Gemeenteraad Live 27/03: alweer een nieuwe vesten-aflevering

De Mechelse vesten krijgen komende gemeenteraadszitting alweer heel wat airplay. De N-VA-fractie diende met de steun van de collega’s van Vooruit en CD&V een aanvraag in voor een actuadebat over het recent aangekondigde uitstel van de definitieve herinrichting.

Beeld: DALL-E

Agendapunten van de Stadslijst. Dit zijn de thema’s die de absolute meerderheid op de agenda van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 27 maart heeft gezet. (Figuur: AGP)
Gemeenteraad1 actuadebat
17 agendapunten
6 toegevoegde punten
9 mondelinge vragen
Raad voor Maatschappelijk Welzijn1 agendapunt
Disclaimer: deze voorbeschouwing kwam tot stand met de ruggensteun van onze stagiair AGPbot – aka chatGPT.

Actuadebat

Uitstel definitieve herinrichting Mechelse Vesten.

De impact van de plannen rond de Mechelse vesten is vaste prik op de agenda van de gemeenteraad. Het actuadebat dat de N-VA-fractie aanvroeg, met de steun van Vooruit en CD&V, gaat in op de recent bekendgemaakte beslissing van de stad om de start van de werken van de definitieve vernieuwing van de Vesten over de komende gemeenteraadsverkiezingen te tillen – naar het najaar van 2025. Als aanleiding wees het Mechels stadsbestuur, samen met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer in haar persbericht, op het feit dat het milieueffectrapport (MER) en de omgevingsvergunningsaanvraag niet meer samen worden genomen. Door de MER-procedure nu eerst te laten lopen, zo viel te lezen, kunnen nadien de adviezen uit de MER geïntegreerd worden in het definitief ontwerp voor de omgevingsvergunningsaanvraag. “Beide procedures hebben een lange doorlooptijd, wat de totale doorlooptijd meer dan verdubbelt. Tegelijk biedt dit kansen om voor een aantal aspecten in het dossier meer tijd nemen.”

Agenda Gemeenteraad

1. Politieverordeningen.

Vaststelling ‘Politiereglement tot afbakening van de perimeter waarbinnen private bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend naar aanleiding van evenementen die plaatsvinden op het Douaneplein’.

Het stadsbestuur van Mechelen heeft een politiereglement opgesteld dat de afbakening van een perimeter bepaalt waarbinnen private bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend tijdens openbare evenementen op het Douaneplein. Dit wordt gedaan om de veiligheid van jongeren op deze locatie te verbeteren, na recente veiligheidsincidenten. Dit politiereglement treedt in werking op 1 april 2023.

2. Klimaat.

Goedkeuring reglement ‘Groen op straat’ met het oog op het ontharden en vergroenen van het openbaar domein.

Het reglement ‘Groen op straat’ maakt tegeltuinen toegankelijker door de vergunning te vervangen door een meldingsplicht en maakt het plaatsen van groenslingers mogelijk. Vergunningen blijven wel verplicht voor huizen gelegen aan gewestwegen of met een erfgoedkarakter.

3. Leefmilieu.

Goedkeuring aangepaste brownfieldconvenant, aan te gaan tussen de Vlaamse Regering, Pinus Mugo nv, Stad Mechelen en OVAM, inzake het brownfieldproject ‘BFC 234_Mechelen Axalta’.

Het project beoogt de herontwikkeling van de voormalige Axalta-site en het aangrenzende terrein naar een duurzame bedrijfssite. Opvallend is de uitbreiding van het projectgebied met percelen langs het spoor en een bijkomend onderzoek naar PFAS-verontreiniging.

4. Cultuur – Musea.

Goedkeuring ‘Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Meesters – project Rubens in Steen’ met kerkfabriek Lieve-Vrouwe, stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, kerkfabriek O.-L.-Vrouw van Hanswijk en Metropolitaanse kerkfabriek Sint-Rumoldus. 

Toerisme Vlaanderen betoelaagt het project met 422.500 euro. De eigen inbreng van Stad Mechelen bedraagt 40.000 euro voor de realisatie van twee vitrines in de Hanswijk Basiliek voor een permanente tentoonstelling.

5. Archief.

Beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid voor de overheidsopdracht ‘Raamovereenkomst voor archiefverwerking en adviesverlening’.

De stad kan hierdoor diensten afnemen voor archiefondersteuning. De stad is niet verplicht tot afname en blijft volledig vrij om deze diensten ook via andere kanalen af te nemen.

6. Economie.

Goedkeuring vernieuwde subsidie- en samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en handelaarsvzw Mechelen MeeMaken 2023-2025.

De overeenkomst zet de samenwerking tussen de stad en de vzw verder. De vzw krijgt een toelage van 298.000 euro – waarmee ook 60% van de loonkost voor de vzw-coördinator wordt betaald; de overige 40% is voor rekening van de dienst Economie van de Stad. De vorige overeenkomst liep af op 31 december 2022.

7. Sociale Economie.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Ecoso vzw met het oog op tewerkstelling van doelgroepmedewerkers sociale economie voor de periode 01-01-2023 tot en met 31-12-2025.

Deze vzw uit de sociale economie voorziet werk voor 60 doelgroepmedewerkers. Het aantal arbeidsplaatsen voor doelgroepmedewerkers sociale economie moet groeien van 60 naar 80 tegen eind 2025. Ook wordt er een minimale jaarlijkse instroom van 50 werkzoekenden en/of niet beroepsactieven vooropgesteld. Jaarlijks krijgt deze vzw 119.000 euro aan werkingstoelage van de Stad.

8. Mobiliteit.

Goedkeuring beheersovereenkomst met Ecoso vzw betreffende het beheer van fietskluizen en buurtfietsenstallingen.

Bij de herinrichting van de nieuwe vesten werden 15 nieuwe fietskluizen geplaatst, waardoor een nieuwe overeenkomst met Ecoso wordt gesloten en de tarieven worden herzien. Ecoso zal de fietskluizen en buurtfietsenstallingen in Mechelen beheren en onderhouden, inclusief verhuur en contact met klanten, tegen een vaste vergoeding van 25 euro per fietsstalplaats per jaar –  het eerste jaar bedragen de beheerskosten 42 euro. De overeenkomst loopt drie jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

9. Mobiliteit.

Vaststelling wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling (2-fasen procedure: 1ste fase kandidaatstelling, 2de fase uitnodiging tot offerte) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2022-OO-MOB-1023 inzake de opdracht ‘Het leveren, plaatsen, in dienst stellen en onderhouden van een dynamisch verkeersgeleidingssysteem voor stad Mechelen’.

De opdracht verloopt via een mededingingsprocedure met onderhandeling in twee fasen, met als gunningscriteria onder meer prijs, plan van aanpak en technische kwaliteit. De uitgave wordt geraamd op € 1.652.892,56 (exclusief btw).

Beeld: DALL-E

10. Mobiliteit.

Vaststelling wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2023-OO-MOB-1047 inzake de opdracht ‘Organiseren van een pendeldienst op het water van parking Keerdok naar winkelcentrum voor bezoekers aan de stad Mechelen’.

Het proefproject met de shopping shuttle, die over het water gaat van de parking Keerdok naar het winkelcentrum van onze stad, leidde uiteindelijk tot een bestek voor deze overheidsopdracht. Het gaat om een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Het totale budget wordt geraamd op € 250.000 (inclusief btw).

11. Financiën-belastingen.

Vaststelling aangepast retributiereglement inzake parkeren, met ingang vanaf 1 april 2023 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

Het nieuwe regime voor kortparkeren vervangt de drie bestaande regimes en biedt maximaal 45 minuten parkeren aan voor €1 (inclusief gratis kwartiertje) van maandag tot en met zaterdag, met het algemene parkeerregime van de groene zone (standaard zone binnenstad) op zondagen. De parkeerzones bij het Rode Kruisplein en Keerdok worden geschrapt. Het wordt mogelijk om tijdelijke parkeerkaarten voor verbouwingen te verlengen, indien de verbouwingen nog niet zijn afgerond.

12. Ruimtelijke ordening.

Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en plan-MER Ragheno, bestaande uit 3 deelgebieden.

Er werden 21 bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek voorbije zomer. Opmerkelijk: de namen van de individuele burgers zette de Stad gewoon online in het ontwerpbesluit. Het stadsbestuur suggereert om verschillende van de adviezen van de GECORO te volgen (§1-§6, §8-§13, §16-§17). Maar bijvoorbeeld het criterium van twee uur bezonning wordt dan weer niet gevolgd: “het verordenend opleggen van een minimum aan bezonning (bv. 2u) is niet opportuun. De realiteit is immers dat met de vooropgestelde woondichtheid er sowieso hier en daar een afwijking zal voorkomen met mindere bezonning.”

13. Openbaar domein.

Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2023-OO-IPOD-1048 inzake de opdracht ‘Aanstellen ontwerper voor diverse infrastructuurprojecten op het grondgebied van de stad Mechelen’.

Het budget voor deze opdracht wordt geraamd op meer dan 1 miljoen euro (inclusief btw). Er werd gekozen voor een openbare procedure.

14. Openbaar domein.

Voorlopige vaststelling verplaatsing gemeenteweg gekend als ‘chemin privé’ (Diemenstraat) zoals weergegeven op het rooilijn- en innemingsplan.

De verplaatsing is nodig om een conflictvrij trage-wegennetwerk tussen Mechelen en Zemst te creëren, en het zorgt ervoor dat de verbinding tussen Houtestraat en Kleine Parijsstraat goed bereikbaar blijft. Het openbaar onderzoek loopt van 4 april tot en met 4 mei 2023.

15. Vastgoedbeleid.

Beslissing tot openbare verkoop via het onlineplatform Biddit.be van het pand Gasthuisveldstraat 26 te Mechelen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten om het pand te verkopen voor een minimum-verkoopprijs van 195.000 euro, zoals vastgesteld door een landmeter. Het bewuste pand kun je ook terugvinden op de patrimoniumkaart van Stad & OCMW Mechelen die we onlangs lanceerden.

16. Diversiteit.

Advisering aanvraag tot erkenning lokale geloofsgemeenschap “Al Buraq” te Mechelen.

De lokale geloofsgemeenschap “Al Buraq” in Mechelen heeft een erkenningsaanvraag ingediend en voldoet aan de voorwaarden van de verkorte procedure tot erkenning. De stad Mechelen moet een advies geven aan minister van Binnenlands Bestuur Somers met betrekking tot de naleving van de verplichtingen vermeld in artikel 7 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen. De moskee is reeds tientallen jaren actief in Mechelen en wordt met deze erkenning een structurele gesprekspartner van de lokale en Vlaamse overheid. Er zijn geen financiële gevolgen voor de stad Mechelen. Eventuele tekorten van deze geloofsgemeenschap worden gedragen door de provincie.

17. ICT.

Samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Gewest en Digitaal Vlaanderen.

1) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Aanvraagmodule MijnBurgerprofiel voor Mechelen’.
2) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Betaalmodule MijnBurgerprofiel voor stad Mechelen’.

De gemeenteraad keurt twee samenwerkingsovereenkomsten goed voor het gebruik van de aanvraagmodule en betaalmodule van MijnBurgerprofiel. Het hogere volume aan documenten voor de betaalmodule leidt tot een betere tarifering. De aanvraagmodule streeft ernaar manuele handelingen uit te sparen en de inzendingen zo veel als nodig rechtstreeks in de backoffice-toepassing toe te laten komen via een webservice.

Beeld: DALL-E

Toegevoegde punten

Er zijn zes toegevoegde punten, waaronder één vanuit de absolute meerderheid.

VBFrançoisToestand wegje aan blok Malin’eau.
CD&VLauwersLeefbaarheid Battel.
Groen + Open VLDVan den Brande + Walschaers0% alternatief op evenementen van de stad en stimulering van organisatoren feesten op grondgebied Mechelen.
VooruitVerbeurgtVerkeerstellingen door burgerwetenschap.
VooruitVerbeurgtEerherstel voor de Mechelse vermeende heksen.
VooruitVerbeurgtStructureel overleg inzake Battel.

Mondelinge vragen

Twee van de negen mondelinge vragen komen uit de absolute meerderheid – telkens van de groene zijde van de Stadslijst.

Vraag 1: Kostprijs huis-aan-huis-publicatie stadsbestuur

Marc Hendrickx (N-VA) wil weten wat de totale kostprijs is van de twee publicaties die de Stad verspreidde over een stand van zaken van haar beleid.

Vraag 2: Biodiversiteitstoets bij definitieve herinrichting Vesten

Bert Delanoeije van Groen vraagt aan de absolute meerderheid (Groen, Open VLD en m+) om voor de definitieve herinrichting van de vesten een biodiversiteitstoets uit te voeren.

Vraag 3: Stand van zaken project windturbine Vrouwvliet

Katleen Den Roover (N-VA) wil weten wanneer er een overleg volgt met de buurt.

Vraag 4: Opzetten of initiëren sensibiliseringscampagne voor een veiliger gebruik van jaagpaden

Klaas Delrue (Groen) vraagt of het stadsbestuur in overleg kan gaan met de Vlaamse Waterweg om een sensibiliseringscampagne te starten om de veiligheid op de jaagpaden te verhogen. Opmerkelijk: enkele bankjes verderop, binnen dezelfde Stadslijst-fractie van de absolute meerderheid, zit de voorzitter van diezelfde Vlaamse Waterweg: gemeenteraadslid Koen Anciaux (Open VLD).

Vraag 5: Shuttle bussen

Zuhra Hadnan (CD&V) wil graag dat ook de Mechelse dorpelingen van de shuttle bussen gebruik kunnen maken en stelt daarom enkele vragen in die zin.

Vraag 6: Stand van zaken verkeersproblematiek en geluidsoverlast Battel

Marc Hendrickx (N-VA) wil weten of er, na de doortocht van het actiecomité Battels Geraas op de gemeenteraad en bij minister Lydia Peeters (Open VLD), nog iets werd ondernomen rond deze problematiek.

Vraag 7: Verkeersveiligheid en -leefbaarheid Pikkerie-Hombeek

Stefaan Deleus (CD&V) kaart het sluipverkeer aan in dit Hombeeks gehucht en hekelt het plaatsen van zone 30-borden in plaats van voor een ruimere zone 30 te kiezen.

Vraag 8: Verkeerssituatie door de verkeerswerken in het centrum

Thijs Verbeurgt (Vooruit) wil weten wat de impact is van de omleidingen in de binnenstad op de ANPR-camera in de Lange Schipstraat.

Vraag 9: Tijdelijke woonoplossingen voor mensen in woonnood

Thijs Verbeurgt (Vooruit) vraagt of er in navolging van de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne ook voor andere groepen wooncapaciteit kan gecreëerd worden.

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn

1. Welzijnsverenigingen.

Goedkeuring beheersovereenkomst tussen OCMW Mechelen, OCMW Sint-Katelijne-Waver en Zorgbedrijf Rivierenland, met inbegrip van de dienstverleningsovereenkomsten voor de ondersteunende diensten Marketing & Communicatie, Personeelsondersteuning, Strategie & ICT, Facility en Financiën, voor de periode van 1 januari 2023 tot 5 september 2027.

Slechts één punt op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn, maar wat voor één. Na 5 jaar is de beheersovereenkomst voor het Zorgbedrijf Rivierenland aan een aanpassing toe. De dienstverleningsovereenkomsten (SLA’s) worden nu ook toegevoegd. Doet ons denken aan dat gesprek dat we in de zomer van 2021 hadden met de toenmalige voorzitter van de raad van bestuur, die aangaf eerst intern de oefening te willen maken om de kosten helder te krijgen, alvorens de gesprekken op te starten om verder uit te breiden…


Volg maandagavond 27 maart vanaf 20:00 mee met ons live verslag van de Mechelse gemeenteraad.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s