Ontdek de dash in de Mechelse gemeenteraad

Met de publicatie van een dashboard over de Mechelse gemeenteraad geeft het stadsmagazine As Gau Paust elke Mechelaar een instrument in handen om de activiteiten van de Mechelse raadsleden mee in de gaten te houden.

As Gau Paust wil de werking van de gemeenteraad niet alleen inzichtelijker maken voor Mechelaars, maar onze stad ook stimuleren om zelf aan de slag te gaan met de data over de activiteiten van haar raadsleden. Bijvoorbeeld door deze data alvast technisch toegankelijker te ontsluiten, zodat elke geïnteresseerde burger of ontwikkelaar deze lokale politieke data makkelijk kan hergebruiken.

Dat dit dashboard ook tot discussies leidt binnen en buiten de Mechelse raadzaal is een aardige bijkomstigheid.

Ook het – veel te vroeg van ons heengegane – Vlaams Journalistiek Fonds pikte ons initiatief op als inspiratiebron.

En ook Apache Lokaal, het regiojournalistiek offensief van het nieuwsmagazine Apache, haalde voor een artikel uit haar dossier over lokale en regionale onderzoeksjournalistiek de mosterd bij ons dashboard.

↑ Klik op de figuur ↑

Heb je een suggestie of heb je een fout ontdekt? Reageer!

De ruwe data verzamelden we via openbare bronnen of met behulp van openbaarheidsverzoeken.

Een overzicht van de verschillende parameters op het dashboard:

aantal opvolgers in de gemeenteraad per partij De wissels in de gemeenteraad verschijnen telkens als agendapunt op de gemeenteraad. De agenda van de gemeenteraad verschijnt online op de website van de stad. Ook wanneer een opvolger opgevolgd wordt, blijven we deze apart meetellen.
afwezigheidspercentage in de gemeenteraad per raadslid Dit is de verhouding van het aantal keren dat een raadslid afwezig was tijdens de gemeenteraad ten opzichte van het totaal aantal zittingen dat dit raadslid had kunnen bijwonen. Of een raadslid aanwezig is, is vaststelbaar op de YouTube-video van de zitting en via de aanwezigheidslijsten die opvraagbaar zijn bij de stad. Ex-raadsleden blijven opgenomen in het dashboard, maar worden tussen haakjes gezet. De data lopen tot eind 2021.
afwezigheidspercentage in de commissies per raadslid Dit is de verhouding van het aantal keren dat een raadslid afwezig was tijdens een commissievergadering ten opzichte van het totaal aantal vergaderingen dat dit raadslid had kunnen bijwonen. Elk raadslid is lid van 4 commissies – enkel bij een eenmansfractie is men lid van alle 9 de commissies. Of een raadslid aanwezig is, is vaststelbaar via de aanwezigheidslijsten die opvraagbaar zijn bij de stad en via de online verslagen op de website van de stad. Ex-raadsleden blijven opgenomen in het dashboard, maar worden tussen haakjes gezet. Raadsleden die om uitzonderlijke redenen geen lid zijn van een commissie verkrijgen een ‘null’-waarde. De data lopen tot eind 2021.
aantal actualiteitsdebattenEen actualiteitsdebat vindt plaats tijdens een zitting van de gemeenteraad en/of de raad voor maatschappelijk welzijn. De onderwerpen van deze debatten verschijnen online op de website van de stad.
percentage verbruikt van het quotum voor mondelinge vragen per fractieSinds mei 2019 mogen gemeenteraadsleden maar een beperkt aantal mondelinge vragen stellen aan het college. We berekenden het aantal effectief gestelde mondelinge vragen ten opzichte van het (cumulatief) maximaal toegelaten vragen per fractie. De zittingen over de meerjarenplanning tellen we niet mee, omdat op dat moment nooit mondelinge vragen worden ingediend. Ook de online (besloten) zitting van 30 maart 2020 telden we niet mee omdat hier bij de uitbraak van de coronacrisis uitzonderlijk een zeer beperkte agenda zonder vragen werd aangehouden.
aantal schriftelijke vragen buiten de gemeenteraad per raadslid Dit zijn de vragen die de raadsleden aan het college van burgemeester en schepenen stellen buiten de gemeenteraad. Indien dezelfde vraag door meerdere fractieleden werd gesteld, telden we deze vraag verhoudingsgewijs mee. De leden van het college namen we hier niet in op, aangezien zij geen vragen stellen aan zichzelf. Deze vragen verschijnen online op de website van de stad.
aantal mondelinge vragen tijdens de gemeenteraad per raadslid Dit zijn de vragen die de raadsleden aan het eind van de raadszitting aan het college stellen. Indien dezelfde vraag door meerdere fractieleden werd gesteld, telden we deze vraag verhoudingsgewijs mee. De leden van het college namen we hier niet in op, aangezien zij geen vragen stellen aan zichzelf. Deze vragen verschijnen online op de website van de stad.
aantal toegevoegde punten tijdens de gemeenteraad per raadslidDit zijn de agendapunten die elk raadslid kan toevoegen aan de agenda van de raadszitting. Indien hetzelfde punt door meerdere fractieleden werd toegevoegd, telden we dit punt verhoudingsgewijs mee. De leden van het college namen we hier niet in op, doordat zij doorgaans zelf geen bijkomende agendapunten toevoegen.

Dit dashboard-experiment van As Gau Paust kwam tot stand via Google Data Studio.