Protestantse Kerk in België het einde van de activiteiten aankondigt. De gemeente hielp ervoor zorgen dat de rekeningen netjes worden afgesloten, maar het grootste nieuws is toch wel dat het saldo op de bankrekening van de kerkgemeente op nul euro staat.

5. FINANCIËN

Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.

1) Aktename definitief opgenomen renteloze lening.

2) Vaststellen finale aflossingstabel.

In de financiële wereld gebeurt er blijkbaar toch nog wel eens iets renteloos, zo bewijst het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen. De stad heeft hen namelijk een renteloze lening van 2 miljoen euro verstrekt, bedoeld om energiebesparende investeringen in Mechelse woningen te financieren. Het geld werd netjes verdeeld, 1,68 miljoen euro kwam uiteindelijk bij de eigenaren van die woningen terecht. En nu is het tijd om de aflossingstabel vast te stellen, want niets in het leven is gratis, zelfs geen renteloze lening.

6. AUTONOME GEMEENTEBEDRIJVEN

Toekenning prijssubsidie dienstjaar 2023 aan het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) voor het verlenen van toegang tot de culturele activiteiten georganiseerd door AGB MAC volgens de voorgelegde tarievenlijst en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB MAC betaalbaar te stellen.

AGB MAC vraagt een prijssubsidie aan de Stad Mechelen om de toegang tot culturele activiteiten toegankelijk te houden voor alle Mechelaars. Het college van burgemeester en schepenen vindt de tarieven te hoog en niet sociaal aanvaardbaar, dus het is de moeite waard om te zien welke tarieven zij zullen voorstellen. Erfgoeddag in Hof van Busleyden en Het Predikheren zijn enkele van de activiteiten die door deze subsidie ondersteund zullen worden.

7. KLIMAAT

Mechelen klimaatneutraal.

1) Goedkeuring ‘Emissie-inventaris 2020 stad Mechelen – Stappen naar een Klimaatneutraal Mechelen’.

2) Aktename ‘Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)-rapport 1.0 + 2.0 Mechelen’.

Mechelen, stad van de toekomst. Althans, dat is de ambitie van de stad. En met het agendapunt over klimaatneutraal worden, lijkt de stad op de goede weg te zijn. Maar, zoals zo vaak in het leven, is het halen van doelstellingen geen makkelijke opgave. Uit de emissie-inventaris van 2020 blijkt namelijk dat de stad haar doelstelling van -20% minder broeikasgassen niet heeft gehaald. En hoewel de stad inmiddels is aangesloten bij het Lokaal Energie- en Klimaatpact en de bijbehorende rapportages verplicht zijn gesteld, blijft het afwachten of de stad haar ambitieuze doelen kan behalen.

8. DUURZAME ONTWIKKELING

Plaatsing zonnepanelen.

1) Goedkeuring overeenkomst tot vestiging van een concessie van 15 jaar tussen Stad Mechelen en Ecopower erkende coöperatieve vennootschap voor het plaatsen van een PV-installatie op het dak van Depot Rato.

2) Goedkeuring stroomafnameovereenkomst van 15 jaar tussen Stad Mechelen en maatschappij Ecopower – Zuidtrant – Zonnewind – Campina Energie naar aanleiding van het plaatsen van een PV-installatie op het dak van Depot Rato.

Als het van de stad afhangt, zullen zonnepanelen binnenkort op de meest onverwachte plaatsen opduiken. Zo werden al 2 sporthallen en een lokaal dienstencentrum van zonnepanelen voorzien. Het nieuwste project? Een zonnepaneelinstallatie op het dak van Depot Rato, waarbij de stad Mechelen 15 jaar lang een vaste prijs betaalt voor de lokaal verbruikte hernieuwbare stroom. Wie had ooit gedacht dat een depot een plek zou kunnen zijn waar de zon volop schijnt?

“Jouw stijl mag een heel klein beetje tongue-in-the-cheek zijn maar hou het altijd correct en voldoende neutraal.” Kort fragmentje uit de uitgebreide ‘prompt’ aan onze stagiair-bot. (Beeld: DALL-E)

9. DUURZAME ONTWIKKELING

Goedkeuring addendum bij de subsidie- en samenwerkingsovereenkomst met handelaarsvzw Mechelen Meemaken van 23 mei 2022 m.b.t. pilootproject ophaling en verwerking bio-organisch afval horeca.

Het stadsbestuur van Mechelen slaat de handen in elkaar met de horecasector om aan de verplichte selectieve inzameling van keukenafval te voldoen. Het restbudget van de elektrische kussens blijkt voldoende om dit project te financieren. Wie had ooit gedacht dat een duurzame terrasverwarming zo’n grote impact zou hebben op de Mechelse afvalverwerking…?

10. MONDIAAL BELEID

Toekenning toelage voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Na een verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië hebben honderdduizenden mensen dringend noodhulp nodig, wat leidde tot de beslissing van het stadsbestuur om 10.000 euro te schenken aan het Belgisch Consortium voor noodhulp. Een kleine som voor een onoverkomelijke ramp, maar elke euro telt.

11. SOCIAAL BELEID

Maaltijden in de dorpen.

1) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie “warme maaltijd in Battel, Hombeek, Heffen, Muizen en Walem”.

2) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie “warme maaltijd” in Leest.

3) Goedkeuring tegemoetkoming vanuit de stad aan Zorgbedrijf Rivierenland en OKRA Leest in het kader van de toekenning van het kansentarief.

De Krone kon niet langer de maaltijden in de dorpen voorzien en dus werd een nieuw aanbod gezocht. Het onderzoek om dit aanbod te kunnen voorzien, leverde interessante inzichten op. Onder andere dat er geen eenvormig aanbod mogelijk is, dat elke locatie verschillend is en dat er een gebrek aan tijd en mogelijkheden is bij bedrijven. Het is dus niet zo simpel om een dergelijk aanbod te organiseren. Hopelijk houdt deze nieuwe samenwerking in de toekomst wel stand en kunnen senioren nog steeds genieten van de gezelligheid tijdens het eten.

12. WOONBELEID

Beslissing tot uittreding stad Mechelen als aandeelhouder van Volkswoningen Duffel cvba, voorafgaand aan de fusie tussen Volkswoningen Duffel cvba en de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting cvba.

De stad Mechelen staat voor een belangrijke beslissing in het kader van het Vlaamse woonbeleid: uittreden als aandeelhouder van Volkswoningen Duffel cvba, voorafgaand aan de fusie tussen Volkswoningen Duffel cvba en de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting cvba. Dit is nodig omdat de Vlaamse Codex Wonen voorschrijft dat sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren één woonactor moeten vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Stad Mechelen moet dus rekening houden met de toekomstige fusie van Woonpunt Mechelen en SVK Mechelen tot één woonmaatschappij.

13. RUIMTELIJKE ORDENING

Adviseren ontwerp ‘Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen’.

We kunnen stellen dat het beleidsplan ruimte de afgelopen jaren een weg heeft afgelegd die even indrukwekkend als omslachtig is. Het proces begon in 2018 met de goedkeuring van de nota ruimte en het duurde tot eind 2022 om het huidige ontwerpplan te bereiken. Het ontwerp bevat vier ruimtelijke principes en zeven strategieën, waaronder een sluitend locatiebeleid voor (hoog) dynamische functies en het verminderen van versnippering. Het feit dat de gemeenteraad advies kan uitbrengen op het ontwerp is cruciaal, en de openbare raadpleging loopt tot 15 maart 2023, wat de raad genoeg tijd geeft om een weloverwogen advies te formuleren.

14. STADSONTWIKKELING

Goedkeuring ‘Voorlopige beheerovereenkomst Stationsomgeving Mechelen’ tussen stad Mechelen en NMBS NV van Publiek Recht, Directie Stations.

In deze overeenkomst staan de afspraken tussen de stad Mechelen en de NMBS over het beheer van de stationsomgeving. Omdat er de komende jaren nog heel wat werken gepland staan, is het slechts een tijdelijke overeenkomst. De raming voor het onderhoud bedraagt 17.497 euro per jaar.

15. STADSONTWIKKELING

Vaststelling wijze van gunnen bij wijze van de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2023-OO-IPOD-1030 inzake de opdracht ‘Aanstelling ontwerper voor 1. Het ontwerp van de 5 parkkamers in de centrale parkfiguur van de Ragheno-site, 2. Het begeleidend communicatie- en participatietraject, 3. Het ontwerp van de Arsenaalbrug’.

De Ragheno-site krijgt groene parkkamers. Maar voordat het zover is, moet er eerst nog een ontwerper aangesteld worden voor het ontwerp van de parkkamers, de begeleiding van het communicatie- en participatietraject en het ontwerp van de Arsenaalbrug. De opdracht wordt geraamd op bijna € 1,2 miljoen. De gemeente stelt voor om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. Een van de gunningscriteria is de uurprijs van de begeleider van het participatietraject, dat goed is voor 10 punten.

16. OPENBAAR DOMEIN

Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure met prijs als enig gunningscriterium aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2023-OO-IPOD-1033 inzake de opdracht ‘Herinrichting van het Plaisanceplein en de Ridder Dessainlaan’.

De stad Mechelen heeft een nieuwe opdracht voor ogen: de herinrichting van het Plaisanceplein en de Ridder Dessainlaan. De opdracht omvat verschillende werken, zoals de infrastructuur en verhardingen aanleggen, lijnvormige elementen installeren en groenvoorziening aanbrengen. De uitgave voor de opdracht wordt geraamd op € 240.345,69, inclusief btw. Het voorstel is om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

17. OPENBAAR DOMEIN

Definitieve vaststelling verlegging van rooilijn ter hoogte van de Kleine Nieuwedijkstraat 71 te Mechelen.

Na een lange voorgeschiedenis die begon met een huurpand en eindigde met een openbaar onderzoek, ligt er nu een ontwerpbesluit voor om de rooilijn te verleggen voor het verkopen van de voortuin en bijbehorende gebouwen van Kleine Nieuwedijkstraat 71 in Mechelen. Een procedure die besproken werd met het kadaster en waarvan de dienst Openbaar Domein van 4 oktober 2022 tot 3 november 2022 een openbaar onderzoek instelde. Geen bezwaren werden ingediend, dus wordt deze verlegging nu voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

18. MOBILITEIT

Vaststelling wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1e fase kandidaatstelling, 2e fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van de selectieleidraad 2022-OO-MOB-1023 inzake de opdracht ‘Het leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een dynamisch verkeersgeleidingssysteem voor stad Mechelen’.

De stad Mechelen heeft plannen om een dynamisch verkeersgeleidingssysteem te installeren en zoekt nu een leverancier. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.000.000, inclusief 21% btw. De opdracht zal worden gegund via een mededingingsprocedure met onderhandeling. Na goedkeuring door de gemeenteraad, zullen de kandidaten worden geselecteerd, waarna de goedkeuring van het bestek en de selectie van kandidaten gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Het lijkt een forse investering te zijn voor de stad, maar het is te hopen dat het bijdraagt aan een betere doorstroming van het verkeer in Mechelen.

19. STRAATNAAMGEVING

Definitieve vaststelling van de straatnaam Annie Van Bosstraetenstraat voor de verkaveling Watertorenstraat in Muizen.

Na het doorlopen van alle stappen om de straatnaam vast te leggen, wordt de definitieve vaststelling van de naam Annie Van Bosstraetenstraat voor de verkaveling Watertorenstraat in Muizen voorgelegd aan de gemeenteraad zonder bezwaren tijdens het openbaar onderzoek.

20. STRAATNAAMGEVING

Principiële vaststelling padnaam Mouterijpad voor aanleg nieuwe wegenis op site Trap/Inofer – wijk Guldendal.

Mechelen krijgt er binnenkort een nieuw pad bij en dat moet natuurlijk een naam krijgen, daarom wordt er voorgesteld om het Mouterijpad te noemen, als verwijzing naar de vroegere mouterij op deze locatie en de uitgebreide bierbrouwbedrijvigheid in Mechelen.

21. STRAATNAAMGEVING

Principiële vaststelling van de padnaam Bertha de Blezerpad voor de aanleg van de nieuwe wegenis op de site Guldendijk.

Mechelen zoekt een naam voor een nieuw aan te leggen pad en heeft daarbij de keuze tussen Etterjefkepad en Bertha de Blezerpad, beiden met een link naar de Mechelse kantproductie, maar de stadsarchivaris wil hier ook graag ‘Kantpad’ of ‘Kantklospad’ aan toevoegen – wat zal de gemeenteraad beslissen?

Wij maakten gebruik van de betaalde versie van chatGPT omdat we ons wilden verzekeren van de toegang tot de druk bevraagde servers van deze A.I.-chatbot. Toch hadden we binnen één uur tijd nog teveel antwoordversies opgevraagd waardoor we eventjes geen toegang meer kregen tot de dienst… (Beeld: DALL-E)

22. VASTGOEDBELEID

Beslissing tot verkoop perceel grond gelegen Oude Baan 136+ te Walem door de stad Mechelen aan Iverlek.

De stad Mechelen gaat beslissen over de verkoop van een perceel grond aan Iverlek, gelegen aan de Oude Baan in Walem. De grond is momenteel eigendom van de stad Mechelen en de elektriciteitscabine op het perceel is van Fluvius. Fluvius heeft aangegeven dat ze het perceel willen kopen, zodat ze volledige eigenaar zijn van de grond en de cabine, om zo een overbouw toe te staan voor een nieuwbouwproject van ARAS bvba. Het perceel wordt geschat op 7.500 euro en de kosten verbonden aan de verkoop zijn voor de koper.

23. VASTGOEDBELEID

Beslissing tot verkoop door stad Mechelen aan Pinus Mugo nv van een deel van de restpercelen gelegen Mechelsveld, nabij Antoon Spinoystraat.

De stad Mechelen is eigenaar van deze restgronden naast de spoorwegberm ter hoogte van Mechelsveld. Het bod van MG Real Estate NV werd reeds goedgekeurd in de gemeenteraad van oktober 2022 en de notaris heeft intussen een ontwerpakte opgemaakt.

24. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring kosteloze overdracht aan de stad Mechelen van een perceel grond gelegen Wupstraat 38 te Muizen.

Het gaat om lot 4 van de verkaveling aan de Wupstraat 38 in Muizen, dat bestemd is voor het openbaar domein. Het voorstel tot overdracht kadert binnen de realisatie van een rooilijnenplan uit 1980 en wordt vastgelegd in een notariële akte.

25. VASTGOEDBELEID

Goedkeuring kosteloze overdracht aan stad Mechelen van een perceel grond gelegen aan de Noordstraat te Mechelen.

Het betreft een strook grond die na de verkaveling van een woongebied op kosten van de vergunninghouder werd aangelegd en gratis aan de stad moet worden overgedragen. De overdracht is wettelijk vastgelegd in een notariële akte en vereist goedkeuring van de gemeenteraad.

Besloten zitting

26. GAS

Aanstelling en opheffing aanstelling gewestelijke vaststellers OVAM voor handhaving zwerfvuil in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Het is begrijpelijk dat er geen publiek of pers aanwezig mag zijn bij het agendapunt over de aanstelling en opheffing van gewestelijke vaststellers voor handhaving van zwerfvuil in het kader van de reglementering omtrent de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Het gaat hierbij om de benoeming en ontslag van individuele personen, wat valt onder de persoonlijke levenssfeer en privacy van deze personen. Het is daarom belangrijk dat dit proces vertrouwelijk blijft en dat de privacy van de betrokken personen wordt gerespecteerd.

12 toegevoegde punten

VBOmgevingsvergunning voor bouw studentenkamersFrançois
VBZwarte lijst amokmakers De LoodsFrançois
VBExtra camerabewaking oude StadsmagazijnKluppels
N-VATijdelijk opschorten knip Kleine Nieuwedijkstraat bij begrafenisplechtighedenHendrickx
PVDACampagne vapenTuypens
CD&VBijsturing circulatie Guido GezellelaanDeleus
CD&VTellingen Vesten – Suggesties verbeteringenLauwers
VooruitHannah Arendt Instituut en AMAIVerbeurgt
VooruitRainbow AmbassadorsVerbeurgt
VooruitCampagne tegen toenemend geweld op en intimidatie van zorgpersoneel, publieke functies en gezagsdragersVerbeurgt
PVDAHerziening nieuwe Mechelse evenementenkalenderTuypens
VooruitOttertrotterVerbeurgt

3 mondelinge vragen

VRAAG 1: Horeca stationsbuurt

Het aantal horecazaken bij het station van onze stad neemt de laatste tijd opvallend af, zo stelt Marc Hendrickx (N-VA) in zijn mondelinge vraag aan het stadsbestuur. Zijn vraag luidt: “Welke concrete stappen zet het stadsbestuur terzake?” en “Hoe wil het stadsbestuur op termijn de Horeca-activiteiten doen terugkeren in – en omtrent het stationsplein en bij uitbreiding de wijk?”

VRAAG 2: Vervallen Mechelenbonnen

Raadslid Katleen Den Roover (N-VA) wil tijdens de gemeenteraad weten wat het bedrag is van de vervallen Mechelenbonnen en of er een tool kan komen om bonnen te registreren en te herinneren aan de vervaldatum. Ook stelt ze de vraag of het mogelijk is om de geldigheid van de bonnen tegen een kleine administratieve kost te verlengen.

VRAAG 3: Impact energiebesparingsbeleid op medewerkers Stad Mechelen

In zijn mondelinge vraag stelt Thijs Verbeurgt (Vooruit) de vraag naar de impact van het energiebesparingsbeleid op de medewerkers van Stad Mechelen. Hij vraagt naar hoeveel extra telewerkdagen er werden gepresteerd, of medewerkers gecompenseerd worden voor de hogere eigen factuur, of er een bevraging bij het personeel werd uitgevoerd en op welke manier de impact van de besparende maatregelen op het personeel in kaart wordt gebracht.

Agenda raad voor maatschappelijk welzijn

1. SOCIALE ZAKEN

Goedkeuring overeenkomst met netbeheerder Fluvius voor het beheer van oplaad-/betaalterminals bij OCMW Mechelen en ondersteunende prestaties verstrekt door OCMW Mechelen.

Het doel van deze overeenkomst is het beheer van oplaad-/betaalterminals bij OCMW Mechelen en ondersteunende prestaties verstrekt door OCMW Mechelen. Het OCMW zal een vergoeding ontvangen van 32.992,68 euro voor de werkingsjaren 2023 en 2024, terwijl de vergoeding vanaf 2025 onder meer wordt bepaald aan de hand van het aantal prepaid klanten dat gebruik heeft gemaakt van het lokale oplaadpunt – geraamd op 39.286,49 euro. De overeenkomst werd ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

2. SOCIALE ZAKEN

Goedkeuring opstart pilootproject met voorfinanciering van de MijnVerbouwPremie, aanvullend aan het noodkoopfondsproject.

Mechelen zet een nieuw pilootproject op om mensen met een beperkt budget te ondersteunen bij het renoveren van hun woning. Het OCMW zal voorfinancieren aan de aannemers, waarna de cliënt de premie naderhand terugstort aan het OCMW. Het project is aanvullend aan het noodkoopfondsproject en komt na een volledige hervorming van het premiestelsel voor renovaties naar de MijnVerBouwPremie.

3. DUURZAME ONTWIKKELING

Plaatsing zonnepanelen.

1) Goedkeuring overeenkomst tot vestiging van een concessie van 15 jaar tussen OCMW Mechelen en Ecopower erkende coöperatieve vennootschap voor het plaatsen van een PV-installatie op het dak van het Sociaal Huis.

2) Goedkeuring stroomafnameovereenkomst van 15 jaar tussen OCMW Mechelen en maatschap Ecopower – Zuidtrant – Zonnewind – Campina Energie naar aanleiding van het plaatsen van een PV-installatie op het dak van het Sociaal Huis.

Het OCMW van Mechelen heeft plannen om een ​​concessie van 15 jaar te verlenen aan Ecopower om zonnepanelen te plaatsen op het dak van het Sociaal Huis. Een stroomafnameovereenkomst wordt ook overwogen met Ecopower – Zuidtrant – Zonnewind – Campina Energie voor de lokaal verbruikte hernieuwbare stroom. Het OCMW zal de installatie na afloop van het contract kosteloos in eigendom krijgen. De haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat het project rendabel is

Beeld: DALL-E


Graag meer van dit?

Geef ons dan een duwtje in de rug.

€ 15,00

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s